<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba Ru 10/97
ECLI:SI:VSRS:1997:RU.10.97

Evidenčna številka:VS03276
Datum odločbe:03.10.1997
Področje:RAČUNSKO UPRAVNI SPOR
Institut:davek od dobička - revizija letnega računa - predložitev evidenc - revidiran računovodski izkaz - povezane družbe v tujini - stroški revizije - plačilo stroškov

Jedro

Po določbi 48.čl. ZAPPNI mora pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, zagotoviti pooblaščenemu delavcu pogoje za nemoteno delo. Predložiti mu mora zahtevane podatke, evidence in listine. Kadar mora pravna oseba imeti podatke, evidence in listine na podlagi predpisov materialnega prava, ne glede na postopek nadzora, stroški za zagotovitev teh listin in podatkov niso stroški postopka. Te stroške v vsakem primeru trpi pravna oseba sama.

Drugače je z dodatnimi podatki in listinami, ki jih za potrebe postopka zahteva organ, ki opravlja nadzor. V takem primeru so to stroški postopka. O njih je treba odločati po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljnjem ZSUP), kar pomeni, da je obveznost plačila odvisna od uspeha v postopku (113. in 114.čl. ZSUP) in se zato šele v odločbi, s katero je postopek končan, določi, kdo jih trpi (1. odst.117.čl. ZSUP).

Izrek

Zahtevi za izreden preizkus pravnomočne sodbe se ugodi in se sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije opr. štev. Ru 15/96 z dne 3.4.1997 spremeni tako, da se tožbi ugodi ter se odpravi odločba Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Centrala Ljubljana, št. 710-Up/II-160/95-III-AČ z dne 15.1.1996.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem APPNI), Podružnica K. je s sklepoma z dne 19.5.1995 naložila tožeči stranki, da zagotovi revidiranje letnega računovodskega izkaza za leto 1993 pri podjetjih E. I. G. m.b.H. in E. S. und H. m.b.H. s sedežem v A. v skladu z zahtevami iz pisma, priloženega sklepoma. V obrazložitvi je navedeno, da nadzorni organ v postopku nadziranja zakonitosti in pravilnosti obračunavanja davka od dobička za leto 1993 pri tožeči stranki ni mogel preveriti naložb v povezanih podjetjih in poslovanja z njima na podlagi že predloženih računovodskih izkazov in listin. Tožeča stranka je nato v svoji vlogi z dne 14.7.1995 sporočila kranjski podružnici tožene stranke, da ni dolžna plačati stroškov naložene revizije in ji predlagala, da zagotovi potrebna sredstva.

APPNI, Podružnica K. je s sklepom z dne 3.8.1995 št. 373-5/95 odločila, da je stroške naloženega revidiranja dolžna plačati tožeča stranka in da se zavrne njena zahteva za povračilo teh stroškov. Pri tem se je sklicevala na 40.,45.,46. in 48.čl. Zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem ZAPPNI, Ur.l. RS št. 48/94) ter na 4. odst. 31.a čl.

Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (v nadaljnjem ZZP Ur.l. RS št. 13/93 do 7/94).

Zoper ta sklep se je tožeča stranka pritožila. Tožena stranka je njeno pritožbo zavrnila z odločbo z dne 15.1.1996 št.

710-Up/II-160/95-III-AČ. Oprla se je na 1. odst. 48.čl. ZAPPNI, po kateri mora pravna oseba omogočiti pooblaščencu pogoje za delo s tem, da mu zagotovi zahtevane podatke, evidence in listine. Sprejela je stališče, da mora tožena stranka nositi stroške postopka, ki je bil uveden po uradni dolžnosti (6. odst. 114.čl. Zakona o splošnem upravnem postopku - v nadaljnjem ZSUP), da pa državni organ, ki je uvedel postopek, trpi stroške, če se postopek konča ugodno za stranko (3. odst. 113.čl. ZSUP). Inšpekcijski postopek pa še ni pravnomočno končan.

Tožeča stranka je to odločbo izpodbijala v računskem upravnem sporu. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sodbo z dne 3.4.1997 opr. št. Ru 15/96 tožbo zavrnilo kot neutemeljeno. Svojo odločitev je oprlo na na 5. odst. 31.a čl.ZZP. Stroške postopka revidiranja lastninskega preoblikovanja je opredelilo kot stroške za pribavo dokumentacije, ki jo je dolžna stranka zagotoviti na podlagi materialnopravnih predpisov. Zato jih ni štelo za stroške postopka.

Zoper to sodbo vlaga tožeča stranka zahtevo za izreden preizkus zaradi zmotne uporabe materialnega prava in predlaga, da Vrhovno sodišče Republike Slovenije spremeni izpodbijano sodbo tako, da odpravi odločbo tožene stranke in ugotovi, da mora stroške revidiranja letnih računovodskih izkazov za povezani družbi plačati tožena stranka. Sodbi očita, da se je oprla na zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, za kar pa pri tožeči stranki ne gre.

Postopek je namreč tekel zaradi nadzora zakonitosti in pravilnosti obračunavanja in plačevanja davka od dobička pravnih oseb za leto 1993. Zato v tej zadevi sploh ne pridejo v poštev predpisi, na katere se sklicuje sodba.

Tožena stranka v odgovoru na zahtevo za izreden preizkus sodbe navaja enake razloge, kot so navedeni v njeni drugostopni odločbi. Ponavlja tudi stališče, da trpi stroške postopka državni organ, če se postopek konča za stranko ugodno. Predlaga, da Vrhovno sodišče zavrne zahtevo za izreden preizkus sodbe kot neutemeljeno.

Zahteva za izreden preizkus sodbe je utemeljena.

Iz sklepov APPNI, Podružnica K. z dne 19.5.1995 in z dne 3.8.1995 ter iz odločbe tožene stranke z dne 15.1.1996 izhaja, da je APPNI, Podružnica K., zahtevala od tožeče stranke, da v postopku nadziranja zakonitosti in pravilnosti obračunavanja in plačevanja davka od dobička za leto 1993 zagotovi revidiranje letnega računovodskega izkaza za leto 1993 za dve povezani podjetji v tujini. O reviziji v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij v teh sklepih ni govora. Potemtakem sklicevanje na predpise, ki nalagajo pravnim osebam takšno dolžnost v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij, ni utemeljeno in pomeni zmotno uporabo materialnega prava. Posebni predpisi, ki se nanašajo na lastninsko preoblikovanje podjetij, po podatkih spisa ne pridejo v poštev.

Po določbi 48.čl. ZAPPNI mora pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, zagotoviti pooblaščenemu delavcu pogoje za nemoteno delo. Predložiti mu mora zahtevane podatke, evidence in listine. Kadar mora pravna oseba imeti podatke, evidence in listine na podlagi predpisov materialnega prava, ne glede na postopek nadzora, stroški za zagotovitev teh listin in podatkov niso stroški postopka. Te stroške v vsakem primeru trpi pravna oseba sama.

Drugače je z dodatnimi podatki in listinami, ki jih za potrebe postopka zahteva organ, ki opravlja nadzor. V takem primeru so to stroški postopka. O njih je treba odločati po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljnjem ZSUP), kar pomeni, da je obveznost plačila odvisna od uspeha v postopku (113. in 114.čl. ZSUP) in se zato šele v odločbi, s katero je postopek končan, določi, kdo jih trpi (1. odst.117.čl. ZSUP).

V obravnavanem primeru je tožena stranka v postopku nadziranja pravilnosti in zakonitosti obračunavanja davka od dobička pravnih oseb za leto 1993 naložila tožeči stranki, da za povezani družbi v tujini predloži revidiran računovodski izkaz za leto 1993. Oprla se je na določbi 48.čl. ZAPPNI in 4. odst. 31. a čl. novele ZZP. Obe določbi sta procesne narave. ZAPPNI v 48. čl. nalaga pravni osebi, pri kateri se opravlja nadzor, da zagotovi zahtevane podatke, evidence in listine. Novela ZZP (Ur.l. RS št. 7/94) pa v 4. odst. 31. a čl. daje nadzornemu organu upravičenje, da zahteva revidiranje letnih računovodskih izkazov za povezane družbe v tujini. Ta novela je v času, ko je tožena stranka začela postopek nadziranja pri tožeči stranki, že veljala. Zato pomeni pravno podlago za navedeno zahtevo tožene stranke v postopku. Ne gre za retroaktivno uporabo zakona, ne glede na to, da v letu 1993 še noben predpis ni določal revizije letnih računovodskih izkazov za povezane družbe v tujini v zvezi z obračunavanjem davka od dobička pravnih oseb. Gre za procesno odločitev s posledicami, ki jih določa ZSUP.

Glede na obrazloženo temelji odločitev tožene stranke, s katero nalaga tožeči stranki revidiranje letnega računovodskega izkaza za povezani družbi v tujini, na 48.čl. ZAPPNI in 4. odst. 31.a.čl.

novele ZZP in je procesne narave. Zaradi tega je napačno odločati o stroških revizije vnaprej, ne glede na uspeh postopka. To izhaja tudi iz stališča tožene stranke same, ki se v svoji odločbi sklicuje na 3. odst. 113.čl. ZSUP in to stališče še ponavlja v svojem odgovoru na zahtevo za izreden preizkus sodbe, prezre pa določbo 1. odst. 117.čl. tega zakona.

Sodba, ki jo izpodbija zahteva za izreden preizkus, se napačno opira na določbo 5. odst. 31. a čl. novele ZZP, ker zmotno šteje, da gre za stroške revizije v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij.

Vrhovno sodišče je glede na navedeno v postopku za izreden preizkus sodbe ugodilo zahtevi tožeče stranke tako, da je spremenilo sodbo tega sodišča opr. št. Ru 15/96 z dne 3.4.1997 in odpravilo odločbo tožene stranke št. 710-Up/II-160/95-III-AČ z dne 15.1.1996. Tožena stranka bo morala o spornem vprašanju ponovno odločiti in pri tem upoštevati stališča, izražena v tej sodbi (2. odst. 39. čl. Zakona o upravnih sporih).


Zveza:

ZAPPNI člen 48.ZUP člen 113, 113/3, 114, 117, 117/1. ZZP člen 31a, 31a/4.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy00NDIw