Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5235cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNjA=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba Ur 12/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993oprostitev plačila prometnega davkaPlačilo prometnega davka je pravilo. Prodajalec, ki želi izkoristiti izjemo, ko zakon v določenih primerih prodaje proizvodov ne šteje za promet, od katerega je treba plačati davke, pa mora ravnati natančno tako, kot določa zakon v 6. členu.
Sodba Ur 23/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993davek od storitev pri zakupu - leasingLeasing je glede davka na promet storitev izenačen z zakupom.
Sodba II Ips 937/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.04.2009povrnitev nepremoženjske škode - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - višina odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odškodnineOdmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sodba II Ips 707/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.02.2009povrnitev nepremoženjske škode - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - višina odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odškodnine - zamudne obresti - začetek teka zamudnih obresti - obrestna mera - temeljna obrestna mera - načelno pravno mnenjeOdmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sodba II Ips 686/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.03.2009podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - trditveno in dokazno breme - materialnopravni ugovor - izvedensko mnenje, pridobljeno pred pravdo - prekluzijaOškodovanca imata glede vzročne zveze v predmetni zadevi res dolžnost njenega (zatrjevanja in) dokazovanja, toda tisto, s čimer se pritožbeno sodišče v izpodbijani sodbi ukvarja v povezavi z institutom vzročne zveze in kar poenostavljeno tako tudi imenuje, ni pravnorelevantna vzročna zveza. Dejansko gre za ugovor deljene odgovornosti in z njim povezano (morebitno) delno razbremenitev odgovornosti tožene stranke za škodo na stvareh tožnikov, ki sta jo sama povzročila oziroma h kateri sta s svojim neskrbnim ravnanjem prispevala. V skladu z določbama 192. člena ZOR pa trditveno in dokazno breme glede pravno pomembnih dejstev s tem v zvezi ne leži na oškodovancu, temveč na odgovorni osebi. Za predmetno zadevo to pomeni, da zaradi drugačne razporeditve trditvenega in dokaznega bremena na temelju omenjene materialne norme tožnikoma ni mogoče naprtiti odgovornosti za neuspešno zbiranje procesnega gradiva, nujnega za odločitev sodišča o tem ugovoru. Negativne posledice...
Sodba II Ips 821/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.02.2009izločitev sodnika - povrnitev nepremoženjske škode - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - odmera odškodnineNe glede na to, da sta sodišči prve in druge stopnje pri odločanju o temelju zahtevka izhajali iz dejanskega stanja, ki je bilo podlaga za izrek pravnomočne kazenske sodbe, v pravdnem postopku ni mogoče uveljavljati izločitvenih razlogov glede sodnikov, ki so sodelovali pri sojenju v kazenski zadevi. Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sodba II Ips 705/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.02.2009odstop od pogodbe - upniška zamuda - dolžniška zamuda - izpolnitev prodajne pogodbe za nepremičnino - pravilnost izpolnitve - kondikcija - prehod nevarnosti uničenja stvariZamuda upnika ne bi imela za posledico prenehanja dolžnikovih obveznosti, pač pa bi povzročila zgolj prehod nevarnosti naključnega uničenja ali poškodovanja stvari na upnika, prenehanje teka obresti in upnikovo odškodninsko odgovornost za dolžnikovo škodo, izvirajočo iz zamude (326. člen ZOR).
Sklep II Ips 1075/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.01.2009odvetniška tarifa - davek na dodano vrednost (DDV) - pravdni stroški - dokazno breme - zahteva za varstvo zakonitostiDoločbi drugega odstavka 155. člena ZPP oziroma drugega odstavka 14. člena ODT ne nudita podlage za odstopanje od načela o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena. Ne zadošča torej, da odvetnik priglasi strošek plačila DDV in izjavi, da je zavezanec za plačilo, ampak mora predložiti listino, iz katere izhaja utemeljenost njegove zahteve, ali pa predlagati vpogled v javno evidenco Davčne uprave RS o zavezancih za plačilo DDV.
Sklep II Ips 472/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.01.2009prodaja stanovanja - predkupna pravica najemnika - kršitev predkupne pravice - razveljavitev prodaje - obvezna priloga tožbe po 20. členu SZ - nepopolna tožba - dopolnitev tožbeV primeru tožbe na podlagi 178. člena SZ-1 je obvezna priloga tožbe tudi listina, ki izkazuje, da je tožnik položil znesek zapadle kupnine oziroma ustrezno garancijo. To ne pomeni, da mora vsakokratni predkupni upravičenec obvezno položiti kupnino ali njen del oziroma garancijo. To mora storiti le v primeru, če je kupnina do dneva vložitve tožbe zapadla, kar pomeni, da tožnik zadosti zahtevam zakona tudi v primeru, ko predloži listino, da kupnina še ni zapadla. Sodišče lahko zavrže vlogo tudi v primeru, ko stranka dopolni vlogo, pa ta dopolnitev po presoji sodišče ni ustrezna.
Sodba II Ips 226/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.01.2009vojaško stanovanje - privatizacija stanovanj - imetništvo stanovanjske pravice - zavrnitev zahtevka za izselitev iz stanovanja - konvalidacija - pridobitev imetništva stanovanjske praviceStališče sodišča druge stopnje, da je odločbo o dodelitvi spornega stanovanja z dne 26.8.1991 izdal nepristojen organ in da je bila kot taka nezakonita, je pravilno. Vendar pa je tožnik z zavrnitvijo zahtevka za izpraznitev spornega stanovanja za nazaj pridobil pravico uporabljati sporno stanovanje, torej položaj imetnika stanovanjske pravice. Glede na to mu gre pravica do odkupa stanovanja.
Sodba II Ips 368/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek04.12.2008prodaja nepremičnine - predpogodba - ara - rok za sklenitev glavne pogodbe - sporazumno podaljšanje roka za izpolnitev - odgovornost za neizpolnitev pogodbe - vrnitev dvojne areSporazumno podaljšan rok za izpolnitev obveznosti izraža voljo obeh strank, da ima tudi kasnejša izpolnitev zanju pomen oziroma da je izpolnitev v kasnejšem času, kot je bil določen s predpogodbo in nato dvakrat podaljšan, za obe stranki še zmeraj sprejemljiva.
Sklep II Ips 829/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.11.2008vrednost spornega predmeta - vsebinska presoja razmerja med več tožbenimi zahtevki - dovoljenost revizije - zavrženje revizijeZmota strank glede razmerja med zahtevki (ali so povezani, podrejeni) ne more biti upoštevana pri presoji vrednosti spornega predmeta glede dovoljenosti revizije. Upoštevana bi bila lahko zgolj opravičljiva zmota, kar pa nepoznavanje prava, v primeru, ko stranko zastopa odvetnik, ne more biti. Razmerje med zahtevki je zato potrebno presojati vsebinsko.
Sodba II Ips 53/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.03.2009pasivni družbenik - aktivni družbenik - vpliv družbenika na uskladitev družbe z ZGD - odgovornost družbenika za obveznosti družbe - kriterij za presojo vpliva družbenika na poslovanje družbe - nova dejstva in novi dokazi - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dolžnost obrazložitve očitka procesne kršitveTudi manjšinski delničar ima lahko položaj aktivnega delničarja v smislu odločbe Ustavnega sodišča U-I-135/00 z dne 9. 10. 2002. Kriterije za presojo vpliva delničarjev na poslovanje izbrisanih družb (73. točka obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča)lahko uporabimo tudi pri presoji vpliva delničarjev na pravočasno uskladitev statusa družbe z določili ZGD, če gre za "prostovoljne" delničarje.
Sodba II Ips 258/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek30.10.2008obličnost predpogodbe - pogodbena odškodninska odgovornost - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dolžnost izvajanja dokazovKer predpogodba ni bila sklenjena v predpisani obliki, tožene stranke ni zavezovala k sklenitvi glavne pogodbe. Ker nekateri od predlaganih dokazov, ki jih sodišče ni izvedlo oziroma do katerih se ni opredelilo, niso bili pomembni za odločitev v zadevi, drugi pa niso bili predlagani v zvezi s pravočasno zatrjevanimi dejstvi, je očitek bistvene kršitve določb postopka neutemeljen.
Sodba II Ips 365/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek30.10.2008pogodba o delu - izpolnitvena zamuda - razlaga pogodb - ugotavljanje pogodbene volje strank - standard obrazloženosti odločbe pritožbenega sodiščaMaterialnopravna kršitev bi mogla biti utemeljena le, če sodišče pri ugotavljanju skupne volje pogodbenih strank ne bi upoštevalo vodil, ki jih za razlago pogodbe določa zakon, tega pa izpodbijani sodbi ni mogoče očitati. Izpodbijana sodba je vzela v ozir tako pritožnikovo razumevanje pogodbenega dogovora o popustu pri ceni kot tudi pritožbene navedbe o preveč zaračunanih posameznih delih, pri odgovoru nanje pa se je sklicevala na stališča, zavzeta v sodbi sodišča prve stopnje. Glede na to ni pomanjkljiva v taki meri, da je ne bi bilo mogoče preizkusiti.
Sodba II Ips 188/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.10.2008odškodnina zaradi neizpolnitve pogodbe - vzpostavitev prejšnjega stanja - zmanjšanje premoženja družbe - aktivna legitimacijaČeprav ni vsaka kršitev premoženjske pravice drugega pravno priznana, temveč le tista, ki povzroči zmanjšanje premoženja oškodovanca ali preprečitev njegovega povečanja, sodna praksa aktivno legitimacijo v podobnih primerih široko presoja. Ob takšnem izhodišču je odločilnega pomena dejstvo, ugotovljeno na prvih dveh stopnjah sojenja, da se je tožeča stranka s posebnim dogovorom zavezala podjetju B. d.o.o. kot plačniku storitve povrniti stroške. Pojem premoženja v pravnem pomenu ne obsega samo stvari, temveč tudi druge premoženjske pravice; enako škoda ni le zmanjšanje količine stvari, katerih lastnik je posamezni subjekt, ampak tudi zmanjšanje obsega vseh premoženjskih pravic, katerih vrednost je mogoče izraziti v denarju. Takšno zmanjšanje premoženja tožeče stranke v tej pravdni zadevi pomeni njena obveznost do družbe B. d.o.o., da ji na podlagi dogovora z dne 1.10.1998 poravna denarno terjatev za ureditev poškodovanega vodovoda.
Sodba II Ips 195/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.10.2008razveza izročilne pogodbe - velika nehvaležnost - ničnost pogodbePritožbeno sodišče se je pri presoji pravnega standarda velike nehvaležnosti oprlo na vzroke za razdedinjene iz 42. člena ZD, kar je v skladu z uveljavljeno sodno prakso (prim. zadeve II Ips 251/95 in II Ips 22/2006). Pravilno je zaključilo, da verbalne žalitve in nekorektnosti ter medsebojni spori pravdnih strank, katerih pobudnica je večkrat sama tožnica, ne pomenijo velike nehvaležnosti. Zaradi nesporazumov med pravdnimi strankami izročilna pogodba tudi ni nična.
Sodba II Ips 718/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.09.2008odškodnina za nepremoženjsko škodo - duševne bolečine zaradi posebno težke invalidnosti bližnjega (otroka) - posredni oškodovanci - višina denarne odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odškodnineOdmera pravične denarne odškodnine za duševne bolečine zaradi posebno težke invalidnosti njegovega sina.
Sodba II Ips 172/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek02.10.2008pogodba o dosmrtnem preživljanju - oblika pogodbe - konvalidacija pogodbe - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - zadržanje zastaranjaPogodba o dosmrtnem preživljanju, ki ni sklenjena v predpisani obliki ne more konvalidirati, čeprav je v celoti ali v pretežnem delu izvršena.
Sodba in sklep II Ips 594/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.09.2008odgovornost odvetnika – skrbnost dobrega strokovnjaka – dolžniška zamudaOdvetnik odgovarja za škodo, ki jo je s svojim nezakonitim ali nepravilnim delom povzročil stranki.

Izberi vse|Izvozi izbrane