Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5121cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTI=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba II Ips 905/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.06.1995sklenitev pogodbe - podlaga - dopustna podlaga - ničnost pogodbe zaradi podlage - napake volje - navidezna pogodba - neveljavnost pogodb - nične pogodbe - ničnost - zavezanec za davek od dobička s prodajo nepremičninV tej zadevi nastopa kot tožeča stranka Republika Slovenija, ki je bila prikrajšana za neplačani davek. Zato je treba presoditi, če naj ima ravnanje toženih strank posledice le na upravnopravnem področju, ali pa gre za tako hud poseg v javni interes, da morajo biti posledice tudi na civilnopravnem področju v obliki neveljavnosti pravnega posla. Revizijsko sodišče zaključuje, da v konkretnem primeru glede na vse okoliščine ni pogojev za ugotovitev ničnosti darilne pogodbe zaradi nedopustne pravne podlage po 52.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih. Edina nedovoljena posledica ravnanja tožencev je neplačani davek. Ta posledica je odpravljiva na upravnopravnem področju. Sankcija ničnosti pri darilni pogodbi ne zagotavlja odprave škodljivega ravnanja tožencev.
Sodba II Ips 107/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.08.1995prodaja kmetijskega zemljišča - veljavnost ponudbe - obveznost sklenitve prodajne pogodbe - soglasje volj - učinek ponudbeVeljavnost ponudbe po 25. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81, nadalje ZKZ) ni odvisna od tega ali vsebuje mimo obveznih sestavin kot sta označba zemljišča in njegova cena, še morebitne druge prodajne pogoje, ki sta jih lahko, a ne morali, podati le onidve in ki niso bistvena sestavina prodajne pogodbe (saj nastopajo le izjemoma oziroma po volji ponudnika). Na tako oblikovano pisno ponudbo, ki ni imela kakih pomanjkljivosti, sta bili toženi stranki vezani. Namreč ponudba iz 25. člena ZKZ je enostranski pravni posel, ki ponudnika veže ves čas teka roka iz 3. odstavka 25. člena ZKZ, zaradi česar ponudnik ne more svoje vezanosti izključiti na način iz 1. odstavka 36. člena zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 27/89, v nadaljevanju ZOR).
Sodba III Ips 25/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek31.08.1994prometni davek - prevalitev davka - splošni pogojiZakon dopušča možnost prevalitve davka od prometa, kar izhaja iz posameznih členov citiranega zakona in Pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku (Uradni list RS št 6/92). Tako 53. člen citiranega zakona govori o prodajni ceni, v kateri je vsebovan oziroma vračunan davek od prometa proizvodov, prav tako 1. odst. 59. člena. Iz 3. odst. 66. člena (vračilo davka) pa je razvidna razlika med kupcem oziroma naročnikom storitve, ki je plačal davek, in davčnim zavezancem, kateremu je bil napačno ali preveč plačan prometni davek. Enaka razlika je razvidna tudi iz 3. in 5. odst. 84. člena citiranega pravilnika.
Sodba II Ips 790/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.02.1995posojilna pogodba - prekinitev postopka (če stranka umre)I. Ker je bilo ugotovljeno, da je toženec naročil, da mu tožnik nakaže denar na račun firme V., in se zavezal ta denar vrniti, ni dvoma, da gre za posojilno pogodbo. II. Po določilu 2. točke 212. člena ZPP, se postopek prekine le, če stranka umre, pa v pravdi nima pooblaščenca. Tožnik je v pravdi imel pooblaščenca - odvetnika, zato je sodišče prve stopnje ravnalo pravilno, ko je opravilo narok za glavno obravnavo in postopka ni prekinilo.
Sodba II Ips 748/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.02.1995pogodba o delu - določitev plačila - neogibnost prekoračitve dogovorjenega plačila - davčna prevalitevPo Zakonu o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu, ki je veljal v času plačila opravljene storitve (Uradni list SFRJ št. 33/72-31/88), je bil davčni zavezanec tisti, ki je opravil storitev za plačilo (12.člen citiranega zakona). Če pa je tožnik med delom ugotovil, da je prekoračitev dogovorjenega plačila zaradi davka neogibna, bi moral tožnico o tem nemudoma obvestiti, saj sicer po določilu 3.odstavka 624.člena ZOR izgubi terjatev zaradi večjih stroškov. Takega dejstva pa tožnik v pravdi ni zatrjeval. Zmotno je tudi tožnikovo stališče, da je pogodba neveljavna, če stranki v ceno ne vračunata prometnega davka. Davčna obveznost bremeni davčnega zavezanca neodvisno od dogovorjene cene, razen če se stranki ne dogovorita za davčno prevalitev.
Sodba Ur 10/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek17.01.1995prometni davek - davčna osnova - oblikovanje davčne osnove pri prodaji novih uvoženih avtomobilov - oblikovanje davčne osnove pri prodaji iz konsignacijskega skladiščaPodlaga za določitev davčne osnove pri prodaji lastnega trgovskega blaga je 1. odst. 15. člena zakona o prometnem davku, pri prodaji novih uvoženih osebnih avtomobilov pa še 6. odst. 16. čl. ZPD. ZPD obravnava prodajo iz konsignacijskega skladišča kot vrsto prometa, ki ni identična s komisijsko prodajo.
Sodba Ur 9/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek17.01.1995prometni davek - davek na promet storitevDavek na promet storitev se plačuje od vseh storitev, če ni v zakonu o prometnem davku drugače določeno. Storitve, ki med izjemami niso določene, so obdavčene in torej ne gre za pravno praznino.
Sodba Ur 13/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek17.01.1995dohodnina - davek na izplačan regresRegres je mišljen kot enkratno izplačilo in je izenačen s plačo kot osnova za obračun davka v znesku, ki odpade na posamezen mesec.
Sodba Ur 17/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek17.01.1995prometni davek - davek na promet storitev - konsignacijaZnačilnost konsignacije je, da se prodaja opravi v imenu in za račun konsignenta. Prodaja za druge pa pomeni storitev, ki se obdavčuje po 20. čl. zakona o prometnem davku.
Sodba II Ips 644/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.12.1994privatizacija stanovanj - dolžnost prodaje stanovanja - prodaja na obroke - plačilo prometnega davkaOb nedoseženem sporazumu o dodatnem zavarovanju (poleg tistega, ki ga stanovanjski zakon predvideva v svojem 124. členu) ter ob nestrinjanju imetnice stanovanjske pravice (tožnice), da bi sama mimo določb 3. odstavka 4. člena zakona o davku na promet z nepremičninami nosila prometni davek, se pač tožena stranka ne more sklicevati na siceršnjo ugodnost ob privatizaciji, ki je podeljena imetnikom stanovanjske pravice, niti na širšo razlago zakona o davku na promet nepremičnin, po kateri naj bi okoliščina, da je tožena stranka sama uporabnik proračunskih sredstev, narekovala prevalitev davčnega bremena na kupca (tožnico).
Sodba Ur 6/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek11.10.1994plačilo prometnega davka - davčne oprostitve - izpolnjevanje pogojevI. Nastanek in izpolnjevanje davčnih obveznosti ni stvar dogovora subjektov javnopravnega (davčnega) razmerja ampak stvar prisilnih predpisov. Zato je mogoče priznati davčno oprostitev samo takrat, kadar so za to izpolnjeni vsi pogoji tako, kot jih določa zakon. II. Za uspešno uveljavljanje davčne oprostitve po 6. in 7. členu ZPD mora listinska povezava obstojati tako, da lahko inšpekcijski organ takoj iz knjigovodskih listin ugotovi, ali so pogoji za davčno oprostitev podani. III. Obstoj vsebinskih pogojev za davčno oprostitev je treba izkazati z izpolnitvijo vseh formalnih pogojev za to, da lahko davčni zavezanec uveljavi davčno oprostitev.
Sodba Ur 46/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek06.07.1994davek od prometa storitev - davčna osnovaZa ugotovitev davčne osnove se upošteva prodajna cena, oblikovana na podlagi nivelirane nabavne cene. Storitev prometa proizvodov na debelo lahko vključuje tudi storitev izvoza. Kadar jo vključuje, storitev prometa proizvodov na debelo, ni predmet obdavčenja.
Sklep II Ips 510/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek30.06.1994najemna pogodba - odstop - odpoved - razlaga pogodbKo pogodbene določbe niso dovolj jasne, je treba uporabiti pravila razlage (2. odstavek 99. člena, 100. in 101. člen ZOR, v katerih so povzeta prejšnja pravna pravila razlage vsebovana v par. 914 ODZ in načelih, ki sta jih izoblikovali sodna praksa in teorija).
Sodba Ur 47/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek06.07.1994prometni davek - obračun prometnega davka, če je dokumentacija pomanjkljivaNepopolna dokumentacija in pomanjkljivo knjigovodstvo sta razlog za uporabo določbe 3. odstavka 84. člena zakona o prometnem davku.
Sodba Ur 45/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek06.07.1994oprostitev plačila prometnega davkaBrezgotovinsko plačilo z virmanom je samostojen pogoj, ki ne nadomešča naročilnice kupca.
Sodba Ur 2/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek06.07.1994oprostitev plačila prometnega davka3. odstavek 16. člena pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku ne odvezuje kupca, četudi je trgovec, ki nabavlja blago za nadaljnjo prodajo, da ne ravna po 2. odstavku 7. člena zakona.
Sodba Ur 39/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek25.03.1994prometni davek - davek na promet storitev - članarina kot plačilo za storitevTožeča stranka pobira članarino v zvezi z odobritvijo vsakokratnega posojila. Članarina torej pomeni plačilo za storitev. Osnova za davek na promet storitev je znesek plačila za opravljeno storitev.
Sodba in sklep Ur 44/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek25.03.1994prometni davek - davek od storitev - uvoz knjigUvoz knjig za javne knjižnice ne more biti obdavčen, kar velja tudi za davek na promet storitev.
Sodba Ur 30/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.11.1993odstop terjatve s pogodbo (cesija) - ponovno razpolaganje s cedirano terjatvijo - razmerje med prevzemnikom in dolžnikom - navidezna pogodba - nakazilo (asignacija)S prenosom terjatve na cesionarja, cedent preneha biti njen imetnik. Zato z njo ne more več razpolagati (440. člen ZOR). Če to stori, cesionar pa se s tem strinja, je cesijska pogodba navidezna, zato nima pravnega učinka.
Sodba Ur 26/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek od posebnih iger na srečo - davek na dobitek od posebnih iger na srečoPo 3. odstavku 35. člena zakona o prometnem davku se že samo opravljanje storitev fizičnim osebam šteje za plačano realizacijo ne glede na dogovorjeni čas in rok plačila. Zato okoliščina, da tožeča stranka (morda) plačil za opravljene storitve ni prejela takrat, ko so bile storitve opravljene, ampak pozneje, na nastanek obveznosti obračuna in vplačila davka ne vpliva. Občani niso zavezani k plačilu davka na dobitke od posebnih iger na srečo.

Izberi vse|Izvozi izbrane