<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba Ur 45/93
ECLI:SI:VSRS:1994:UR.45.93

Evidenčna številka:VS01104
Datum odločbe:06.07.1994
Področje:RAČUNSKO UPRAVNI SPOR
Institut:oprostitev plačila prometnega davka

Jedro

Brezgotovinsko plačilo z virmanom je samostojen pogoj, ki ne nadomešča naročilnice kupca.

Izrek

Tožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Služba družbenega knjigovodstva, podružnica ... je pri tožeči stranki opravila kontrolo obračunavanja in plačevanja prometnega davka za leto 1992 ter ji z odločbo z dne 13.1.1993 naložila, da od prometa storitev obračuna in plača prometni davek 219.556,00 Sit, od prometa proizvodov pa 642.301,00 Sit in 4.297.967,00 Sit, vse z zamudnimi obrestmi ter da za seštevek teh zneskov poveča obveznosti za prometni davek in opravi ustrezna knjiženja v svojem knjigovodstvu. Ugotovila je, da je imela tožeča stranka sklenjeni pogodbi o sukcesivni dobavi avtomobilov v letu 1992 za nadaljnjo prodajo s kupcema ... Iz pogodb ni razvidna količina dobavljenih avtomobilov. Zato je naložila tožeči stranki, da obračuna in plača od dobavljenih avtomobilov prometni davek.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila pritožbo tožeče stranke. Ugotovila je, da tožeča stranka ni izpolnila pogojev za oprostitev plačila prometnega davka iz drugega odst. 7.čl. zakona o prometnem davku, ker kupca nista predložila naročilnic, v katerih bi bila navedena vrsta in količina kupljenih vozil. Okoliščina, da sta kupca prodajala vozila za končno potrošnjo in pri tem obračunala prometni davek, ne vpliva na davčno obveznost tožeče stranke, ki bi oprostitev dosegla samo, če bi bili izpolnjeni vsi pogoji, določeni v 7.čl. zakona o prometnem davku.

To odločbo izpodbija tožeča stranka s tožbo. Navaja, da tožena stranka nepravilno in v škodo tožeče stranka razlaga določbo 7. čl. v zvezi s 6.čl. zakona o prometnem davku. Poudarja, da so vsi končni kupci plačali prometni davek. Po 6.čl. zakona nakup za nadaljnjo prodajo ni podvržen obdavčenju. Že to kaže, da je tožena stranka zakon uporabila v nasprotju z njegovim namenom. Prišlo je do dvojnega obdavčenja, čeprav je bil opravljen le en promet namenjen končni potrošnji. Zakon v 6. členu določa, kaj se ne šteje za promet proizvodov za končno potrošnjo, v 7.čl.pa določa, na podlagi katerih listin se to ugotavlja. Pri tem listine, navedene v 7.čl. niso edino dokazilo. V obravnavanem primeru je bilo naročilo potrjeno z virmanskim nalogom. Tožeča stranka je namreč na podlagi letnih pogodb in posebnih naročil izdajala predračune za vsako posamezno vozilo, temu je sledilo individualizirano plačilo, ki je predstavljalo v smislu obligacijskega prava potrditev prvotnega naročila. To dokazuje s priloženimi listinami. Meni, da je s tem izpolnila pogoje, določene s 7.čl. zakona. Sklicuje se tudi na kršitev postopka, ki je v tem, da je tožena stranka davek prisilno izterjala, ni pa prej ugotovila, da je bil davek že plačan.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vstraja pri svoji odločbi in predlaga, da sodišče tožbo zavrne kot neutemeljeno.

Tožba ni utemeljena.

Potek poslov med tožečo stranko ter kupcema ni sporen; tožeča stranka jih opisuje prav tako, kot je ugotovljeno v izpodbijani pogodbi. Točno je, da je tožeča stranka izdala za vsako vozilo predračun, ki mu je sledilo virmansko plačilo. Po predpisih obligacijskega prava, kjer se za sklenitev pogodbe praviloma ne zahteva nikakršna oblika (1. odst. 67.čl. ZOR), to zadostuje za sklenitev prodajne pogodbe. Vendar pa se na ta pravila obligacijskega prava ni mogoče sklicevati v zvezi s predpisi o prometnem davku. Tu veljajo, ko gre za uveljavljanje davčnih oprostitev, stroga pravila obličnosti. Osnovno pravilo, ki je uzakonjeno z zakonom o prometnem davku (Ur.l. RS št. 4/92), je, da se prometni davek plačuje od vsakega prometa proizvodov, namenjenega končni potrošnji (4.čl.); za tak promet pa se šteje vsaka prodaja proizvodov in opreme, če ni v tem zakonu drugače določeno (1. odst. 5.čl.). Izjeme so urejene v 6.čl. zakona. Uveljavljanje oprostitev v primerih, določenih v 6.čl., pa ureja 7.čl. Tisti, ki uveljavlja oprostitev, mora izpolniti vse pogoje, ki jih za določen primer uzakonja 7.čl. Med formalnosti, ki morajo biti izpolnjene, je v 2. točki 1.odst.7.čl. določeno, da se proizvodi prodajajo na podlagi pisne naročilnice kupca, v kateri mora biti navedena vrsta in količina proizvodov oziroma materiala, ob obvezni izdaji računa in brezgotovinskem plačilu. Brezgotovinsko plačilo z virmanskim nalogom je torej samostojno določen pogoj, ki ne nadomešča pisne naročilnice kupca. Naročilnica je listina s točno določeno vsebino. Lahko bi jo nadmestila pogodba, v kateri bi bila navedena vrsta in količina proizvodov, ne more pa je nadomestiti virmansko plačilo, ki po svoji vsebini ni naročilnica, ampak izpolnitev kupčeve obveznosti plačila kupnine po sklenjeni pogodbi. Gre torej za izpolnitveno dejanje kupca, ne pa za sklenitveno (stipulacijsko), kar je pravna narava naročilnice. Zato je zgrešeno pravno naziranje tožeče stranke, ki uveljavlja, da je kupec z virmanskim plačilom nadomestil naročilnico v smislu 2. tč. 1. odst. 7.čl. zakona o prometnem davku. Specificiranih naročilnic torej v obravnavanih primerih ni bilo, pogodbe pa niso vsebovale vrste in količine vozil, tako da ta obvezni element dokumentacije, potrebne za oprostitev prometnega davka manjka in tožeča stranka oprostitve ne more doseči. Dosegla bi jo lahko le, če bi izpolnila vse predpisane pogoje po 7.čl. zakona.

Okoliščina, da je bil davek dvakrat plačan, sama po sebi ni pomembna. Ker niso bili izpolnjeni pogoji, da bi bilo mogoče šteti prodajo v smislu določil zakona o prometnem davku kot prodajo, ki ni namenjena za končno potrošnjo, je bila tudi sporna prodaja podvržena obdavčitvi s prometnim davkom. Sporna obdavčitev bi bila nepravilna, če bi tožeča stranka postopala v skladu z določbo 7.člena zakona. Ker ni, je tožena stranka ravnala zakonito.

Odločitev sodišča temelji na 42. člen zakona o upravnih sporih v zvezi z 68. členom zakona o službi družbenega knjigovodstva.


Zveza:

ZPD člen 7, 7-2.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMjYy
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*