Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5148cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTM=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba II Ips 988/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.04.1996zamuda - kdaj pride dolžnik v zamudo - plačilo davka na promet nepremičninDavčni zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin je po določbah zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list SRS, št. 47/90) sicer prodajalec, vendar pa to ne onemogoča pogodbenikoma kupoprodajne pogodbe, da prevzame obveznost plačila davka kupec (zaradi česar ima lahko kupec celo položaj stranke v postopku za odmero davka). Kadar se pogodbenika s kupoprodajno pogodbo dogovorita, da bo prometni davek na nepremičnine plačal kupec, postane ta del obveznosti del kupnine. Če v takem primeru kupec prevzete obveznosti pravočasno ne izpolni, čeprav je seznanjen z odločbo o odmeri davka in pravnimi posledicami nepravočasnega plačila, davek z zamudnimi obrestmi pa nato poravna prodajalec, mu mora kupec povrniti celotno plačilo (to je mimo davka tudi morebitne obresti, ki jih določa zakon o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine - Uradni list RS, št. 14/92), ker so...
Sodba Ru 42/95Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek02.02.1996osebni prejemek - nagrada stečajnega upravitelja - plačilo davka od osebnega prejemkaNagrada, ki jo sodišče določi stečajnemu upravitelju, je osebni prejemek iz 3. alinee 1. odst. 15. člena ZDoh. Njen prejemnik je zato zavezanec davka od osebnih prejemkov.
Sodba Ru 72/95Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek02.02.1996osebni prejemek - nagrada stečajnega upravitelja - plačilo davka od osebnega prejemkaPo 64. členu zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji iz leta 1989 (Ur. list SFRJ štev 84/89), ki ga je treba v obravnavanem primeru uporabiti glede na čas začetka stečajnega postopka, je nagrada, ki jo sodišče določi stečajnemu upravitelju, osebni prejemek iz 3. alinee 1. odst. 15. člena ZDoh. Njen prejemnik je zato zavezanec davka od osebnih prejemkov.
Sodba Ur 38/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.10.1995davek od prometa izvoznih storitev - turistična taksa - turistična taksa kot prihodek, s katerim se financira javna porabaIzvozne storitve so tiste storitve, ki so opravljene med osebami s sedežem v Republiki Sloveniji in osebami s sedežem v tujini, na podlagi pogodb v skladu s predpisi Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami. Dodatnega pogoja, da mora biti storitev opravljena v tujini, da jo je mogoče opredeliti kot izvozno storitev, zakon ne vsebuje. Zneski, pobrani kot turistična taksa v višini, ki presega z zakonom določeno, ne izgubijo zaradi tega značaja prihodkov, s katerimi se financira javna poraba. Zato jih oseba, ki jih je pobrala, ne sme zadržati za sebe.
Sodba Ur 40/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.10.1995davčna osnova posebnega prometnega davka od posebnih iger na srečoDokler ne bo začela veljati drugačna zakonsko določena razvrstitev v vrste posebnih iger na srečo, je treba šteti kot zakonsko določbo, ki razvršča posebne igre na srečo v vrste, 38. člen ZIS.
Sodba II Ips 913/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.06.1995dvostranske pogodbe - podlaga - ničnost pogodbe zaradi podlage - nagibi za sklenitev pogodbe - neveljavnost pogodb - nične pogodbe - neplačilo davkaV konkretnem primeru je edina nedovoljena posledica ravnanja tožencev, da ni bil plačan davek. To posledico je treba odpraviti na upravnopravnem področju. Sankcija ničnosti pri darilni pogodbi in eventuelno tudi pri prodajni pogodbi (če bi bila tudi ta navidezna) ne zagotavlja odprave škodljive posledice. Zato revizijsko sodišče zaključuje, da glede na vse navedene okoliščine ni pogojev za ugotovitev ničnosti darilne pogodbe iz razlogov po 52. in 53.čl. ZOR z vsemi posledicami, ki jih ima za stranke in tretje osebe. Zahtevek, kdo je pravi prodajalec po kupoprodajni pogodbi z dne 18.3.1992, ni utemeljen že iz razloga, ker pomeni poseg v pogodbeno razmerje, katerega udeleženec ni stranka v tem postopku.
Sodba Ru 30/95Vrhovno sodiščeKazenski oddelek17.11.1995davek od prometa proizvodov cigaret - davčna oprostitevProizvajalec - prodajalec cigaret sme popust pri ceni proizvoda, ki ga da kupcu v obliki rabata, odšteti od davčne osnove prometnega davka, če so izpolnjeni pogoji iz 5. odstavka 12. člena ZZUDPPS.
Sodba II Ips 905/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.06.1995sklenitev pogodbe - podlaga - dopustna podlaga - ničnost pogodbe zaradi podlage - napake volje - navidezna pogodba - neveljavnost pogodb - nične pogodbe - ničnost - zavezanec za davek od dobička s prodajo nepremičninV tej zadevi nastopa kot tožeča stranka Republika Slovenija, ki je bila prikrajšana za neplačani davek. Zato je treba presoditi, če naj ima ravnanje toženih strank posledice le na upravnopravnem področju, ali pa gre za tako hud poseg v javni interes, da morajo biti posledice tudi na civilnopravnem področju v obliki neveljavnosti pravnega posla. Revizijsko sodišče zaključuje, da v konkretnem primeru glede na vse okoliščine ni pogojev za ugotovitev ničnosti darilne pogodbe zaradi nedopustne pravne podlage po 52.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih. Edina nedovoljena posledica ravnanja tožencev je neplačani davek. Ta posledica je odpravljiva na upravnopravnem področju. Sankcija ničnosti pri darilni pogodbi ne zagotavlja odprave škodljivega ravnanja tožencev.
Sodba II Ips 107/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.08.1995prodaja kmetijskega zemljišča - veljavnost ponudbe - obveznost sklenitve prodajne pogodbe - soglasje volj - učinek ponudbeVeljavnost ponudbe po 25. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81, nadalje ZKZ) ni odvisna od tega ali vsebuje mimo obveznih sestavin kot sta označba zemljišča in njegova cena, še morebitne druge prodajne pogoje, ki sta jih lahko, a ne morali, podati le onidve in ki niso bistvena sestavina prodajne pogodbe (saj nastopajo le izjemoma oziroma po volji ponudnika). Na tako oblikovano pisno ponudbo, ki ni imela kakih pomanjkljivosti, sta bili toženi stranki vezani. Namreč ponudba iz 25. člena ZKZ je enostranski pravni posel, ki ponudnika veže ves čas teka roka iz 3. odstavka 25. člena ZKZ, zaradi česar ponudnik ne more svoje vezanosti izključiti na način iz 1. odstavka 36. člena zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 27/89, v nadaljevanju ZOR).
Sodba III Ips 25/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek31.08.1994prometni davek - prevalitev davka - splošni pogojiZakon dopušča možnost prevalitve davka od prometa, kar izhaja iz posameznih členov citiranega zakona in Pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku (Uradni list RS št 6/92). Tako 53. člen citiranega zakona govori o prodajni ceni, v kateri je vsebovan oziroma vračunan davek od prometa proizvodov, prav tako 1. odst. 59. člena. Iz 3. odst. 66. člena (vračilo davka) pa je razvidna razlika med kupcem oziroma naročnikom storitve, ki je plačal davek, in davčnim zavezancem, kateremu je bil napačno ali preveč plačan prometni davek. Enaka razlika je razvidna tudi iz 3. in 5. odst. 84. člena citiranega pravilnika.
Sodba II Ips 790/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.02.1995posojilna pogodba - prekinitev postopka (če stranka umre)I. Ker je bilo ugotovljeno, da je toženec naročil, da mu tožnik nakaže denar na račun firme V., in se zavezal ta denar vrniti, ni dvoma, da gre za posojilno pogodbo. II. Po določilu 2. točke 212. člena ZPP, se postopek prekine le, če stranka umre, pa v pravdi nima pooblaščenca. Tožnik je v pravdi imel pooblaščenca - odvetnika, zato je sodišče prve stopnje ravnalo pravilno, ko je opravilo narok za glavno obravnavo in postopka ni prekinilo.
Sodba II Ips 748/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.02.1995pogodba o delu - določitev plačila - neogibnost prekoračitve dogovorjenega plačila - davčna prevalitevPo Zakonu o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu, ki je veljal v času plačila opravljene storitve (Uradni list SFRJ št. 33/72-31/88), je bil davčni zavezanec tisti, ki je opravil storitev za plačilo (12.člen citiranega zakona). Če pa je tožnik med delom ugotovil, da je prekoračitev dogovorjenega plačila zaradi davka neogibna, bi moral tožnico o tem nemudoma obvestiti, saj sicer po določilu 3.odstavka 624.člena ZOR izgubi terjatev zaradi večjih stroškov. Takega dejstva pa tožnik v pravdi ni zatrjeval. Zmotno je tudi tožnikovo stališče, da je pogodba neveljavna, če stranki v ceno ne vračunata prometnega davka. Davčna obveznost bremeni davčnega zavezanca neodvisno od dogovorjene cene, razen če se stranki ne dogovorita za davčno prevalitev.
Sodba Ur 10/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek17.01.1995prometni davek - davčna osnova - oblikovanje davčne osnove pri prodaji novih uvoženih avtomobilov - oblikovanje davčne osnove pri prodaji iz konsignacijskega skladiščaPodlaga za določitev davčne osnove pri prodaji lastnega trgovskega blaga je 1. odst. 15. člena zakona o prometnem davku, pri prodaji novih uvoženih osebnih avtomobilov pa še 6. odst. 16. čl. ZPD. ZPD obravnava prodajo iz konsignacijskega skladišča kot vrsto prometa, ki ni identična s komisijsko prodajo.
Sodba Ur 9/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek17.01.1995prometni davek - davek na promet storitevDavek na promet storitev se plačuje od vseh storitev, če ni v zakonu o prometnem davku drugače določeno. Storitve, ki med izjemami niso določene, so obdavčene in torej ne gre za pravno praznino.
Sodba Ur 13/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek17.01.1995dohodnina - davek na izplačan regresRegres je mišljen kot enkratno izplačilo in je izenačen s plačo kot osnova za obračun davka v znesku, ki odpade na posamezen mesec.
Sodba Ur 17/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek17.01.1995prometni davek - davek na promet storitev - konsignacijaZnačilnost konsignacije je, da se prodaja opravi v imenu in za račun konsignenta. Prodaja za druge pa pomeni storitev, ki se obdavčuje po 20. čl. zakona o prometnem davku.
Sodba II Ips 644/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.12.1994privatizacija stanovanj - dolžnost prodaje stanovanja - prodaja na obroke - plačilo prometnega davkaOb nedoseženem sporazumu o dodatnem zavarovanju (poleg tistega, ki ga stanovanjski zakon predvideva v svojem 124. členu) ter ob nestrinjanju imetnice stanovanjske pravice (tožnice), da bi sama mimo določb 3. odstavka 4. člena zakona o davku na promet z nepremičninami nosila prometni davek, se pač tožena stranka ne more sklicevati na siceršnjo ugodnost ob privatizaciji, ki je podeljena imetnikom stanovanjske pravice, niti na širšo razlago zakona o davku na promet nepremičnin, po kateri naj bi okoliščina, da je tožena stranka sama uporabnik proračunskih sredstev, narekovala prevalitev davčnega bremena na kupca (tožnico).
Sodba Ur 6/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek11.10.1994plačilo prometnega davka - davčne oprostitve - izpolnjevanje pogojevI. Nastanek in izpolnjevanje davčnih obveznosti ni stvar dogovora subjektov javnopravnega (davčnega) razmerja ampak stvar prisilnih predpisov. Zato je mogoče priznati davčno oprostitev samo takrat, kadar so za to izpolnjeni vsi pogoji tako, kot jih določa zakon. II. Za uspešno uveljavljanje davčne oprostitve po 6. in 7. členu ZPD mora listinska povezava obstojati tako, da lahko inšpekcijski organ takoj iz knjigovodskih listin ugotovi, ali so pogoji za davčno oprostitev podani. III. Obstoj vsebinskih pogojev za davčno oprostitev je treba izkazati z izpolnitvijo vseh formalnih pogojev za to, da lahko davčni zavezanec uveljavi davčno oprostitev.
Sodba Ur 46/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek06.07.1994davek od prometa storitev - davčna osnovaZa ugotovitev davčne osnove se upošteva prodajna cena, oblikovana na podlagi nivelirane nabavne cene. Storitev prometa proizvodov na debelo lahko vključuje tudi storitev izvoza. Kadar jo vključuje, storitev prometa proizvodov na debelo, ni predmet obdavčenja.
Sklep II Ips 510/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek30.06.1994najemna pogodba - odstop - odpoved - razlaga pogodbKo pogodbene določbe niso dovolj jasne, je treba uporabiti pravila razlage (2. odstavek 99. člena, 100. in 101. člen ZOR, v katerih so povzeta prejšnja pravna pravila razlage vsebovana v par. 914 ODZ in načelih, ki sta jih izoblikovali sodna praksa in teorija).

Izberi vse|Izvozi izbrane