Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5121cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNDU=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep I Up 490/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.10.2008davek na dodano vrednost - začasna odredba - težko popravljiva škoda - prizadetost javne koristi - denarna obveznost - trditveno in dokazno bremePo ustaljeni upravnosodni praksi mora stranka, ki zahteva izdajo začasne odredbe, že v sami zahtevi konkretno navesti vse okoliščine in vsa dejstva, s katerimi utemeljuje nastanek in višino škode, in tudi izkazati, da takšna škoda zanjo predstavlja težko popravljivo škodo. Že v zahtevi za izdajo začasne odredbe mora biti zato navedeno vse, kar je pomembno za odločitev, zahtevi pa morajo biti tudi priloženi vsi ustrezni dokazi. Tožnikova zahteva pa ni vsebovala nobenega konkretnega dejstva in nobene konkretne okoliščine ter dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče v obravnavanem primeru sklepati na verjeten nastanek težko popravljive škode. Tožnik bi namreč moral jasno in določno navesti, kaj bi morebitna izterjava dolgovanega zneska pomenila glede na njegovo siceršnje premoženje in za njegovo preživljanje, ne pa, da v pritožbi navaja, da izkazovanje in dokazovanje premoženjskega stanja ni neposredna zahteva, ki bi jo tožnik moral opraviti.
Sklep I Up 416/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.10.2008vrnitev v prejšnje stanje – bolezen kot opravičen vzrokSama bolezen (tudi če je stranka bila odsotna z dela in je to tudi potrjeno s potrdilom zdravnika) brez navedbe, za kakšno bolezen gre, še ne predstavlja opravičenega razloga za zamudo, če seveda ni imela za posledico nesposobnosti stranke poskrbeti za sestavo in oddajo vloge.
Sklep X Ips 495/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.09.2008Revizija - dovoljenost – trditveno in dokazno breme – predlog za izdajo začasne odredbe - zavrženjeTrditveno in dokazno breme za revizijo je na revidentu. Če ta ne uspe izkazati in dokazati pogojev za dovolitev, Vrhovno sodišče vloženo revizijo zavrže. Začasno odredbo je mogoče izdati le do konca postopka pred Vrhovnim sodiščem.
Sklep X Ips 378/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.09.2008carine - revizija – dovoljenost - pomembno pravno vprašanje – pooblastilo ministra – odstop od sodne prakse vrhovnega sodišča - neenotna sodna praksa upravnega sodišča – naknadni obračun carine – obnova postopkaPomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve. V obravnavanem primeru je vsebina zadeve vprašanje, ali carinski dolg obračunati v skladu z določbami o naknadnem obračunu carine po CZ ali na podlagi določb o obnovi postopka po ZUP. O tem vprašanju pa je Vrhovno sodišče že večkrat zavzelo enako stališče, od katerega izpodbijana sodba ne odstopa.
Sodba X Ips 650/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.09.2008prometni davek - zastaranje pravice do odmere davka - izvršljivost odločbe o odmeri davka – zastaranje odmere v pritožbenem upravnem in sodnem postopkom - pretrganje zastaranja – odprava odločbe o odmeri davkaZastaranje prometnega davka je v popolnosti urejeno v ZPD, zato je sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo določbe ZDavP. Z izdajo odmerne odločbe prve stopnje in njeno vročitvijo davčnemu zavezancu je davčna obveznost določena in ne more zastarati. Ta davčna obveznost bi lahko zastarala le, če bi bila prvostopna davčna odločba odpravljena, saj odprava učinkuje ex tunc.
Sklep X Ips 648/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.08.2008revizija – dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje – pooblastilo ministra – časovna veljavnost pooblastila – obnova carinskega postopka - naknadni obračun carine – zavrženje revizijePomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.
Sodba X Ips 520/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.09.2008prometni davek – pogojna davčna oprostitev - formalni pogoji za oprostitev – pisna izjava kupca na računu – klavzula v pogodbiPo določbi ZPD mora biti klavzula, da se na podlagi pisne izjave kupca davek od prometa proizvodov ne obračuna, navedena na računu. Če se ta klavzula nahaja v pogodbi, niso izpolnjeni pogoji za pogojno davčno oprostitev.
Sodba X Ips 1149/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.09.2008davčni postopek – ocena – davčna osnova – primerljivi davčni zavezanec – samoobdavčitev - obračunKadar se davek odmerja na podlagi obračuna (samoobdavčitev) sme davčni organ pri cenitvi davčne osnove na podlagi primerjave z drugim davčnim zavezancem, ki opravlja podobno dejavnost, uporabiti davčni obračun tega zavezanca in ni treba, da bi moral sam z odločbo ugotoviti njegovo davčno osnovo. Zaradi zavarovanja davčne tajnosti davčni organ ne sme razkriti osebnih podatkov o primerljivem davčnem zavezancu, ampak zgolj podatke, ki so objektivno pomembni za ugotovitev pravilnosti cenitve. Davčni obračun s skritimi podatki pa je davčni organ dolžan predložiti zavezancu le, če ga ta izrecno zahteva.
Sodba X Ips 718/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.06.2008davek od dohodka iz dejavnosti - amortizacija - darilna pogodbaDokaz o lastništvu osnovnih sredstev (v obravnavanem primeru je to nepremičnina) v smislu 25. člena Pravilnika o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika je le taka darilna pogodba, ki je sposobna za takojšen vpis v zemljiško knjigo.
Sklep X Ips 523/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.09.2008revizija - pogoji za dovolitev revizije – trditveno breme – dokazno bremePavšalno zatrjevanje pogojev ne zadostuje za dovolitev revizije. Takšno revizijo Vrhovno sodišče zavrže kot nedovoljeno.
Sodba X Ips 51/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.09.2008prometni davekdavek od prometa blaga – davek od prometa storitev – davčna oprostitev – izjava kupcaKadar prodajalec proda kupcu blago z davčno oprostitvijo, ne da bi preveril popolnost izjave, na podlagi katere je bilo po ZPD mogoče uveljavljati pogojno davčno oprostitev, mora plačati prometni davek prodajalec. V ZPD ni pravne podlage, da bi obveznost plačila prometnega davka lahko naložili kupcu.
Sodba X Ips 1260/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.08.2008rok za odmero dohodnineRok, določen v 127. členu ZDavP je objektivni rok, ki je instrukcijske narave in velja za davčni organ. Ta rok nima značaja nepodaljšljivega prekluzivnega roka.
Sklep X Ips 9/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.06.2008revizija - pogoji za dovolitev revizije – trditveno in dokazno breme – zgolj navedba punktumaZgolj navedba punktuma v uvodu revizije, brez kakršnekoli navedbe v zvezi z dovoljenostjo revizije, za dovolitev revizije ne zadostuje.
Sklep X Ips 390/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.07.2008revizija - pogoji za dovolitev revizije – trditveno in dokazno breme za dovolitev revizijeČe revident v reviziji niti neposredno niti opisno ne navede, kateri pogoj za dovolitev revizije iz 2. odstavka 83. člena ZUS-1 naj bi bil izpolnjen, revizijsko sodišče revizijo zavrže.
Sodba in sklep X Ips 675/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.06.2008obračun prometnega davka - vodenje evidenc – primanjkljaj proizvodov – končna potrošnja – predhodno vprašanjePredhodno vprašanje je pravno in ne dejansko vprašanje. Primanjkljaj proizvodov se šteje za končno potrošnjo. Če davčni zavezanec ne vodi evidenc po ZDP, se mu obračuna prometni davek. Za obdavčitev so relevantne tiste materialne določbe ZPD, ki so veljale v času, na katerega se pravni posli nanašajo.
Sodba X Ips 664/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.06.2008prometni davek – davčna oprostitev – dokazno breme – davčni postopek – zapisnik o inšpekcijskem pregleduPo 15. členu ZDavP mora davčni zavezanec za svoje trditve v davčnem postopku predložiti dokaze. Če davčni zavezanec ne vodi predpisanih evidenc iz 55. člena ZPD, mora on dokazati, kaj se je zgodilo z blagom. Resničnost dejstev se ugotavlja v odločbi in ne v zapisniku, ki je le dokaz o poteku in vsebini dejanja postopka in danih izjavah. Obveznost obračuna davka nastopi, ko so storitve opravljene in ko je proizvod dobavljen, če račun ni izdan.
Sodba in sklep X Ips 173/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.07.2008RTV naročnina – javna dajatev – prometni davek – obligacijsko razmerje – zastaranje – davčni postopekRTV naročnina po ZRTVS (1994) je imela pretežno obligacijsko naravo, zaradi česar je bilo potrebno od teh zneskov obračunati in plačati prometni davek. ZPD je v popolnosti urejal zastaranje prometnega davka, zato glede tega ni bilo mogoče uporabiti določbe 112. člena ZDavP.
Sklep X Ips 308/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.07.2008davki – revizija - dovoljenost – pogoji – pomembno pravno vprašanje – vrednostni kriterijTrditveno in dokazno breme za dovolitev revizije je na revidentu. Pavšalna navedba vrednosti spora (pcto) ne zadošča za dovolitev revizije po 1. točki 2. odstavka 83. člena ZUS-1. Pomembno pravno vprašanje se mora nanašati na vsebino zadeve (2. točka 2. odstavka 83. člena ZUS-1).
Sodba X Ips 50/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.07.2008prometni davek – izvoz blaga – carinski postopek – prosta presoja dokazov – formalna dokazna pravica – določen dokazni predlogIzvoznik blaga je po CZ (1995) izkazoval izvoz blaga le z listinami, ki jih je na podlagi zakona predpisoval pravilnik. Dokazovanje izvoza blaga z drugimi dokazi ni bilo mogoče. Dokazni predlog mora biti določen, sicer ga sodišče ne upošteva.
Sodba X Ips 155/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.06.2008obdavčitev – prometni davek – pozavarovanje - premijePo določbah Zakona o prometnem davku so bile pozavarovalne premije obdavčene kot promet storitev. Sprememba prakse ne predstavlja posega v ustavne pravice.

Izberi vse|Izvozi izbrane