<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba Ur 28/92
ECLI:SI:VSRS:1993:UR.28.92

Evidenčna številka:VS00556
Datum odločbe:21.05.1993
Področje:RAČUNSKO UPRAVNI SPOR
Institut:prometni davek - oprostitev prometnega davka

Jedro

Okoliščina, da je kupec s kršitvijo pogodbe povzročil, da niso bili izpolnjeni vsi pogoji za oprostitev prometnega davka, ne vpliva na to, da ostane prodajalec zavezanec za plačilo prometnega davka.

Izrek

Tožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, podružnica ... je z odločbo št. 32-20/92-8 z dne 27.3.1992 naložila tožeči stranki plačilo temeljnega prometnega davka po 2. točki tarifne številke 4 v znesku 415.242,00 SIT z zamudnimi obrestmi in posebnega republiškega prometnega davka po 4., 5. in 6. točki tarifne številke 2 v znesku 655.828,00 SIT z zamudnimi obrestmi. Ugotovila je, da je tožeča stranka prodala proizvode za nadaljnjo prodajo. Ti proizvodi niso bili plačani brezgotovinsko z virmanom z žiro računa kupca na žiro račun prodajalca, temveč z gotovino po položnicah. S tem ni izpolnjen pogoj po 2. tč. 1. odst. 7. čl. zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev ( Ur. l. SFRJ 4/91 zakon) in iz 3. točke 28. čl. pravilnika o uporabi davčnih stopenj in uporabi davčnih olajšav in oprostitev ter o načinu vodenja evidence, obračunavanju in plačevanju davka od prometa proizvodov in storitev (Ur.l. SFRJ 22/91 pravilnik).

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila pritožbo tožeče stranke proti tej odločbi. Ugotovila je, da je bilo med tožečo stranko in njenim kupcem v pogodbi z dne 23.9.1991 dogovorjeno virmansko plačilo, vendar kupec te pogodbene določbe ni upošteval. Kljub temu je davčni zavezanec ostala tožeča stranka. Po 10. čl. zakona je namreč praviloma zavezanec prodajalec. Izjeme so določene v 11. členu v katerem pa ni podlage za stališče tožeče stranke, da bi zaradi neizpolnitve pogodbene obveznosti postal zavezanec za plačilo davka kupec. Samo zakon lahko določi, v katerih primerih je zavezenec kupec, zato sklicevanje na pojasnilo SDK Jugoslavije ni utemeljeno. Proti tej odločbi vlaga tožeča stranka tožbo. Sklicuje se na pogodbo z dne 23.9.1992, po kateri mora kupec plačati kupnino z virmanom. Kupec je s plačilom po položnici prekršil pogodbo. Plačal je po prejemu blaga in fakture. To pa je po pojasnilu SDK Jugoslavije razlog za ukrepanje proti kupcu. SDK je s tem pojasnilom odpravila dvom, kako je treba ukrepati, kadar kupec povzroči neizpolnjevanje pogojev po 7. čl. zakona. Navaja, da je bil v tem primeru prometni davek plačan dvakrat. Kupec je tožeči stranki večkrat zagotovil da bo obveznosti poravnal z virmanskim nakazilom, tožeča stranka pa mu bo vrnila prejeta sredstva. Predlaga, da sodišče tožbi ugodi in izpodbijano odločbo odpravi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vstraja pri svojem stališču, izraženem v izpodbijani odločbi, in predlaga, da sodišče tožbo zavrne kot neutemeljeno.

Tožba ni utemeljena.

Proizvode, ki so določeni v 1. do 7. točki prvega odstavka 6. čl. zakona, je mogoče prodati brez plačila prometnega davka samo, če so izpolnjeni vsi pogoji, določeni v 7. čl. zakona. Med temi pogoji je navedeno v 2. točki 7. člena zakona tudi brezgotovinsko plačilo z virmanom z žiro računa kupca na žiro račun prodajalca. Ta pogoj v obravnavanem primeru ni bil izpolnjen, čeprav je tožeča stranka s pogodbo izrecno določila kupčevo obveznost, da poravna kupnino z brezgotovinskim nakazilom. Kupec je torej s kršitvijo pogodbe povzročil, da niso izpolnjeni pogoji za prodajo brez plačila prometnega davka. Vendar zakon ne daje podlage za stališče, ki ga zastopa tožeča stranka, da je zaradi tega kupec postal zavezanec za plačilo prometnega davka. Promet brez plačila prometnega davka je mogoč samo, če so izpolnjeni vsi z zakonom določeni pogoji; pri tem zakon ne daje nobenega pomena vprašanju, kdo je povzročil neizpolnitev pogojev. Vprašanje krivde ni pomembno, gre le za to, ali so pogoji izpolnjeni ali ne. Če pogoji niso izpolnjeni zaradi takega ravnanja, zaradi katerega utegne biti kupec odškodninsko odgovoren, gre za pravno razmerje, ki ga morata med seboj razrešiti pogodbeni stranki, ne more pa morebitno protipravno ravnanje kupca vplivati na prenehanje davčne obveznosti prodajalca.

Glede na navedeno je izpodbijana odločba pravno pravilna. Pravilno je tudi stališče izpodbijane odločbe, da pojasnilo SDK Jugoslavije ne more spremeniti ali nadomestiti zakonske določbe.

Tožeča stranka navaja v tožbi še, da je tudi kupec plačal prometni davek od kupljenih proizvodov. Ta okoliščina za odločitev v obravnavani zadevi ni pomembna. Davčna obveznost tožeče stranke je nastala ob prodaji proizvodov kupca. Kasnejši promet z istimi proizvodi in morebitno obdavčenje tega prometa ne more vplivati na obveznost tožeče stranke, ki je nastala prej na podlagi drugega pravnega posla s kupcem.

Tožba ni utemeljena in jo je sodišče zavrnilo na podlagi določbe 2. odst. 42. čl. zakona o upravnih sporih v zvezi z 68. čl. zakona o službi družbenega knjigovodstva.


Zveza:

Zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa blaga in storitev člen 7, 10, 11.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xNzE0