Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5148cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTc=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba II Ips 139/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.05.2008ustna darilna pogodba - zavezovalni posli – konvalidacija – realizacija pogodbe – pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - priposestvovanjeZa sporne nepremičnine je bil sklenjen le zavezovalen pravni posel; ta je z realizacijo res lahko konvalidiral, čeprav ni bil sklenjen v predpisani obliki, vendar to za pravno-poslovno pridobitev lastninske pravice ni moglo zadoščati: na podlagi pogodbe bi tožnik lastninsko pravico lahko pridobil le z vpisom v zemljiško knjigo (pravna pravila paragrafov 425 in 431 ODZ), do te pa nesporno nikoli ni prišlo. Okoliščina, da je bila pogodba veljavno sklenjena, je bila nadalje pomembna še zaradi presoje, ali je tožnik pridobil lastninsko pravico na originaren način na podlagi dobroverne in zakonite posesti. Nižji sodišči sta pravilno presodili, da priposestvovalna doba od leta 1972 do uveljavitve ZTLR, ki je izključil možnost priposestvovanja stvari v družbeni lastnini, ni potekla.
Sodba II Ips 322/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.05.2008denacionalizacija – obseg zapuščine – dediči kot enotni in nujni sosporniki - pasivna legitimacija – izročila pogodba – predmet pogodbe – izročitev tuje, nacionalizirane stvari – ničnost zavezovalnega posla – dednopravne pogodbeV sporu o obsegu zapuščine so dediči enotni in tudi nujni sosporniki. Ker je pravica sodedičev skupna in nedeljiva in izhaja iz zapuščine kot celote, ni dopustno reševati spora o obsegu zapuščine brez sodelovanja vseh udeležencev materialnopravnega razmerja, bodisi na aktivni, bodisi na pasivni strani. Zaradi razlikovanja med zavezovalnimi pravnimi posli obligacijskega prava, ki so relativne narave in učinkujejo le med pogodbenimi strankami ter razpolagalnimi pravnimi posli stvarnega prava, ki so absolutne narave in učinkujejo tudi proti tretjim, je razpolaganje s stvarjo, ki ni last odsvojitelja, mogoče. Zavezovalni pravni posel, katerega predmet je tuja stvar, samo zaradi tega, ker odsvojitelj na predmetu pogodbe nima lastninske pravice, ni nična.
Sodba II Ips 115/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.05.2008odgovornost za škodo od nevarne stvari – poškodba pri čiščenju skobelnega stroja - konkurenca objektivne in krivdne odgovornosti – ravnanje oškodovanca – povrnitev nepremoženjske škode – višina denarne odškodnine - strahBistveno v konkretnem primeru je, da toženi stranki za tožnikovo škodo, ki izvira iz nevarne stvari, odgovarjata po načelu vzročnosti oziroma objektivno (drugi odstavek 154. člena v zvezi s prvim odstavkom 173. člena ZOR). Sporen pa je delež tožnikove soodgovornosti. Ta je načeloma ustrezen teži njegovega krivdnega ravnanja; za posledico ima zmanjšanje odgovornosti objektivno odgovornega povzročitelja škode za delež krivdne odgovornosti oškodovanca samega. Drugače pa je, ko je ugotovljeno, da je krivdno ravnal tudi povzročitelj škode, ki je že objektivno odgovoren za škodo. Pri dokončni porazdelitvi odgovornosti je treba v takih primerih delež odgovornosti, ki zadeva oškodovanca zaradi njegovega krivdnega ravnanja, zmanjšati ustrezno stopnji krivdne odgovornosti (tudi objektivno odgovornega) povzročitelja škode in v posledici tega objektivno odgovornost povzročitelja škode zmanjšati za (morebiten) presežek oškodovančeve krivde nad krivdo povzročitelja...
Sodba II Ips 14/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.04.2008neveljavnost prodajne pogodbe za nepremičnino – sklepčnost tožbe - oblikovalni tožbeni zahtevek – ničnost – promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči – predkupna pravica – obličnost – konvalidacija – ponovna prodaja nepremičnine - dobrovernost - obseg obrazložitve odločbe sodišča druge stopnjeObčina je za območje, na katerem leži nepremičnina, ki je bila predmet prodaje, sprejela odlok o urbanističnem urejanju in zemljišča na tem območju predvidela za gradnjo vikend hišic, torej za zemljišča v zasebni lastnini. Občini je obenem pripadala prednostna pravica nakupa po 12. členu Zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem. S tem, ko je sama v odloku zemljišča namenila za gradnjo individualnih počitniških hišic, je dala vnaprejšnje soglasje za takšno izrabo zemljišč, kar vključuje tudi prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč v ta namen. Tožnica je s prodajalcem že v letu 1975 sklenila veljavno pogodbo za nepremičnino, pogodba pa je bila tudi realizirana. Ponovna prodaja nepremičnine, ki jo je lastnik prodal in dejansko že izročil prvemu kupcu, pomeni kršitev moralnih norm, zato utemeljuje zahtevek za ugotovitev ničnosti takšnega pravnega posla zoper nedobrovernega drugega kupca in obenem zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne...
Sodba II Ips 186/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.04.2008denacionalizacija – prepoved razpolaganja z nepremičnino, za katero obstaja dolžnost vrnitve – prodaja nepremičnine - odškodnina – vmesni ugotovitveni zahtevek – predhodno vprašanjePosledica protipravnega razpolaganja z nepremičninama z aneksom z dne 31.1.1995 je, da je tožeči stranki onemogočena vrnitev nepremičnin v naravi v denacionalizacijskem postopku.
Sodba II IPs 1022/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.02.2008povrnitev nepremoženjske škode – višina denarne odškodnine – načelo individualizacije odškodnine – načelo objektivne pogojenosti odškodnine – duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - posredni oškodovanci - bistvena kršitev določb pravdnega postopka – obrazložitev zatrjevanih procesnih kršitevOdmera odškodnine ne more odraziti le oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine. Vsak očitek bistvene kršitve postopka je potrebno konkretizirati. Standardu obrazloženosti bistvenih kršitev postopka ne zadostuje, da tožnici zgolj navedeta, da sta prerekali določeno trditev. Morali bi tudi navesti, kdaj in na kakšen način naj bi to storili.
Sodba II Ips 131/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.03.2008povrnitev nepremoženjske škode – višina denarne odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine – načelo objektivne pogojenosti odškodnineOdmera odškodnine ne more odraziti le oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic, temveč je potrebno upoštevati še načelo objektivne pogojenosti odškodnine.
Sodba II Ips 412/92Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.01.1993ničnost prodajne pogodbe za stanovanjeTožnik ne more uveljavljati ničnosti prodajne pogodbe za stanovanje, če je kot imetnik stanovanjske pravice pri sklenitvi sam sodeloval kot pogodbena stranka, ni pa poskrbel za overjeno izjavo o soglasju, da kupi solastninski delež hkrati tudi njegova izvenzakonska partnerka. Njegovo ravnanje je v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja v pravnem prometu (12. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih).

Izberi vse|Izvozi izbrane