<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba Ru 20/96
ECLI:SI:VSRS:1996:RU.20.96

Evidenčna številka:VS02576
Datum odločbe:05.11.1996
Opravilna številka II.stopnje:VS RS Ur 47/94
Področje:RAČUNSKO UPRAVNI SPOR
Institut:zahteva za izreden preizkus pravnomočne sodbe - novi dokazi - politični marketing

Jedro

V postopku za odločanje o zahtevi za izreden preizkus pravnomočne sodbe se sodba lahko izpodbija le zaradi bistvene kršitve določb postopka in zaradi zmotne uporabe materialnega prava (drugi odstavek 57. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje Ur.l. RS št. 48/94). Zaradi tega se tožeča stranka v tem postopku ne more uspešno sklicevati na nove dokaze.

Izrek

Zahteva za izreden preizkus se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v računskem upravnem sporu opr. št. Ur 47/94 zavrnilo kot neutemeljeno tožbo, s katero je tožeča stranka izpodbija odločbo tožene stranke št. 710-Up/II-87/94-III-RM z dne 19.10.1994. S to odločbo je bilo tožeči stranki naloženo, da mora plačati davek od dobička pravnih oseb v znesku 6.014.250,00 SIT z zamudnimi obrestmi. Zavrnilo je stališče tožeče stranke, da se izdatki v znesku 18.622.738,25 SIT štejejo kot stroški za uvajanje novih postopkov pri izvajanju marketinških storitev in raziskovanja na področju političnega marketinga. Ugotovilo je namreč, da so tožeči stranki ti stroški nastali pri izvajanju njenih pogodbenih obveznosti po pogodbi z iniciativno skupino državljanov z dne 7.10.1992 pri promociji predsedniškega kandidata.

To sodbo izpodbija tožeča stranka z zahtevo za izreden preizkus. Uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava in predlaga, da vrhovno sodišče zahtevi ugodi in izpodbijano sodbo spremeni oziroma jo razveljavi. Sklicuje se na 72.čl. zakona o računovodstvu in navaja, da pomenijo izdatki za uvajanje novih postopkov, marketinških prijemov in metod pri uvajanju političnega marketinga stroške osvajanja nove proizvodnje ter raziskovanje v smislu navedene zakonske določbe. Izpodbija ugotovitev, da ti stroški niso vezani na lasten projekt, temveč na izvedbo pogodbene obveznosti. Navaja, da iz vsebine pogodbe to ne izhaja, saj tožeča stranka takih obveznosti ni prevzela. Te aktivnosti je izvajala zaradi lastnega razvoja. Glede tega se sklicuje na izvedeniški mnenji dr. G. D. in J. K. Določba 72.čl. zakona o računovodstvu ne zahteva, da stroški nastanejo samoiniciativno.

Tožena stranka v odgovoru na zahtevo za izreden preizkus zavrača navedbe tožeče stranke in predlaga, da vrhovno sodišče zahtevo za izreden preizkus zavrne kot neutemeljeno.

Zahteva za izreden preizkus sodbe ni utemeljena.

Tožeča stranka je ves čas zatrjevala, da se sporni izdatki nanašajo na raziskovalni projekt na področju političnega marketinga, ki ga doslej v Sloveniji nismo poznali. V svojih pripombah na zapisnik št. 93126 tedanje SDK Podružnice v Ljubljani tega ugovora ni konkretizirala in ga podprla z dokazi. Šele v pritožbenem postopku se je sklicevala na elaborat o predstavitvi metode raziskovanja na področju političnega marketinga. Vendar tožena stranka v drugostopni odločbi tega dokaza ni sprejela, ker tožeča stranka ni obrazložila, zakaj ga ni navedla že v postopku na prvi stopnji, kot to zahteva določba drugega odstavka 232.čl. zakona o splošnem upravnem postopku. Ugotovitev drugostopne odločbe tožene stranke je, da se obravnavani izdatki nanašajo na pogodbeno obveznost tožeče stranke, ne pa na njeno lastno promocijo pri pridobivanju novih tržnih možnosti. Te ugotovitve so podlaga tudi za odločanje v računskem upravnem sporu. V postopku za odločanje o zahtevi za izreden preizkus pravnomočne sodbe se sodba lahko izpodbija le zaradi bistvene kršitve določb postopka in zaradi zmotne uporabe materialnega prava (drugi odstavek 57. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje Ur.l. RS št. 48/94). Zaradi tega se tožeča stranka v tem postopku ne more uspešno sklicevati na nove dokaze, to je na izvedeniški mnenji dr. G. D. z dne 1.3.1996 in J. K. z dne 4.3.1996. Zahteva za izreden preizkus pravnomočne sodbe je namreč izredno pravno sredstvo, s katerim se v računskih upravnih sporih lahko doseže preizkus pravnomočne sodbe glede pravilne uporabe materialnega prava in glede kršitev pravil postopka. Predmet preizkusa je torej zakonitost izpodbijane sodbe, ne pa, ali je bilo dejansko stanje ugotovljeno pravilno in popolno. Pri odločanju o zahtevi za izreden preizkus je sodišče vezano na dejansko podlago izpodbijane sodbe. Pri takem izhodišču, ko tožeča stranka v predhodnem postopku ni uspela dokazati, da se sporni izdatki nanašajo na uvajanje novih metod raziskovanja na področju političnega marketinga, pa je stališče, da ne gre za odhodke v smislu 72.čl. zakona o računovodstvu, pravno pravilno.

V tem postopku so za tožečo stranko sporne ugotovitve o tem, na kaj so se nanašali sporni izdatki. To pa je dejansko vprašanje, ki ga sodišče v postopku za izreden preizkus sodbe ne more obravnavati. Vprašanje uporabe materialnega prava je v celoti odvisno od tega, katera dejstva so bila v postopku ugotovljena. Glede na to je bila določba 72.čl. tedaj veljavnega zakona o računovodstvu (Ur.l. SFRJ št. 12/89) uporabljena pravilno. Po tej določbi se v račun prihodkov in odhodkov lahko vključijo samo tisti stroški, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti organizacije ali so posledica opravljanja te dejavnosti, oziroma tisti odhodki, ki so neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov. Med temi so tudi stroški osvajanja nove proizvodnje, kar se v obravnavanem primeru smiselno nanaša na novosti na področju političnega marketinga. Ti stroški niso dokazani. Da bi šlo za druge stroške, ki jih 72.čl. zakona o računovodstvu priznava kot upoštevne odhodke, pa tožeča stranka niti ne zatrjuje. Kršitev pravil postopka tožeča stranka ne uveljavlja in jih tudi sodišče samo ni ugotovilo.

Razlogi, ki jih uveljavlja zahteva za izreden preizkus pravnomočne sodbe, niso podani. Zato je sodišče zahtevo zavrnilo kot neutemeljeno (42. čl. zakona o upravnih sporih v zvezi s 5. odst. 56. čl. zakona o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje).


Zveza:

ZAPPNI člen 57. ZR (1989) člen 72.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNzI5