Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5121cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNDY=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep I Up 537/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.05.2008sodna taksa za revizijoZa vloge se plača taksa takrat, ko nastane taksna obveznost. Vendar to velja le za tiste vloge oziroma tista dejanja, za katera je z ZST-UPB1 sodna taksa predpisana, kar pa za revizijo v upravnem sporu ne velja.
Sklep I Up 638/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.05.2008odločba o odmeri sodnih taks - zastaranjeIzpodbijani sklep o odmeri sodne takse je bil izdan v času, ko je že nastopilo absolutno zastaranje pravice zahtevati plačilo sodne takse. Zato ga je pritožbeno sodišče spremenilo in določilo, da se taksa ne odmeri.
Sklep X Ips 266/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.05.2008dovoljenost revizije – ni navedenih pogojev - trditveno in dokazno bremeTrditveno in dokazno breme o obstoju pogojev za dovolitev revizije je na strani revidenta. Če ta pogojev ne zatrjuje in jih ne dokaže, Vrhovno sodišče revizijo kot nedovoljeno zavrže.
Sodba X Ips 1417/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.05.2008postopek uvoza zaradi izvoza - odloženo plačilo carinskega dolga postopek z ekonomskim učinkom - preferencialna obravnava - poreklo blaga - odstranitev blaga izpod carinskega nadzora - odločba Ustavnega sodiščaKo je carinski dolžnik pri postopku uvoza zaradi izvoza prijavil za preferencialno obravnavo blago, za katerega velja preferencialni status in je carinski dolg nastal na podlagi 145. člena CZ z odstranitvijo blaga izpod carinskega nadzora, je glede na ustavno odločbo št. U-I-353/04 z dne 31.5.2006, pri odločanju o carinskem dolgu potrebno uporabiti 151.b člen CZ.
Sodba X Ips 217/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.04.2008davki in prispevki od izplačanih plač - plača v bonihČe podjetje zaradi Zakona o zajamčenih osebnih dohodkih v "gotovini" izplačuje samo zajamčene plače, preostanek do kolektivne pogodbe pa v bonih, mora od preostale plače v bonih odvesti davke in prispevke.
Sodba X Ips 220/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.03.2008prometni davek – tranzitna trgovina na debelo – davčno izkazovanje nabavne vrednosti blaga – vključitev prevoznih stroškov v nabavno ceno – zamudne obresti od neplačanih davkov - odločba Ustavnega sodiščaSamo okoliščina, da je tožeča stranka, ki opravlja tranzitno trgovino na debelo, prevozniku dejansko poravnala stroške za opravljen prevoz, še ne izkazuje vključenost prevoznih stroškov v kupno ceno, niti ne izkazuje, da so bili ti stroški neposredno potrebni za nabavo, saj tožeča stranka blaga ni prevzela, temveč je bilo blago poslano direktno kupcu tožeče stranke.
Sodba X Ips 1373/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.10.2007dohodnina od osebnih prejemkov za agente – tujce, ki so delali tudi v tujini, in prispevki za zdravstveno zavarovanje za take agente – zamudne obrestiZamudne obresti za davke tečejo od izvršljivosti odmerne odločbe. Zavezanci za plačilo dohodnine so tudi agenti – tujci, ki svoje delo za naročnika opravljajo v tujini, če se jim prejemki izplačujejo na območju Slovenije, to je iz vira v Sloveniji. Prispevke za zdravstveno zavarovanje za agente – tujce, ki večino dela opravijo v tujini, nekaj pa tudi v Sloveniji, je „delodajalec“ dolžan plačati v Sloveniji, in sicer za pravico do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov in pogrebnino ter posmrtnino, in sicer v pavšalnem znesku.
Sodba X Ips 812/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.12.2007prometni davek - vrnitev prometnega davka – finančni leasing – prehod iz sistema PD na sistem DDVPrehodna določba 3. odstavka 72. člena ZDDV je zadostna materialna podlaga za plačilo vseh do 1.7.1999 nezapadlih obrokov finančnega leasinga.
Sklep X Ips 691/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.02.2008revizija – dovoljenost revizije – odstop od sodne prakse – pravno vprašanje, ki je bistveno za odločitev – trditveno in dokazno bremePo 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je zaradi odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča revizija dovoljena le v primeru, če izpodbijana sodba od sodne prakse vrhovnega sodišča odstopa glede pravnega vprašanja, ki je v konkretni zadevi bistveno za odločitev.
Sodba X Ips 1723/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.2008pomanjkanje pravnega interesa - zavrženje vloge v upravnem postopku - promet s kmetijskim zemljiščemSodišče prve stopnje je pravilno obrazložilo, da so bili za zavrženje zahteve izpolnjeni vsi zakoniti pogoji, saj o odobritvi pravnega posla ni bilo mogoče več odločati, ker je bil ta posel realiziran, in stranka, na zahtevo katere je bil uveden postopek, nima več pravnega interesa za odločanje o tem.
Sodba X Ips 334/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.05.2008dohodnina – odmera - dohodek iz dejavnostiMed viri dohodnine je tudi dohodek iz dejavnosti; pravnomočnost oziroma dokončnost odločbe o odmeri davka iz dejavnosti ni pogoj za vštevanje dobička v odmerno osnovo.
Sklep in sodba II Ips 775/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek04.10.2007povrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - načelo individualizacije - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pravna in dejanska vprašanja - revizija zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizijeObravnavan primer bo s prisojeno odškodnino v višini 12,13 neto plač v času izdaje prvostopenjske sodbe, tako v skladu z načelom individualizacije in objektivne pogojenosti višine odškodnine, glede na vse okoliščine konkretnih zadev sorazmerno umeščen v obstoječo sodno prakso. Vzročna zveza je sicer res pravno vprašanje. Vendar je podlaga za oceno, ali je določena škoda, ki jo trpi oškodovanec, v vzročni zvezi s protipravnim ravnanjem odškodninsko odgovorne osebe, vselej dejanska.
Sodba X Ips 1326/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.05.2008davek od dohodkov od dejavnosti – olajšava za investicije v osnovna sredstvaZa prodajo oziroma odtujitev osnovnih sredstev se ne šteje prenehanje opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, ker tega zakon ne določa.
Sodba X Ips 420/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.11.2007davek iz dohodkov od premoženja – investicijska vlaganja ali najemnina – davek od dobička – stroški stanovanja, ki niso povezani s poslovanjem – knjigovodske listine – računovodski standardi – zamudne obresti – odločba ustavnega sodiščaOdločbo ustavnega sodišča U-1-356/02 je treba po presoji vrhovnega sodišča upoštevati tudi v tem primeru, ne glede na določbo 44. člena Zakona o ustavnem sodišču. V obravnavanem primeru je sicer prvostopna sodba glede na določbo 2. odstavka 107. člena ZUS-1 s 1.1.2007 postala pravnomočna, ker pa je bila pritožba vložena pred uveljavitvijo ZUS-1, bi po presoji revizijskega sodišča in njegovi ustaljeni sodni praksi (sodbe Vrhovnega sodišča RS, št. X Ips 1148/2003, X Ips 1330/2003, X Ips 1311/2003, X Ips 1373/2003 in X Ips 1275/2004) v primeru, če ne bi uporabilo prej navedene odločbe ustavnega sodišča, taka odločitev ne bila v skladu z načelom pravne države. Glede na strogost upoštevanja verodostojnih knjigovodskih listin, ki morajo biti sestavljene ob nastanku poslovnega dogodka in z vsebino, kot jo določa SRS 21, se ob nepredložitvi same listine oziroma neverodostojnosti listine zaradi kršitve pravil SRS 21 po presoji revizijskega sodišča potrebnosti...
Sodba U 661/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.04.1993stroški upravnega postopkaStroški zastopanja so stroški strank. Zato se glede njih uporabljajo določbe 114. in ne določbe 113. člena ZUP. Stranka, ki ob napovedi davka ni predložila vse dokumentacije in ki po uspešni pritožbi v ponovljenem postopku uspe, ker je naknadno predložila dodatno dokumentacijo, je povzročila stroške pritožbe in ponovljenega postopka s svojim vedenjem zato nima pravice zahtevati, naj organ plača stroške zastopanja.
Sodba U 679/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.04.1993odložitev plačila davčnih obveznostiPo 104. členu zakona o dohodnini se lahko odloži le plačilo akontacij davka od dohodkov iz dejavnosti, ne pa tudi plačila že dospelih obveznosti. Glede na določbo 2. odst. 15. člena zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Ur. l. RS, št. 48/90) se določbe o odlogu plačila davčnih obveznosti, ne morejo uporabiti tudi za odlog plačila prispevkov.
Sodba U 814/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.03.1993prometni davek - odmeraObratovalnici sme podjetje, ki je registrirano za uvoz, prodajati proizvode - reprodukcijski material pod pogojem, da se proizvodi prodajajo na podlagi pisne naročilnice kupca ob obvezni izdaji fakture in ob brezgotovinskem plačilu (z virmanom z žiro računa kupca na žiro račun prodajalca).
Sodba U 410/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.03.1993plačilo zamudnih obresti po odpravi odmerne odločbeZ odpravo odločbe o odmeri davka so odpravljene vse pravne posledice, zato zavezanca ne morejo zadeti posledice zamude po tej odločbi.
Sodba U 253/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.02.1993davek od dohodka iz gospodarske dejavnosti - zavezanec za davke in prispevkeDavčni zavezanec in zavezanec za prispevke od dohodka iz gospodarske dejavnosti je nosilec obrti.
Sodba U 447/92-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.03.1993temeljni prometni davek - naknadna odmeraDo uveljavitve predpisov o davčnem postopku se za naknadno odmero prometnega davka uporabljajo pravila postopka carinskega zakona.

Izberi vse|Izvozi izbrane