Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5189cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNDg=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba X Ips 257/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.12.2008izvršba po začetku postopka prisilne poravnave - prispevki za socialno varnost in davek od osebnih prejemkov - privilegirane terjatve - pojem plače - bruto ali neto znesek - država kot privilegiran upnikZ izplačilom plače nastane obveznost plačila davkov in prispevkov, povezanih s tem izplačilom, pod pojmom plače pa je v obravnavnem primeru šteti bruto plače in ne neto plače, kot to zagovarja tožnik. To stališče pa je v skladu tudi z ustaljeno prakso Vrhovnega sodišča, po kateri pojem plače v zakonodaji, če ni izrecno določeno drugače, vedno pomeni bruto zneske. Zato imajo tudi davki in prispevki iz naslova plač in nadomestila plač po 1. točki drugega odstavka 160. člena ZPPSL naravo privilegiranih terjatev in na tej podlagi tudi država status privilegiranega upnika.
Sodba X Ips 388/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.11.2008prometni davek - davek od prometa storitev - posebni prometni davek od posebnih iger na srečo - igralnica - žetoni - vstopninski žetoni - vstopnina - pristojnost posebnega davčnega urada - dnevna evidenca - kdaj je storitev opravljena - poračunavanje davčne osnoveVstopnina, na podlagi katere obiskovalci igralnice prejmejo vstopninske žetone, se upošteva pri ugotavljanju davčne osnove po ZPD in ZPPDPIS, saj je vsebina prejemka pomembnejša od njegovega poimenovanja. Stvarno pristojnost za uvedbo in vodenje postopka zoper toženo stranko je Posebnemu davčnemu uradu podelil ZDS. Ker je po ZIS tožeča stranka dolžna voditi dnevno evidenco vplačil in žetonov, se za potrebe prometnega davka po ZPD in ZPPDPIS šteje, da je storitev opravljena dnevno. Po ZPPDPIS ni dopustno poračunavati negativne in pozitivne davčne osnove pri različnih igrah na srečo.
Sodba X Ips 377/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.12.2008davek od dobička pravnih oseb - davčna olajšava - sprememba zakona - uveljavljanje davčne olajšave - prehodne določbeMed prehodnimi določbami ZDDPO je v 64. členu določeno (le to), da lahko z uveljavljanjem davčne olajšave po 21. členu ZDDPO (1990) do izteka tam določenih obdobij nadaljujejo le tisti zavezanci, ki so tako olajšavo uveljavili na podlagi ZDDPO(1990). Ker je tožeča stranka prvi dobiček izkazala šele za leto 1995, v letu 1996 ni mogla uveljaviti davčne olajšave iz 21. člena ZDDPO(1990), ker od 1.1.1994, ko je začel veljati novi ZDDPO, za novo uveljavljanje te davčne olajšave ni (bilo več) pravne podlage.
Sklep I Up 411/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.12.2008stroški upravnega spora - vključenost DDV-ja v pavšalne stroškePavšalni znesek (določen v 2. odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu) predstavlja znesek povrnjenih stroškov in ne vključuje DDV na odvetniške stroške.
Sodba X Ips 1051/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.11.2008prometni davek - komisijska pogodba - prodaja rabljenih vozil - davek od prometa proizvodov - komisijska prodajaKomisionar je dolžan plačati davek od prometa rabljenih vozil po 1. odstavku 14. člena Zakona o prometnem davku. Davčni zavezanec se ne more uspešno sklicevati na to, da ni sklepal komisijskih pogodb, če vsa njena ravnanja kažejo v to smer, ne glede na to, da je bilo v pogodbi določeno, da prodaja rabljena vozila v imenu in za račun strank.
Sodba X Ips 314/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.11.2008prometni davek - davek od prometa storitev - pozavarovanje - zavarovanje - pozavarovalna pogodba - davčna oprostitevPozavarovalne storitve so obdavčene po ZPD, saj ta ne predvideva oprostitve za tovrstne storitve. Splošno pravilo pa je, da so obdavčene vse storitve, razen, če je z zakonom drugače določeno.
Sklep X Ips 491/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.11.2008prometni davek - davek od prometa proizvodov - davek od prometa storitev - davčni zavezanec - direktor kot zastopnik pravne osebe - direktor kot fizična oseba - nejasni in pomanjkljivi razlogi o odločilnih dejstvihIz ugotovljenih dejstev v upravnem postopku mora nedvoumno izhajati, da je določen subjekt davčni zavezanec. Pripis davčne obveznosti zaradi domnevno nemogoče razmejitve dejavnosti pa je nezakonit.
Sklep I Up 492/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.10.2008davki - začasna odredba - težko popravljiva škoda - materialna škoda - plačilo DDVV upravno sodni praksi je glede težko popravljive škode sprejeto ustaljeno stališče, da materialna škoda sama po sebi ne predstavlja nepopravljive škode - takšne škode zato (kljub morebitnemu uspehu v upravnem sporu) tudi ne predstavlja plačilo DDV. Za izdajo začasne odredbe morajo biti izkazane okoliščine, ki kažejo na to, da bo škoda, ki bo z izvršitvijo akta nastala, težko popravljiva ali nepopravljiva v smislu učinkovitega sodnega varstva v primeru uspeha v upravnem sporu.
Sklep I Up 490/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.10.2008davek na dodano vrednost - začasna odredba - težko popravljiva škoda - prizadetost javne koristi - denarna obveznost - trditveno in dokazno bremePo ustaljeni upravnosodni praksi mora stranka, ki zahteva izdajo začasne odredbe, že v sami zahtevi konkretno navesti vse okoliščine in vsa dejstva, s katerimi utemeljuje nastanek in višino škode, in tudi izkazati, da takšna škoda zanjo predstavlja težko popravljivo škodo. Že v zahtevi za izdajo začasne odredbe mora biti zato navedeno vse, kar je pomembno za odločitev, zahtevi pa morajo biti tudi priloženi vsi ustrezni dokazi. Tožnikova zahteva pa ni vsebovala nobenega konkretnega dejstva in nobene konkretne okoliščine ter dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče v obravnavanem primeru sklepati na verjeten nastanek težko popravljive škode. Tožnik bi namreč moral jasno in določno navesti, kaj bi morebitna izterjava dolgovanega zneska pomenila glede na njegovo siceršnje premoženje in za njegovo preživljanje, ne pa, da v pritožbi navaja, da izkazovanje in dokazovanje premoženjskega stanja ni neposredna zahteva, ki bi jo tožnik moral opraviti.
Sklep I Up 416/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.10.2008vrnitev v prejšnje stanje – bolezen kot opravičen vzrokSama bolezen (tudi če je stranka bila odsotna z dela in je to tudi potrjeno s potrdilom zdravnika) brez navedbe, za kakšno bolezen gre, še ne predstavlja opravičenega razloga za zamudo, če seveda ni imela za posledico nesposobnosti stranke poskrbeti za sestavo in oddajo vloge.
Sklep X Ips 495/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.09.2008Revizija - dovoljenost – trditveno in dokazno breme – predlog za izdajo začasne odredbe - zavrženjeTrditveno in dokazno breme za revizijo je na revidentu. Če ta ne uspe izkazati in dokazati pogojev za dovolitev, Vrhovno sodišče vloženo revizijo zavrže. Začasno odredbo je mogoče izdati le do konca postopka pred Vrhovnim sodiščem.
Sklep X Ips 378/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.09.2008carine - revizija – dovoljenost - pomembno pravno vprašanje – pooblastilo ministra – odstop od sodne prakse vrhovnega sodišča - neenotna sodna praksa upravnega sodišča – naknadni obračun carine – obnova postopkaPomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve. V obravnavanem primeru je vsebina zadeve vprašanje, ali carinski dolg obračunati v skladu z določbami o naknadnem obračunu carine po CZ ali na podlagi določb o obnovi postopka po ZUP. O tem vprašanju pa je Vrhovno sodišče že večkrat zavzelo enako stališče, od katerega izpodbijana sodba ne odstopa.
Sodba X Ips 650/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.09.2008prometni davek - zastaranje pravice do odmere davka - izvršljivost odločbe o odmeri davka – zastaranje odmere v pritožbenem upravnem in sodnem postopkom - pretrganje zastaranja – odprava odločbe o odmeri davkaZastaranje prometnega davka je v popolnosti urejeno v ZPD, zato je sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo določbe ZDavP. Z izdajo odmerne odločbe prve stopnje in njeno vročitvijo davčnemu zavezancu je davčna obveznost določena in ne more zastarati. Ta davčna obveznost bi lahko zastarala le, če bi bila prvostopna davčna odločba odpravljena, saj odprava učinkuje ex tunc.
Sklep X Ips 648/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.08.2008revizija – dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje – pooblastilo ministra – časovna veljavnost pooblastila – obnova carinskega postopka - naknadni obračun carine – zavrženje revizijePomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.
Sodba X Ips 520/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.09.2008prometni davek – pogojna davčna oprostitev - formalni pogoji za oprostitev – pisna izjava kupca na računu – klavzula v pogodbiPo določbi ZPD mora biti klavzula, da se na podlagi pisne izjave kupca davek od prometa proizvodov ne obračuna, navedena na računu. Če se ta klavzula nahaja v pogodbi, niso izpolnjeni pogoji za pogojno davčno oprostitev.
Sodba X Ips 1149/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.09.2008davčni postopek – ocena – davčna osnova – primerljivi davčni zavezanec – samoobdavčitev - obračunKadar se davek odmerja na podlagi obračuna (samoobdavčitev) sme davčni organ pri cenitvi davčne osnove na podlagi primerjave z drugim davčnim zavezancem, ki opravlja podobno dejavnost, uporabiti davčni obračun tega zavezanca in ni treba, da bi moral sam z odločbo ugotoviti njegovo davčno osnovo. Zaradi zavarovanja davčne tajnosti davčni organ ne sme razkriti osebnih podatkov o primerljivem davčnem zavezancu, ampak zgolj podatke, ki so objektivno pomembni za ugotovitev pravilnosti cenitve. Davčni obračun s skritimi podatki pa je davčni organ dolžan predložiti zavezancu le, če ga ta izrecno zahteva.
Sodba X Ips 718/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.06.2008davek od dohodka iz dejavnosti - amortizacija - darilna pogodbaDokaz o lastništvu osnovnih sredstev (v obravnavanem primeru je to nepremičnina) v smislu 25. člena Pravilnika o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika je le taka darilna pogodba, ki je sposobna za takojšen vpis v zemljiško knjigo.
Sklep X Ips 523/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.09.2008revizija - pogoji za dovolitev revizije – trditveno breme – dokazno bremePavšalno zatrjevanje pogojev ne zadostuje za dovolitev revizije. Takšno revizijo Vrhovno sodišče zavrže kot nedovoljeno.
Sodba X Ips 51/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.09.2008prometni davekdavek od prometa blaga – davek od prometa storitev – davčna oprostitev – izjava kupcaKadar prodajalec proda kupcu blago z davčno oprostitvijo, ne da bi preveril popolnost izjave, na podlagi katere je bilo po ZPD mogoče uveljavljati pogojno davčno oprostitev, mora plačati prometni davek prodajalec. V ZPD ni pravne podlage, da bi obveznost plačila prometnega davka lahko naložili kupcu.
Sodba X Ips 1260/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.08.2008rok za odmero dohodnineRok, določen v 127. členu ZDavP je objektivni rok, ki je instrukcijske narave in velja za davčni organ. Ta rok nima značaja nepodaljšljivega prekluzivnega roka.

Izberi vse|Izvozi izbrane