<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba Ur 24/92
ECLI:SI:VSRS:1993:UR.24.92

Evidenčna številka:VS00412
Datum odločbe:21.05.1993
Področje:RAČUNSKO UPRAVNI SPOR
Institut:pristojnost SDK

Jedro

Samo če gre za davek ali drugo davščino je SDK pristojna, da s svojo odločbo naloži zavezancu plačilo. Ne more pa odločati o obveznosti plačila, kadar gre za obligacijsko pravno razmerje. Del kupnine od privatiziranih stanovanj, ki pripada Stanovanjskemu skladu RS, ni davek ali davščina.

Izrek

Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije, Centrala Ljubljana št. 710-Up/IIo-63/92-III/1-Lj z dne 16.10.1992.

Obrazložitev

Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Podružnica Postojna, je z odločbo št. 370-5-4/92-KR z dne 4.7.1992 naložila tožeči stranki, da mora plačati Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije znesek 10.549.385 SIT z zamudnimi obrestmi za čas od zapadlosti do plačila ter obračunati in plačati zamudne obresti od zneska 174.090 SIT za čas od zapadlosti do plačila. Ugotovila je, da je tožeča stranka prodala imetnikom stanovanjske pravice 130 stanovanj za skupni znesek 52.746.926 SIT. Po 130. čl. stanovanjskega zakona mora plačati Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije 20 % prejete kupnine, to je 10.549.385 SIT. Osmi dan po prejemu vsakega plačila kupnine od posameznih kupcev so začele teči zamudne obresti. Tožeča stranka je nadalje prodala 40 stanovanj na obroke in je seštevek prvih obrokov v znesku 174.090 plačala stanovanjskemu skladu dne 5.5.1992. Tedaj je bila že v zamudi, ker je prejela nakazila kupcev v času od 3.3. do 17.4.1992. Za čas zamude mora plačati zamudne obresti.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila pritožbo tožeče stranke, po uradni dolžnosti pa je spremenila prvostopni izrek tako, da je besede "Skupščina občine Postojna" nadomestila z besedama "Občina Postojna". Imenovanje stranke v postopku na prvi stopnji kot "skupščina občine" je tožena stranka štela za pomoto, ki jo je popravila po uradni dolžnosti. Zavzela je stališče, da je pristojna na podlagi 6. in 44. čl. zakona o službi družbenega knjigovodstva kontrolirati izpolnjevanje obveznosti uporabnikov družbenih sredstev, kar obsega tudi kontrolo zakonitosti in pravilnosti obračuna, pravočasnosti vplačila in pravilnosti usmerjanja davkov in drugih davščin družbenopolitičnim skupnostim in njihovim skladom. Zato je služba družbenega knjigovodstva pristojna tudi za kontrolo odvajanja dela kupnine od prodanih stanovanj v Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Tožeča stranka je dolžna po predpisih stanovanjskega zakona odvajati del kupnine za prodana stanovanja Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije. S to obveznostjo je prišla v zamudo naslednji dan po prejemu kupnine, vendar glede začetka teka zamudnih obresti ni spremenila prvostopne odločitve, ker je upoštevala pravilo prepovedi reformatio in peius.

Proti tej odločbi vlaga tožeča stranka tožbo, v kateri navaja, da je bil postopek na prvi stopnji voden zoper Skupščino občine Postojna. S tem so bile kršene določbe upravnega postopka. Zato je napačna izpodbijana odločba, ki je kljub temu pritožbo tožeče stranke zavrnila kot neutemeljeno. Glede na drugostopno stališče pa tožeča stranka navaja, da se 44. čl. zakona o službi družbenega knjigovodstva nanaša na davke in druge davščine, kar pa del kupnine po 130. čl. stanovanjskega zakona ni. Če bi šlo za davek, bi to moralo biti z zakonom določeno, razen tega kupnina za stanovanja ni namenjena za financiranje javne porabe in ni zajeta v proračunu. Izrek, s katerim je tožeči stranki naloženo plačilo, presega pristojnosti SDK. Stanovanjski sklad ni prenesel pristojnosti za izterjavo na toženo stranko. Gre za civilnopravno razmerje med tožečo stranko in skladom. Izrek o plačilu zamudnih obresti pa ni izvršljiv, ker ne določa dneva zapadlosti. Spor med tožečo stranko in skladom bi bilo treba rešiti v pravdi. Predlaga, da sodišče odločbo odpravi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri svoji odločbi, zavrača tožbene trditve in se glede svoje pristojnosti sklicuje na 6. in 44. čl. zakona o službi družbenega knjigovodstva. Predlaga, da sodišče zavrne tožbo kot neutemeljeno.

Tožba je utemeljena.

Stanovanjski zakon (Ur.l. RS št. 18/91) v določbah o privatizaciji stanovanj (117. čl.) uzakonja obveznost lastnikov, da stanovanja, pridobljena z lastninjenjem po tem zakonu, prodajo imetnikom stanovanjske pravice na njihovo zahtevo. Postavlja pravila za določanje kupnine in določa tudi, v kakšnem razmerju se kupnina razdeli med lastnika (prodajalca) in Stanovanjski sklad Republike Slovenije. V zvezi s tem v 130. čl. nalaga lastniku, da odvede skladu del kupnine in sicer, 20 % ko gre za prodajo po 119. čl. in prvi in sedmi obrok vsako leto, ko gre za prodajo po 117. in 120. čl. S tem nedvomno določa obveznost lastnika, da Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije odvede del kupnine od prodanih stanovanj. Toda za presojo pravilnosti odločitve tožene stranke v tej zadevi je bistveno, da se ugotovi, ali predstavlja skladu pripadajoči del kupnine davek ali drugo davščino oziroma ali gre za obveznost civilnega prava. Samo v prvem primeru, torej če gre za davek ali drugo davščino, je služba družbenega knjigovodstva pristojna, da s svojo odločbo naloži zavezancu plačilo (44. čl. zakona o službi družbenega knjigovodstva Ur.l. SFRJ št. 70/83 do 79/90). Ne more pa služba družbenega knjigovodstva odločati o obveznosti plačila, kadar gre za obligacijsko pravno razmerje med dvema subjektoma, četudi je eden od njiju družbenopolitična skupnost ali njen sklad. O takem sporu odloča sodišče v pravdnem postopku (1. čl. zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku Ur.l. SFRJ št. 21/90).

Skladu pripadajoči del kupnine od privatiziranih stanovanj ni davek ali davščina, na katero se nanaša 44. čl. zakona o službi družbenega knjigovodstva. Za njegovo odvajanje skladu ni predpisan postopek, ki velja za odmero in plačevanje davkov. Predvsem pa ne predstavlja prihodka države ali lokalnih skupnosti in zato ni zajet v njihovih proračunih, kar je po novi ustavni ureditvi značilnost davkov (147. in 148. čl. Ustave Republike Slovenije). Je en od virov sredstev sklada, s katerim ta posluje (2. alinea 80. čl. stanovanjskega zakona). Sklad je samostojna pravna oseba (79. čl. stanovanjskega zakona), ki mora za uveljavljanje svojih terjatev poskrbeti sam v zakonitem postopku. V sporih, ki se nanašajo na plačilo civilno pravnih obveznosti med posameznimi subjekti, služba družbenega knjigovodstva ne more odločati. Njene naloge in pristojnosti so evidenca, informativno analitična dela, kontrola, ekonomsko finančna revizija ter druga dela in naloge družbenega knjigovodstva ter plačilni promet (6. čl. zakona o SDK).

Tožena stranka se torej nepravilno sklicuje na 6. in 44. čl. zakona o službi družbenega knjigovodstva. Izpodbijana odločba temelji na zmotni uporabi materialnega prava. Zato je sodišče tožbi ugodilo in odpravilo izpodbijano odločbo tožene stranke (2. odst. 42. čl. zakona o upravnih sporih) v zvezi z 68. čl. zakona o službi družbenega knjigovodstva).

Premalo določen je tudi izrek o zamudnih obrestih, ker ne navaja zneskov in datumov zapadlosti.

Tožeča stranka nima prav, ko očita izpodbijani odločbi kršitev določb postopka v zvezi s tem, da je na prvi stopnji tekel postopek zoper skupščino občine Postojna namesto zoper Občino Postojna. Z drugostopno odločbo je bila ta napaka popravljena, zato nadalnji očitki niso utemeljeni.

Tožeča stranka tudi neutemeljeno uveljavlja plačilo stroškov tega postopka. Po določbi 61. čl. zakona o upravnih sporih namreč v tem postopku trpi vsaka stranka svoje stroške.


Zveza:

ZSDK-83 člen 6, 44.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xNTY5