Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5148cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNDc=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep X Ips 390/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.07.2008revizija - pogoji za dovolitev revizije – trditveno in dokazno breme za dovolitev revizijeČe revident v reviziji niti neposredno niti opisno ne navede, kateri pogoj za dovolitev revizije iz 2. odstavka 83. člena ZUS-1 naj bi bil izpolnjen, revizijsko sodišče revizijo zavrže.
Sodba in sklep X Ips 675/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.06.2008obračun prometnega davka - vodenje evidenc – primanjkljaj proizvodov – končna potrošnja – predhodno vprašanjePredhodno vprašanje je pravno in ne dejansko vprašanje. Primanjkljaj proizvodov se šteje za končno potrošnjo. Če davčni zavezanec ne vodi evidenc po ZDP, se mu obračuna prometni davek. Za obdavčitev so relevantne tiste materialne določbe ZPD, ki so veljale v času, na katerega se pravni posli nanašajo.
Sodba X Ips 664/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.06.2008prometni davek – davčna oprostitev – dokazno breme – davčni postopek – zapisnik o inšpekcijskem pregleduPo 15. členu ZDavP mora davčni zavezanec za svoje trditve v davčnem postopku predložiti dokaze. Če davčni zavezanec ne vodi predpisanih evidenc iz 55. člena ZPD, mora on dokazati, kaj se je zgodilo z blagom. Resničnost dejstev se ugotavlja v odločbi in ne v zapisniku, ki je le dokaz o poteku in vsebini dejanja postopka in danih izjavah. Obveznost obračuna davka nastopi, ko so storitve opravljene in ko je proizvod dobavljen, če račun ni izdan.
Sodba in sklep X Ips 173/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.07.2008RTV naročnina – javna dajatev – prometni davek – obligacijsko razmerje – zastaranje – davčni postopekRTV naročnina po ZRTVS (1994) je imela pretežno obligacijsko naravo, zaradi česar je bilo potrebno od teh zneskov obračunati in plačati prometni davek. ZPD je v popolnosti urejal zastaranje prometnega davka, zato glede tega ni bilo mogoče uporabiti določbe 112. člena ZDavP.
Sklep X Ips 308/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.07.2008davki – revizija - dovoljenost – pogoji – pomembno pravno vprašanje – vrednostni kriterijTrditveno in dokazno breme za dovolitev revizije je na revidentu. Pavšalna navedba vrednosti spora (pcto) ne zadošča za dovolitev revizije po 1. točki 2. odstavka 83. člena ZUS-1. Pomembno pravno vprašanje se mora nanašati na vsebino zadeve (2. točka 2. odstavka 83. člena ZUS-1).
Sodba X Ips 50/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.07.2008prometni davek – izvoz blaga – carinski postopek – prosta presoja dokazov – formalna dokazna pravica – določen dokazni predlogIzvoznik blaga je po CZ (1995) izkazoval izvoz blaga le z listinami, ki jih je na podlagi zakona predpisoval pravilnik. Dokazovanje izvoza blaga z drugimi dokazi ni bilo mogoče. Dokazni predlog mora biti določen, sicer ga sodišče ne upošteva.
Sodba X Ips 155/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.06.2008obdavčitev – prometni davek – pozavarovanje - premijePo določbah Zakona o prometnem davku so bile pozavarovalne premije obdavčene kot promet storitev. Sprememba prakse ne predstavlja posega v ustavne pravice.
Sklep I Up 537/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.05.2008sodna taksa za revizijoZa vloge se plača taksa takrat, ko nastane taksna obveznost. Vendar to velja le za tiste vloge oziroma tista dejanja, za katera je z ZST-UPB1 sodna taksa predpisana, kar pa za revizijo v upravnem sporu ne velja.
Sklep I Up 638/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.05.2008odločba o odmeri sodnih taks - zastaranjeIzpodbijani sklep o odmeri sodne takse je bil izdan v času, ko je že nastopilo absolutno zastaranje pravice zahtevati plačilo sodne takse. Zato ga je pritožbeno sodišče spremenilo in določilo, da se taksa ne odmeri.
Sklep X Ips 266/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.05.2008dovoljenost revizije – ni navedenih pogojev - trditveno in dokazno bremeTrditveno in dokazno breme o obstoju pogojev za dovolitev revizije je na strani revidenta. Če ta pogojev ne zatrjuje in jih ne dokaže, Vrhovno sodišče revizijo kot nedovoljeno zavrže.
Sodba X Ips 1417/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.05.2008postopek uvoza zaradi izvoza - odloženo plačilo carinskega dolga postopek z ekonomskim učinkom - preferencialna obravnava - poreklo blaga - odstranitev blaga izpod carinskega nadzora - odločba Ustavnega sodiščaKo je carinski dolžnik pri postopku uvoza zaradi izvoza prijavil za preferencialno obravnavo blago, za katerega velja preferencialni status in je carinski dolg nastal na podlagi 145. člena CZ z odstranitvijo blaga izpod carinskega nadzora, je glede na ustavno odločbo št. U-I-353/04 z dne 31.5.2006, pri odločanju o carinskem dolgu potrebno uporabiti 151.b člen CZ.
Sodba X Ips 217/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.04.2008davki in prispevki od izplačanih plač - plača v bonihČe podjetje zaradi Zakona o zajamčenih osebnih dohodkih v "gotovini" izplačuje samo zajamčene plače, preostanek do kolektivne pogodbe pa v bonih, mora od preostale plače v bonih odvesti davke in prispevke.
Sodba X Ips 220/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.03.2008prometni davek – tranzitna trgovina na debelo – davčno izkazovanje nabavne vrednosti blaga – vključitev prevoznih stroškov v nabavno ceno – zamudne obresti od neplačanih davkov - odločba Ustavnega sodiščaSamo okoliščina, da je tožeča stranka, ki opravlja tranzitno trgovino na debelo, prevozniku dejansko poravnala stroške za opravljen prevoz, še ne izkazuje vključenost prevoznih stroškov v kupno ceno, niti ne izkazuje, da so bili ti stroški neposredno potrebni za nabavo, saj tožeča stranka blaga ni prevzela, temveč je bilo blago poslano direktno kupcu tožeče stranke.
Sodba X Ips 1373/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.10.2007dohodnina od osebnih prejemkov za agente – tujce, ki so delali tudi v tujini, in prispevki za zdravstveno zavarovanje za take agente – zamudne obrestiZamudne obresti za davke tečejo od izvršljivosti odmerne odločbe. Zavezanci za plačilo dohodnine so tudi agenti – tujci, ki svoje delo za naročnika opravljajo v tujini, če se jim prejemki izplačujejo na območju Slovenije, to je iz vira v Sloveniji. Prispevke za zdravstveno zavarovanje za agente – tujce, ki večino dela opravijo v tujini, nekaj pa tudi v Sloveniji, je „delodajalec“ dolžan plačati v Sloveniji, in sicer za pravico do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov in pogrebnino ter posmrtnino, in sicer v pavšalnem znesku.
Sodba X Ips 812/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.12.2007prometni davek - vrnitev prometnega davka – finančni leasing – prehod iz sistema PD na sistem DDVPrehodna določba 3. odstavka 72. člena ZDDV je zadostna materialna podlaga za plačilo vseh do 1.7.1999 nezapadlih obrokov finančnega leasinga.
Sklep X Ips 691/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.02.2008revizija – dovoljenost revizije – odstop od sodne prakse – pravno vprašanje, ki je bistveno za odločitev – trditveno in dokazno bremePo 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je zaradi odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča revizija dovoljena le v primeru, če izpodbijana sodba od sodne prakse vrhovnega sodišča odstopa glede pravnega vprašanja, ki je v konkretni zadevi bistveno za odločitev.
Sodba X Ips 1723/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.2008pomanjkanje pravnega interesa - zavrženje vloge v upravnem postopku - promet s kmetijskim zemljiščemSodišče prve stopnje je pravilno obrazložilo, da so bili za zavrženje zahteve izpolnjeni vsi zakoniti pogoji, saj o odobritvi pravnega posla ni bilo mogoče več odločati, ker je bil ta posel realiziran, in stranka, na zahtevo katere je bil uveden postopek, nima več pravnega interesa za odločanje o tem.
Sodba X Ips 334/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.05.2008dohodnina – odmera - dohodek iz dejavnostiMed viri dohodnine je tudi dohodek iz dejavnosti; pravnomočnost oziroma dokončnost odločbe o odmeri davka iz dejavnosti ni pogoj za vštevanje dobička v odmerno osnovo.
Sklep in sodba II Ips 775/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek04.10.2007povrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - načelo individualizacije - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pravna in dejanska vprašanja - revizija zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizijeObravnavan primer bo s prisojeno odškodnino v višini 12,13 neto plač v času izdaje prvostopenjske sodbe, tako v skladu z načelom individualizacije in objektivne pogojenosti višine odškodnine, glede na vse okoliščine konkretnih zadev sorazmerno umeščen v obstoječo sodno prakso. Vzročna zveza je sicer res pravno vprašanje. Vendar je podlaga za oceno, ali je določena škoda, ki jo trpi oškodovanec, v vzročni zvezi s protipravnim ravnanjem odškodninsko odgovorne osebe, vselej dejanska.
Sodba X Ips 1326/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.05.2008davek od dohodkov od dejavnosti – olajšava za investicije v osnovna sredstvaZa prodajo oziroma odtujitev osnovnih sredstev se ne šteje prenehanje opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, ker tega zakon ne določa.

Izberi vse|Izvozi izbrane