Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5283cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNDc=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba U 930/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.10.1994občinski davek za storitve - odmera - pojem opravljanja ekonomskih in finančnih storitevPri razlagi pojma "opravljanje ekonomskih in finančnih storitev", ko gre za odmero občinskega davka za storitve, je treba pri tem izhajati iz namena, ki ga zasleduje določilo, v katero je ta pojem vključen.
Sodba U 663/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.09.1994davek na promet nepremičnin - zamenjava dveh stanovanj - menjalna pogodba kot navidezni pravni posel (ničnost pogodbe)Menjalna pogodba, sklenjena zato, da se dejansko prikrije kupoprodajna pogodba za stanovanje, kupljeno po stanovanjskem zakonu in le z namenom, da se izigrajo davčni predpisi in s tem doseže manjše plačilo davkov za ponovno prodano stanovanje, pridobljeno po stanovanjskem zakonu, ima vse znake navideznega pravnega posla, ki po zakonu ne velja, ker ni volje strank.
Sodba U 1149/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.01.1995oprostitev carine - blago, neproizvedeno v Sloveniji - obnova postopka - potrdilo GZ, izdano po ocarinjenju uvoženega blaga - neupošteven obnovitveni razlogPotrdilo, da se blago, ki se uvaža, ne proizvaja v Sloveniji, izdano po končanem postopku carinjenja, je nov dokaz za uvedbo obnove postopka samo v primeru, če se ni moglo navesti ali uporabiti v prejšnjem postopku carinjenja in če se blago v času carinjenja ni proizvajalo v Sloveniji.
Sodba U 206/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.1995davek od dobička iz kapitala - prodaja pod ugodnimi pogoji kupljenega stanovanja - valorizacija nabavne vrednostiPri ugotavljanju dobička od prodaje stanovanja, kupljenega pod ugodnostnimi pogoji, se valorizira nabavna vrednost (plačana kupnina).
Sodba U 31/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.03.1995davek od dobička iz kapitala - osnova za odmero davka - pomanjkljivo ugotovljeno dejansko stanjeV primeru, da je bil osebni avtomobil dobavljen znatno po vplačilu, se pri ugotavljanju osnove za davek od dobička iz kapitala valorizira vrednost avtomobila, ki jo je imel ob nakupu (vplačilu).
Sodba U 487/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.02.1995davek na dediščino - uveljavljanje stroškov in bremen iz zapuščine v davčnem postopku - kršitev materialnega zakonaDoločbe 5. člena ZDO ni mogoče razlagati tako, da je izključeno vsakršno naknadno uveljavljanje stroškov, ki bremenijo zapuščino, saj iz navedene določbe izhaja, da je namen zakonodajalca, da se obdavči takoimenovana čista dediščina.
Sodba U 146/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.09.1994prometni davek - vštevanje obračunanega davka od storitev v osnovo za obračun davka od prometa proizvodov - kršitev materialnega zakonaV primeru, ko je bil obračunan in plačan prometni davek od storitev, moral pa bi biti obračunan in plačan davek od prometa proizvodov, se obračunani davek od storitev ne všteva v osnovo za obračun davka od prometa proizvodov.
Sodba U 859/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.09.1994davčni dolg - odpis - stvarno pristojni organi - neugotovljeno dejansko stanje - neobrazložena odločbaPo 107. členu zakona o dohodnini je občinski izvršni svet pristojen odločati le o odpisu davčnega dolga, ki se nanaša na davke, urejene v tem zakonu, ni pa pristojen odločati o odpisu prispevkov in ostalih davkov. Za te davke in prispevke se uporabljajo predpisi, ki te davke in prispevke urejajo.
Sodba U 794/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.09.1994davek od dohodka iz kmetijstva - ugotavljanje katastrskega dohodka - rokTožbenega ugovora, ki se nanaša na ugotavljanje katastrskega dohodka in ne na samo odmero davka od dohodka iz kmetijstva, ni mogoče uspešno uveljavljati v odmernem postopku, ampak v postopku ugotavljanja katastrskega dohodka.
Sodba U 662/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.09.1994davek od dobička iz kapitala - prodaja nepremičnine pred potekom 10 let - bistvena kršitev pravil postopka - sprememba prvostopenjske odločbe v škodo strankePo določbi zakona o dohodnini iz leta 1990 in sprememb in dopolnitev tega zakona iz leta 1991 (Ur.l. RS, št. 48/90 in 34/91), je zavezanec za plačilo davka od dobička iz kapitala fizična oseba, ki dosega dobiček s prodajo nepremičnin, če je prodaja izvršena pred potekom 10 let od dneva, ko je bilo nepremično premoženje pridobljeno. Na tej pravni podlagi davčni organ utemeljeno odmeri davek od dobička iz kapitala tudi, če gre za menjalno pogodbo, če v postopku ugotovi, da je ta le navidezna in prikriva prodajno pogodbo.
Sodba U 418/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.11.1994odločba - nedoločnost in nejasnost izreka - vračilo dohodnineČe je izrek odločbe nedoločen in nejasen in dopušča različna tolmačenja, pomeni to bistveno kršitev pravil postopka, ki vpliva na odločitev o stvari.
Sodba U 1242/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.01.1995davek od dohodka iz dejavnosti - določitev letne akontacije s posebno odločboDavčni organ lahko s posebno odločbo določi novo višino letne akontacije, če pri pregledu poslovnih knjig zavezanca ugotovi, da višina akontacije glede na podatke o prihodkih in odhodkih ne ustreza obsegu poslovanja, saj določba 106. člena zakona o dohodnini le na splošno oz. pavšalno ureja plačevanje letne akontacije davka iz dejavnosti.
Sodba U 143/93-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.07.1994dohodnina - vpliv plačanega prometnega davka za avto na znižanje odmerne osnove za dohodninoPlačan prometni davek pri nakupu osebnega avtomobila se ne odšteje od osnove za odmero dohodnine.
Sodba U 894/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.06.1994davek iz dejavnosti - odmera - vrstni red odmere davkov - dohodninaIz smisla in namena 5. alinee 6. člena zakona o dohodnini izhaja, da mora davčni organ odmeriti davek iz dejavnosti pred odmero dohodnine. Ni potrebno, da bi bila odločba o odmeri davka iz dejavnosti dokončna oz. pravnomočna pred izdajo odločbe o dohodnini.
Sodba U 1006/93-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.07.1994davek na promet nepremičnin - vrnitev plačanega davka - pogojiDavčni zavezanec ima pravico zahtevati vrnitev davka na promet nepremičnin le, če se pogodba o prenosu nepremičnine razdre po volji strank, preden je opravljen prenos na novega pridobitelja ali če jo sodišče z odločbo izreče za neveljavno in v primeru, če pogodba o prenosu nepremičnine ni mogoče izpolniti.
Sodba U 630/93-11Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.05.1994davek od dobička iz kapitala - prodaja stanovanja - osnova za odmero (valorizirana vrednost brez popusta)Pri ugotavljanju osnove za odmero davka od dobička iz kapitala, doseženega s prodajo stanovanj, pridobljenih na podlagi prodaje družbenih stanovanj, davčni organ ne more upoštevati pogodbene prodajne cene, če je ta nižja od valorizirane vrednosti stanovanja v času pridobitve brez upoštevanja popusta.
Sodba U 728/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.06.1994davek od dobička iz kapitala - prodaja stanovanja pod ugodnimi pogoji - posledice nedoseganja tržne cene prodanega stanovanjaPri odmeri davka od dobička, doseženega s prodajo stanovanja, pridobljenega pod ugodnejšimi pogoji po določbah stanovanjskega zakona, davčni organ, glede na določbo 2. odstavka 53. člena zakona o dohodnini, lahko vedno, kadar meni, da pogodbena prodajna cena ne ustreza tržni ceni stanovanja, ugotavlja prometno vrednost stanovanja v odmernem postopku.
Sodba U 629/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.05.1994davek od dohodkov iz dejavnosti - pogoji za znižanje davčne osnoveObrtnik, ki ne vodi knjige osnovnih sredstev na predpisanih obrazcih, ni upravičen do znižanja davčne osnove.
Sodba U 717/94-2Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.05.1994davek na dobiček iz kapitala - valorizacija vrednosti prodane hiše - davčna osnova - neobrazložena odločbaTožena stranka v utemeljitvi izpodbijane odločbe ni navedla, kako je s pomočjo valorizacijskega indeksa izračunala vrednost prodane hiše v letu 1992 glede na leto 1990. Sodišče je zato izpodbijano odločbo na podlagi 2. odstavka 209. člena ZUP odpravilo.
Sodba U 840/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.05.1994denacionalizacija zemljišč, odvzetih z javno dražbo zaradi neplačanih davkov - pravna podlaga denacionalizacijeIzterjave davčnih zaostankov z javno dražbo ni mogoče šteti med ukrepe za denacionalizacijo premoženja po 3., 4. in 5. členu ZDen.

Izberi vse|Izvozi izbrane