Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5235cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNDM=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba U 743/94-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.01.1996davek na promet nepremičninZa odplačen prenos lastninske pravice na nepremičnini, od katere se plača davek na promet nepremičnin, gre tudi v primeru, ko vlagatelj, v zameno za vložena sredstva v podjetje, postane solastnik idealnega deleža poslovnega objekta, kjer je v zemljiški knjigi kot lastnik vknjiženo podjetje, v katero so bila sredstva vložena.
Sodba U 1517/93-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.11.1995obveznost sodb - vezanost organa na pravno mnenje in pripombe sodiščaKer drugostopni upravni organ, ki je v izvršitvi sodbe izdal odločbo, ni ravnal v skladu z določbo 62. člena ZUS in ni upošteval pravnega mnenja in pripomb sodišča v sodbi, je odločba nezakonita.
Sodba U 420/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.12.1995davek na promet nepremičnin - prenos nepremičnine z razveljavitvijo kupne pogodbeČe je bila pravica uporabe zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše že vpisana v zemljiški knjigi na osebo, ki je potem z razveljavitvijo pogodbe to zemljišče prenesla nazaj na prejšnjega uporabnika (Sklad stavbnih zemljišč), se ta prenos glede na določbo 2. člena zakona o davku na promet nepremičnin šteje za nov odplačni promet te nepremičnine, pri čemer ni bistveno, kako so pogodbene stranke označile pogodbo in plačilo te nepremičnine.
Sodba U 1678/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.10.1995davek od premoženja - obrazložitev odločbePo 156. členu zakona o davkih občanov plačujejo davek od premoženja fizične osebe, ki posedujejo stavbe, stanovanja. Zavezanec za plačilo davka od takšnega premoženja je lastnik oz. uživalec stanovanja (157. člen ZDO). Zakon o davkih občanov ni opredelil pojma uživalec stanovanja, pač pa pozna civilno pravo pravico stanovanja ali t.im. služnost stanovanja, ki je vrsta osebne služnostne pravice, ki gre usuarju ali uživalcu na tuji stvari. Zakaj tožničini materi tožena stranka ni priznala položaja uživalca, tožena stranka ni obrazložila in je zato kršila 2. odstavek 209. člena ZUP.
Sodba U 461/93-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.1995davek od dobička iz kapitala - navidezna pogodbaDavčni zavezanec se ne more sklicevati na navideznost pogodbe zato, da bi se delno ali v celoti izognil davčnim obveznostim.
Sodba U 381/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.05.1995davek iz dohodkov iz dejavnostiČe poslovne knjige niso vodene v skladu s Pravilnikom o vodenju poslovnih knjig, ni pogojev za zmanjšanje davčne osnove. Materialni stroški obratovalnice in obveznosti s tujimi partnerji so se lahko ugotavljali v davčni napovedi šele po 1.12.1989.
Sodba U 1320/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.06.1995dohodnina - odpis davčnega dolgaSodišče na tožbo davčnega dolžnika ni odpravilo odločbe, s katero mu je na njegovo "prošnjo za odpis obresti" bilo dovoljeno obročno odplačevanje davčnega dolga, ker je ta odločitev tožniku v korist. S tem pa tožnik ni izgubil pravice za ponovno vložitev prošnje za odpis davčnega dolga.
Sodba U 901/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.06.1995prometni davek - osebni avtomobil - kombinirano vozilo kot oprema - mnenje urada za standardizacijo in meroslovjeTožena stranka v izpodbijani odločbi s sklicevanjem na mnenje Urada za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju Urad) ugotavlja, da je uvoženi avtomobil uvrščen kot limuzina med osebna vozila in ne med kombinirana vozila, toda tega mnenja ni bilo v upravnem spisu in ga tožena stranka tudi na poziv sodišča ni naknadno predložila. Zato sodišče ne more preizkusiti te odločilne ugotovitve. Poleg tega tožena stranka tudi ni presodila pritožbenih ugovorov o uvrstitvi uvoženega avtomobila med osebne avtomobile z ozirom na zatrjevano uvrstitev enakih doma prodanih vozil med kombinirana vozila.
Sodba U 949/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.08.1995tranzit blaga - carinske olajšave - garancijska izjava - plačilo carinskih dajatev po špediterju - nova dejstva in novi dokaziNiso kršene določbe 236., 240. in 242. člena ZUP, ko pritožbeni organ ni upošteval novih dejstev in dokazov v pritožbi v primeru, ko je bilo blago s carinsko spremnico napoteno na carinjenje prevzemni carinarnici in ko na vhodni carinarnici ni bila predložena carinska deklaracija in varščina, ampak namesto nje garancijska izjava špediterja, in ko carinski upravičenec ni uveljavljal oprostitve in ugodnosti, povezanih s prometnim davkom v rednem carinskem postopku. Take ugodnosti lahko upravičenec uveljavlja le v rednem postopku. Označbo PE poleg matičnega podjetja v izreku je šteti le kot nepotreben dostavek, ki nima niti pravnih niti dejanskih učinkov.
Sodba U 1144/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.06.1995obračun carine - garancijska izjavaKo je garancijska izjava pravni temelj, na podlagi katerega je proti zavezancu uveden carinski postopek, ta pa s strani zavezanca ni podpisana, sodišče dejanskega stanja, kot ga glede bistvene okoliščine ugotavlja upravni organ, ne more presoditi, ker v upravnih spisih za to ni podlage.
Sodba U 704/93-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.05.1995davek na promet nepremičninTožena stranka ni smela po nadzorstveni pravici odpraviti prvostopne odločbe o ugotovitvi, da pogodba o vračilu posojila v obliki prenosa lastništva na stanovanju ne pomeni prometa nepremičnin v smislu 2. člena ZDPN, in vrniti zadeve prvostopnemu organu v ponoven postopek zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, pač pa bi morala v konkretnem primeru odpraviti ali spremeniti prvostopno odločbo po nadzorstveni pravici, ob odprtem enoletnem zakonskem roku, na podlagi 18. člena ZDPN iz razloga očitno napačnega sklepa prvostopnega organa o dejanskem stanju. Le v tem primeru gre za očitno kršitev materialnega predpisa.
Sodba U 828/93-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.03.1995dohodnina - osnova za dohodninoV osnovo za dohodnino se med drugim všteva tudi vsak posamezen prejemek za priložnostno opravljeno storitev v višini, od katere je bil obračunan davek po odbitku. V konkretnem primeru se je v osnovo za odmero dohodnine za leto 1991 všteval bruto prejemek, od katerega je bil plačan 20% davek od osebnih prejemkov. podlaga, da bi se od tega prejemka pred obračunom davka odšteli materialni (potni) stroški tožeče stranke, pa v ZDOH (Ur.l. RS, št. 48/90, 34/91 in 14/92 - p.b.) ni navedena, pa tudi ni našteta med taksativno navedenimi zmanjšanji osnove za dohodnino v 7. členu citiranega zakona).
Sodba U 194/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.01.1995davek od dobička iz kapitalaOb prodaji stanovanja se ne more spreminjati njegova vrednost, ki je bila dogovorjena ob predhodnem nakupu stanovanja.
Sodba U 1016/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.01.1995obračun carine - skrajšani carinski postopekS plačilom uvoznih dajatev in prevzemom blaga izpod carinskega nadzorstva je skrajšani carinski postopek predviden v določbah 9. in 10. člena pravilnika o carinskem postopku v potniškem prometu končan. V takem primeru naknadna uvedba rednega carinskega postopka ni mogoča, ker ga zakon ne predvideva.
Sodba U 1407/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.05.1995davek od dohodkov iz dejavnosti - obnova postopkaOdločba o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti za leto 1991 ni nov dokaz, ki bi predstavljal obnovitveni razlog po 1. točki 1. odstavka 249. člena ZUP za odmerno odločbo o davku za leto 1990.
Sodba U 1151/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.05.1995obračun carine - carinske oprostitve - prometni davekCarinske in druge dajatve se ne priznavajo po uradni dolžnosti, ampak jih mora stranka v UCD izrecno uveljavljati. Če UCD ni vložena, uveljavljanje oprostitev in olajšav v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, ni več mogoče, ker se šteje, da je blago dano v prost promet pred carinjenjem.
Sodba U 449/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.04.1995obnova postopka - obnova postopka zaradi odmere davka - vložitev po neupravičeni osebiČe predlog za obnovo postopka zaradi odmere davka od dobička iz kapitala vloži oseba, ki po zakonu o dohodnini ne more biti davčni zavezanec in torej ne more biti stranka v postopku, se tak predlog zavrže, ker ga ni vložila upravičena oseba.
Sodba U 685/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.04.1995davek od premoženjaKadar so prostori v zidanici opremljeni, da je v njih možno kuhati in prenočevati, izpolnjujejo pogoje za odmero davka od premoženja v zvezi s posestjo prostorov za počitek oz. rekreacijo.
Sodba U 1142/93-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.09.1994davek od dohodkov iz dejavnosti - odpis davčnega dolgaV postopku po 107. členu (114. členu prečiščenega besedila) ZDOH tožena stranka (izvršni svet SO) lahko odloča o odpisu davčnega dolga, ki izvira iz davkov, urejenih v navedenem zakonu. Za ostale davke (prometni davek) in prispevke za socialno varnost pa se uporabljajo predpisi, ki te davke oziroma prispevke urejajo.
Sodba U 638/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.09.1994davek od dobička iz kapitalaDavek od dobička iz kapitala se plača samo, če je tak dobiček dejansko nastal. Zato je v času inflacije posebej pomembna okoliščina, kdaj je bila premičnina plačana in kdaj dobavljena oziroma, ali je vrednost te premičnine izražena v ceni enaka v času plačila in dobave, če se časovno ne pokrivata oziroma, ali je vrednost različna.

Izberi vse|Izvozi izbrane