Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5283cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTE=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba U 542/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.06.1993davek iz gospodarske dejavnosti - obdavčevanje po fakturirani realizacijiPri obdavčevanju po fakturirani realizaciji se pri ugotavljanju celotnega prihodka upoštevajo vsi izdani računi v poslovnem letu, ne glede na to ali so bili tudi plačani.
Sodba U 255/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.06.1993prometni davek - vrnitev davka - pomoč neuki strankiUgoditev tožbi, ker prvostopni organ in tožena stranka tožnika nista pozvala, katera dopolnilna dokazila naj predloži v zvezi z uvozom osebnega avtomobila za invalida zaradi oprostitve prometnega davka.
Sodba U 405/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.05.1993davek na promet nepremičninKadar je v pogodbi o prometu nepremičnine dogovorjena nižja cena, če kupec plača v določenih rokih in na določen način (gotovinsko), je ta cena dogovorjena prodajna cena, ki predstavlja davčno osnovo po 5/1 ZDPN, če je kupec izpolnil dogovorjene pogoje in dejansko plačal takšno ceno, razen če davčni organ po 5/2 čl. ZDPN ugotovi, da takšna cena ne ustreza ceni nepremičnine, ki bi se dala doseči v prostem prometu.
Sodba II Ips 559/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.12.2007lastninjenje nepremičnin v družbeni lastnini - pravica uporabe nepremičnineNepremičnine, zlasti tiste, ki so bile med sredstvi olastninjenih podjetij, je dejansko olastninil šele Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97 - ZLNDL). Ta zakon je v 3. členu med drugim določil, da postanejo nepremičnine lastnina pravnih oseb, ki imajo na nepremičnini pravico uporabe oziroma njihovih pravnih naslednikov ter da se vpis lastninske pravice opravi na predlog oziroma tedaj, kadar je pravica uporabe na nepremičnini v korist pravne osebe ali njenega pravnega naslednika vpisana v zemljiški knjigi, celo po uradni dolžnosti. Bistveno je torej, kdo je imel na sporni nepremičnini pravico uporabe.
Sodba in sklep II Ips 530/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.11.2007stroški pravdnega postopka - načelo uspeha v sporu - povrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi skaženosti - strahPrincip ugotavljanja uspeha stranke v pravdi ločeno glede temelja in ločeno glede višine odškodnine je sprejemljiv samo v tistih primerih, ko je ugotavljanje temelja povzročilo nastanek znatnih pravdnih stroškov. Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sodba U 258/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.05.1993pomanjkljivo obrazložena odločba - nepresojene pritožbene navedbe - odmera davka od dohodka iz gospodarske dejavnostiDrugostopni organ mora v obrazložitvi odločbe druge stopnje presoditi vse pritožbene navedbe. Če jih ne, je s tem kršena določba 2. odst. 245. člena ZUP.
Sodba U 224/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.1993davek od dobička iz kapitala - valorizacija vrednosti nepremičninePri odmeri davka od dobička iz kapitala upravni organ zaradi ugotovitve davčne osnove valorizira vrednost nepremičnine v času pridobitve za čas do prodaje s koeficientom rasti cen na drobno objavljen v Uradnem listu RS. Če upravni organ zaradi lažjega izračunavanja valorizirane vrednosti nepremičnine za daljše obdobje, uporablja drug način izračuna, ga mora obrazložiti tako, da bo iz obrazložitve razvidno, da so bili pri izračunu upoštevani koeficienti rasti cen in kateri.
Sodba U 703/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.05.1993davek na dediščine in darilaZavezanec za plačilo davka na dediščine in darila je tudi občan, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. V tem primeru predstavlja osnovo za odmero davka vrednost prejetega premoženja na dan preživljančeve smrti, zmanjšana za dolgove, stroške in bremena, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje davek. Preživljanje v času, preden je bila sklenjena pogodba, ni takšno breme, če ga pogodba izrecno ne omenja.
Sodba U 462/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.05.1993temeljni prometni davek za uvoženo blago - naknadna odmeraZa naknadno odmero temeljnega prometnega davka po odločbi carinskega organa se do uveljavitve predpisov o davčnem postopku uporabljajo določbe carinskega zakona.
Sodba U 445/92-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.05.1993temeljni prometni davek za uvoženo blago - naknadna odmeraZa naknadno odmero temeljnega prometnega davka po odločbi carinskega organa se do uveljavitve predpisov o davčnem postopku uporabljajo določbe carinskega zakona.
Sodba U 454/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.05.1993davek od dohodka iz gospodarskih dejavnostiČe so ovržene poslovne knjige, metode ugotavljanja davčne osnove ne more izbirati davčni zavezanec. Osnova ugotovljena s cenitvijo se lahko zniža le, če zavezanec predloži dokaze, da je nižja.
Sodba U 484/92-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.03.1993davek od dobička iz kapitala - odmeraČe ob reševanju pritožbe davčnega zavezanca drugostopni organ spremeni odločbo prve stopnje in pritožniku odmeri višji davek, mora v obrazložitvi odločbe navesti razloge za spremembo prvostopne odločbe v škodo pritožnika, sicer je odločba nezakonita.
Sodba U 263/92-9Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.04.1993davek od dohodka iz gospodarskih dejavnostiČe je davčni zavezanec pravočasno oddal davčno napoved, mu ni dopustno povečevati davka zaradi zamude.
Sodba U 476/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.04.1993oprostitev opravljanja strokovnega izpitaV določbi 2. odstavka 47. člena zakona ni podlage za izdajo odločbe v upravnem postopku o oprostitvi opravljanja strokovnega izpita.
Sodba U 460/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.04.1994davek od dobička iz kapitalaZavezanec za plačilo davka od dobička iz kapitala je pravni lastnik prodanega premoženja.
Sodba II Ips 625/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.09.2007povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - teorija o adekvatni vzročnosti - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi skaženosti - višina denarne odškodnineRevizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava v zvezi z (ne)upoštevanjem teorije o adekvatni vzročnosti je neutemeljen, saj je sodišče vse tožnikove težave in posledice pripisalo prav obravnavanemu škodnemu dogodku.
Sodba U 708/92-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.05.1993davek od dobička iz kapitala - sprememba odločbe v škodo strankePo 2. odst. 244. čl. ZUS je dovoljeno spremeniti v škodo pritožnika prvostopno odločbo le zaradi razlogov iz 263., 266. in 267. člena.
Sklep II Ips 815/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.10.2007dovoljenost revizije - eventualna kumulacija tožbenih zahtevkov opredelitev vrednosti spornega predmeta - zavrženje revizije - sprememba zakona - sprejem novega ZPPTožeča stranka nima prav, ko meni, da bi bilo treba za presojo dovoljenosti revizije uporabiti procesni zakon, ki je veljal v času vložitve tožbe. Po ustaljeni sodni praksi je položaj, v katerem tožeča stranka ne navede vrednosti spornega predmeta, enak položaju, v katerem vrednost spornega predmeta opredeli z zneskom, ki ne dosega revizijskega praga iz drugega odstavka 367. člena ZPP.
Sodba X Ips 583/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.03.2009vračilo preplačanega davka - odprava odmerne odločbe - vrnitev v nov postopek - učinki odprave odmerne odločbePogoji za vračilo preveč plačanega davka so določeni v Zakonu o davčnem postopku, ki vračilo veže na nastop pravnomočnosti odločbe, s katero je odločeno, da je davčni zavezanec plačal preveč davka. Tudi ZUP ne daje podlage za vračilo davka, če je odmerna odločba odpravljena in vrnjena prvostopnemu organu v nov postopek.
Sodba X Ips 694/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.03.2009zastaranje pravice do izterjave davčnega dolgaDoločbe ZDavP se uporabljajo za odločanje o pravici do izterjave davčnega dolga tudi v primerih, ko je zastaranje sicer začelo teči po prej veljavnih predpisih, ni pa se po njih izteklo.

Izberi vse|Izvozi izbrane