Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5118cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNDM=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba U 258/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.05.1993pomanjkljivo obrazložena odločba - nepresojene pritožbene navedbe - odmera davka od dohodka iz gospodarske dejavnostiDrugostopni organ mora v obrazložitvi odločbe druge stopnje presoditi vse pritožbene navedbe. Če jih ne, je s tem kršena določba 2. odst. 245. člena ZUP.
Sodba U 224/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.1993davek od dobička iz kapitala - valorizacija vrednosti nepremičninePri odmeri davka od dobička iz kapitala upravni organ zaradi ugotovitve davčne osnove valorizira vrednost nepremičnine v času pridobitve za čas do prodaje s koeficientom rasti cen na drobno objavljen v Uradnem listu RS. Če upravni organ zaradi lažjega izračunavanja valorizirane vrednosti nepremičnine za daljše obdobje, uporablja drug način izračuna, ga mora obrazložiti tako, da bo iz obrazložitve razvidno, da so bili pri izračunu upoštevani koeficienti rasti cen in kateri.
Sodba U 703/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.05.1993davek na dediščine in darilaZavezanec za plačilo davka na dediščine in darila je tudi občan, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. V tem primeru predstavlja osnovo za odmero davka vrednost prejetega premoženja na dan preživljančeve smrti, zmanjšana za dolgove, stroške in bremena, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje davek. Preživljanje v času, preden je bila sklenjena pogodba, ni takšno breme, če ga pogodba izrecno ne omenja.
Sodba U 462/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.05.1993temeljni prometni davek za uvoženo blago - naknadna odmeraZa naknadno odmero temeljnega prometnega davka po odločbi carinskega organa se do uveljavitve predpisov o davčnem postopku uporabljajo določbe carinskega zakona.
Sodba U 445/92-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.05.1993temeljni prometni davek za uvoženo blago - naknadna odmeraZa naknadno odmero temeljnega prometnega davka po odločbi carinskega organa se do uveljavitve predpisov o davčnem postopku uporabljajo določbe carinskega zakona.
Sodba U 454/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.05.1993davek od dohodka iz gospodarskih dejavnostiČe so ovržene poslovne knjige, metode ugotavljanja davčne osnove ne more izbirati davčni zavezanec. Osnova ugotovljena s cenitvijo se lahko zniža le, če zavezanec predloži dokaze, da je nižja.
Sodba U 484/92-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.03.1993davek od dobička iz kapitala - odmeraČe ob reševanju pritožbe davčnega zavezanca drugostopni organ spremeni odločbo prve stopnje in pritožniku odmeri višji davek, mora v obrazložitvi odločbe navesti razloge za spremembo prvostopne odločbe v škodo pritožnika, sicer je odločba nezakonita.
Sodba U 263/92-9Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.04.1993davek od dohodka iz gospodarskih dejavnostiČe je davčni zavezanec pravočasno oddal davčno napoved, mu ni dopustno povečevati davka zaradi zamude.
Sodba U 476/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.04.1993oprostitev opravljanja strokovnega izpitaV določbi 2. odstavka 47. člena zakona ni podlage za izdajo odločbe v upravnem postopku o oprostitvi opravljanja strokovnega izpita.
Sodba U 460/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.04.1994davek od dobička iz kapitalaZavezanec za plačilo davka od dobička iz kapitala je pravni lastnik prodanega premoženja.
Sodba II Ips 625/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.09.2007povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - teorija o adekvatni vzročnosti - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi skaženosti - višina denarne odškodnineRevizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava v zvezi z (ne)upoštevanjem teorije o adekvatni vzročnosti je neutemeljen, saj je sodišče vse tožnikove težave in posledice pripisalo prav obravnavanemu škodnemu dogodku.
Sodba U 708/92-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.05.1993davek od dobička iz kapitala - sprememba odločbe v škodo strankePo 2. odst. 244. čl. ZUS je dovoljeno spremeniti v škodo pritožnika prvostopno odločbo le zaradi razlogov iz 263., 266. in 267. člena.
Sklep II Ips 815/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.10.2007dovoljenost revizije - eventualna kumulacija tožbenih zahtevkov opredelitev vrednosti spornega predmeta - zavrženje revizije - sprememba zakona - sprejem novega ZPPTožeča stranka nima prav, ko meni, da bi bilo treba za presojo dovoljenosti revizije uporabiti procesni zakon, ki je veljal v času vložitve tožbe. Po ustaljeni sodni praksi je položaj, v katerem tožeča stranka ne navede vrednosti spornega predmeta, enak položaju, v katerem vrednost spornega predmeta opredeli z zneskom, ki ne dosega revizijskega praga iz drugega odstavka 367. člena ZPP.
Sodba X Ips 583/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.03.2009vračilo preplačanega davka - odprava odmerne odločbe - vrnitev v nov postopek - učinki odprave odmerne odločbePogoji za vračilo preveč plačanega davka so določeni v Zakonu o davčnem postopku, ki vračilo veže na nastop pravnomočnosti odločbe, s katero je odločeno, da je davčni zavezanec plačal preveč davka. Tudi ZUP ne daje podlage za vračilo davka, če je odmerna odločba odpravljena in vrnjena prvostopnemu organu v nov postopek.
Sodba X Ips 694/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.03.2009zastaranje pravice do izterjave davčnega dolgaDoločbe ZDavP se uporabljajo za odločanje o pravici do izterjave davčnega dolga tudi v primerih, ko je zastaranje sicer začelo teči po prej veljavnih predpisih, ni pa se po njih izteklo.
Sodba X Ips 440/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.03.2009dohodnina - davek od osebnih prejemkov - plačilo v obliki opcije do nakupa delnic - vrednost delnic ob realizaciji opcije - netržni vrednostni papirji - knjigovodska vrednost delnic - tržna cena delnicPlačila članu uprave štejejo med osebne prejemke iz delovnega razmerja; če je plačilo v obliki opcije do nakupa delnice po vnaprej določeni ceni, se davčna osnova ugotovi glede na tržno ceno delnice ob realizaciji opcije, če je zavezanec ne izkaže, pa glede na njeno knjigovodsko vrednost ob realizaciji opcije.
Sodba X Ips 1661/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.02.2009navajanje novih dejstev in dokazov v revizijiStranka sme v reviziji navajati nova dejstva in predlagati nove dokaze samo tedaj, če se nanašajo na bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu.
Sodba X Ips 409/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.2009davek od dobička pravnih oseb - stroški ogrevanja - upravljanje večstanovanjskih zgradb - imenovanje izvedenca - dejansko stanjePravilnost izkazovanja prihodkov in odhodkov gospodarske družbe je strokovno vprašanje, ki razen v enostavnih primerih, terja postavitev izvedenca. Če davčni zavezanec zaračunava opravljene storitve v svojem imenu in za svoj račun, so prihodki iz tega naslova predmet davka od dobička pravnih oseb.
Sodba X Ips 167/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.02.2009davek od premoženjaDavek od premoženja plačuje lastnik - fizična oseba - od poslovne stavbe, v kateri sam ne opravlja dejavnosti.
Sodba X Ips 38/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.02.2009davek od osebnih prejemkov - ocena davčne osnove - neregistrirana dejavnost - dokumentacija - žganjekuhaDavčna osnova za odmero davka od opravljanja neregistrirane pridobitne dejavnosti se ugotovi z oceno, če zavezanec ne predloži nikakršne dokumentacije.

Izberi vse|Izvozi izbrane