<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba I Up 364/99
ECLI:SI:VSRS:2002:I.UP.364.99

Evidenčna številka:VS14604
Datum odločbe:19.09.2002
Področje:DAVKI
Institut:prometni davek - fakturiranje storitev brez obračunanega prometnega davka - davčne oprostitve

Jedro

Formalna vsebina klavzule je na podlagi zakonskega pooblastila določena s pravilnikom in za zavezanca za plačilo prometnega davka obvezujoča.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, št. II U 27/97-14 z dne 1.4.1999.

Obrazložitev

Upravno sodišče Republike Slovenije je z izpodbijano sodbo na podlagi 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, ZUS) zavrnilo tožbo tožeče stranke zoper odločbo z dne 23.5.1997, s katero je tožena stranka zavrnila njeno pritožbo zoper odločbo Davčnega urada N.m. z dne 16.9.1996. Z njo je bilo tožeči stranki med drugim naloženo, da mora obračunati prometni davek od storitev po tarifni številki 2 Tarife davka od prometa storitev po stopnji 3% v višini 2.514.409,00 SIT (I/1), plačati prometni davek od storitev v višini 2.359.061,00 SIT (I/2) ter plačati zamudne obresti iz naslova neplačanega davka od prometa storitev iz točke I/2 (I/3). V obrazložitvi sodbe sodišče navaja, da je pravilna ugotovitev tožene stranke, da tožnik ni izpolnil vseh pogojev, ki jih določata Zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92, 14/92, 12/93, 36/93, 71/93, 32/94, 35/94, 37/95, 16/96, ZPD) in na njegovi podlagi izdan Pravilnik o uporabi zakona o prometnem davku (pravilnik).

Inšpekcijski organ je namreč ugotovil, da izdane situacije ne vsebujejo klavzule, kakršno zahteva ZPD. Po določilih 4. točke 1. odstavka 7. člena ZPD mora prodajalec v primeru neobračunanega prometnega davka, v izdanem računu vpisati klavzulo, da davek ni obračunan na podlagi izjave kupca, pri čemer mora navesti konkretno datum in številko izjave kupca, kar določa 6. odstavek 16. člena pravilnika. Klavzule na izdanih situacijah se namreč glasijo "davek ni obračunan na osnovi 2. točke 37. člena Pravilnika o obdavčevanju proizvodov in storitev". Sodišče se ne strinja z oceno tožeče stranke, da 6. odstavek 16. člena pravilnika pomeni dodatno predpisovanje pogojev za davčno oprostitev. Navedeno določbo pravilnika je potrebno razumeti kot izvedbeno oziroma pojasnjevalno določbo, saj je zgolj tehnične narave in pomeni razčlenitev zakonsko določenega pogoja, določenega v 4. točki 1. odstavka 7. člena ZPD ter ne posega v zakonsko ureditev, saj zakonskih pogojev ne spreminja. Pri tem se sklicuje na prav takšno stališče Ustavnega sodišča Republike Slovenije, navedeno v odločbi U-I-288/97 z dne 22.1.1998.

Tožeča stranka v pritožbi navaja, da sodišče prve stopnje nepravilno in v nasprotju s predpisi ugotavlja, da izdane obračunske situacije vsebujejo nepopolne klavzule o pogojni davčni oprostitvi plačila prometnega davka. Tožeča stranka je izpolnila vse pogoje, ki jih ZPD v 7. členu predpisuje za oprostitev plačila prometnega davka.

Formalna vsebina klavzule zakonsko ni določena in je tekst prepuščen izdajatelju računa. Dane klavzule vsebujejo vse, kar določa 4. točka 7. člena ZPD. Stališče sodišča prve stopnje, da gre za neustrezne klavzule, ostaja v celoti dejansko in pravno neobrazloženo, kar je absolutna bistvena kršitev pravil postopka. Graja zaključke sodišča o veljavnosti 6. odstavka 16. člena pravilnika, saj zakon klavzule z identifikacijskima znakoma - številko in datumom izjave (kot ju določa 6. odstavek 16. člena pravilnika), ki ju terja prvostopni upravni organ, ne pozna. Glede citirane odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije navaja, da gre v tem primeru za drugačno situacijo, saj gre za promet storitev in za sukcesivno dobavo. Prav argumentacija Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da gre za določbo tehnične narave (6. odstavek 16. člena pravilnika), ki zakonskega pogoja ne spreminja in da jo je mogoče razumeti kot izvedbeno oziroma pojasnjevalno določbo, potrjuje logični sklep, da manjkajoča številka izjave v klavzuli (saj je bila podana v podizvajalski pogodbi) še ne pomeni napake, ki preprečuje davčno oprostitev. Predlaga, da pritožbeno sodišče v celoti ugodi pritožbi, izpodbijano sodbo razveljavi ter odpravi odločbi upravnih organov.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

V določbi 7. člena ZPD so navedeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se prodaje v določenih primerih ne šteje za promet, od katerega je potrebno plačati davek. Med drugim je med pogoji navedeno tudi (4. točka 1. odstavka 7. člena ZPD) da mora prodajalec na račun vpisati klavzulo, da davek od prometa ni bil obračunan oziroma je bil obračunan po znižani stopnji na podlagi pisne izjave kupca. Način izvedbe oziroma izpolnjevanja navedenega zakonskega pogoja, skladno s pooblastilom iz 79. člena ZPD (ki določa, da predstojnik republiškega upravnega organa za finance izda podrobnejše predpise o načinu obračunavanja in plačevanja prometnega davka) in nameni ZPD določa pravilnik, po katerem (6. odstavek 16. člena) prodajalec v klavzuli napiše tudi številko in datum kupčeve izjave, na podlagi katere davek ni bil obračunan oziroma je bil obračunan po znižani davčni stopnji. Formalna vsebina klavzule zakonsko sicer res ni določena, kot navaja pritožba, je pa na podlagi zakonskega pooblastila določena s pravilnikom. Zato je za zavezanca za plačilo prometnega davka obvezujoča, saj je le na tak način omogočena učinkovita naknadna davčna kontrola. Konkretizacija izjave, z navedbo številke in datuma v klavzuli na računu prodajalca, s katero se utemeljuje fakturiranje storitev brez obračunanega davka od prometa storitev oziroma po znižani stopnji, je torej obligatorni pogoj za prodajalčev formalnopravni izkaz podlage zaračunane storitve z oprostitvijo oziroma po znižani stopnji davka od prometa storitev.

Ker vpisane klavzule na izdanih situacijah, ki se po ugotovitvah inšpekcijskega organa glasijo "davek ni obračunan na osnovi 2. točke 37. člena Pravilnika o obdavčevanju proizvodov in storitev", čemur tožeča stranka ne ugovarja, ne vsebujejo številke in datuma kupčeve izjave, navedeni zakonski pogoj, tudi po presoji pritožbenega sodišča, ni izpolnjen na način, kot ga določa pravilnik. Zgolj navedba številke pogodbe na prvi strani obračunskih situacij, v kateri naj bi bila izjava kupca, tudi po presoji pritožbenega sodišča ni dovolj. V tem primeru zato ni pogojev za priznanje davčne oprostitve. Ker navedeno izhaja že iz izpodbijane sodbe sodišča prve stopnje, ni utemeljen pritožbeni ugovor, da je vprašanje, ali vsebina danih klavzul zadošča zahtevam zakona, ostalo neobrazloženo, kar naj bi bila bistvena kršitev pravil postopka.

Ker niso podani ne uveljavljani pritožbeni razlogi in ne razlogi, na katere mora pritožbeno sodišče paziti po uradni dolžnosti, je v skladu z določbo 73. člena ZUS njegovo pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZPD člen 7, 7/1-4.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xNzMzNQ==