Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5477cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTk=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba U 707/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.03.1994denarno nadomestilo med brezposelnostjo - obrtnik z odjavljeno obrtjo kot upravičenec do nadomestila - pogojiSamostojni obrtnik, ki odpove opravljanje dejavnosti, ni upravičen do denarnega nadomestila med brezposelnostjo, če je z opravljanjem dejavnosti ustvarjal takšen dobiček, ki mu je zagotavljal socialno varnost.
Sodba U 90/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.04.1994davek na promet nepremičnin - zavezanec za davekZavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine, čeprav je v pogodbi dogovorjeno, da bo prometni davek plačal kupec.
Sodba U 17/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.02.1994davek od dohodkov iz dejavnostiČe davčni zavezanec ne dokaže, da je bil v letu, na katero se nanaša odmera davka od dohodkov iz dejavnosti, izključni lastnik poslovnih prostorov, glede katerih uveljavlja amortizacijo, se mu le-ta prizna le v delu, glede katerega je zavezančevo lastništvo na poslovnem prostoru nesporno.
Sodba U 1179/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.02.1994davek na promet nepremičninČe iz vsebine pogodbe izhaja, da gre dejansko za odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini med pogodbenima strankama, se uporabijo določbe zakona o davku na promet nepremičnin, čeprav sta pogodbeni stranki pogodbo označili kot: pogodbo o brezplačnem prenosu vlog oziroma deležev, s tem, da sta v upravnem sporu kot tožnici trdili, da taka pogodba ne pomeni odplačnega prenosa nepremičnine, pač pa le dokončno poravnavo njunih medsebojnih deležev v enaki vrednosti zaradi nastale poslovne spremembe na strani kupca.
Sodba U 673/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.03.1994davek na promet nepremičnin - obnova postopka - nova vrednost zamenjanih stanovanj kot obnovitveni razlogNova vrednost stanovanj, ki so bila predmet menjalne pogodbe, ki je bila ugotovljena po pravnomočno končanem postopku odmere davka, ni novo dejstvo po 1. točki 249. člena ZUP.
Sodba U 45/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.01.1994davek od dobička iz kapitala - ugovor zoper ugotovljeno vrednost kapitala - prometna vrednost avtomobilaČe stranka ne ugovarja ugotovljeni vrednosti kapitala, ne more uspeti z ugovorom, da ni dosegla dobička.
Sodba U 906/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.12.1993denarno nadomestilo med brezposelnostjo - vpliv prispevkov in davkov na višino nadomestilaOd odmerjenega denarnega nadomestila za primer brezposelnosti se obračuna tudi davek od osebnih prejemkov razen, če gre za izplačilo denarnega nadomestila v enkratnem znesku (ZDOH - 16. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91, v zvezi s členom 21. in 27. zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Uradni list RS, št. 8/91 in 12/92).
Sodba U 1161/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.01.1994davek od dobička iz kapitala - vrednost kapitala kot osnova za odmero davkaKot osnova za odmero davka se, z vidika davčnih predpisov, šteje vrednost kapitala doseženega v prometu v času pridobitve.
Sodba U 9/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.01.1994prometni davek - odmera plačila temeljnega prometnega davka za uvožene cigarete - zavezanec na plačiloNa uporabo z zakonom predpisane davčne stopnje temeljnega prometnega davka pri uvozu blaga ne more vplivati mnenje upravnega organa, pristojnega za finance, temveč le predpis, izdan na podlagi zakona ali mednarodna pogodba.
Sodba U 1193/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.01.1994davek na promet nepremičnin - nastanek davčne obveznostiDavčna obveznost nastane s sklenitvijo pogodbe, na katero neizpolnitev pogodbe ne vpliva.
Sodba U 1090/92-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.12.1993davek od dohodkov iz dejavnosti - odprava odločbe po nadzorstveni pravici - očitna kršitev materialnega zakona v dejanskem stanju, ugotovljenem z dokončno odločboDokončna odločba o odmeri davka se ne more odpraviti po nadzorstveni pravici zaradi očitne kršitve materialnega zakona, če ta kršitev ne izhaja iz dejanskega stanja, ugotovljenega v dokončni odločbi, temveč le iz naknadno ugotovljenega dejanskega stanja.
Sodba U 857/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.11.1993davek na promet nepremičnin - preverjanje dogovorjene prodajne cene v posebnem ugotovitvenem postopku po ZUPČe davčni organ ugotovi, da dogovorjena prodajna cena ne ustreza ceni nepremičnine, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času nastanka davčne obveznosti (2. odstavek 5. člena zakona o davku na promet nepremičnin), mora izvesti poseben ugotovitveni postopek po določbah 142. do 201. člena zakona o splošnem upravnem postopku.
Sodba II Ips 83/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.03.2008bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do obravnavanja pred sodiščem - pravica do izjavljanja - pasivnost stranke - prevod listin v tujem jeziku - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni zaslužek - renta - zastaranje odškodninske terjatve - pretrganje zastaranjaPri presoji, ali je podana kršitev postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, je pomembno (samo), ali je bila stranki dana možnost obravnavanja pred sodiščem - v tem primeru možnost učinkovitega sodelovanja v dokaznem postopku, ki predpostavlja tudi seznanitev stranke z (listinskim) dokaznim gradivom. In v obravnavanem primeru je tožena stranka to možnost imela - ter bi jo ob ustrezni aktivnosti lahko tudi izkoristila. Pravice stranke do sodelovanja v postopku namreč ni mogoče obravnavati ločeno od njene dolžnosti, da tudi sama s skrbnim in odgovornim vodenjem postopka in z lastno aktivnostjo poskrbi za uveljavitev in uresničevanje svojih procesnih pravic ter da prispeva k učinkovitem teku postopka.
Sodba U 6/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.01.1994prometni davek - zavrnitev mnenja, da publikacija z ekonomsko-propagandno vsebino daje podlago za 5% prometni davekPublikacije s pretežno ekonomsko-propagandno vsebino ni mogoče uvrščati med nosilce besede, ki so znanstvenega, umetniškega, kulturnega, izobraževalnega in informacijskega značaja iz 13. točke tarifne številke 3 tarife davka od prometa proizvodov (Zakon o prometnem davku, Uradni list RS, št. 4/92).
Sodba U 1022/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.01.1994davek od dobička iz kapitala - pojem dobičkaZ vidika davčnih predpisov predstavlja dobiček razliko med prodajno ceno kapitala, zmanjšano za plačane davke in morebitne investicije, in valorizirano vrednostjo kapitala v času pridobitve. Pri tem ni pomembno, na kakšni pravni podlagi je bila pridobljena prodana nepremičnina.
Sodba II Ips 267/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.03.2008obseg zapuščine - dediči kot nujni sosporniki - pasivna legitimacijaV sporu o obsegu zapuščine morajo sodelovati vsi dediči, bodisi na aktivni bodisi na pasivni strani, ne glede na njihove morebitne izjave priznanja pred pravdo. Ker tožnik s tožbo ni zajel vseh dedičev, ni zajel vseh (so)dedičev, je njegov zahtevek neutemeljen.
Sodba U 831/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.11.1993obnova postopka - predhodno vprašanje kot podlaga za obnovoČe je izdaja odločbe v obnovljenem postopku vezana na rešitev predhodnega vprašanja, o katerem je odločal drug upravni organ, se lahko odločba izda šele, ko postane odločba o predhodnem vprašanju dokončna.
Sodba U 605/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.11.1993davek od dohodka iz dejavnosti - obresti od kredita kot pogodbena obveznostObresti od kredita, najetega v letu 1990, je po določbi 7. točke 86. člena zakona o davkih občanov šteti kot pogodbeno obveznost le, če je kredit najet v skladu s predpisi, ki urejajo bančni in kreditni sistem. Ker so po zakonu o kreditnih odnosih s tujino, ki je veljal v letu 1990, lahko najemale kredite v tujini le pravne osebe, se obrtniku, ki ni pravna oseba, obresti od kredita, najetega v tujini v letu 1990, ne štejejo kot pogodbena obveznost v smislu navedene določbe zakona o davkih občanov.
Sodba U 690/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.10.1993skrajšani carinski postopek - sporazumno ugotovljene carinske obveznosti - vrnitev preveč plačane carinske davščinePo končanem skrajšanem carinskem postopku, ki temelji na sporazumno ugotovljenih carinskih obveznostih, ni mogoče uspeti z zahtevo za vrnitev preveč plačanih carinskih davščin.
Sodba U 1346/93-2Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.11.1993davek od dohodka iz dejavnosti - obresti od kredita kot pogodbena obveznostObresti od kredita, najetega v letu 1993, je po določbi 7. točke 86. člena zakona o davkih občanov šteti kot pogodbeno obveznost le, če je kredit najet v skladu s pogoji, ki urejajo bančni in kreditni sistem. Ker so pa zakonu o kreditnih odnosih s tujino, ki je veljal v letu 1990, lahko najemale kredite v tujini le pravne osebe, se obrtniku, ki ni pravna oseba, obresti od kredita, najetega v tujini v letu 1990 ne štejejo kot pogodbena obveznost v smislu navedene določbe zakona o davkih občanov.

Izberi vse|Izvozi izbrane

http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*