Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5522cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTM=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba II U 18/97Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.12.1997obračun prometnega davka - vodenje evidencPravil civilnega prava, nanašajočih se na civilnopravna razmerja, katerih predmet so nadomestne stvari, ni mogoče uporabiti v obravnavanem javnopravnem (davčnem) razmerju.
Sodba U 330/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.02.1998davek od dohodka iz dejavnosti - izredni odhodkiIz podatkov in listin v upravnih spisih izhaja, da je v konkretnem primeru prvostopni davčni organ postopal v skladu s predpisi (7. odstavka 50. člena Zakona o računovodstvu) in da tožeči stranki sporna terjatev utemeljeno ni bila priznana med izrednimi dohodki.
Sodba U 178/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.02.1998obrazložitev sodne odločbe - zavezanec za plačilo davka od premoženja - pojem uživalca nepremičnine - pravna prazninaGre za kršitev določbe 2. odstavka 209. člena ZUP, če v obrazložitvi sodbe ni navedeno, zakaj upravni organ zavrača neko pravno pomembno ugotovljeno okoliščino in zaradi katere ni ugodil zahtevku.
Sodba U 746/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.02.1998davek od dobička iz kapitala - razdrtje prodajne pogodbeKer kupoprodajna pogodba ni bila ob odločanju na prvi in drugi stopnji razdrta po volji pogodbenih strank, niti je ni za neveljavno izreklo sodišče, je pravilno sklepanje tožene stranke (drugostopnega upravnega organa), da sklenjeni pravni posel ostaja v veljavi in zato tudi ni možno odpraviti posledic, ki so iz tega nastale. Med upravnim sporom sklenjena sodna poravnava med pogodbenima strankama o razveljavitvi navedene pogodbe in sklenitvi nove na rešitev sporne zadeve ne more imeti vpliva.
Sodba II U 14/97-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.12.1997davek od dobička pravnih oseb - davčna osnova - odhodki davčnega zavezanca - slovenski računovodski standardiSama navedba na računih, da se tožeči stranki "zaračunavajo stroški svetovanja" za določena obdobja brez opisa posameznega dejansko opravljenega dela v določenem času za tožečo stranko, ne ustreza zahtevanemu opredmetenju zaračunanih storitev. Zato na njihovi podlagi nevtralna strokovna oseba ne more jasno spoznati posamezne vrste in obsega poslovanja, kot se to zahteva po računovodskem standardu 21.
Sodba U 378/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.02.1998davek na promet nepremičninSodišče je zavrnilo tožbo, ker v konkretnem primeru pri odločanju na prvi in drugi stopnji ni bil podan dejanski stan po 2. odst. 16. člena ZDPN, po katerem ima zavezanec pravico zahtevati, da se odločba o odmeri prometnega davka odpravi in da se mu prometni davek, če je bil plačan, vrne, če se pogodba o prenosu nepremičnine razdre po volji strank, ali jo sodišče z odločbo izreče za neveljavno. Med upravnim sporom na podlagi sodne poravnave po volji strank razdrta pogodba in sklenitev nove na odmero davka ne more vplivati, ampak lahko predstavlja le razlog za zavezančevo zahtevo za odpravo prvostopne odločbe o odmeri davka po navedeni določbi tega zakona.
Sodba U 182/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.05.1998dohodnina - davek od dohodkov iz premoženja - upravni postopek - obnova postopka - odločanje o obnovi postopkaRazlog za obnovo postopka po 1. točki 249. člena ZUP je, če se izve za novo dejstvo, ki je verjetno izkazano, da je tožeča stranka kot honorar za avtorska dela fotografiranja prejela v tujini na bančni račun določen denarni znesek v tuji valuti, pa tega zneska v prejšnjem postopku ni prijavila v napovedi za odmero dohodnine.
Sodba U 655/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.02.1998davek od premoženjaZa plačevanje prispevka za uporabo stavbnega zemljišča je dovolj že obstoj zakonskega pogoja, da je za območje, kjer stoji objekt, sprejet prostorski izvedbeni načrt.
Sodba U 1702/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.01.1998prometni davek - davek za doma izdelano plovilo - zavezanec za plačilo prometnega davka - osnova za davekZavezanec za davek iz prometa proizvodov - doma izdelanega plovila, za katero je obvezna registracija, je tudi oseba, ki je plovilo izdelala sama za lastno rabo. Vrednosti lastnega dela se ne odšteva od davčne osnove, ker zakon tega ne določa. Da bi se vrednost predloženih računov valorizirala, bi moral določati zakon.
Sodba U 1923/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.01.1998dohodnina - osnova za dohodnino - dobiček, dosežen z opravljanjem dejavnostiV postopku odmere dohodnine ni mogoče izpodbijati osnove za dohodnino, v katero je vključen dohodek iz dejavnosti, ki je bil ugotovljen v odločbi, s katero je bil odmerjen davek iz dejavnosti, zoper katero se zavezanec ni pritožil.
Sodba U 1782/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.01.1998prometni davek - rok za plačilo davka - uvoz motornih vozil, za katere je obvezna letna registracija - nastanek obveznosti plačila davkaDavek od prometa proizvodov za začasno uvoženi osebni avtomobil se obračuna po davčni osnovi, izračunani na dan obveznosti plačila carine in drugih uvoznih davščin, torej pri začasnem uvozu na dan vrnitve v tujino.
Sodba U 667/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.10.1997prometni davek - promet proizvodov, ki niso namenjeni za končno potrošnjo - storitvena dejavnost - fotokopiranjeDavčni zavezanec, ki opravlja fotokopiranje - izdelovanje izvirnega besedila ali slike in ni registriran za tiskarsko dejavnost, je dolžan plačati prometni davek od prometa storitev, ne pa od prometa proizvodov.
Sodba U 1631/95 in sodba U 1632/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.11.1997davek od dohodka iz dejavnosti - prometni davekSodišče v upravnem sporu ne more presoditi zakonitosti pomanjkljivo obrazložene odločbe o odmeri prometnega davka. Ker ima ta odmera neposreden vpliv tudi na odmero davka iz dejavnosti, je moralo odpraviti obe odločbi. Davčni organ davčni zavezanki utemeljeno ni priznal stroškov surovin med odhodki, če ta zanje ni predložila verodostojnih listin.
Sodba U 2280/97-2Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.09.1997davek od dohodkov iz dejavnostiNi popolno ugotovljeno dejansko stanje, če ni ugotovljeno, ali je zasebnica začela opravljati dejavnost za zakoncem.
Sodba U 2279/97-2Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.09.1997davek od dohodkov iz dejavnosti - določitev akontacije - začetniška olajšavaOd dejanske ugotovitve, ali je zasebnica začela opravljati dejavnost za možem, je odvisna odločitev o določitvi akontacije na davek iz dejavnosti.
Sodba U 1567/94-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.09.1997davek od dohodkov iz dejavnostiNi popolno ugotovljeno dejansko stanje, če ni ugotovljenega dejstva, ali je zasebnica začela opravljati dejavnost za zakoncem.
Sodba U 314/94-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.10.1997prometni davekIzraza "fotokopiranje", s katerim je imela tožeča stranka registrirano svojo dejavnost, ni mogoče brez pridržka izenačiti z izrazom "tiskanje" ali podobnim, ki bi izključil uporabo 2. odstavka 16.a člena Pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku, ki opredeljuje, kaj je to storitvena dejavnost.
Sodba U 1846/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.11.1997davek od dobička iz kapitalaPo določbi 59. člena ZDoh se za ugotovitev davčne osnove pri prodaji nepremičnin in premičnin upošteva tudi valorizirana vrednost investicij in izdatkov investicijskega vzdrževanja. Glede na to, da pomeni investicija naložbo kapitala, pri ugotavljanju davčne osnove pa se upošteva tudi valorizirana vrednost izdatkov investicijskega vzdrževanja, pomeni tako investicija kot tudi izdatek investicijskega vzdrževanja na strani investitorja izdatek oziroma denarni odhodek, ki ga po naravi stvari ni mogoče izkazovati s cenilnim zapisnikom.
Sodba U 540/95-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.11.1997obnova postopkaV postopku o uvedbi obnove postopka se ne presoja, ali v resnici obstajajo okoliščine, ugotovljene ob inšpekcijskem pregledu o previsoko prikazanih stroških poslovanja in nenapovedanem prihodku, ampak gre samo za presojo, ali bi te okoliščine, če bi bile znane in uporabljene v postopku odmere davka, lahko pripeljale do drugačne odločbe.
Sodba U 1412/94Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.12.1997prometni davek - odmera - dispozitiv odločbeČe je odločba organa pavšalna in nekonkretizirana ter ne nalaga nobene konkretne obveznosti; takšen izrek ni jasen in določen, torej ni takšen, kot ga terja 2. odstavek 208. člena ZUP. Takšen izrek tudi ni prisilno izvršljiv.

Izberi vse|Izvozi izbrane