Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5477cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTY=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba U 685/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.04.1995davek od premoženjaKadar so prostori v zidanici opremljeni, da je v njih možno kuhati in prenočevati, izpolnjujejo pogoje za odmero davka od premoženja v zvezi s posestjo prostorov za počitek oz. rekreacijo.
Sodba U 1142/93-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.09.1994davek od dohodkov iz dejavnosti - odpis davčnega dolgaV postopku po 107. členu (114. členu prečiščenega besedila) ZDOH tožena stranka (izvršni svet SO) lahko odloča o odpisu davčnega dolga, ki izvira iz davkov, urejenih v navedenem zakonu. Za ostale davke (prometni davek) in prispevke za socialno varnost pa se uporabljajo predpisi, ki te davke oziroma prispevke urejajo.
Sodba U 638/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.09.1994davek od dobička iz kapitalaDavek od dobička iz kapitala se plača samo, če je tak dobiček dejansko nastal. Zato je v času inflacije posebej pomembna okoliščina, kdaj je bila premičnina plačana in kdaj dobavljena oziroma, ali je vrednost te premičnine izražena v ceni enaka v času plačila in dobave, če se časovno ne pokrivata oziroma, ali je vrednost različna.
Sodba U 684/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.09.1994davek od premoženjaLastniki bivalnih delov zidanice, ki so po občinskem odloku namenjeni počitku in oddihu, so zavezanci za davek od premoženja.
Sodba U 675/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.10.1994davek od dobička iz kapitalaV odločbi o odmeri davka od dobička iz kapitala mora biti obrazloženo, kako je izračunana valorizirana vrednost nepremičnine za čas od pridobitve do prodaje in kateri koeficienti rasti cen na drobno, objavljeni v Uradnem listu RS so bili uporabljeni za izračun valorizirane vrednosti nepremičnine. Če odločba take obrazložitve nima, jo ni mogoče preizkusiti in je zato nezakonita.
Sodba U 370/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.03.1995davek od premoženja - prostori za počitek in rekreacijo - zidanicaOsnovni pogoji za bivanje so zagotovljeni, če je objekt v takem stanju, da je v njem možno prenočevati, kuhati in ga celo ogrevati, zato se od takega objekta plačuje davek, čeprav gradbeno še ni dokončan.
Sodba U 839/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.03.1995prometni davek - obračun davka - kršitev pravil postopkaObveznost obračuna prometnega davka nastane, ko je opravljen promet. Promet pa je po 2. odstavku 26. člena ZPD opravljen, ko je blago izročeno.
Sodba U 1280/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.05.1995prometni davek - plačilo - nepravilna uporaba materialnega zakonaNi pravne podlage za obračun prometnega davka v carinskem postopku, če je obveznost za njegovo plačilo nastala v času (30.1.1992), ko je zvezni zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev že prenehal veljati (26.1.1992), novemu republiškemu zakonu - zakonu o prometnem davku, ki je začel veljati z dnem prenehanja prejšnjega zakona, pa je bila uporaba odložena (1.2.1992).
Sodba U 1349/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.04.1995davek od dohodkov iz premoženja - oddajanje poslovnih prostorov - kršitev pravil postopkaČe davčni zavezanec predloži dokazila o višini dejanskih stroškov vzdrževanja in upravljanja, se mu priznajo dejanski stroški in enoletna amortizacija za oddane poslovne prostore, zato v načelu ni mogoče izključiti, da sama amortizacija, obračunana v skladu s predpisi, ne more presegati 40% prejete najemnine.
Sodba U 1279/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.05.1995obračun carine - olajšave - prometni davek - rok in pogoji za uveljavljanjeV carinskem postopku stranka ne more uspešno uveljavljati olajšave prometnega davka pri uvozu blaga v pritožbi, ker carinski zakon posebej določa postopek za uveljavljanje takih olajšav in sicer v rednem carinskem postopku, to je z vložitvijo uvozne carinske deklaracije in s predložitvijo ustreznih listin.
Sodba U 1164/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek30.11.1994dohodnina - olajšave - vpliv štipendije na odmero dohodnineŠtipendija se ne všteva v zavezančevo osnovo za dohodnino in se od nje ne plačuje dohodnina, upošteva se le kot lasten dohodek vzdrževanega družinskega člana, za katerega se znižuje posebna olajšava.
Sodba U 180/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.11.1994dohodnina - zamudne obresti na vrnitev preveč plačane dohodnine - začetek teka roka za plačilo obrestiZamudne obresti od preveč plačane dohodnine za leto 1991 začnejo teči po preteku 30 dni od izdaje odmerne odločbe, s katero je ugotovljeno preplačilo, seveda, če preplačilo ni v tem roku vrnjeno.
Sodba U 547/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.11.1994stvarna pristojnost - organ za odpis prispevkov za socialno varnostKršitev pravil o pristojnosti je bistvena kršitev pravil postopka, ki v vsakem primeru vpliva na pravilno odločitev o stvari.
Sodba U 703/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.10.1994davek na promet nepremičnin - odprava odločbe po nadzorstveni praviciOdprava pravnomočne odločbe po nadzorstveni pravici po zakonsko določenem roku je nezakonita.
Sodba U 695/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.10.1994prometni davek od storitev - vračilo - nepravilna uporaba materialnega zakona - kršitev postopkaČe davčni zavezanec zahteva vrnitev prometnega davka, ki ga je napačno obračunal in tudi sam plačal, je njegovo zahtevo za vrnitev prometnega davka obravnavati po določbi 4. odstavka 66. člena zakona o prometnem davku. Po navedeni določbi pisna zahteva kupca ni pogoj za vrnitev prometnega davka, kot je to v primeru, če davčni zavezanec davek napačno obračuna kupcu in ga kupec tudi plača.
Sodba U 930/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.10.1994občinski davek za storitve - odmera - pojem opravljanja ekonomskih in finančnih storitevPri razlagi pojma "opravljanje ekonomskih in finančnih storitev", ko gre za odmero občinskega davka za storitve, je treba pri tem izhajati iz namena, ki ga zasleduje določilo, v katero je ta pojem vključen.
Sodba U 663/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.09.1994davek na promet nepremičnin - zamenjava dveh stanovanj - menjalna pogodba kot navidezni pravni posel (ničnost pogodbe)Menjalna pogodba, sklenjena zato, da se dejansko prikrije kupoprodajna pogodba za stanovanje, kupljeno po stanovanjskem zakonu in le z namenom, da se izigrajo davčni predpisi in s tem doseže manjše plačilo davkov za ponovno prodano stanovanje, pridobljeno po stanovanjskem zakonu, ima vse znake navideznega pravnega posla, ki po zakonu ne velja, ker ni volje strank.
Sodba U 1149/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.01.1995oprostitev carine - blago, neproizvedeno v Sloveniji - obnova postopka - potrdilo GZ, izdano po ocarinjenju uvoženega blaga - neupošteven obnovitveni razlogPotrdilo, da se blago, ki se uvaža, ne proizvaja v Sloveniji, izdano po končanem postopku carinjenja, je nov dokaz za uvedbo obnove postopka samo v primeru, če se ni moglo navesti ali uporabiti v prejšnjem postopku carinjenja in če se blago v času carinjenja ni proizvajalo v Sloveniji.
Sodba U 206/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.1995davek od dobička iz kapitala - prodaja pod ugodnimi pogoji kupljenega stanovanja - valorizacija nabavne vrednostiPri ugotavljanju dobička od prodaje stanovanja, kupljenega pod ugodnostnimi pogoji, se valorizira nabavna vrednost (plačana kupnina).
Sodba U 31/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.03.1995davek od dobička iz kapitala - osnova za odmero davka - pomanjkljivo ugotovljeno dejansko stanjeV primeru, da je bil osebni avtomobil dobavljen znatno po vplačilu, se pri ugotavljanju osnove za davek od dobička iz kapitala valorizira vrednost avtomobila, ki jo je imel ob nakupu (vplačilu).

Izberi vse|Izvozi izbrane

http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*