Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5283cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTI=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba X Ips 440/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.03.2009dohodnina - davek od osebnih prejemkov - plačilo v obliki opcije do nakupa delnic - vrednost delnic ob realizaciji opcije - netržni vrednostni papirji - knjigovodska vrednost delnic - tržna cena delnicPlačila članu uprave štejejo med osebne prejemke iz delovnega razmerja; če je plačilo v obliki opcije do nakupa delnice po vnaprej določeni ceni, se davčna osnova ugotovi glede na tržno ceno delnice ob realizaciji opcije, če je zavezanec ne izkaže, pa glede na njeno knjigovodsko vrednost ob realizaciji opcije.
Sodba X Ips 1661/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.02.2009navajanje novih dejstev in dokazov v revizijiStranka sme v reviziji navajati nova dejstva in predlagati nove dokaze samo tedaj, če se nanašajo na bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu.
Sodba X Ips 409/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.2009davek od dobička pravnih oseb - stroški ogrevanja - upravljanje večstanovanjskih zgradb - imenovanje izvedenca - dejansko stanjePravilnost izkazovanja prihodkov in odhodkov gospodarske družbe je strokovno vprašanje, ki razen v enostavnih primerih, terja postavitev izvedenca. Če davčni zavezanec zaračunava opravljene storitve v svojem imenu in za svoj račun, so prihodki iz tega naslova predmet davka od dobička pravnih oseb.
Sodba X Ips 167/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.02.2009davek od premoženjaDavek od premoženja plačuje lastnik - fizična oseba - od poslovne stavbe, v kateri sam ne opravlja dejavnosti.
Sodba X Ips 38/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.02.2009davek od osebnih prejemkov - ocena davčne osnove - neregistrirana dejavnost - dokumentacija - žganjekuhaDavčna osnova za odmero davka od opravljanja neregistrirane pridobitne dejavnosti se ugotovi z oceno, če zavezanec ne predloži nikakršne dokumentacije.
Sklep X Ips 697/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.02.2009davki - revizija - dovoljenost - trditveno in dokazno breme - pavšalna navedba vrednosti spornega predmetaTrditveno in dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije sta na strani revidenta. Če ta ne uspe izkazati obstoja pogojev, Vrhovno sodišče njegovo revizijo kot nedovoljeno zavrže. Pavšalna navedba vrednosti spornega predmeta ne zadostuje za izkaz vrednostnega pogoja iz 1. točke 2. odstavka 83. člena ZUS-1.
Sodba X Ips 1072/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.02.2009davek od osebnih prejemkov - potni stroški - potni nalog - učinkovanje odločbe Ustavnega sodišča - zamudne obrestiPovračila stroškov za službena potovanja, ki niso izkazana z verodostojnimi knjigovodskimi listinami, se vštevajo v ovnovo za davek od osebnih prejemkov.
Sklep X Ips 631/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.02.2009davki - dovoljenost revizije - trditveno in dokazno breme - vrednost spornega predmeta - pctoTrditveno in dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije sta na strani revidenta. Če ta ne uspe izkazati obstoja pogojev, Vrhovno sodišče njegovo revizijo kot nedovoljeno zavrže. Pavšalna navedba vrednosti spornega predmeta ne zadostuje za izkaz vrednostnega pogoja iz 1. točke 2. odstavka 83. člena ZUS-1.
Sodba X Ips 1155/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.12.2008davek od dobička pravnih oseb - davčna olajšava za investicije - stanovanjska stavbaDavčna olajšava po 39. členu ZDDPO se prizna tudi za investicije v teku, če je investicija vnešena v poslovne knjige in so za verjetne izkazani vsebinski pogoji za uporabo osnovnega sredstva.
Sklep X Ips 774/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.01.2009carine - revizija - dovoljenost - pomembno pravno vprašanje - konkretnost pravnega vprašanja - pravno vprašanje, pomembno za rešitev konkretne zadeveRevizija ne more biti dovoljena zaradi pravnih vprašanj, ki se nanašajo zgolj na splošno razlago pravnih institutov oziroma pojmov, ki v teoriji in praksi ne sprožajo posebnih dilem, ali zaradi pravnih vprašanj, na katera je mogoče odgovoriti že z jezikovno razlago zakonskega besedila.
Sodba U 638/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.04.1993davek od dohodka iz gospodarske dejavnosti - pomanjkljiv izrekPritožba zoper odločbo o odmeri davka, v kateri v izreku ni navedbe, da pritožba ne zadrži izvršitve, ima odložni učinek.
Sklep X Ips 776/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.01.2009združitev revizijskih postopkov - dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje - razlaga pravnih institutovRevizija ne more biti dovoljena zaradi pravnih vprašanj, ki se nanašajo zgolj na splošno razlago pravnih institutov oziroma pojmov, ki v teoriji in praksi ne sprožajo posebnih dilem, ali zaradi pravnih vprašanj, na katera je mogoče odgovoriti že z jezikovno razlago zakonskega besedila.
Sodba X Ips 365/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.12.2008izvedba dokazov - primerna uporaba ZPP - zamudna sodba - neobrazložen odgovor na tožbo - nevročitev odgovora na tožbo - reprodukcijski material - nenamenska uporaba - prometni davek - pogojna oprostitev - kooperacijska pogodba - odpis proizvodov - vodenje evidenc - potni nalog - obračun potnih stroškov - verodostojnost - izpisek kontnih kartic - kaloČe vrhovno sodišče s sklepom vrne spor v novo odločanje sodišču prve stopnje, to ne pomeni, da mora to izvesti vse dokaze, ki jih je predlagala stranka, ampak ima po ZUS pooblastilo, da izvede tiste dokaze, ki so potrebni za odločitev. V ZUS je odgovor na tožbo urejen drugače kot v ZPP, zato v upravnem sporu ni mogoče izdati zamudne sodbe na podlagi ZPP tudi, če odgovor na tožbo ni obrazložen. Nevročitev odgovora na tožbo, katerega vsebina je le pavšalna, ni kršitev načela kontradiktornosti postopka. Odpis proizvodov in reprodukcijskega materiala je brez plačila davka mogoč le za tisti material, ki je dejansko uporabljen v proizvodnji. Zato mora kupec blaga, ki je bil oproščen prometnega davka, na podlagi izjave voditi evidenco tega blaga. Ni namreč mogoče odpisati blaga kar na podlagi normativov, ne da bi bil ugotovljen dejanski kalo. Potni nalog ni verodostojna računovodska listina, ampak nalog za izvedbo, zato pa so obračuni potnih stroškov temelj za knjiženje,...
Sklep I Up 406/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.11.2008zavrženje tožbe - nerazumljiva tožba - odprava pomanjkljivosti v določenem rokuČe je tožba tako nerazumljiva, da je sodišče ne more obravnavati in je tožeča stranka v roku ne popravi na način, kot to od nje zahteva sodišče prve stopnje, se tožba zavrže na podlagi drugega odstavka 31. člena ZUS-1.
Sodba X Ips 257/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.12.2008izvršba po začetku postopka prisilne poravnave - prispevki za socialno varnost in davek od osebnih prejemkov - privilegirane terjatve - pojem plače - bruto ali neto znesek - država kot privilegiran upnikZ izplačilom plače nastane obveznost plačila davkov in prispevkov, povezanih s tem izplačilom, pod pojmom plače pa je v obravnavnem primeru šteti bruto plače in ne neto plače, kot to zagovarja tožnik. To stališče pa je v skladu tudi z ustaljeno prakso Vrhovnega sodišča, po kateri pojem plače v zakonodaji, če ni izrecno določeno drugače, vedno pomeni bruto zneske. Zato imajo tudi davki in prispevki iz naslova plač in nadomestila plač po 1. točki drugega odstavka 160. člena ZPPSL naravo privilegiranih terjatev in na tej podlagi tudi država status privilegiranega upnika.
Sodba X Ips 388/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.11.2008prometni davek - davek od prometa storitev - posebni prometni davek od posebnih iger na srečo - igralnica - žetoni - vstopninski žetoni - vstopnina - pristojnost posebnega davčnega urada - dnevna evidenca - kdaj je storitev opravljena - poračunavanje davčne osnoveVstopnina, na podlagi katere obiskovalci igralnice prejmejo vstopninske žetone, se upošteva pri ugotavljanju davčne osnove po ZPD in ZPPDPIS, saj je vsebina prejemka pomembnejša od njegovega poimenovanja. Stvarno pristojnost za uvedbo in vodenje postopka zoper toženo stranko je Posebnemu davčnemu uradu podelil ZDS. Ker je po ZIS tožeča stranka dolžna voditi dnevno evidenco vplačil in žetonov, se za potrebe prometnega davka po ZPD in ZPPDPIS šteje, da je storitev opravljena dnevno. Po ZPPDPIS ni dopustno poračunavati negativne in pozitivne davčne osnove pri različnih igrah na srečo.
Sodba X Ips 377/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.12.2008davek od dobička pravnih oseb - davčna olajšava - sprememba zakona - uveljavljanje davčne olajšave - prehodne določbeMed prehodnimi določbami ZDDPO je v 64. členu določeno (le to), da lahko z uveljavljanjem davčne olajšave po 21. členu ZDDPO (1990) do izteka tam določenih obdobij nadaljujejo le tisti zavezanci, ki so tako olajšavo uveljavili na podlagi ZDDPO(1990). Ker je tožeča stranka prvi dobiček izkazala šele za leto 1995, v letu 1996 ni mogla uveljaviti davčne olajšave iz 21. člena ZDDPO(1990), ker od 1.1.1994, ko je začel veljati novi ZDDPO, za novo uveljavljanje te davčne olajšave ni (bilo več) pravne podlage.
Sklep I Up 411/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.12.2008stroški upravnega spora - vključenost DDV-ja v pavšalne stroškePavšalni znesek (določen v 2. odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu) predstavlja znesek povrnjenih stroškov in ne vključuje DDV na odvetniške stroške.
Sodba X Ips 1051/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.11.2008prometni davek - komisijska pogodba - prodaja rabljenih vozil - davek od prometa proizvodov - komisijska prodajaKomisionar je dolžan plačati davek od prometa rabljenih vozil po 1. odstavku 14. člena Zakona o prometnem davku. Davčni zavezanec se ne more uspešno sklicevati na to, da ni sklepal komisijskih pogodb, če vsa njena ravnanja kažejo v to smer, ne glede na to, da je bilo v pogodbi določeno, da prodaja rabljena vozila v imenu in za račun strank.
Sodba X Ips 314/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.11.2008prometni davek - davek od prometa storitev - pozavarovanje - zavarovanje - pozavarovalna pogodba - davčna oprostitevPozavarovalne storitve so obdavčene po ZPD, saj ta ne predvideva oprostitve za tovrstne storitve. Splošno pravilo pa je, da so obdavčene vse storitve, razen, če je z zakonom drugače določeno.

Izberi vse|Izvozi izbrane