<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Cp 4/93
ECLI:SI:VSRS:1993:II.CP.4.93

Evidenčna številka:VS00672
Datum odločbe:07.10.1993
Področje:MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
Institut:priznanje tuje sodne odločbe - vzajemnost

Jedro

V postopku za priznanje tuje sodne odločbe je treba kljub potrdilu o pravnomočnosti na ugovor nasprotne stranke po 88. členu zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih (Ur.l.SFRJ, št. 93/82 in 72/82) ugotoviti, če je imela stranka možnost sodelovati v postopku.

Nasprotna stranka lahko uspešno ugovarja, da ni podana vzajemnost, če dokaže, da država, v kateri je bila odločba izdana, ne priznava sodnih odločb naših sodišč (92. čl. cit. zakona).

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je odločilo, da se pravnomočni plačilni nalog Okrajnega sodišča Hermagor, s katerim je bilo naloženo nasprotni stranki, da plača predlagajoči stranki znesek 7.480,00 ATS z 12% obrestmi od 2.2.1992 dalje in 20% davek od obresti ter povrne stroške postopka v znesku 1.540,56 ATS, pripozna kot pravno veljaven in da se potrdi njegova izvršljivost na območju Republike Slovenije.

Nasprotna stranka je vložila proti sklepu sodišča prve stopnje pritožbo, v kateri uveljavlja vse pritožbene razloge. Predlaga, da sodišče druge stopnje izpodbijani sklep tako spremeni, da predlog zavrne. V obrazložitvi pritožbe navaja, da je bilo na prvi stopnji glede na ugovor, da plačilni nalog ni bil osebno vročen, dejansko stanje nepopolno ugotovljeno. Pritožnik je že v teku postopka na prvi stopnji predlagal glede podpisa na povratnici dokaz z izvedencem grafologom. Vročanje z mednarodno povratnico pa je v nasprotju z določbami Zakona o pravdnem postopku in pomeni kršitev suverenosti naše države. Navaja še, da dokaza o neobstoju dejanske vzajemnosti ne more predložiti. Ker pa za veljavnost bilateralne konvencije z Avstrijo, na katero se sklicuje prvo sodišče, niso izpolnjeni pogoji po 3.čl. Ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, formalnopravna vzajemnost ne obstaja. V primeru dvoma naj sodišče pridobi mnenje Republiškega ministrstva za pravosodje.

Pritožba je utemeljena v spodaj navedenem obsegu:

Po 88.čl. Zakona u ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih (Ur.l.SFRJ št. 43/82 in 72/82) zavrne naše sodišče priznanje tuje sodne odločbe, če v zvezi z ugovorom osebe, zoper katero je bila izdana, ugotovi, da ta ni mogla sodelovati v postopku zaradi nepravilnosti v postopku. Zlasti se šteje, da oseba ni mogla sodelovati v postopku, če ji vabilo, tožba ali sklep, na podlagi katerega se je začel postopek, niso bili osebno vročeni oziroma osebna vročitev ni bila niti poskušana. Nasprotna stranka je že v postopku na prvi stopnji ugovarjal, da plačilnega naloga ni nikoli prejel, o čemer naj bi podal mnenje izvedenec grafolog. Zaradi takega ugovora je ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno, ker sodišče prve stopnje ni razčistilo sporne okoliščine, kako je bila opravljena vročitev plačilnega naloga. V podatkih spisa ni podlage za zaključek, da je bila nasprotni stranki že pred tem vročena kakšna vloga, s katero se je postopek začel. Ker tako obstaja dvom, če so v konkretnem primeru podane ovire za priznanje tuje sodne odločbe po 88. čl. cit. zakona, je pritožbeno sodišče izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje. V ponovnem postopku bo potrebno s poizvedbami pri Okrajnem sodišču Hermagor ugotoviti, če je tožena stranka osebno prejel tožbo oziroma sklep, s katerim se je začel postopek, ali če je bila osebna vročitev poskušana. Kolikor bo zaradi ugotovitve, kdo je podpisal povratnico, potrebno pribaviti mnenje izvedenca grafologa, bo morala nasprotna stranka, na kateri je dokazno breme, založiti predujem. Okoliščina, če je bil sklep sodišča vročen nasprotni stranki osebno z mednarodno povratnico, na njene pravice, ki jih vsebuje 88. čl., ne more vplivati. Predlagajoča stranka je predložila potrdilo Okrajnega sodišča Hermagor, da je plačilni nalog pravnomočen in izvršljiv. Tako potrdilo bi lahko nasprotna stranka izpodbijala samo pri tujem sodišču, ki je potrdilo izdalo.

Zaradi samega ugovora nasprotnega udeleženca, da ne obstaja vzajemnost, se sodišču prve stopnje s tem vprašanjem ni bilo potrebno ukvarjati. Po 92.čl.zakona se tuja sodna odločba sicer ne prizna, če ni vzajemnosti, vendar pa se obstoj vzajemnosti domneva do dokaza o nasprotnem. Za priznanje tuje odločbe zadošča dejanska vzajemnost. Ker leži breme dokazovanja na stranki, ki zatrjuje neobstoj vzajemnosti, bi moral v konkretnem primeru nasprotni udeleženec dokazati, da v Avstriji sodišča zavračajo priznanje odločb sodišč Republike Slovenije. Tak dokaz ni bil predložen. Sklicevanja pritožnika na neveljavnost mednarodne pogodbe med FLRJ in Republiko Avstrijo o medsebojnem pravnem prometu z dne 16.12.1954 ni mogoče upoštevati (1. odst. 3. čl. Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije), ne glede na to, da se ta pogodba nanaša le na izvršljivost nekaterih sodnih odločb o pravdnih stroških.

Iz vseh navedenih razlogov je pritožbeno sodišče odločilo, kot je navedeno v izreku.

Izrek o stroških pritožbenega postopka temelji na določbi 3. odst. 166. čl. Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37.čl. Zakona o nepravdnem postopku.


Zveza:

ZUKZ člen 88, 92.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xODMw