Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5477cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTg=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba U 94/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.04.1994uvoz cigaret iz Hrvatske - carinski postopek - odmera prometnega davka - uporaba neveljavnega zakonaZa cigarete, uvožene 29.1.1992 se zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91) ne more več uporabiti, ker je 25.1.1992 nehal veljati, glede na določbo 89. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92).
Sodba U 92/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.04.1994uvoz cigaret iz Hrvatske - carinski postopek - odmera prometnega davka - temeljni prometni davekZa cigarete, uvožene iz R Hrvatske se za čas veljavnosti zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91) plačuje 65% temeljni prometni davek.
Sodba U 91/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.04.1994uvoz cigaret iz Hrvatske - carinski postopek - odmera prometnega davka - temeljniZa cigarete, uvožene 13.12.1991 iz R Hrvatske, se plača davek od prometa proizvodov po zakonu o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91) in sicer 65% od davčne osnove.
Sodba U 242/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.03.1994davek od dobička iz kapitala - odmeraDavek od dobička iz kapitala je bil odmerjen po podatkih kupoprodajne pogodbe, ki je bila predložena pristojni davčni službi za odmero davka brez upoštevanja zatrjevanih dejstev, da je šlo obenem še za menjalno pogodbo.
Sodba U 7/93-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.01.1994davek iz dobička od kapitala - prodaja osebnega avtomobila - navedba vrednosti kapitalaVrednost kapitala je dejanska okoliščina, ki je za odmero davka na dobiček od kapitala bistvena. Iz odmerjene odločbe mora biti zato razvidno, kako je bila ugotovljena.
Sodba U 250/92-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.01.1994posebni prometni davek - obračun in plačilo - neuporaba zveznega zakona, ker nasprotuje pravnemu redu R SlovenijePo 25.6.1991 se v Republiki Sloveniji ne uporablja več zakon o posebnem zveznem davku od prometa proizvodov in storitev za financiranje JLA v letu 1990 s tarifo (Uradni list SFRJ, št. 55/90), ker nasprotuje njenemu pravnemu redu (1. odstavek 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS, Uradni list RS, št. 1/91-I).
Sodba U 8/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.01.1994prometni davek ob uvozu blaga - naknadna odmera doplačila davkaKadar predpis določa, da je za obračun prometnega davka v zvezi z uvozom blaga pristojna carinarnica, lahko le-ta, ob pogojih iz 1. odstavka 272. člena carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76 do 21/90), izda odločbo o plačilu uvoznih davščin tudi glede premalo obračunanega prometnega davka.
Sodba U 676/92-9Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.01.1994davek od dohodka iz dejavnosti - sprememba odločbe po nadzorstveni pravici - nemožnost ugotavljanja dejanskega stanjaPri odločanju po nadzorstveni pravici upravni organ sam ne ugotavlja dejanskega stanja, ne glede na to, ali je bilo dejansko stanje v postopku pred izdajo dokončne odločbe popolno in pravilno ugotovljeno, ali ne.
Sodba U 237/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.02.1994prometni davek - oprostitev plačila - pogojiTožeča stranka ne more biti oproščena plačila prometnega davka, ker kupci, katerim je prodajala svoje proizvode, do oprostitve prometnega davka niso bili upravičeni.
Sodba U 848/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.01.1994davek od dohodka iz dejavnosti - umrli zavezanec kot stranka v upravnem postopku - dediči umrlega zavezanca kot stranke v postopku odmere predmetnega davkaNamesto umrlega zavezanca ne morejo vstopiti njegovi pravni nasledniki, ker v imenu umrlega zavezanca ni mogoče dati davčne napovedi, na njegovo ime izdati odločbe in jo vročiti enemu od dedičev. Upravna odločba ne more biti izdana na ime umrle osebe, in ne more biti stranka v upravnem postopku.
Sodba U 675/92-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.02.1994davek od dohodka iz gospodarske dejavnosti - sprememba odločbe po nadzorstveni pravici - pojem očitne kršitve materialnega zakonaKršitev določbe 4. odstavka 8. člena zakona o davkih občanov, ki jo davčni organ ugotavlja posredno, izhajajoč iz nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja v dokončni odločbi, ni očitna kršitev materialnega zakona, ki je podlaga za spremembo dokončne odločbe po nadzorstveni pravici.
Sodba U 1018/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.02.1994odločanje brez upravnih spisov v zadevi davka od dohodkov iz dejavnostiToženi organ ni poslal sodišču upravnih spisov, zato je sodišče tožbi ugodilo, ker brez spisov ni moglo presoditi zakonitosti izpodbijane odločbe o odmerjeni davčni obveznosti od opravljanja gospodarske dejavnosti.
Sodba U 590/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.02.1994davek od dobička iz kapitala - prodaja stanovanja - nabavna vrednost kapitalaPri prodaji stanovanja je nabavna vrednost kapitala znesek, ki ga je davčni zavezanec pri nakupu tega stanovanja dejansko plačal prodajalcu.
Sodba U 1184/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.02.1994davek od dobička iz kapitala - prodaja gradbenega zemljišča - davčna osnovaČe je dobiček dosežen s prodajo zemljišča, na katerem je po prostorsko ureditvenih pogojih dopustna gradnja in ki ga je cenilec gradbene stroke ocenil kot stavbno zemljišče, davčni zavezanec ne more uspeti z ugovorom, da bi morala biti pri odmeri davka od dobička upoštevana cena, kot za kmetijsko zemljišče.
Sodba U 1113/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.02.1994davek od premoženja na posest počitniške hiše - merila za ugotavljanje vrednosti objekta - nepopolno ugotovljeno dejansko stanjeČe davčni organ ugotovi davčno osnovo za davek od počitniške hišice po merilih za ugotavljanje vrednosti objekta, mora v obrazložitvi odločbe o odmeri davka navesti, po katerih merilih je bila ugotovljena vrednost objekta in kako so bila ta merila uporabljena. Če odločba take obrazložitve ne vsebuje, je s tem kršena določba 209. člena ZUP.
Sodba U 1014/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek30.03.1994davek od premoženja na posest poslovnih prostorov - odmera - oprostitev plačila davkaLastnik poslovnih prostorov, ki poslovne prostore oddaja v najem, ni oproščen plačila davka od premoženja.
Sodba U 1192/92-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.03.1994davek iz dejavnosti - (ne)priznavanje odhodkov - pojem izvirne knjigovodske listineObvestilo o vknjižbi na podlagi izvirnih knjigovodskih listin ni izvirna knjigovodska listina, ampak notranja in izvedena knjigovodska listina. Izvirne knjigovodske listine mora zato v zvezi z davčno napovedjo pristojnemu davčnemu organu predložiti davčni zavezanec, vsaj do vložitve pritožbe proti prvostopni odločbi o odmeri.
Sodba U 1078/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.01.1994davek od dohodka iz dejavnostiČe ni prišlo do fakturirane realizacije, o kateri govori 2. odstavek 83. člena zakona o davkih občanov in tudi ne do opravljenih oziroma izvršenih del, ki jih navaja 6. točka 1. odstavka 18. člena pravilnika o vodenju poslovnih knjig, je tožena stranka pravilno štela v celotni prihodek tudi 500.000,00 SIT, ki je bil leta 1990 plačan kot predujem, leta 1991 pa vrnjen.
Sodba U 983/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.02.1994davek od dohodkov iz dejavnosti - davčne olajšave - pogojiNudenje storitev fizičnim osebam proti plačilu se šteje za opravljanje dejavnosti v smislu 2. odstavka 32. člena zakona o dohodnini. Davčne olajšave za prvo leto poslovanja ni mogoče priznati, ko se dejavnost opravlja brez dovoljenja in vpisa v ustrezni register.
Sodba U 860/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.03.1994davek od dobička iz kapitala - davčna napoved kot podlaga za ugotavljanje davčne osnove - cenitev kot podlaga za izračun prometne vrednosti stanovanja - valorizacija dejanske cene kot način izračuna vrednosti kapitalaČe davčni organ davka od dobička iz kapitala ne odmeri po davčni napovedi, ugotavlja osnovo za davek po pravilih postopka, ki urejajo dokazovanje z izvedencem, davčnemu zavezancu pa mora dati možnost, da v postopku sodeluje. Cenitev po pravilniku o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ni edina podlaga za ugotavljanje v davčnem postopku upoštevane prodajne cene stanovanja, če so se v času prodaje stanovanja v prostem prometu dejansko oblikovale nižje cene. Vrednost kapitala v času pridobitve se ugotavlja z valorizacijo dejanske cene, plačane za stanovanje po stanovanjskem zakonu.

Izberi vse|Izvozi izbrane

http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*