<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba Ru 2/96
ECLI:SI:VSRS:1996:RU.2.96

Evidenčna številka:VS02578
Datum odločbe:05.11.1996
Opravilna številka II.stopnje:VS RS Ur 37/94
Področje:RAČUNSKO UPRAVNI SPOR
Institut:dohodnina - dohodki od dela - odmera davka - davek od nagrade stečajnega upravitelja

Jedro

Nagrada stečajnega upravitelja je prejemek, na katerega je treba plačati davek od osebnih prejemkov. Opredeljuje jo 64.čl. ZPPSL kot nagrado za delo, odvisno od obsega dela in poslov, ki jih opravi stečajni upravitelj. Zato ta nagrada po določbah ZDoh pomeni prejemek od opravljenih storitev, ki je po 13. členu osnova za davek od osebnih prejemkov in od katerega mora izplačevalec po 20.čl. obračunati in vplačati davek.

Izrek

Zahteva za izreden preizkus se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sodbo opr. št. Ur 37/94 z dne 4.10.1995 in s sklepom o popravi sodbe opr.št. Ur 37/94 z dne 9.4.1996 zavrnilo kot neutemeljeno tožbo, s katero je tožeča stranka izpodbijala odločbo tožene stranke št. 710-Up/II-63/94-III-AČ z dne 29.8.1994. Sprejelo je stališče, da je stečajna masa nosilec pravic in obveznosti ter ima določeno subjektiviteto. Zato je po zakonu o dohodnini (prečiščeno besedilo Ur.l. RS št. 14/92 - v nadaljnjem ZDoh) zavezanec za obračun in plačilo dohodnine na izplačane nagrade iz stečajne mase.

Zoper to sodbo vlaga tožeča stranka zahtevo za izreden preizkus zaradi zmotne uporabe materialnega prava in kršitev določb postopka. Predlaga, da vrhovno sodišče izpodbijano sodbo spremeni in tožbi ugodi, podrejeno pa, da sodbo razveljavi. Pred vsem opozarja na napačno označbo odločbe tožene stranke, navedene v sodbi. Izpodbija stališče, da je stečajna masa zavezanec za obračun in plačilo akontativne dohodnine po 20. in 103.čl. ZDoh. Navaja, da stečajna masa ni pravna oseba in da stališče izpodbijane sodbe o tem ni jasno ter tudi ne obrazloženo. Prav tako sodba nima razlogov o pravni naravi nagrade stečajnega upravitelja in o obstoju dohodninske obveznosti.

Tožena stranka v odgovoru na zahtevo za izreden preizkus zavrača navedbe tožeče stranke in navaja razloge, na podlagi katerih soglaša z izpodbijano sodbo.

Zahteva za izreden preizkus ni utemeljena.

V izpodbijani sodbi je res prišlo do napake v navedbi datuma odločbe tožene stranke, o kateri je bilo odločeno. To pa je sodišče popravilo s sklepom z dne 9.4.1996. S tem so formalne napake izpodbijane sodbe odpravljene.

V vsebinskem pogledu pa je izpodbijana sodba pravilna. Stečajna masa ima v primeru prodaje stečajnega dolžnika po 129.čl. tedaj veljavnega zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. SFRJ št. 84/89 - v nadaljnjem ZPPSL) vse bistvene značilnosti pravne osebe. Je nosilka pravic in obveznosti, ima lastno premoženje in organe (60., 61., 95. in 130. čl. ZPPSL). Kot taka nastopa v pravnem prometu, kar je za potek in končanje stečajnega postopka nujno. Stečajna masa je podvržena veljavnemu pravnemu redu. Kadar nastopa kot izplačevalec osebnih prejemkov, jo vežejo ustrezne določbe ZDoh, predvsem 20. in 103. člen, ki določata obveznost izplačevalca osebnih prejemkov, da obračuna in vplača davek od izplačanih zneskov. Določbo 20. člena ZDoh je treba razlagati v povezavi z določbo prve točke tretje alinee 13.čl. tega zakona, po kateri so zavezanci za davek od osebnih prejemkov fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo prejemke, dosežene s priložnostnim opravljanjem storitev organom družbenopolitičnih skupnosti ter domačim pravnim in fizičnim osebam. Poudarek je na prejemkih od priložnostnega dela, pravni status izplačevalca pa ni odločilen.

Nagrada stečajnega upravitelja je nedvomno prejemek, na katerega je treba plačati davek od osebnih prejemkov. Opredeljuje jo 64.čl. ZPPSL kot nagrado za delo, odvisno od obsega dela in poslov, ki jih opravi stečajni upravitelj. Zato ta nagrada po določbah ZDoh pomeni prejemek od opravljenih storitev, ki je po 13. členu osnova za davek od osebnih prejemkov in od katerega mora izplačevalec po 20.čl. obračunati in vplačati davek.

Razlogi, ki jih navaja tožeča stranka v svoji zahtevi za izreden preizkus sodbe, niso utemeljeni. Izpodbijana sodba je materialnopravno pravilna. Kršitev postopka ni bilo in jih tožeča stranka tudi ne opredeljuje.


Zveza:

ZDoh 13, 20, 103. ZPPSL (1989) člen 64.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNzMx