Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5091cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNDU=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba X Ips 334/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.05.2008dohodnina – odmera - dohodek iz dejavnostiMed viri dohodnine je tudi dohodek iz dejavnosti; pravnomočnost oziroma dokončnost odločbe o odmeri davka iz dejavnosti ni pogoj za vštevanje dobička v odmerno osnovo.
Sklep in sodba II Ips 775/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek04.10.2007povrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - načelo individualizacije - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pravna in dejanska vprašanja - revizija zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizijeObravnavan primer bo s prisojeno odškodnino v višini 12,13 neto plač v času izdaje prvostopenjske sodbe, tako v skladu z načelom individualizacije in objektivne pogojenosti višine odškodnine, glede na vse okoliščine konkretnih zadev sorazmerno umeščen v obstoječo sodno prakso. Vzročna zveza je sicer res pravno vprašanje. Vendar je podlaga za oceno, ali je določena škoda, ki jo trpi oškodovanec, v vzročni zvezi s protipravnim ravnanjem odškodninsko odgovorne osebe, vselej dejanska.
Sodba X Ips 1326/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.05.2008davek od dohodkov od dejavnosti – olajšava za investicije v osnovna sredstvaZa prodajo oziroma odtujitev osnovnih sredstev se ne šteje prenehanje opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, ker tega zakon ne določa.
Sodba X Ips 420/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.11.2007davek iz dohodkov od premoženja – investicijska vlaganja ali najemnina – davek od dobička – stroški stanovanja, ki niso povezani s poslovanjem – knjigovodske listine – računovodski standardi – zamudne obresti – odločba ustavnega sodiščaOdločbo ustavnega sodišča U-1-356/02 je treba po presoji vrhovnega sodišča upoštevati tudi v tem primeru, ne glede na določbo 44. člena Zakona o ustavnem sodišču. V obravnavanem primeru je sicer prvostopna sodba glede na določbo 2. odstavka 107. člena ZUS-1 s 1.1.2007 postala pravnomočna, ker pa je bila pritožba vložena pred uveljavitvijo ZUS-1, bi po presoji revizijskega sodišča in njegovi ustaljeni sodni praksi (sodbe Vrhovnega sodišča RS, št. X Ips 1148/2003, X Ips 1330/2003, X Ips 1311/2003, X Ips 1373/2003 in X Ips 1275/2004) v primeru, če ne bi uporabilo prej navedene odločbe ustavnega sodišča, taka odločitev ne bila v skladu z načelom pravne države. Glede na strogost upoštevanja verodostojnih knjigovodskih listin, ki morajo biti sestavljene ob nastanku poslovnega dogodka in z vsebino, kot jo določa SRS 21, se ob nepredložitvi same listine oziroma neverodostojnosti listine zaradi kršitve pravil SRS 21 po presoji revizijskega sodišča potrebnosti...
Sodba U 661/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.04.1993stroški upravnega postopkaStroški zastopanja so stroški strank. Zato se glede njih uporabljajo določbe 114. in ne določbe 113. člena ZUP. Stranka, ki ob napovedi davka ni predložila vse dokumentacije in ki po uspešni pritožbi v ponovljenem postopku uspe, ker je naknadno predložila dodatno dokumentacijo, je povzročila stroške pritožbe in ponovljenega postopka s svojim vedenjem zato nima pravice zahtevati, naj organ plača stroške zastopanja.
Sodba U 679/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.04.1993odložitev plačila davčnih obveznostiPo 104. členu zakona o dohodnini se lahko odloži le plačilo akontacij davka od dohodkov iz dejavnosti, ne pa tudi plačila že dospelih obveznosti. Glede na določbo 2. odst. 15. člena zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Ur. l. RS, št. 48/90) se določbe o odlogu plačila davčnih obveznosti, ne morejo uporabiti tudi za odlog plačila prispevkov.
Sodba U 814/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.03.1993prometni davek - odmeraObratovalnici sme podjetje, ki je registrirano za uvoz, prodajati proizvode - reprodukcijski material pod pogojem, da se proizvodi prodajajo na podlagi pisne naročilnice kupca ob obvezni izdaji fakture in ob brezgotovinskem plačilu (z virmanom z žiro računa kupca na žiro račun prodajalca).
Sodba U 410/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.03.1993plačilo zamudnih obresti po odpravi odmerne odločbeZ odpravo odločbe o odmeri davka so odpravljene vse pravne posledice, zato zavezanca ne morejo zadeti posledice zamude po tej odločbi.
Sodba U 253/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.02.1993davek od dohodka iz gospodarske dejavnosti - zavezanec za davke in prispevkeDavčni zavezanec in zavezanec za prispevke od dohodka iz gospodarske dejavnosti je nosilec obrti.
Sodba U 447/92-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.03.1993temeljni prometni davek - naknadna odmeraDo uveljavitve predpisov o davčnem postopku se za naknadno odmero prometnega davka uporabljajo pravila postopka carinskega zakona.
Sodba II Ips 494/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.09.2007povrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - azbestozaPresoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo - lažja oblika azbestoze.
Sodba II Ips 65/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek04.10.2007sklepčnost tožbe - priposestvovanje - materialno procesno vodstvo - zavrnitev dokaznega predloga - trditveno breme - gradnja na tujem svetuKer tožena stranka ni zadostila trditvenemu bremenu in ni navedla konstitutivnih dejstev, potrebnih za nastanek z nasprotnim tožbenim zahtevkom uveljavljane pravne posledice (prvi odstavek 7. in 212. člen ZPP), sta nižji sodišči povsem pravilno zaključili, da niso izpolnjeni pogoji za njen uspeh v pravdi.
Sodba U 446/92-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.02.1993naknadna odmera temeljnega prometnega davkaPo uveljavitvi predpisov o deviznem postopku se za naknadno odmero prometnega davka uporabljajo carinski predpisi.
Sodba U 215/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.02.1993davek od dohodkov iz gospodarske dejavnostiOsebno vozilo je lahko osnovno sredstvo obratovalnice, če je njegova uporaba namenjena poslovanju obratovalnice.
Sodba U 418/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.1993uporaba dislociranega poslovnega prostoraZ odločbo o uporabi dislociranega poslovnega prostora se lahko dovoli uporaba poslovnega prostora le za opravljanje dejavnosti, v okviru obrtnega dovoljenja.
Sodba II Ips 62/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.07.2007dokazovanje - informacijsko zaslišanje strank - bodoča stvar kot predmet menjave - parcela kot stvar - del parcele - predmet lastninske praviceČe sodišče lahko zahteva od stranke, ki ima pooblaščenca, naj se sama izjavi o dejstvih, ki jih je treba ugotoviti v pravdi (1. odstavek 86. člena ZPP - informativno zaslišanje strank), potem si lahko pri ustvarjanju predstav o spornem življenjskem dogodku (se pravi pri dokazni oceni) pomaga tudi z dejstvom, da stranka sama določenim trditvam nasprotne stranke ni oporekala (čeprav jim je, in za nameček še pavšalno, oporekal njen pooblaščenec). V obravnavanem primeru je bila predmet menjave bodoča stvar (3. odstavek 458. člena ZOR). Nepremičnina je namreč samo zemljiška parcela, kot jo opredeljuje zemljiškoknjižno pravo. Del parcele št. 9/1 zato nima stvarnopravne samostojnosti in kot tak ne more biti predmet lastninske pravice. Da bi to postal, mora dobiti stvarnopravno samostojnost, z drugimi besedami, postati mora zemljiška parcela. In ker je pogodbena dolžnost tožencev, da tožniku priskrbita lastninsko pravico, morata najprej doseči stvarnopravno...
Sodba II Ips 428/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.05.2007najemna pogodba za stanovanje - lastninska pravica na stanovanju - bodoči lastnik kot najemodajalec - ničnostPo 1. odstavku 39. člena SZ sicer res odda stanovanje v najem lastnik najemnega stanovanja. Vendar to ne pomeni, da je najemna pogodba o oddaji stanovanja, na katerem najemodajalec (še) ni pridobil lastninske pravice, že samo zaradi tega nična.
Sodba II Ips 189/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.03.2007obrazložitev odločbe sodišča druge stopnje - standard obrazloženosti odločbe - pogodba o dosmrtnem preživljanju - preužitek - odplačnost - ničnostGlede na učinke pogodbe o preužitku je nepomembno ali je bila tožnica dedno odpravljena in zato pritožbenemu sodišču ni bilo treba posebej presoditi tožničinih trditev, ki jih je s tem v zvezi navedla v pritožbi.
Sodba II Ips 476/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.02.2007prodaja - varstvo kupca - pogojevanje prodaje z vnaprejšnjim plačilom - zamudne obresti - pritožba - samostojnost pritožbeTožena stranka je sklenitev prodajne pogodbe za stanovanje pogojevala z delnim vnaprejšnjim plačilom kupnine, kar utemeljuje odločitev o delni utemeljenosti tožbenega zahtevka. Le-ta temelji na določbi 26. člena ZBP, ki določa, da mora prodajalec, ki postavi kupcu molče ali izrečno pogoj za prodajo blaga, da mu vnaprej plača določen znesek kupnine, ob dobavi blaga pri končnem obračunu priznati oziroma obračunati od plačanega zneska najmanj take obresti, kot jih dajo banke varčevalcem za hranilne vloge na vpogled.
Sodba II Ips 93/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.01.2007odgovornost za škodo od nevarne stvari - imetnik nevarne stvari - izročitev stvari tretjemu v uporabo - riziko obratovanja - pogodba o podjemuPomen 176. člena je v opredelitvi vsebine pravnega razmerja, ki ima za posledico prenos objektivne odgovornosti z ene osebe na drugo. Sklop pravno odločilnih dejstev, na katerih je sodišče druge stopnje utemeljilo svojo odločitev, zajema ugotovitev, da je toženec podmizno krožno žago posodil tožnikovemu očetu, ta pa jo je nato uporabljal za žaganje desk za palete, ki jih je odplačno izdeloval za toženca. Tako opredeljenega pravnega razmerja ni zaznamovala le gola prepustitev stvari v uporabo, ampak je bilo zanj značilno, da je M. P. s sklenitvijo pravnega posla nase prevzel določene obveznosti, ki bremenijo podjemnika kot stranko podjemne pogodbe (600. - 629. člen ZOR).

Izberi vse|Izvozi izbrane