Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5283cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNjE=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba Ur 30/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.11.1993odstop terjatve s pogodbo (cesija) - ponovno razpolaganje s cedirano terjatvijo - razmerje med prevzemnikom in dolžnikom - navidezna pogodba - nakazilo (asignacija)S prenosom terjatve na cesionarja, cedent preneha biti njen imetnik. Zato z njo ne more več razpolagati (440. člen ZOR). Če to stori, cesionar pa se s tem strinja, je cesijska pogodba navidezna, zato nima pravnega učinka.
Sodba Ur 26/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek od posebnih iger na srečo - davek na dobitek od posebnih iger na srečoPo 3. odstavku 35. člena zakona o prometnem davku se že samo opravljanje storitev fizičnim osebam šteje za plačano realizacijo ne glede na dogovorjeni čas in rok plačila. Zato okoliščina, da tožeča stranka (morda) plačil za opravljene storitve ni prejela takrat, ko so bile storitve opravljene, ampak pozneje, na nastanek obveznosti obračuna in vplačila davka ne vpliva. Občani niso zavezani k plačilu davka na dobitke od posebnih iger na srečo.
Sodba Ur 18/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.11.1993davek od osebnih dohodkov - zamudne obresti od odmerjene davčne obveznostiIzplačevalec osebnih dohodkov mora davek od osebnih prejemkov in prispevke za socialno varnost plačati v 6 dneh po izplačilu OD.
Sodba Ur 14/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.11.1993davek od prometa storitevOd storitev, za katere plačilo ni bilo zaračunano (če je bila storitev zaračunana, je samo vprašanje kdaj je davčna obveznost nastala), davka od prometa storitev ni treba plačati.
Sodba Ur 16/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.11.1993davek od prometa proizvodov v komisijski prodaji1. S prometom proizvodov, ki so bili namenjeni končni potrošnji, je bila mišljena prav vsaka prodaja, če ni zakon drugače določal (1. odst. 5. čl. zakona). V obravnavanem primeru je bila to tudi prodaja rabljenih stvari. 2. Pogoji iz 7. člena zakona, ki imajo za posledico, da se promet proizvodov iz 1. do 7. točke 1. odstavka 6. člena zakona ne šteje kot promet proizvodov, namenjen končni potrošnji, morajo biti izpolnjeni takrat, ko se promet po 3. odstavku 26. člena zakona šteje za opravljenega.
Sodba Ur 25/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.11.1993letni obračunDavčna bilanca je dokončna in jo lahko spremeni samo davčni organ, ki med kontrolo ugotovi nepravilnosti. Pravna oseba ne more naknadno vnašati popravke v letni obračun po izteku roka iz 91. čl. zakona o računovodstvu.
Sodba Ur 9/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek - promet proizvoda, ki ni namenjen končni potrošnjiDejstvo, da ne gre za promet, namenjen končni potrošnji, se ugotavlja glede na izpolnitev pogojev v trenutku, ko je bil promet opravljen.
Sodba Ur 11/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993kontrola pravilnosti izplačevanja davkov pravnih oseb, zoper katere se vodi stečajni postopek - nagrada stečajnemu upraviteljuSDK je v okviru interne kontrole upravičena kontrolirati, ali pravna oseba oz. stečajna masa, zoper katero se vodi stečajni postopek, pravilno obračunava in vplačuje davke.
Sklep II Cp 4/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.10.1993priznanje tuje sodne odločbe - vzajemnostV postopku za priznanje tuje sodne odločbe je treba kljub potrdilu o pravnomočnosti na ugovor nasprotne stranke po 88. členu zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih (Ur.l.SFRJ, št. 93/82 in 72/82) ugotoviti, če je imela stranka možnost sodelovati v postopku. Nasprotna stranka lahko uspešno ugovarja, da ni podana vzajemnost, če dokaže, da država, v kateri je bila odločba izdana, ne priznava sodnih odločb naših sodišč (92. čl. cit. zakona).
Sodba in sklep Ur 3/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.1993oprostitev plačila davka od prometa proizvodov - dvojna obdavčitev - oprostitev plačila sodnih taksNa izjemo iz 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDPPS se lahko sklicuje samo pravna oseba, ki je registrirana za tisto proizvodno dejavnost, za katero je nabavila reprodukcijski material. Za priznanje ugodnosti iz 6. čl. ZDPPS morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi predpisani pogoji. Ravnanje v nasprotju z zakonom ima lahko za posledico dvojno obdavčitev. Oprostitev plačila sodnih taks lahko predlagajo samo fizične osebe.
Sodba Ur 7/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek - oprostitev plačila prometnega davkaPogoje za prodajo proizvodov iz 6. tč. zakona brez prometnega davka določa 7. čl., ki v zadnjem odstavku za fizične osebe določa kot pogoj za prodajo brez davka plačilo na žiro račun.
Sodba Ur 13/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek - prodaja rabljenih vozil trgovcuFizična oseba sme prodati rabljeno vozilo brez prometnega davka trgovcu, ki to vozilo kupi za nadaljnjo prodajo, le če se ji plačilo nakaže na žiro račun.
Sodba Ur 6/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993davki in prispevki od osebnega dohodka - sredstva za prehrano med delom kot stroški poslovanjaSredstva za prehrano med delom, s katerimi se bremenijo stroški poslovanja, se lahko izplačajo mesečno največ do višine, določene v 39. čl. splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo.
Sodba Ur 15/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek - oprostitev plačila prometnega davkaZnižane davčne osnove po prodaji motornih vozil po načinu "staro za novo" pride v poštev samo, če sta prodajalec in kupec rabljenega vozila dva različna subjekta, ne pa tudi če gre za promet med organizacijskima enotama iste pravne osebe.
Sodba Ur 28/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.1993prometni davek - oprostitev prometnega davkaOkoliščina, da je kupec s kršitvijo pogodbe povzročil, da niso bili izpolnjeni vsi pogoji za oprostitev prometnega davka, ne vpliva na to, da ostane prodajalec zavezanec za plačilo prometnega davka.
Sodba Ur 2/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.1993prometni davek - upoštevanje rabata pri ugotavljanju davčne osnovePri ugotavljanju davčne osnove je treba izhajati iz določb zakona, ki je veljal ob sklenitvi posla.
Sodba Ur 24/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.1993pristojnost SDKSamo če gre za davek ali drugo davščino je SDK pristojna, da s svojo odločbo naloži zavezancu plačilo. Ne more pa odločati o obveznosti plačila, kadar gre za obligacijsko pravno razmerje. Del kupnine od privatiziranih stanovanj, ki pripada Stanovanjskemu skladu RS, ni davek ali davščina.
Sodba II Ips 629/92Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.04.1993prodajna pogodba - odgovornost za pravne napake (varstvo pred evikcijo) - sankcije za pravne napake - prodaja ukradenega vozilaV drugostopni sodbi je bilo pravno pravilno ugotovljeno, da gre za pravno napako na prodanem avtomobilu, ki so ga organi za notranje zadeve kasneje zasegli, ker je bil ukraden lastniku. Le za odškodninsko sankcijo iz 3. odst. 510. člena ZOR je pomembno, da je kupec vedel za možnost, da bo stvar vzeta ali da bo njegova pravica zmanjšana (4. odst. tega zakonskega določila), ne more pa ta okoliščina vplivati na upravičenost do sankcije iz 1. odst. tega zakonskega določila (razdrtje pogodbe oz. sorazmerno zmanjšanje kupnine).
Sodba U 433/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.01.1993prenehanje obratovalnice - poroštvo za poravnavo davčnih obveznostiPoroštvo v zvezi s plačilom zapadlega dolga lahko zahteva le davčni organ, odločbo o prenehanju iz obrtne dejavnosti pa izda pristojni občinski upravni organ (5. točka 97. člen DZ). Za poroštveno izjavo morajo biti izpolnjeni posebni pogoji.
Sodba U 394/92-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.01.1993prometni davek - vračilo prometnega davka za uvoženi osebni avtomobilUvoženi osebni avtomobil, vložen kot kapitalski vložek, ni oproščen plačila prometnega davka.

Izberi vse|Izvozi izbrane