Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5189cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNDY=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba U 772/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.09.1993davek od dobička iz kapitala - osnova za odmeroOsnova za odmero davka od dobička iz kapitala je razlika med prodajno ceno nepremičnine in valorizirano ceno dejansko plačane kupnine za to nepremičnino.
Sodba U 856/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.10.1993plačilo carine in uvoznih davščin - osebni avtomobil - carinska črtaBlago, uvoženo v Republiko Slovenijo 8.10.1991 ali kasneje, zapade carinjenju po predpisih Republike Slovenije in po organih te države. Carinsko območje Republike Slovenije omejuje carinsko črto, ki je istovetna z državno mejo Republike Slovenije, določeno s temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
Sodba II Ips 227/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.12.2007odgovornost za škodo, ki jo povzroči žival - krivdna odgovornost - opustitev dolžnega nadzorstva - pes - oprostitev odgovornosti - ravnanje oškodovanca - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - strahPo pravnih pravilih paragrafa 1320 ODZ je za škodo, ki jo je povzročila žival, načeloma odgovarjal tisti, ki je bil žival dolžan nadzorovati. Njegova odgovornost je krivdna, ekskulpira pa se, če dokaže, da je poskrbel za potrebno varstvo in nadzorstvo živali.
Sodba U 374/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.07.1993davek od dohodka iz gospodarske dejavnosti - odmera - celotni dohodek obratovalniceSredstva, ki jih obrtnik prejeme od poslovnega partnerja kot plačilo za dobavo blaga, je šteti kot dohodek v zvezi z opravljanjem obrtnikove dejavnosti in torej predstavlja celotni prihodek obratovalnice.
Sodba U 437/92-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.05.1993davek na promet nepremičnin - prodajalec kot zavezanec za prometni davekTožba je bila zavrnjena, ker je tožnik nepravilno razlagal, da je glede na dogovor v kupoprodajni pogodbi zavezanec za prometni davek kupec in ne prodajalec kot zavezanec po zakonu. Kupec lahko namreč kot stranka sodeluje v postopku, ne more pa prevzeti prodajalčevo obveznost kot davčni zavezanec. Kolikor se je kupec v pogodbi s prodajalcem zavezal, da bo plačal prometni davek, ima prodajalec pravico od kupca zahtevati povrnitev plačanega prometnega davka.
Sodba U 639/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.07.1993odpis prispevkov za socialno varnost - pristojnost organa za odločanjeO odpisu prispevkov za socialno varnost zaradi neizterljivosti je pristojen odločati izvršni svet občinske skupščine le na podlagi obrazloženega predloga davčnega organa. O knjižbi zastavne pravice na zavezančevih nepremičninah se ne odloči z upravno odločbo; občinski izvršni svet knjižbo zastavne pravice le predlaga.
Sodba U 542/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.06.1993davek iz gospodarske dejavnosti - obdavčevanje po fakturirani realizacijiPri obdavčevanju po fakturirani realizaciji se pri ugotavljanju celotnega prihodka upoštevajo vsi izdani računi v poslovnem letu, ne glede na to ali so bili tudi plačani.
Sodba U 255/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.06.1993prometni davek - vrnitev davka - pomoč neuki strankiUgoditev tožbi, ker prvostopni organ in tožena stranka tožnika nista pozvala, katera dopolnilna dokazila naj predloži v zvezi z uvozom osebnega avtomobila za invalida zaradi oprostitve prometnega davka.
Sodba U 405/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.05.1993davek na promet nepremičninKadar je v pogodbi o prometu nepremičnine dogovorjena nižja cena, če kupec plača v določenih rokih in na določen način (gotovinsko), je ta cena dogovorjena prodajna cena, ki predstavlja davčno osnovo po 5/1 ZDPN, če je kupec izpolnil dogovorjene pogoje in dejansko plačal takšno ceno, razen če davčni organ po 5/2 čl. ZDPN ugotovi, da takšna cena ne ustreza ceni nepremičnine, ki bi se dala doseči v prostem prometu.
Sodba II Ips 559/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.12.2007lastninjenje nepremičnin v družbeni lastnini - pravica uporabe nepremičnineNepremičnine, zlasti tiste, ki so bile med sredstvi olastninjenih podjetij, je dejansko olastninil šele Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97 - ZLNDL). Ta zakon je v 3. členu med drugim določil, da postanejo nepremičnine lastnina pravnih oseb, ki imajo na nepremičnini pravico uporabe oziroma njihovih pravnih naslednikov ter da se vpis lastninske pravice opravi na predlog oziroma tedaj, kadar je pravica uporabe na nepremičnini v korist pravne osebe ali njenega pravnega naslednika vpisana v zemljiški knjigi, celo po uradni dolžnosti. Bistveno je torej, kdo je imel na sporni nepremičnini pravico uporabe.
Sodba in sklep II Ips 530/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.11.2007stroški pravdnega postopka - načelo uspeha v sporu - povrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi skaženosti - strahPrincip ugotavljanja uspeha stranke v pravdi ločeno glede temelja in ločeno glede višine odškodnine je sprejemljiv samo v tistih primerih, ko je ugotavljanje temelja povzročilo nastanek znatnih pravdnih stroškov. Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sodba U 258/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.05.1993pomanjkljivo obrazložena odločba - nepresojene pritožbene navedbe - odmera davka od dohodka iz gospodarske dejavnostiDrugostopni organ mora v obrazložitvi odločbe druge stopnje presoditi vse pritožbene navedbe. Če jih ne, je s tem kršena določba 2. odst. 245. člena ZUP.
Sodba U 224/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.1993davek od dobička iz kapitala - valorizacija vrednosti nepremičninePri odmeri davka od dobička iz kapitala upravni organ zaradi ugotovitve davčne osnove valorizira vrednost nepremičnine v času pridobitve za čas do prodaje s koeficientom rasti cen na drobno objavljen v Uradnem listu RS. Če upravni organ zaradi lažjega izračunavanja valorizirane vrednosti nepremičnine za daljše obdobje, uporablja drug način izračuna, ga mora obrazložiti tako, da bo iz obrazložitve razvidno, da so bili pri izračunu upoštevani koeficienti rasti cen in kateri.
Sodba U 703/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.05.1993davek na dediščine in darilaZavezanec za plačilo davka na dediščine in darila je tudi občan, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. V tem primeru predstavlja osnovo za odmero davka vrednost prejetega premoženja na dan preživljančeve smrti, zmanjšana za dolgove, stroške in bremena, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje davek. Preživljanje v času, preden je bila sklenjena pogodba, ni takšno breme, če ga pogodba izrecno ne omenja.
Sodba U 462/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.05.1993temeljni prometni davek za uvoženo blago - naknadna odmeraZa naknadno odmero temeljnega prometnega davka po odločbi carinskega organa se do uveljavitve predpisov o davčnem postopku uporabljajo določbe carinskega zakona.
Sodba U 445/92-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.05.1993temeljni prometni davek za uvoženo blago - naknadna odmeraZa naknadno odmero temeljnega prometnega davka po odločbi carinskega organa se do uveljavitve predpisov o davčnem postopku uporabljajo določbe carinskega zakona.
Sodba U 454/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.05.1993davek od dohodka iz gospodarskih dejavnostiČe so ovržene poslovne knjige, metode ugotavljanja davčne osnove ne more izbirati davčni zavezanec. Osnova ugotovljena s cenitvijo se lahko zniža le, če zavezanec predloži dokaze, da je nižja.
Sodba U 484/92-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.03.1993davek od dobička iz kapitala - odmeraČe ob reševanju pritožbe davčnega zavezanca drugostopni organ spremeni odločbo prve stopnje in pritožniku odmeri višji davek, mora v obrazložitvi odločbe navesti razloge za spremembo prvostopne odločbe v škodo pritožnika, sicer je odločba nezakonita.
Sodba U 263/92-9Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.04.1993davek od dohodka iz gospodarskih dejavnostiČe je davčni zavezanec pravočasno oddal davčno napoved, mu ni dopustno povečevati davka zaradi zamude.
Sodba U 476/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.04.1993oprostitev opravljanja strokovnega izpitaV določbi 2. odstavka 47. člena zakona ni podlage za izdajo odločbe v upravnem postopku o oprostitvi opravljanja strokovnega izpita.

Izberi vse|Izvozi izbrane