Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5235cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNDI=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba U 337/94-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.01.1996dohodninaDokler dohodnina ni ugotovljena s pravnomočno odločbo, ne obstaja materialni pogoj za vračilo preveč plačanega davka oziroma dohodnine (1. odstavek 103. člena zakona o dohodnini).
Sodba U 630/94-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.02.1996carinske oprostitve - posebne taksePlačila carine za uvoz opreme iz naslova tuje vloge pod pogoji, če tuja oseba to vlaga za več kot pet let in če znaša vloga tuje osebe najmanj 20% celotnega vlaganja, je upravičen uvoznik po samem zakonu - 30.b členu carinskega zakona, ne pa na podlagi potrdila, s katerim se le potrjuje, da so izpolnjeni v predpisu zahtevani pogoji. Isto potrdilo velja le kot dokaz, da so izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila tudi posebnih davščin, če predpis, ki je uvedel obveznost plačila posebnih davščin, predvideva kot izjemo oprostitev plačila posebnih davščin ob zahtevanih pogojih, s potrdilom samim pa se nič ne dovoljuje.
Sodba U 557/94-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.01.1996odločba - sestavni deli - obrazložitevUpravni organ mora dejansko stanje in razloge, ki glede na dejansko stanje narekujejo odločitev, navedeno v izreku odločbe (2. odst. 209. člena ZUP) razložiti v obrazložitvi odločbe. Tožena stranka v izpodbijani odločbi o zavrnitvi zahteve za odpis dohodnine ni navedla dejstev, ki utemeljujejo njeno odločitev ter ni navedla, iz katerih dokazov sklepa, da s plačilom dohodnine ne bi bilo ogroženo preživljanje tožeče stranke in njenih družinskih članov. Pomanjkljiva obrazložitev izpodbijane odločbe pomeni bistveno kršitev pravil postopka.
Sodba U 860/94-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.01.1996davek na promet nepremičnin - vrnitev davka, če pogodbe ni mogoče izpolnitiČe kupoprodajne pogodbe ni mogoče izpolniti, je stranka upravičena do vrnitve plačanega prometnega davka, vendar brez obresti.
Sodba U 800/94-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.01.1996prometni davek - prodaja rabljenega osebnega avtomobilaPisna pogodba o prodaji rabljenega osebnega avtomobila ni pogoj za odmero davka od prometa proizvodov.
Sodba U 694/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.01.1996davek od dohodkov iz dejavnostiPri odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti je odločilno dejstvo, kje zavezanec dejansko opravlja dejavnost, ne pa, kje ima prijavljen sedež obratovalnice.
Sodba U 490/94-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.02.1996davek od dohodkov iz dejavnostiKolikor je bila vsebina tožničine obrtne dejavnosti, ki jo je od leta 1987 opravljala kot postranski poklic, enaka vsebini tožničine dejavnosti, ki jo je opravljala od leta 1991 dalje na podlagi izdanega obrtnega dovoljenja, je pravilno naziranje tožene stranke, da krajša prekinitev dejavnosti ne more predstavljati razloga, zaradi katerega bi bilo treba dejavnost, začeto na podlagi izdanega obrtnega dovoljenja, obravnavati kot dejavnost, ki jo je tožnica začela opravljati na novo v smislu 2. odstavka 49. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91).
Sodba U 331/94-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.01.1996carinski zavezanec - carinski prekršekPoleg oseb, ki jih kot carinske zavezance navaja 24. člen carinskega zakona, je carinski zavezanec tudi vsak drug, ki ga določa zakon, med temi pa je prvi storilec carinskega prekrška (2. odstavek 389. člena CZ).
Sodba U 457/94Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.01.1996obračun carine - tranzit blagaČe je v carinskem postopku jamstvo za prevoznikovo obveznost predaje blaga izhodni carinarnici prevzel tožnik, ki je v enotni carinski listini opredeljen kot glavni zavezanec, je zaradi možnosti dajanja v promet neocarinjenega blaga, deklariranega kot blago v tranzitu, s tem prevzel rizik, da bo sam nosil breme plačila carine in drugih uvoznih davščin, če tuj prevoznik blaga ne bi predal izhodni carinarnici. Ker po podatkih carinarnice blago tam ni bilo predano, carinarnica ni bila dolžna v posebnem ugotovitvenem postopku ugotavljati, da blago ni prešlo carinske črte, ampak bi moral tožnik, ki temu ugovarja, predložiti potrdilo, ki ga izda izhodna carinarnica prevozniku, ki bi ji moral blago v odrejenem roku predati. Če blago ni bilo predano prevzemni carinarnici, tožnik pa nasprotnih dokazov ni predložil, je pristojni organ utemeljeno štel, da je bilo blago dano v promet pred carinjenjem.
Sodba U 1462/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.07.1995obračun carine - sprememba uvozne carinske deklaracijeMesto dostave blaga, označeno na fakturah, ni bistvena okoliščina, ki bi bila podlaga za zahtevek za spremembo podatkov v carinski deklaraciji v smislu 270 a. in 271. člena carinskega zakona.
Sodba U 1424/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.07.1995davek od dobička iz kapitalaBistvene okoliščine, ki jih tožeča stranka ni navajala v pritožbi zoper prvostopenjsko odločbo in jih zato tožena stranka ni mogla ocenjevati v dokaznem postopku, predstavljajo v tožbi novoto, ki je tožeča stranka ne more z uspehom uveljavljati v upravnem sporu.
Sodba U 1145/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.07.1995obračun carine - prometni davek - stranke v postopku - kršitev pravil postopkaV 90. členu zakona o prometnem davku (Ur.l. RS, št. 4/92) je določeno, da začne veljati 26.1.1992 in s tem dnem je po določbi 89. čl. tega zakona nehal veljati zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Ur.l. SFRJ, št. 4/91) ter ga zato dne 27.1.1992 ni bilo več mogoče uporabiti kljub temu, da se je zakon o prometnem davku začel uporabljati prvega februarja 1992 na podlagi določbe 90. čl. tega zakona. Ker tožena stranka tega ni upoštevala in je v celoti zavrnila pritožbo, je izpodbijana odločba nezakonita.
Sodba U 1196/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.07.1995obračun carine - carinske oprostitvePotem, ko je bilo blago dano v prosti promet, ker v roku ni bilo prijavljeno namembni carinarnici, ni več možno uveljavljati davčne oprostitve, ki bi jo lahko sicer uveljavljal carinski zavezanec s carinsko deklaracijo ob nastanku carinske obveznosti. Po 254. členu CZ je treba deklaraciji priložiti tudi listine, s katerimi se dokazuje dejstva, ki so bistvena za ocarinjenje blaga. Ker neudeležba tožeče stranke v postopku ni mogla vplivati na drugačno odločitev o stvari, ta okoliščina sama zase ne pomeni, da bi tožena stranka kršila pravila postopka.
Sodba U 892/93-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.09.1995obračun carine - zamudne obrestiCarinski zavezanec je bil dolžan plačati carino in druge uvozne davščine v roku 8 dni po prejemu računa (268. člen CZ). Račun je lahko odstopil uporabniku blaga in je le-ta poravnal denarne obveznosti. Vendar ga to ni odvezalo obveznosti za plačilo zamudnih obresti, ker je uporabnik plačal carino in druge uvozne davščine z zamudo.
Sodba U 1580/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.08.1995davek od dohodkov iz dejavnostiČe davčni organ ugotovi prihodke, ki jih zavezanec ni napovedal, te dohodke prišteje k napovedanim prihodkom. V primeru povečanih prihodkov se upoštevajo povečani odhodki, če jih je zavezanec predložil. Davčni organ zavezanca ni dolžan posebej obveščati in ga pozivati na predložitev povečanih odhodkov.
Sodba U 941/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.09.1995poznejše obračunavanje, zaračunavanje in vračanje carine in drugih uvoznih davščin - prometni davek - prometni davek za uvoženi osebni avtoKer je bil tožniku za uvoženi osebni avtomobil obračunan prometni davek v manjšem znesku od predpisanega in sicer po tarifi prometnega davka, ki velja za opremo - torej po znižani davčni stopnji, osebnega avtomobila pa po določbi 3. odstavka 10. člena zakona o prometnem davku ni šteti za opremo, je carinarnica utemeljeno izdala odločbo, s katero je naknadno obračunala prometni davek po ustrezni tarifi prometnega davka.
Sodba U 1461/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.10.1995davek na promet nepremičninLe izrecno navedena prepoved odmere davka na promet nepremičnin v izvršljivi odločbi, s katero je urbanistični inšpektor izrekel ukrep po 73. ali 75. členu ZUN, je lahko pravna podlaga za zavrnitev odmere davka pri kupoprodajni pogodbi, katere predmet je objekt, zoper katerega je tak ukrep izrečen, ali zemljišče, na katerem tak objekt stoji.
Sodba U 266/94-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.12.1995dohodnina - vračanje - dedičiČe zavezanec za dohodnino umre med postopkom ugotavljanja dohodnine, torej mu odločba o dohodnini še ni bila vročena, zato tudi še ni postala pravnomočna, dediči ne morejo zahtevati vračila z akontacijami preveč plačane dohodnine.
Sodba U 30/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.12.1995davek na promet nepremičninOb ugotovitvi, da je predložena pogodba o odstopu od pogodbe o prodaji stanovanja neveljaven pravni posel, je upravni organ utemeljeno zavrgel zahtevo za odmero oz. oprostitev davka na promet nepremičnin.
Sodba U 723/94-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.01.1996prometni davekŠteje se, da invalid ni izkoristil pravice iz 14. točke 1. odstavka 18. člena zakona o prometnem davku (pravica nakupa novega osebnega avtomobila največ enkrat v treh letih brez plačila prometnega davka), če je v teku tega časa (3 let) avto, za katerega je bil oproščen navedenega davka, prodal in ob tej priliki plačal za ta avto navedeni prometni davek skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakupa tega avtomobila, do njegove prodaje.

Izberi vse|Izvozi izbrane