Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5235cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTk=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep II Cp 4/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.10.1993priznanje tuje sodne odločbe - vzajemnostV postopku za priznanje tuje sodne odločbe je treba kljub potrdilu o pravnomočnosti na ugovor nasprotne stranke po 88. členu zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih (Ur.l.SFRJ, št. 93/82 in 72/82) ugotoviti, če je imela stranka možnost sodelovati v postopku. Nasprotna stranka lahko uspešno ugovarja, da ni podana vzajemnost, če dokaže, da država, v kateri je bila odločba izdana, ne priznava sodnih odločb naših sodišč (92. čl. cit. zakona).
Sodba in sklep Ur 3/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.1993oprostitev plačila davka od prometa proizvodov - dvojna obdavčitev - oprostitev plačila sodnih taksNa izjemo iz 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDPPS se lahko sklicuje samo pravna oseba, ki je registrirana za tisto proizvodno dejavnost, za katero je nabavila reprodukcijski material. Za priznanje ugodnosti iz 6. čl. ZDPPS morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi predpisani pogoji. Ravnanje v nasprotju z zakonom ima lahko za posledico dvojno obdavčitev. Oprostitev plačila sodnih taks lahko predlagajo samo fizične osebe.
Sodba Ur 7/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek - oprostitev plačila prometnega davkaPogoje za prodajo proizvodov iz 6. tč. zakona brez prometnega davka določa 7. čl., ki v zadnjem odstavku za fizične osebe določa kot pogoj za prodajo brez davka plačilo na žiro račun.
Sodba Ur 13/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek - prodaja rabljenih vozil trgovcuFizična oseba sme prodati rabljeno vozilo brez prometnega davka trgovcu, ki to vozilo kupi za nadaljnjo prodajo, le če se ji plačilo nakaže na žiro račun.
Sodba Ur 6/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993davki in prispevki od osebnega dohodka - sredstva za prehrano med delom kot stroški poslovanjaSredstva za prehrano med delom, s katerimi se bremenijo stroški poslovanja, se lahko izplačajo mesečno največ do višine, določene v 39. čl. splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo.
Sodba Ur 15/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek - oprostitev plačila prometnega davkaZnižane davčne osnove po prodaji motornih vozil po načinu "staro za novo" pride v poštev samo, če sta prodajalec in kupec rabljenega vozila dva različna subjekta, ne pa tudi če gre za promet med organizacijskima enotama iste pravne osebe.
Sodba Ur 28/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.1993prometni davek - oprostitev prometnega davkaOkoliščina, da je kupec s kršitvijo pogodbe povzročil, da niso bili izpolnjeni vsi pogoji za oprostitev prometnega davka, ne vpliva na to, da ostane prodajalec zavezanec za plačilo prometnega davka.
Sodba Ur 2/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.1993prometni davek - upoštevanje rabata pri ugotavljanju davčne osnovePri ugotavljanju davčne osnove je treba izhajati iz določb zakona, ki je veljal ob sklenitvi posla.
Sodba Ur 24/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.1993pristojnost SDKSamo če gre za davek ali drugo davščino je SDK pristojna, da s svojo odločbo naloži zavezancu plačilo. Ne more pa odločati o obveznosti plačila, kadar gre za obligacijsko pravno razmerje. Del kupnine od privatiziranih stanovanj, ki pripada Stanovanjskemu skladu RS, ni davek ali davščina.
Sodba II Ips 629/92Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.04.1993prodajna pogodba - odgovornost za pravne napake (varstvo pred evikcijo) - sankcije za pravne napake - prodaja ukradenega vozilaV drugostopni sodbi je bilo pravno pravilno ugotovljeno, da gre za pravno napako na prodanem avtomobilu, ki so ga organi za notranje zadeve kasneje zasegli, ker je bil ukraden lastniku. Le za odškodninsko sankcijo iz 3. odst. 510. člena ZOR je pomembno, da je kupec vedel za možnost, da bo stvar vzeta ali da bo njegova pravica zmanjšana (4. odst. tega zakonskega določila), ne more pa ta okoliščina vplivati na upravičenost do sankcije iz 1. odst. tega zakonskega določila (razdrtje pogodbe oz. sorazmerno zmanjšanje kupnine).
Sodba U 433/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.01.1993prenehanje obratovalnice - poroštvo za poravnavo davčnih obveznostiPoroštvo v zvezi s plačilom zapadlega dolga lahko zahteva le davčni organ, odločbo o prenehanju iz obrtne dejavnosti pa izda pristojni občinski upravni organ (5. točka 97. člen DZ). Za poroštveno izjavo morajo biti izpolnjeni posebni pogoji.
Sodba U 394/92-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.01.1993prometni davek - vračilo prometnega davka za uvoženi osebni avtomobilUvoženi osebni avtomobil, vložen kot kapitalski vložek, ni oproščen plačila prometnega davka.
Sodba U 395/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.01.1993prometni davek - prisilna izterjavaPogoji za prisilno izterjavo prometnega davka od avtoprevozniške dejavnosti po zakonu o davkih občanov.
Sodba U 362/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.02.1993davek na darilo - razveljavitev darilne pogodbe in vrnitev nepremičnine - plačilo davkaVrnitev nepremičnin na podlagi sporazumne razveljavitve darilne pogodbe zaradi nehvaležnosti ni darilo, temveč prenehanje pravne podlage.
Sodba Ur 22/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993davek od storitev pri zakupu - leasingLeasing je posebna oblika zakupa. Zato je bilo treba tudi v letih 1990 in 1991 plačati od plačil za storitve dajanje predmetov v leasing davek od prometa storitev.
Sodba Ur 26/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993revizija zoper dokončno odločbo SDKV revizijskem postopku zoper dokončno odločbo SDK, niti v takem postopku sledečem računskem upravnem sporu ni mogoče uveljavljati zmotne oz. nepopolne ugotovitve dej. stanja. Prispevke po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zdravstvenem varstvu in zaposlovanju ter davek po zakonu o dohodnini je treba obremeniti in plačati od celotnega izplačila bruto osebnega dohodka, kot je to izkazano v izplačilnih listah, ne glede na to, če je bil osebni dohodek izplačan deloma v vrednostnih bonih.
Sodba Ur 18/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993davek od storitev - rent-a-car - prevozna storitev - storitev dajanja v zakup - upravičenja SDKRent-a-car je zakup. SDK je tudi po osamosvojitvi RS upravičen kontrolirati pravilnost finančno-materialnega poslovanja podjetij.
Sodba Ur 20/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993davek od storitev pri zakupu - leasing1. leasing je posebna oblika zakupa 2. leasing kot posebna oblika zakupa je storitev, od katere se plačuje davek od prometa storitev 3. davčna osnova je celotno plačilo za opravljeno storitev 4. v leasing se lahko daje predmete, ki jih je dajalec leasinga sam vzel v leasing (podzakup) 5. začasen uvoz avtomobilov na podlagi pogodbe o leasingu zavezuje jemalca leasinga k plačilu davka od prometa proizvodov, dajanje teh avtomobilov naprej v leasing pa zavezuje isto osebo sedaj kot dajalca leasinga k plačilu davka od prometa storitev dajanja stvari v leasing.
Sodba Ur 11/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993prejemki, oproščeni davkaOproščena davka je lahko samo socialna pomoč, namenjena prejemniku glede na njegov osebni socialni položaj, ne morejo pa biti deležni davčne oprostitve prejemki vseh delavcev v podjetju, izplačani v enakih zneskih ne glede na socialni položaj vsakega od njih.
Sodba Ur 21/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993oprostitev plačila prometnega davkaProdaja se ne šteje za promet proizvodov za končno potrošnjo če se opravi na podlagi pisne naročilnice, ob obvezni izdaji računa in ob brezgotovinskem plačilu z virmanom z žiro računa kupca na žiro račun prodajalca.

Izberi vse|Izvozi izbrane