Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5583cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNDc=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep I Up 1131/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.05.2005davek na bilančno vsoto bank - vrnitev prepozno vrnjene akontacije - zamudne obresti - stvarna pristojnostDoločila o vračilu akontacij in o plačilu zamudnih obresti pomenijo specialno ureditev v primerjavi s splošnimi določbami ZOR o neupravičeni pridobitvi. Pravna podlaga za uveljavljanje zamudnih obresti od davčnih preplačil je podana v 95. členu ZDavP, zato je odločanje o zahtevkih iz navedenega člena ZDavP pridržano upravnim organom, ki odločajo na matičnem področju, to je upravnim organom.
Sodba I Up 836/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.04.2005poslovno potrebni odhodki - zamudne obrestiZamudne obresti od premalo plačane davčne obveznosti se naložijo v plačilo od dne, ko postane odločba o odmeri davka izvršljiva.
Sodba I Up 1397/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.03.2005prometni davek - pogojna davčna oprostitev - nepravilno vodenje poslovnih knjig - odločitev inšpektorja na podlagi razpoložljivih evidencKer tožnik ni vodil poslovnih knjig na predpisan način, je inšpektor na podlagi razpoložljivih evidenc pravilno ugotovil, da tožnik ni izkazal utemeljenosti pogojne davčne oprostitve in mu je bil na podlagi te ugotovitve tudi odmerjen prometni davek.
Sodba I Up 1284/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.03.2005ukrep urbanističnega inšpektorja - nedovoljen poseg v prostor - oporni zid - gradnja brez ustreznega dovoljenjaGlede na določbe 50. in 51. člena ZUN je za vsak poseg v prostor treba pridobiti ustrezno dovoljenje. ZUN izjem, ko bi se lahko poseglo v prostor brez kakršnegakoli dovoljenja, ne določa.
Sodba I Up 542/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.04.2005dohodnina - pokojnina iz tujine - dokazovanje tujega pravaVsebino tujega prava je dolžan ugotoviti pristojni upravni organ.
Sodba I Up 541/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.04.2005dohodnina - pokojnina iz tujine - poznavanje tujega pravaVsebino tujega prava je dolžan ugotoviti upravni organ.
Sodba I Up 87/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.04.2005dohodnina - odškodnina zaradi prenehanja funkcije člana uprave - osebni prejemekOdškodnina izplačana zaradi prenehanja funkcije člana uprave je osebni prejemek po 4. alinei 1. odstavka 15. člena ZDoh.
Sodba I Up 1132/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.04.2005ukrep urbanističnega inšpektorja - gradnja brez veljavnega dovoljenja - pridobitev lastninske pravice na objektu, zgrajenem brez dovoljenja - prevzem pravic in obveznosti v zvezi s kupljenim objektomTožnik ne more uspeti s trditvijo, da je v dobri veri pridobil nepremičnino, ki je bila vpisana v zemljiško knjigo in zato ves čas v pravnem prometu, saj navedena dejstva ne dajejo podlage za domnevo, da je za obravnavani objekt bilo izdano lokacijsko dovoljenje. Sklicevanje na zemljiškoknjižne podatke tožnika ne razbremeni obveznosti, ki izhajajo iz 73. člena ZUN, saj po prvem odstavku 73. člena ZUN inšpekcijski ukrep odstranitve in vzpostavitve v prejšnje stanje praviloma zadene investitorja, če tega ni mogoče odkriti, pa lastnika oz. upravljalca zemljišča.
Sodba I Up 730/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.04.2005dohodnina - odprava odločbe po nadzorstveni pravici - zakoniti razlog za odpravo odločbeNepravilno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje lahko pripelje do kršitve materialnega zakona, vendar zaradi tega ni mogoče odpraviti odločbe po nadzorstveni pravici.
Sodba I Up 678/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.04.2005dohodnina - odprava odločbe po nadzorstveni pravici - zakoniti razlog za odpravo odločbeNova dejstva in novi dokazi niso zakoniti razlog za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici.
Sodba I Up 637/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.04.2005dohodnina - odprava odločbe po nadzorstveni pravici - zakoniti razlog za odpravo odločbeNova dejstva in novi dokazi niso zakoniti razlog za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici.
Sklep I Up 573/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.04.2005upravni spor - pogoji za sojenje na sejiSodišče lahko odloči brez glavne obravnave le, če v pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v postopku za izdajo akta popolno in pravilno ugotovljeno ali pa to ni sporno, stranke pa v tožbi ali v odgovoru na tožbo glavne obravnave niso zahtevale (2. odstavek 50. člena ZUS). Ti pogoji niso izpolnjeni, če izhaja iz tožbe, da tožnik oporeka dejanskim ugotovitvam, izrecno zahteva opravo glavne obravnave in predlaga izvajanje dokazov o pomembni dejanski okoliščini.
Sodba I Up 258/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.04.2005dohodnina - zmanjšanje dohodninske osnove - prispevek za dokup študijaPrispevek za dokup zavarovalne dobe za čas študija na višji oz. visoki šoli je prostovoljni prispevek in ne obvezni prispevek, zato ne zmanjšuje dohodninske osnove.
Sodba I Up 24/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.04.2005prometni davek - obračun po inšpekcijskem pregledu - zamudne obresti - odločba ustavnega sodiščaDavčnega zavezanca ne bremenijo posledice zamude za tisti čas, ko njegova davčna obveznost še ni bila ugotovljena, temveč šele z dnem izvršljivosti odločbe o odmeri davka, to je po izteku z zakonom določenega roka za prostovoljno izpolnitev obveznosti (odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-356/02 z dne 23.9.2004).
Sklep I Up 550/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.05.2005upravni spor - sojenje na seji - kršitev načela kontradiktornostiČe stranka zahteva glavno obravnavo v tožbi, sodišče ne sme odločati na seji.
Sklep I Up 1260/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.05.2005dohodnina - obnova postopka - presoja dokazov - odločanje na sejiSodišče izvaja oziroma presoja dokaze, ki niso bili izvedeni v postopku izdaje upravnega akta, na glavni obravnavi.
Sodba I Up 710/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.04.2005prometni davek - zamudne obresti - pričetek teka zamudnih obresti - izvršljivost odločbe o odmeri davka - odločba ustavnega sodiščaDavčnega zavezanca ne bremenijo posledice zamude za tisti čas, ko njegova davčna obveznost še ni bila ugotovljena, temveč šele z dnem izvršljivosti odločbe o odmeri davka, to je po izteku z zakonom določenega roka za prostovoljno izpolnitev obveznosti (Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-356/02 z dne 23.9.2004).
Sodba I Up 667/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.04.2005prometni davek - prisilna izterjava prometnega davka - zastaranje pravice do izterjave davčnega dolgaV času odločanja prvostopnega davčnega organa ZDavP ni vseboval določbe, ki bi prepovedovala odpis ali odlog plačila obveznosti prometnega davka. Prepoved, ki je določena v 93. členu ZDavP namreč ne vključuje te vrste davka. Zato bi prvostopni davčni organ moral tožnikovo vlogo za zadržanje izvršitve odločbe o obveznosti prometnega davka obravnavati tudi na podlagi 89. člena ZDavP, ki je splošna določba, ki ureja odpis in odlog davčnega dolga.
Sodba I Up 58/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.04.2005dohodnina - dokup pokojninskega zavarovanja za čas zaključenega rednega šolanja na višji in visoki šoli - bonitetaČe prispevek za pokojninsko zavarovanje za čas zaključenega rednega šolanja na višji in visoki šoli za delavca plača delodajalec, gre za boniteto, ki se všteva v osnovo za davek od osebnih prejemkov.
Sodba I Up 538/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.03.2005davek od dohodkov iz dejavnosti - amortizacija kot odhodekAmortizacija se kot odhodek prizna le, če so osnovna sredstva last zavezanca, ki mora njihovo pridobitev izkazati z verodostojno listino in o njih voditi predpisan register.

Izberi vse|Izvozi izbrane