Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5522cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTU=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba U 740/94-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.11.1996pravna sredstva - odločanje organa druge stopnje o pritožbi - odprava odločbe in vrnitev organu prve stopnjeOrgan prve stopnje mora upoštevati opozorila, glede česa je treba dopolniti postopek, ki mu jih da drugostopni organ, če odpravi njegovo odločbo, vendar pri novem odločanju organ prve stopnje samostojno ugotavlja, katera dejstva in dokaze šteje za odločilne, da na njihovi podlagi odloči.
Sodba U 1116/94-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.11.1996dohodninaPravno nepomembno za odmero dohodnine od prejemkov, doseženih s priložnostnim opravljanjem storitev, je vprašanje, ali je bila dejavnost plačnika storitev dovoljena ali ne. Zakon o dohodnini namreč ne vsebuje določbe, po kateri bi bili obdavčljivi samo prejemki od priložnostno opravljenih storitev, ki so povezane z dovoljeno dejavnostjo plačnika storitve.
Sodba U 693/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.12.1996prometni davek - zamudne obresti od nepravočasno plačanega prometnega davkaNeodvisno od dneva izdaje odločbe, s katero je ugotovljena nepravilnost plačila prometnega davka, tečejo zamudne obresti od zamude za izpolnitev pa do plačila.
Sodba U 288/95-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.01.1997carinska osnova - uvoz rabljenega vozilaCarinske osnove za uvoženo rabljeno vozilo (če je carinski organ mnenja, da vrednost blaga, navedena v fakturi, ne ustreza določbam CZ o dogovorjeni ceni) se ne more določiti na podlagi kataloga, ki vsebuje prodajne cene vozil na domačem trgu države izvoznice, ampak služi ta lahko le kot pripomoček pri oceni vrednosti uvoženega vozila. Carinska osnova pa se določi na podlagi 44. člena CZ, pri čemer je pomembno dejansko stanje vozila.
Sodba U 1726/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.01.1997davek od dohodkov iz dejavnostiZavezanec za plačilo davka iz dejavnosti, ki v predpisanem roku ni plačal davka oziroma obroka akontacije navedenega davka, je v skladu z določbo ZDoh iz leta 1990 dolžan plačati zamudne obresti.
Sodba U 401/95-9Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.01.1997davek od dohodkov iz dejavnostiKer je amortizacija odhodek, ki je predmet davka iz dohodkov iz dejavnosti, okoliščine, da mu davčni organ ni priznal njene revalorizacije, davčni zavezanec lahko uspešno izpodbija v pritožbi oz. tožbi zoper odločbo o davku iz dohodkov iz dejavnosti, ne pa zoper odločbo o odmeri dohodnine.
Sodba U 1339/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.12.1996vrnitev preveč plačane carine - upoštevanje internega navodilaTudi če gre za navodilo internega značaja, je upravni organ z zapovedjo enakega obravnavanja iz 14. in 22. člena ustave vezan na način odločanja v prejšnjih primerih in navodilo upoštevati v vseh primerih, kjer gre za takšno dejansko stanje, kot ga je interno navodilo imelo v mislih.
Sodba U 1109/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.12.1996dohodninaKer stranka ni ponudila nikakršnih dokazov, s katerimi bi ovrgla ugotovitev upravnega organa, da prihodek, ki ga je ta štel k osnovi za dohodnino, ni plačilo za opravljeno delo zbiranja udeležencev v igri Catch the cash, je drugostopni organ ravnal pravilno, ko je pritožbo zavrnil.
Sodba U 799/94-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.10.1996prometni davekOdmera prometnega davka ni vezana na pisno pogodbo.
Sodba U 1105/94-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.11.1996dohodnina - odločanje organa druge stopnje o pritožbiKer je organ prve stopnje napačno uporabil predpis - odlok prejšnje skupščine občine o davkih občanov, bi tožena stranka morala izpodbijano odločbo odpraviti zaradi kršitve materialnega zakona in odločiti v skladu s 1. in 2. odstavkom 242. člena ZUP.
Sodba U 1294/94-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.11.1996prometni davek - izstavitev računa - ukrep prepovedi opravljanja obrtne dejavnosti za šest mesecevKadar organ odloča po prostem preudarku, mora biti odločba izdana v mejah pooblastila in v skladu z namenom zakona. Zato ni mogoče preizkusiti, ali je bilo materialno pravo pravilno uporabljeno, če diskrecijska odločitev ni obrazložena.
Sodba U 846/94-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.09.1996davek od dohodkov iz dejavnostiIzkazano lastništvo osnovnih sredstev je pravna podlaga za odpis amortizacije kot odhodka v postopku odmere davka od dohodkov iz dejavnosti.
Sodba U 1119/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.10.1996prometni davekV upravnem postopku za vračilo preveč plačanega prometnega davka upravni organ ne more presojati zakonitosti dokončnega upravnega akta, ki ga je stranka predložila kot dokaz, da jo je upravni organ z navedenim aktom tega davka oprostil.
Sodba U 1022/94-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.09.1996dohodninaGlede na okrožnico tožene stranke (RUJP) z dne 23.7.1992, naslovljeno njenim izpostavam, iz katere sledi, da je bilo vsaj za leto 1991 treba pri nekaterih zavezancih obravnavati kot pokojnino le del zneska, ki so ga prejeli od italijanskega izplačevalca pokojnin, tožeča stranka pa v tožbi zatrjuje, da se je davčni predpis enako izvajal v letu 1992 (na podlagi dogovora med Vlado RS, RUJP in Zvezo upokojencev v RS); in če je temu res tako, se tožena stranka v izpodbijani odločbi ne more uspešno sklicevati na to, da je bila dohodnina odmerjena na podlagi podatkov, ki jih je tožeča stranka (zavezanec) navedla v napovedi za odmero dohodnine.
Sodba U 1265/94-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.10.1996melioracija - prispevek za kritje stroškov vzdrževanja del na melioracijskih sistemihPo 3. odstavku 7. člena ZKZ prispevka za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskem območju, plačujejo pa ga sicer zavezanci davka iz kmetijske dejavnosti od katastrskega dohodka negozdnih površin, ne plačujejo lastniki kmetijskih zemljišč, katerih letni katastrski dohodek negozdnih površin ne presega zneska, ki ga določajo predpisi o davkih občanov kot pogoj za oprostitev davka iz kmetijstva.
Sodba U 586/94-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.09.1996prometni davek - obnova postopka - odločanje o obnoviOdločanje o uporabi izrednega pravnega sredstva odprave ali spremembe odločbe po nadzorstveni pravici (2. odst. 106. čl. ZDoh) je v pristojnosti republiškega davčnega organa (Republiške uprave za javne prihodke), zato davčni zavezanec ne more zahtevati odprave ali spremembe odločbe, zoper katero ni vložil pritožbe, po nadzorstveni pravici.
Sodba U 1215/94Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.07.1996prometni davek - obrazložitev odločbeDrugi odstavek 45. člena ZPD za primer, da davčni zavezanec predpisanih knjig ni vodil ali ni vodil redno, določa, da se prometni davek obračuna na podlagi razpoložljivih podatkov ali po načelu primerjanja z drugim zavezancem. Če obrazložitev izpodbijane odločbe ne navaja, kako je bila uporabljena ena ali druga metoda ali kombinacija obeh za ugotovitev davčne osnove za davek od prometa storitev, navaja pa le, da je to razloženo v zapisniku davčnega organa o pregledu poslovanja, zakonitosti izpodbijane odločbe ni mogoče preizkusiti. Zapisnik o pregledu ne more nadomestiti obrazložitve odločbe, kar zaradi pomanjkljivosti obrazložitve odločbe pomeni kršitev pravil postopka (2. odstavek 209. člena ZUP).
Sodba U 1115/94-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.07.1996davek od dohodkov iz dejavnostiZavezanci za plačilo davka iz dejavnosti, ki se jim po lastni izbiri v smislu 52. in 53. člena ZDoh davčna osnova (dobiček) ne ugotavlja po dejanskih odhodkih na način, kot je določeno v 39. členu ZDoh, pač pa po odbitku normiranih stroškov od dejanskih prihodkov, niso opravičeni poleg že z zakonom priznanih normiranih stroškov odbijati nadaljnje morebitne dejanske stroške.
Sodba U 313/94-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.06.1996prometni davekČe davčni zavezanec, ki proda reprodukcijski material, ki ga je nabavil brez plačila prometnega davka, kupcu, ki ni registriran za opravljanje proizvodne dejavnosti, ne da bi obračunal davek od prometa proizvodov s pripadajočimi obrestmi, je davčnemu zavezancu utemeljeno naloženo plačilo davka z odločbo upravnega organa.
Sodba U 974/94-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.05.1996davek od premoženjaPo določbi 66. člena zakona o dohodnini, veljavnem na dan 1.1.1993, za to leto se je davek odmeril, se investicijski stroški, kar stroški obnove so, niso šteli med stroške vzdrževanja in upravljanja, ki so sicer po navedeni določbi poleg enoletne amortizacije in stroškov obratovanja odbitna postavka pri ugotavljanju osnove za davek od dohodkov, ki jih lastnik doseže med drugim z oddajanjem poslovnih prostorov v najem.

Izberi vse|Izvozi izbrane