Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5118cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNDQ=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep X Ips 697/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.02.2009davki - revizija - dovoljenost - trditveno in dokazno breme - pavšalna navedba vrednosti spornega predmetaTrditveno in dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije sta na strani revidenta. Če ta ne uspe izkazati obstoja pogojev, Vrhovno sodišče njegovo revizijo kot nedovoljeno zavrže. Pavšalna navedba vrednosti spornega predmeta ne zadostuje za izkaz vrednostnega pogoja iz 1. točke 2. odstavka 83. člena ZUS-1.
Sodba X Ips 1072/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.02.2009davek od osebnih prejemkov - potni stroški - potni nalog - učinkovanje odločbe Ustavnega sodišča - zamudne obrestiPovračila stroškov za službena potovanja, ki niso izkazana z verodostojnimi knjigovodskimi listinami, se vštevajo v ovnovo za davek od osebnih prejemkov.
Sklep X Ips 631/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.02.2009davki - dovoljenost revizije - trditveno in dokazno breme - vrednost spornega predmeta - pctoTrditveno in dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije sta na strani revidenta. Če ta ne uspe izkazati obstoja pogojev, Vrhovno sodišče njegovo revizijo kot nedovoljeno zavrže. Pavšalna navedba vrednosti spornega predmeta ne zadostuje za izkaz vrednostnega pogoja iz 1. točke 2. odstavka 83. člena ZUS-1.
Sodba X Ips 1155/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.12.2008davek od dobička pravnih oseb - davčna olajšava za investicije - stanovanjska stavbaDavčna olajšava po 39. členu ZDDPO se prizna tudi za investicije v teku, če je investicija vnešena v poslovne knjige in so za verjetne izkazani vsebinski pogoji za uporabo osnovnega sredstva.
Sklep X Ips 774/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.01.2009carine - revizija - dovoljenost - pomembno pravno vprašanje - konkretnost pravnega vprašanja - pravno vprašanje, pomembno za rešitev konkretne zadeveRevizija ne more biti dovoljena zaradi pravnih vprašanj, ki se nanašajo zgolj na splošno razlago pravnih institutov oziroma pojmov, ki v teoriji in praksi ne sprožajo posebnih dilem, ali zaradi pravnih vprašanj, na katera je mogoče odgovoriti že z jezikovno razlago zakonskega besedila.
Sodba U 638/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.04.1993davek od dohodka iz gospodarske dejavnosti - pomanjkljiv izrekPritožba zoper odločbo o odmeri davka, v kateri v izreku ni navedbe, da pritožba ne zadrži izvršitve, ima odložni učinek.
Sklep X Ips 776/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.01.2009združitev revizijskih postopkov - dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje - razlaga pravnih institutovRevizija ne more biti dovoljena zaradi pravnih vprašanj, ki se nanašajo zgolj na splošno razlago pravnih institutov oziroma pojmov, ki v teoriji in praksi ne sprožajo posebnih dilem, ali zaradi pravnih vprašanj, na katera je mogoče odgovoriti že z jezikovno razlago zakonskega besedila.
Sodba X Ips 365/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.12.2008izvedba dokazov - primerna uporaba ZPP - zamudna sodba - neobrazložen odgovor na tožbo - nevročitev odgovora na tožbo - reprodukcijski material - nenamenska uporaba - prometni davek - pogojna oprostitev - kooperacijska pogodba - odpis proizvodov - vodenje evidenc - potni nalog - obračun potnih stroškov - verodostojnost - izpisek kontnih kartic - kaloČe vrhovno sodišče s sklepom vrne spor v novo odločanje sodišču prve stopnje, to ne pomeni, da mora to izvesti vse dokaze, ki jih je predlagala stranka, ampak ima po ZUS pooblastilo, da izvede tiste dokaze, ki so potrebni za odločitev. V ZUS je odgovor na tožbo urejen drugače kot v ZPP, zato v upravnem sporu ni mogoče izdati zamudne sodbe na podlagi ZPP tudi, če odgovor na tožbo ni obrazložen. Nevročitev odgovora na tožbo, katerega vsebina je le pavšalna, ni kršitev načela kontradiktornosti postopka. Odpis proizvodov in reprodukcijskega materiala je brez plačila davka mogoč le za tisti material, ki je dejansko uporabljen v proizvodnji. Zato mora kupec blaga, ki je bil oproščen prometnega davka, na podlagi izjave voditi evidenco tega blaga. Ni namreč mogoče odpisati blaga kar na podlagi normativov, ne da bi bil ugotovljen dejanski kalo. Potni nalog ni verodostojna računovodska listina, ampak nalog za izvedbo, zato pa so obračuni potnih stroškov temelj za knjiženje,...
Sklep I Up 406/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.11.2008zavrženje tožbe - nerazumljiva tožba - odprava pomanjkljivosti v določenem rokuČe je tožba tako nerazumljiva, da je sodišče ne more obravnavati in je tožeča stranka v roku ne popravi na način, kot to od nje zahteva sodišče prve stopnje, se tožba zavrže na podlagi drugega odstavka 31. člena ZUS-1.
Sodba X Ips 257/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.12.2008izvršba po začetku postopka prisilne poravnave - prispevki za socialno varnost in davek od osebnih prejemkov - privilegirane terjatve - pojem plače - bruto ali neto znesek - država kot privilegiran upnikZ izplačilom plače nastane obveznost plačila davkov in prispevkov, povezanih s tem izplačilom, pod pojmom plače pa je v obravnavnem primeru šteti bruto plače in ne neto plače, kot to zagovarja tožnik. To stališče pa je v skladu tudi z ustaljeno prakso Vrhovnega sodišča, po kateri pojem plače v zakonodaji, če ni izrecno določeno drugače, vedno pomeni bruto zneske. Zato imajo tudi davki in prispevki iz naslova plač in nadomestila plač po 1. točki drugega odstavka 160. člena ZPPSL naravo privilegiranih terjatev in na tej podlagi tudi država status privilegiranega upnika.
Sodba X Ips 388/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.11.2008prometni davek - davek od prometa storitev - posebni prometni davek od posebnih iger na srečo - igralnica - žetoni - vstopninski žetoni - vstopnina - pristojnost posebnega davčnega urada - dnevna evidenca - kdaj je storitev opravljena - poračunavanje davčne osnoveVstopnina, na podlagi katere obiskovalci igralnice prejmejo vstopninske žetone, se upošteva pri ugotavljanju davčne osnove po ZPD in ZPPDPIS, saj je vsebina prejemka pomembnejša od njegovega poimenovanja. Stvarno pristojnost za uvedbo in vodenje postopka zoper toženo stranko je Posebnemu davčnemu uradu podelil ZDS. Ker je po ZIS tožeča stranka dolžna voditi dnevno evidenco vplačil in žetonov, se za potrebe prometnega davka po ZPD in ZPPDPIS šteje, da je storitev opravljena dnevno. Po ZPPDPIS ni dopustno poračunavati negativne in pozitivne davčne osnove pri različnih igrah na srečo.
Sodba X Ips 377/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.12.2008davek od dobička pravnih oseb - davčna olajšava - sprememba zakona - uveljavljanje davčne olajšave - prehodne določbeMed prehodnimi določbami ZDDPO je v 64. členu določeno (le to), da lahko z uveljavljanjem davčne olajšave po 21. členu ZDDPO (1990) do izteka tam določenih obdobij nadaljujejo le tisti zavezanci, ki so tako olajšavo uveljavili na podlagi ZDDPO(1990). Ker je tožeča stranka prvi dobiček izkazala šele za leto 1995, v letu 1996 ni mogla uveljaviti davčne olajšave iz 21. člena ZDDPO(1990), ker od 1.1.1994, ko je začel veljati novi ZDDPO, za novo uveljavljanje te davčne olajšave ni (bilo več) pravne podlage.
Sklep I Up 411/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.12.2008stroški upravnega spora - vključenost DDV-ja v pavšalne stroškePavšalni znesek (določen v 2. odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu) predstavlja znesek povrnjenih stroškov in ne vključuje DDV na odvetniške stroške.
Sodba X Ips 1051/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.11.2008prometni davek - komisijska pogodba - prodaja rabljenih vozil - davek od prometa proizvodov - komisijska prodajaKomisionar je dolžan plačati davek od prometa rabljenih vozil po 1. odstavku 14. člena Zakona o prometnem davku. Davčni zavezanec se ne more uspešno sklicevati na to, da ni sklepal komisijskih pogodb, če vsa njena ravnanja kažejo v to smer, ne glede na to, da je bilo v pogodbi določeno, da prodaja rabljena vozila v imenu in za račun strank.
Sodba X Ips 314/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.11.2008prometni davek - davek od prometa storitev - pozavarovanje - zavarovanje - pozavarovalna pogodba - davčna oprostitevPozavarovalne storitve so obdavčene po ZPD, saj ta ne predvideva oprostitve za tovrstne storitve. Splošno pravilo pa je, da so obdavčene vse storitve, razen, če je z zakonom drugače določeno.
Sklep X Ips 491/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.11.2008prometni davek - davek od prometa proizvodov - davek od prometa storitev - davčni zavezanec - direktor kot zastopnik pravne osebe - direktor kot fizična oseba - nejasni in pomanjkljivi razlogi o odločilnih dejstvihIz ugotovljenih dejstev v upravnem postopku mora nedvoumno izhajati, da je določen subjekt davčni zavezanec. Pripis davčne obveznosti zaradi domnevno nemogoče razmejitve dejavnosti pa je nezakonit.
Sklep I Up 492/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.10.2008davki - začasna odredba - težko popravljiva škoda - materialna škoda - plačilo DDVV upravno sodni praksi je glede težko popravljive škode sprejeto ustaljeno stališče, da materialna škoda sama po sebi ne predstavlja nepopravljive škode - takšne škode zato (kljub morebitnemu uspehu v upravnem sporu) tudi ne predstavlja plačilo DDV. Za izdajo začasne odredbe morajo biti izkazane okoliščine, ki kažejo na to, da bo škoda, ki bo z izvršitvijo akta nastala, težko popravljiva ali nepopravljiva v smislu učinkovitega sodnega varstva v primeru uspeha v upravnem sporu.
Sklep I Up 490/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.10.2008davek na dodano vrednost - začasna odredba - težko popravljiva škoda - prizadetost javne koristi - denarna obveznost - trditveno in dokazno bremePo ustaljeni upravnosodni praksi mora stranka, ki zahteva izdajo začasne odredbe, že v sami zahtevi konkretno navesti vse okoliščine in vsa dejstva, s katerimi utemeljuje nastanek in višino škode, in tudi izkazati, da takšna škoda zanjo predstavlja težko popravljivo škodo. Že v zahtevi za izdajo začasne odredbe mora biti zato navedeno vse, kar je pomembno za odločitev, zahtevi pa morajo biti tudi priloženi vsi ustrezni dokazi. Tožnikova zahteva pa ni vsebovala nobenega konkretnega dejstva in nobene konkretne okoliščine ter dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče v obravnavanem primeru sklepati na verjeten nastanek težko popravljive škode. Tožnik bi namreč moral jasno in določno navesti, kaj bi morebitna izterjava dolgovanega zneska pomenila glede na njegovo siceršnje premoženje in za njegovo preživljanje, ne pa, da v pritožbi navaja, da izkazovanje in dokazovanje premoženjskega stanja ni neposredna zahteva, ki bi jo tožnik moral opraviti.
Sklep I Up 416/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.10.2008vrnitev v prejšnje stanje – bolezen kot opravičen vzrokSama bolezen (tudi če je stranka bila odsotna z dela in je to tudi potrjeno s potrdilom zdravnika) brez navedbe, za kakšno bolezen gre, še ne predstavlja opravičenega razloga za zamudo, če seveda ni imela za posledico nesposobnosti stranke poskrbeti za sestavo in oddajo vloge.
Sklep X Ips 495/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.09.2008Revizija - dovoljenost – trditveno in dokazno breme – predlog za izdajo začasne odredbe - zavrženjeTrditveno in dokazno breme za revizijo je na revidentu. Če ta ne uspe izkazati in dokazati pogojev za dovolitev, Vrhovno sodišče vloženo revizijo zavrže. Začasno odredbo je mogoče izdati le do konca postopka pred Vrhovnim sodiščem.

Izberi vse|Izvozi izbrane