Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5522cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTQ=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba U 1369/95-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.09.1997davek od dobička iz kapitalaZavezanec za davek od dobička iz kapitala je, kdor je prodal nepremičnino pred potekom treh let od njene pridobitve in če je prodajna vrednost višja kot valorizirana vrednost nepremičnine v času pridobitve. Za odplačni pravni posel se v takem primeru šteje (ne glede na poimenovanje pogodbe) tudi plačilo v obliki izvedenih investicijskih del s strani kupca v korist prodajalca.
Sodba U 1339/95-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.09.1997davek od dobička iz kapitalaV postopku odmere davka od dobička iz kapitala sta pravno pomembni okoliščini, da je bil pravni posel (ki pa ga mora upravni organ v vsakem primeru posebej presojati po vsebini, ne glede na poimenovanje pogodbe), s katerim je bila nepremičnina prodana, sklenjen pred potekom treh let od njene pridobitve, in da je s tem dosežen dobiček.
Sodba U 1134/94Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.04.1997davki - izvršbaČe se izterjujejo zaostale obveznosti iz več odmernih odločb, je dolgovni seznam lahko izvršilni naslov, ki pa mora biti sestavljen na podlagi odmernih odločb.
Sodba U 1037/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.07.1997carinske dajatve - prometni davekRazrez, navijanje in konfekcioniranje aluminijaste folije pomeni proizvodno dejavnost. Pakiranje alufolije pa je storitvena dejavnost. Ker je bil uvoznik alufolije registriran ob uvozu blaga le za pakiranje blaga, mora plačati prometni davek.
Sodba U 748/94Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.01.1997dohodnina - odpis zamudnih obresti - bistvena kršitev pravil postopkaZamudne obresti delijo usodo glavne obveznosti. Zato se zamudne obresti obračunajo in odpišejo le od tistih obveznosti, za katere zakon določa, da se lahko obračunajo in odpišejo. Zaradi pomanjkljive obrazložitve izvira zamudnih obresti v obrazložitvi izpodbijane odločbe, se sodišče ni moglo spuščati v presojo možnosti posameznega odpisa (2. odst. 39. čl. ZUS).
Sodba U 241/95-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.05.1997davek od dobička iz kapitalaV davčnem odmernem postopku je kot prodajo nepremičnine v smislu 1. odstavka 58. člena zakona o dohodnini upoštevati to, kar je predmet prodajne pogodbe. Tudi vprašanje, ali je bil s prodajo predmeta pogodbe dosežen dobiček, je presojati po določbah ZDoh glede na vsebino posamezne pogodbe, ne pa glede na motive, ki so vodili prodajalca pri sklepanju pogodb.
Sodba U 105/95-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.05.1997prometni davekKadar je po zakonu o prometnem davku dolžan obračunavati in plačevati akontacije prometnega davka davčni zavezanec, je dolžan spremljati spremembe predpisov, ki se nanašajo na obračunavanje prometnega davka. Zato se ne more sklicevati na to, da je šele kasneje izvedel, da mora prometni davek plačevati po spremenjeni oz. drugi davčni stopnji.
Sodba U 1408/94Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.07.1997prometni davek od imenikovZa Register aktivnih podjetij se plačuje prometni davek po tarifni št. 1 Tarife prometnega davka v višini 20%, v skladu z 2. točko 28. člena pravilnika o uporabi prometnega davka (kakor velja za plačilo prometnega davka od telefonskih, telefaksnih in drugih tovrstnih imenikov).
Sodba U 1238/94-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.07.1997naknadno carinjenjePravna oseba in zasebniki lahko uvažajo opremo - stroje po znižani carinski stopnji kot je predpisana v carinski tarifi, če je oprema namenjena posodobitvi ali razširitvi obstoječe proizvodnje blaga ali nudenja storitev, oziroma da gre za novo naložbo, čeprav je oprema večnamensko uporabna.
Sodba U 1838/94-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.02.1997davek na promet nepremičninČe je prenos nepremičnine na novega lastnika v zemljiški knjigi opravljen preden sta stranki sporazumno razdrli pogodbo, ki je bila podlaga za vpis, ni zakonskega pogoja za vračilo plačanega davka na promet nepremičnin.
Sodba U 1046/95-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.05.1997davek od dohodkov iz dejavnosti - olajšava za opravljanje dejavnosti na demografsko ogroženih območjihZa priznanje olajšave po 2. odst. 48. čl. ZDoh je pravno pomembna okoliščina opravljanje dejavnosti na demografsko ogroženem območju, ne pa sedež dejavnosti.
Sodba U 788/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.04.1997davek od dohodkov iz dejavnosti - davčna olajšava -kršitev pravil postopka - pogojiDavčne olajšave za pričetek opravljanja dejavnosti po 1. odst. 49. čl. ZDoh v povezavi z določbami 2. alinee 4. odst. tega člena ni mogoče priznati zavezancu, ki je že opravljal dejavnost in mu je bila, skladno s takrat veljavnimi predpisi, priznana olajšava za pričetek opravljanja dejavnosti. Zato je za odločitev pomembna okoliščina, če olajšava za pričetek opravljanja dejavnosti v postranskem poklicu ni bila priznana in okoliščina, ali je glede na različne dejavnosti v obrtnem dovoljenju obseg prejšnje dejavnosti (v postranskem poklicu) tolikšen, da bi do obdavčitve prišlo, ali pa je tako minimalen, da do obdavčitve ne bi prišlo (48. čl. ZDoh). Če je obseg prejšnje dejavnosti med ostalimi nesporno novimi dejavnostmi tako minimalen, da do obdavčitve ne bi prišlo, samo zaradi prejšnjega opravljanja dejavnosti v postranskem poklicu ni mogoče šteti, da je zavezanec že opravljal dejavnost.
Sodba U 916/95-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.04.1997vračilo davka po odbitkuPravna podlaga za vračilo plačanega davka je po 114. členu ZDoh lahko le pravnomočna odločba, zato plačanega davka po odbitku ni mogoče vrniti. Dediči denacionalizacijskega premoženja lahko vračilo tako plačanega davka uveljavljajo šele v končni zapuščinski razpravi v napovedi za odmero dohodnine.
Sodba U 1150/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.01.1997davek od dohodkov iz dejavnosti - oprostitevDoločbo 1. odstavka 47. člena zakona o dohodnini, po kateri se zavezancem, ki so na novo pričeli opravljati dejavnost, dobiček prvega leta poslovanja ne obdavči, je razlagati tako, da je zavezanec oproščen davka od dohodkov iz dejavnosti le za prvo leto poslovanja, to je za leto, v katerem prvič doseže dobiček z opravljanjem dejavnosti.
Sodba U 1470/94-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.03.1997dohodninaKot osnova za odmero dohodnine se šteje dobiček, ki je bil ugotovljen z odločbo o odmeri davka iz dejavnosti, čeprav ta še ni dokončna.
Sodba U 659/95-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.1997nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiščaPlačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ni vezano izključno na lastništvo stavbnega zemljišča, ampak ga plačuje neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe (62. čl. ZSZ).
Sodba U 793/94-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.03.1997prometni davek - od gostinskih storitevČe se prometni davek zavezancu obračuna na podlagi 2. odstavka 45. člena zakona, mora biti iz obrazložitve odločbe razvidno, katere razpoložljive podatke je organ uporabil pri obračunu prometnega davka in kako jih je uporabil.
Sodba U 1563/94-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.03.1997davek na dediščine in darilaNa tožeči stranki je dokazno breme v upravnem postopku, ko trdi, da pri odpisnem dovoljenju (sklenjenem v obliki pogodbe med njo in njenim bratom kot zemljiškoknjižnim lastnikom) ne gre za darilno pogodbo, ker ji je že pred 30 leti njena mati dejansko podarila nepremičnine, čeprav jih je zatem z izročilno pogodbo prenesla na njenega brata.
Sodba U 755/95-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.03.1997dohodninaDokup pokojninske dobe za čas študija po 216. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je za delavca opravil njegov delodajalec, pomeni za delavca boniteto, ki se po 15. členu Zakona o dohodnini všteva v osnovo za davek od osebnih prejemkov.
Sodba U 999/94-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.01.1997dokazovanje - potrdila državnih organovČe stranka zahteva mnenje, da je njena "brošura" proizvod informativnega značaja iz 13. točke št. 3 tarife prometnega davka (mnenje o uvrstitvi proizvodov), pa Vlada na tako zahtevo izda pozitivno mnenje le za informativne liste, za mapo, ki je po navedbah stranke del brošure, pa negativno odločbo, ne da bi v obrazložitvi navedla, zakaj brošure ni šteti za enoten proizvod, in obrazložila, med katere vrste proizvodov je uvrstiti sporno mapo, je taka odločba nezakonita.

Izberi vse|Izvozi izbrane