Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5091cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTE=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba Ur 6/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek11.10.1994plačilo prometnega davka - davčne oprostitve - izpolnjevanje pogojevI. Nastanek in izpolnjevanje davčnih obveznosti ni stvar dogovora subjektov javnopravnega (davčnega) razmerja ampak stvar prisilnih predpisov. Zato je mogoče priznati davčno oprostitev samo takrat, kadar so za to izpolnjeni vsi pogoji tako, kot jih določa zakon. II. Za uspešno uveljavljanje davčne oprostitve po 6. in 7. členu ZPD mora listinska povezava obstojati tako, da lahko inšpekcijski organ takoj iz knjigovodskih listin ugotovi, ali so pogoji za davčno oprostitev podani. III. Obstoj vsebinskih pogojev za davčno oprostitev je treba izkazati z izpolnitvijo vseh formalnih pogojev za to, da lahko davčni zavezanec uveljavi davčno oprostitev.
Sodba Ur 46/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek06.07.1994davek od prometa storitev - davčna osnovaZa ugotovitev davčne osnove se upošteva prodajna cena, oblikovana na podlagi nivelirane nabavne cene. Storitev prometa proizvodov na debelo lahko vključuje tudi storitev izvoza. Kadar jo vključuje, storitev prometa proizvodov na debelo, ni predmet obdavčenja.
Sklep II Ips 510/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek30.06.1994najemna pogodba - odstop - odpoved - razlaga pogodbKo pogodbene določbe niso dovolj jasne, je treba uporabiti pravila razlage (2. odstavek 99. člena, 100. in 101. člen ZOR, v katerih so povzeta prejšnja pravna pravila razlage vsebovana v par. 914 ODZ in načelih, ki sta jih izoblikovali sodna praksa in teorija).
Sodba Ur 47/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek06.07.1994prometni davek - obračun prometnega davka, če je dokumentacija pomanjkljivaNepopolna dokumentacija in pomanjkljivo knjigovodstvo sta razlog za uporabo določbe 3. odstavka 84. člena zakona o prometnem davku.
Sodba Ur 45/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek06.07.1994oprostitev plačila prometnega davkaBrezgotovinsko plačilo z virmanom je samostojen pogoj, ki ne nadomešča naročilnice kupca.
Sodba Ur 2/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek06.07.1994oprostitev plačila prometnega davka3. odstavek 16. člena pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku ne odvezuje kupca, četudi je trgovec, ki nabavlja blago za nadaljnjo prodajo, da ne ravna po 2. odstavku 7. člena zakona.
Sodba Ur 39/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek25.03.1994prometni davek - davek na promet storitev - članarina kot plačilo za storitevTožeča stranka pobira članarino v zvezi z odobritvijo vsakokratnega posojila. Članarina torej pomeni plačilo za storitev. Osnova za davek na promet storitev je znesek plačila za opravljeno storitev.
Sodba in sklep Ur 44/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek25.03.1994prometni davek - davek od storitev - uvoz knjigUvoz knjig za javne knjižnice ne more biti obdavčen, kar velja tudi za davek na promet storitev.
Sodba Ur 30/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.11.1993odstop terjatve s pogodbo (cesija) - ponovno razpolaganje s cedirano terjatvijo - razmerje med prevzemnikom in dolžnikom - navidezna pogodba - nakazilo (asignacija)S prenosom terjatve na cesionarja, cedent preneha biti njen imetnik. Zato z njo ne more več razpolagati (440. člen ZOR). Če to stori, cesionar pa se s tem strinja, je cesijska pogodba navidezna, zato nima pravnega učinka.
Sodba Ur 26/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek od posebnih iger na srečo - davek na dobitek od posebnih iger na srečoPo 3. odstavku 35. člena zakona o prometnem davku se že samo opravljanje storitev fizičnim osebam šteje za plačano realizacijo ne glede na dogovorjeni čas in rok plačila. Zato okoliščina, da tožeča stranka (morda) plačil za opravljene storitve ni prejela takrat, ko so bile storitve opravljene, ampak pozneje, na nastanek obveznosti obračuna in vplačila davka ne vpliva. Občani niso zavezani k plačilu davka na dobitke od posebnih iger na srečo.
Sodba Ur 18/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.11.1993davek od osebnih dohodkov - zamudne obresti od odmerjene davčne obveznostiIzplačevalec osebnih dohodkov mora davek od osebnih prejemkov in prispevke za socialno varnost plačati v 6 dneh po izplačilu OD.
Sodba Ur 14/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.11.1993davek od prometa storitevOd storitev, za katere plačilo ni bilo zaračunano (če je bila storitev zaračunana, je samo vprašanje kdaj je davčna obveznost nastala), davka od prometa storitev ni treba plačati.
Sodba Ur 16/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.11.1993davek od prometa proizvodov v komisijski prodaji1. S prometom proizvodov, ki so bili namenjeni končni potrošnji, je bila mišljena prav vsaka prodaja, če ni zakon drugače določal (1. odst. 5. čl. zakona). V obravnavanem primeru je bila to tudi prodaja rabljenih stvari. 2. Pogoji iz 7. člena zakona, ki imajo za posledico, da se promet proizvodov iz 1. do 7. točke 1. odstavka 6. člena zakona ne šteje kot promet proizvodov, namenjen končni potrošnji, morajo biti izpolnjeni takrat, ko se promet po 3. odstavku 26. člena zakona šteje za opravljenega.
Sodba Ur 25/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.11.1993letni obračunDavčna bilanca je dokončna in jo lahko spremeni samo davčni organ, ki med kontrolo ugotovi nepravilnosti. Pravna oseba ne more naknadno vnašati popravke v letni obračun po izteku roka iz 91. čl. zakona o računovodstvu.
Sodba Ur 9/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek - promet proizvoda, ki ni namenjen končni potrošnjiDejstvo, da ne gre za promet, namenjen končni potrošnji, se ugotavlja glede na izpolnitev pogojev v trenutku, ko je bil promet opravljen.
Sodba Ur 11/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993kontrola pravilnosti izplačevanja davkov pravnih oseb, zoper katere se vodi stečajni postopek - nagrada stečajnemu upraviteljuSDK je v okviru interne kontrole upravičena kontrolirati, ali pravna oseba oz. stečajna masa, zoper katero se vodi stečajni postopek, pravilno obračunava in vplačuje davke.
Sklep II Cp 4/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.10.1993priznanje tuje sodne odločbe - vzajemnostV postopku za priznanje tuje sodne odločbe je treba kljub potrdilu o pravnomočnosti na ugovor nasprotne stranke po 88. členu zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih (Ur.l.SFRJ, št. 93/82 in 72/82) ugotoviti, če je imela stranka možnost sodelovati v postopku. Nasprotna stranka lahko uspešno ugovarja, da ni podana vzajemnost, če dokaže, da država, v kateri je bila odločba izdana, ne priznava sodnih odločb naših sodišč (92. čl. cit. zakona).
Sodba in sklep Ur 3/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.1993oprostitev plačila davka od prometa proizvodov - dvojna obdavčitev - oprostitev plačila sodnih taksNa izjemo iz 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDPPS se lahko sklicuje samo pravna oseba, ki je registrirana za tisto proizvodno dejavnost, za katero je nabavila reprodukcijski material. Za priznanje ugodnosti iz 6. čl. ZDPPS morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi predpisani pogoji. Ravnanje v nasprotju z zakonom ima lahko za posledico dvojno obdavčitev. Oprostitev plačila sodnih taks lahko predlagajo samo fizične osebe.
Sodba Ur 7/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek - oprostitev plačila prometnega davkaPogoje za prodajo proizvodov iz 6. tč. zakona brez prometnega davka določa 7. čl., ki v zadnjem odstavku za fizične osebe določa kot pogoj za prodajo brez davka plačilo na žiro račun.
Sodba Ur 13/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek - prodaja rabljenih vozil trgovcuFizična oseba sme prodati rabljeno vozilo brez prometnega davka trgovcu, ki to vozilo kupi za nadaljnjo prodajo, le če se ji plačilo nakaže na žiro račun.

Izberi vse|Izvozi izbrane