<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba in sklep I U 431/2017-10
ECLI:SI:UPRS:2017:I.U.431.2017.10

Evidenčna številka:UP00001143
Datum odločbe:23.03.2017
Senat, sodnik posameznik:Andrej Kmecl (preds.), Lara Bartenjev (poroč.), Irena Grm
Področje:JAVNI RAZPISI
Institut:javni razpis - razpisni pogoj - neporavnane obveznosti

Jedro

S kakšnim namenom je tožnica poravnala dolžni znesek, po prepričanju sodišča ne more biti odločilno pri ugotavljanju izpolnjevanja razpisnega pogoja (poravnane obveznosti do države). Poleg tega je tudi ugotovitev toženke o zvijačnem in nepoštenem ravnanju toženke pavšalna in neizkazana, tožnici pa ni bila dana možnost, da se do nje opredeli.

Izrek

I. Tožbi se ugodi, sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 4300-1/2016/470 z dne 18. 1. 2017 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Zahteva za izdajo začasne odredbe se zavrže.

III. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 347,70 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Toženka je z izpodbijanim sklepom zavrnila tožnikovo vlogo z evidenčno št. 4300-1/2016-26 za projekt z nazivom "A." (1. točka izreka). Ugotovila je še, da stroški v tem postopku niso nastali (2. točka).

2. V obrazložitvi navaja, da se je tožnica prijavila na javni razpis, ki ga je toženka objavila 29. 1. 2016, skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, pri čemer je toženka izvajalka sklopa 2 javnega razpisa "Spodbude za raziskovalno - razvojne projekte (TRL 6-9)" (v nadaljevanju Javni razpis). Strokovna komisija je ugotovila, da je tožnikova vloga pravočasna in pravilno označena, po dopolnitvi pa je postala tudi formalno popolna. V nadaljnjem postopku je komisija opravila pregled vloge v smislu izpolnjevanja razpisnih pogojev in zahtev, in ugotovila, da je tožnica pri izvajanju pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v letih 2013 in 2014 - SMER+, kršila pogodbo, zaradi česar je toženka od pogodbe odstopila in zahtevala vračilo vseh izplačanih sredstev z zamudnimi obrestmi, zaradi poslovne goljufije in ponareditve ali uničenja poslovnih listin pa je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podalo tudi naznanitev suma storitve kaznivega dejanja, na podlagi katere je Policijska uprava Ljubljana izvedla preiskavo ter na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podala kazensko ovadbo. Toženka je tožnici izstavila zahtevek za vračilo sredstev, ki jih v paricijskem roku ni vrnila, zato je vložila predlog za izvršbo, zoper katerega je tožnica ugovarjala. Po objavi predmetnega javnega razpisa je tožnica z namenom obida razpisnega pogoja dolgovani znesek z zamudnimi obrestmi toženki v celoti vrnila, pri čemer si je izrecno pridržala zahtevati vrnjeni znesek nazaj. Toženka ugotavlja, da je tožnica ravnala zvijačno in nepošteno, saj je poravnala terjatev do toženke zgolj iz razloga, da bi izpolnjevala razpisni pogoj. Takšno ravnanje je v nasprotju z načelom prepovedi zlorabe pravic in pravnih sredstev. Zaradi nepoštenega in zvijačnega ravnanja tožnice, kršitve pogodbe in postopka zaradi kaznivega dejanja, je toženka odločila, kot izhaja iz izreka.

3. Tožnica se s takšno odločitvijo ne strinja in v tožbi med drugim navaja, da je izpodbijani sklep nezakonit zlasti iz razloga, ker ga ni mogoče preizkusiti, saj toženka svoje odločitve ne opira na nobeno določbo predpisa ali razpisne dokumentacije, niti ne ugotavlja, da tožnica ne bi izpolnjevala kateregakoli pogoja iz razpisne dokumentacije, temveč ravno nasprotno. Tožničino vlogo je zavrnila kljub izrecni ugotovitvi, da je ta poravnala vse (tudi sporne) obveznosti do države. Poleg tega toženka v obrazložitvi izpodbijanega sklepa ni navedla pravne podlage za svojo odločitev, ni izvedla dokaznega postopka in ni navedla dokazov, na katere opira svoje ugotovitve. Prav tako ni opravila strokovnega pregleda in ocenjevanja tožničine vloge in o strokovnem pregledu in o ocenjevanju ni naredila zapisnika, toženki pa tudi ni dala možnosti, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev. Predlaga odpravo izpodbijanega sklepa in vrnitev zadeve toženki v ponovno odločanje ter povrnitev stroškov postopka.

4. Hkrati predlaga tudi izdajo začasne odredbe, na podlagi 32. člena Zakona o upravnem sporu, s katero se toženki do pravnomočne odločitve v upravnem sporu in do izdaje nove odločbe v postopku ocenjevanja vloge tožeče stranke na predmetni razpis prepove sklenitev pogodb o sofinanciranju in nadaljevanje izvrševanja pogodb. Predlaga tudi povrnitev stroškov postopka zavarovanja.

5. Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe in med drugim navaja, da je ugotovitev o kršitvi pogodbe utemeljila na konkretnih dokumentih, ki navedeno potrjujejo. Poudarja, da je tožnica sredstva povrnila "začasno", s pridržkom zahtevati jih nazaj, iz razloga, da bi vloga ustrezala razpisnim pogojem, ne pa ker bi terjatev priznala, kar pomeni, da je skušala obiti določila javnega razpisa. Pojasnjuje, zakaj niso utemeljene tožbene navedbe, da tožnica ni kršila določb pogodbe. Predlaga zavrnitev tožbe.

Glede sodbe:

6. Tožba je utemeljena.

7. Sodišče pritrjuje tožnici, da izpodbijanega sklepa ni mogoče preizkusiti že zato, kar toženka ni navedla pravne podlage za svojo odločitev.

8. Poleg tega iz izpodbijanega sklepa izhaja, da je tožničina vloga formalno popolna, kljub temu pa je komisija ni ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji, pri čemer toženka ni navedla, katerega pogoja iz 4. točke javnega razpisa tožnica ni izpolnila. Po 4. točki Javnega razpisa se vloga zavrne, če ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa.

9. Kot pravilno navaja tožnica, toženka v izpodbijanem sklepu izpostavlja zgolj pogoj iz 9. alineje točke A (Splošni pogoji za prijavitelje in vse partnerje konzorcija) 4. točke Javnega razpisa (Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu), ki določa, da so prijavitelj in partnerji konzorcija podjetja, opredeljena v točki 3 tega javnega razpisa, in ki imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom. Pri tem izrecno ugotovi, da je tožnica dolgovani znesek z zakonitimi zamudnimi obrestmi do države po objavi javnega razpisa poravnala, kar pomeni, da neizpolnjevanja navedenega pogoja ni ugotovila.

10. S kakšnim namenom je tožnica poravnala dolžni znesek, po prepričanju sodišča ne more biti odločilno pri ugotavljanju izpolnjevanja navedenega pogoja. Poleg tega je tudi ugotovitev toženke o zvijačnem in nepoštenem ravnanju toženke pavšalna in neizkazana, tožnici pa ni bila dana možnost, da se do nje opredeli. S tem je toženka kršila pravila upravnega postopka iz 7. točke drugega odstavka 237. člena ZUP. Med pogoji Javnega razpisa pa tudi ni pogojev, da se na razpis ne more uspešno prijaviti prijavitelj, ki je v preteklosti kršil pogodbo o sofinanciranju, ali tisti, zoper katerega teče "postopek zaradi storitve kaznivega dejanja", na kar pravilno opozarja tožnica.

11. Glede na navedeno je sodišče izpodbijani sklep na podlagi 3. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1 odpravilo že iz navedenega razloga, ne da bi se opredeljevalo do ostalih tožbenih ugovorov, in zadevo vrnilo toženki v ponovni postopek.

Glede sklepa o začasni odredbi:

12. V skladu z drugim odstavkom 32. člena ZUS-1 sodišče na tožnikovo zahtevo odloži izvršitev izpodbijanega akta do izdaje pravnomočne odločbe, če bi se z izvršitvijo akta tožniku prizadela težko popravljiva škoda. Pri odločanju mora sodišče skladno z načelom sorazmernosti upoštevati tudi prizadetost javne koristi ter koristi nasprotnih strank. Po tretjem odstavku navedene določbe lahko tožnik iz razlogov iz prejšnjega odstavka zahteva tudi izdajo začasne odredbe za začasno ureditev stanja glede na sporno pravno razmerje, če se ta ureditev, zlasti pri trajajočih pravnih razmerjih, kot verjetna izkaže za potrebno.

13. Že iz gramatikalne razlage navedene določbe izhaja, da gre za začasen ukrep sodišča, ki je vezan na tek upravnega spora. Zato se lahko glede na citirano določbo z začasno odredbo le začasno, do pravnomočne sodne odločbe, zadrži izvršitev izpodbijanega akta (drugi odstavek) ali začasno uredi stanje glede na sporno pravno razmerje (tretji odstavek 32. člena ZUS-1).

14. Kot navedeno, je z začasno odredbo mogoče začasno urediti stanje glede na sporno pravno razmerje le do izdaje pravnomočne odločbe. S to sodbo pa je v obravnavani zadevi izpodbijana odločitev postala pravnomočna. Zoper sodbo namreč ni pritožbe, saj je ta po prvem odstavku 73. člena ZUS-1 dovoljena le v primeru, če je sodišče samo ugotovilo drugačno dejansko stanje, kot ga je ugotovila toženka in je na tej podlagi spremenilo izpodbijani upravni akt, za kar pa v obravnavani zadevi ne gre. Ker je s pravnomočnostjo odločitve prenehal tožničin pravni interes za izdajo začasne odredbe, je sodišče zahtevo za izdajo začasne odredbe zavrglo.

Glede sklepa o stroških:

15. Ker je sodišče ugodilo tožbi in odpravilo izpodbijani upravni akt, je tožnica v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZUS-1 glede na opravljena procesna dejanja in način obravnavanja zadeve upravičena do povračila stroškov postopka v pavšalnem znesku v skladu s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (v nadaljevanju Pravilnik). Ker je bila zadeva rešena na seji, tožnico pa je v postopku zastopala odvetniška družba, se ji priznajo stroški v višini 285,00 EUR (drugi odstavek 3. člena Pravilnika), povišani za 22% DDV, torej za 62,70 EUR. Zakonske zamudne obresti od stroškov sodnega postopka tečejo od poteka roka za njihovo prostovoljno plačilo (prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika; OZ).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (2002) - ZRRD - člen 12
Datum zadnje spremembe:
11.09.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA5OTE0