Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5148cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTU=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba Ur 2/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.1993prometni davek - upoštevanje rabata pri ugotavljanju davčne osnovePri ugotavljanju davčne osnove je treba izhajati iz določb zakona, ki je veljal ob sklenitvi posla.
Sodba Ur 24/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.1993pristojnost SDKSamo če gre za davek ali drugo davščino je SDK pristojna, da s svojo odločbo naloži zavezancu plačilo. Ne more pa odločati o obveznosti plačila, kadar gre za obligacijsko pravno razmerje. Del kupnine od privatiziranih stanovanj, ki pripada Stanovanjskemu skladu RS, ni davek ali davščina.
Sodba II Ips 629/92Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.04.1993prodajna pogodba - odgovornost za pravne napake (varstvo pred evikcijo) - sankcije za pravne napake - prodaja ukradenega vozilaV drugostopni sodbi je bilo pravno pravilno ugotovljeno, da gre za pravno napako na prodanem avtomobilu, ki so ga organi za notranje zadeve kasneje zasegli, ker je bil ukraden lastniku. Le za odškodninsko sankcijo iz 3. odst. 510. člena ZOR je pomembno, da je kupec vedel za možnost, da bo stvar vzeta ali da bo njegova pravica zmanjšana (4. odst. tega zakonskega določila), ne more pa ta okoliščina vplivati na upravičenost do sankcije iz 1. odst. tega zakonskega določila (razdrtje pogodbe oz. sorazmerno zmanjšanje kupnine).
Sodba U 433/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.01.1993prenehanje obratovalnice - poroštvo za poravnavo davčnih obveznostiPoroštvo v zvezi s plačilom zapadlega dolga lahko zahteva le davčni organ, odločbo o prenehanju iz obrtne dejavnosti pa izda pristojni občinski upravni organ (5. točka 97. člen DZ). Za poroštveno izjavo morajo biti izpolnjeni posebni pogoji.
Sodba U 394/92-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.01.1993prometni davek - vračilo prometnega davka za uvoženi osebni avtomobilUvoženi osebni avtomobil, vložen kot kapitalski vložek, ni oproščen plačila prometnega davka.
Sodba U 395/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.01.1993prometni davek - prisilna izterjavaPogoji za prisilno izterjavo prometnega davka od avtoprevozniške dejavnosti po zakonu o davkih občanov.
Sodba U 362/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.02.1993davek na darilo - razveljavitev darilne pogodbe in vrnitev nepremičnine - plačilo davkaVrnitev nepremičnin na podlagi sporazumne razveljavitve darilne pogodbe zaradi nehvaležnosti ni darilo, temveč prenehanje pravne podlage.
Sodba Ur 22/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993davek od storitev pri zakupu - leasingLeasing je posebna oblika zakupa. Zato je bilo treba tudi v letih 1990 in 1991 plačati od plačil za storitve dajanje predmetov v leasing davek od prometa storitev.
Sodba Ur 26/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993revizija zoper dokončno odločbo SDKV revizijskem postopku zoper dokončno odločbo SDK, niti v takem postopku sledečem računskem upravnem sporu ni mogoče uveljavljati zmotne oz. nepopolne ugotovitve dej. stanja. Prispevke po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zdravstvenem varstvu in zaposlovanju ter davek po zakonu o dohodnini je treba obremeniti in plačati od celotnega izplačila bruto osebnega dohodka, kot je to izkazano v izplačilnih listah, ne glede na to, če je bil osebni dohodek izplačan deloma v vrednostnih bonih.
Sodba Ur 18/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993davek od storitev - rent-a-car - prevozna storitev - storitev dajanja v zakup - upravičenja SDKRent-a-car je zakup. SDK je tudi po osamosvojitvi RS upravičen kontrolirati pravilnost finančno-materialnega poslovanja podjetij.
Sodba Ur 20/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993davek od storitev pri zakupu - leasing1. leasing je posebna oblika zakupa 2. leasing kot posebna oblika zakupa je storitev, od katere se plačuje davek od prometa storitev 3. davčna osnova je celotno plačilo za opravljeno storitev 4. v leasing se lahko daje predmete, ki jih je dajalec leasinga sam vzel v leasing (podzakup) 5. začasen uvoz avtomobilov na podlagi pogodbe o leasingu zavezuje jemalca leasinga k plačilu davka od prometa proizvodov, dajanje teh avtomobilov naprej v leasing pa zavezuje isto osebo sedaj kot dajalca leasinga k plačilu davka od prometa storitev dajanja stvari v leasing.
Sodba Ur 11/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993prejemki, oproščeni davkaOproščena davka je lahko samo socialna pomoč, namenjena prejemniku glede na njegov osebni socialni položaj, ne morejo pa biti deležni davčne oprostitve prejemki vseh delavcev v podjetju, izplačani v enakih zneskih ne glede na socialni položaj vsakega od njih.
Sodba Ur 21/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993oprostitev plačila prometnega davkaProdaja se ne šteje za promet proizvodov za končno potrošnjo če se opravi na podlagi pisne naročilnice, ob obvezni izdaji računa in ob brezgotovinskem plačilu z virmanom z žiro računa kupca na žiro račun prodajalca.
Sodba Ur 12/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993oprostitev plačila prometnega davkaPlačilo prometnega davka je pravilo. Prodajalec, ki želi izkoristiti izjemo, ko zakon v določenih primerih prodaje proizvodov ne šteje za promet, od katerega je treba plačati davke, pa mora ravnati natančno tako, kot določa zakon v 6. členu.
Sodba Ur 23/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993davek od storitev pri zakupu - leasingLeasing je glede davka na promet storitev izenačen z zakupom.
Sodba II Ips 937/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.04.2009povrnitev nepremoženjske škode - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - višina odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odškodnineOdmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sodba II Ips 707/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.02.2009povrnitev nepremoženjske škode - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - višina odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odškodnine - zamudne obresti - začetek teka zamudnih obresti - obrestna mera - temeljna obrestna mera - načelno pravno mnenjeOdmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sodba II Ips 686/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.03.2009podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - trditveno in dokazno breme - materialnopravni ugovor - izvedensko mnenje, pridobljeno pred pravdo - prekluzijaOškodovanca imata glede vzročne zveze v predmetni zadevi res dolžnost njenega (zatrjevanja in) dokazovanja, toda tisto, s čimer se pritožbeno sodišče v izpodbijani sodbi ukvarja v povezavi z institutom vzročne zveze in kar poenostavljeno tako tudi imenuje, ni pravnorelevantna vzročna zveza. Dejansko gre za ugovor deljene odgovornosti in z njim povezano (morebitno) delno razbremenitev odgovornosti tožene stranke za škodo na stvareh tožnikov, ki sta jo sama povzročila oziroma h kateri sta s svojim neskrbnim ravnanjem prispevala. V skladu z določbama 192. člena ZOR pa trditveno in dokazno breme glede pravno pomembnih dejstev s tem v zvezi ne leži na oškodovancu, temveč na odgovorni osebi. Za predmetno zadevo to pomeni, da zaradi drugačne razporeditve trditvenega in dokaznega bremena na temelju omenjene materialne norme tožnikoma ni mogoče naprtiti odgovornosti za neuspešno zbiranje procesnega gradiva, nujnega za odločitev sodišča o tem ugovoru. Negativne posledice...
Sodba II Ips 821/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.02.2009izločitev sodnika - povrnitev nepremoženjske škode - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - odmera odškodnineNe glede na to, da sta sodišči prve in druge stopnje pri odločanju o temelju zahtevka izhajali iz dejanskega stanja, ki je bilo podlaga za izrek pravnomočne kazenske sodbe, v pravdnem postopku ni mogoče uveljavljati izločitvenih razlogov glede sodnikov, ki so sodelovali pri sojenju v kazenski zadevi. Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sodba II Ips 705/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.02.2009odstop od pogodbe - upniška zamuda - dolžniška zamuda - izpolnitev prodajne pogodbe za nepremičnino - pravilnost izpolnitve - kondikcija - prehod nevarnosti uničenja stvariZamuda upnika ne bi imela za posledico prenehanja dolžnikovih obveznosti, pač pa bi povzročila zgolj prehod nevarnosti naključnega uničenja ali poškodovanja stvari na upnika, prenehanje teka obresti in upnikovo odškodninsko odgovornost za dolžnikovo škodo, izvirajočo iz zamude (326. člen ZOR).

Izberi vse|Izvozi izbrane