<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba I U 1064/2014
ECLI:SI:UPRS:2014:I.U.1064.2014

Evidenčna številka:UL0009740
Datum odločbe:07.08.2014
Senat, sodnik posameznik:Vlasta Švagelj Gabrovec (preds.), mag. Slavica Ivanović Koca (poroč.), Adriana Hribar Milič
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - verjetni izgled za uspeh

Jedro

Tožnik izpolnjuje finančni pogoj, vendar pa je to le eden od pogojev za dodelitev BPP, saj mora poleg finančnega pogoja biti izpolnjen tudi vsebinski pogoj, to je verjeten izgled za uspeh v konkretni zadevi.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano odločbo je Upravno sodišče Republike Slovenije - Služba za brezplačno pravno pomoč (v nadaljevanju BPP) zavrnila prošnjo tožnika za dodelitev izredne BPP v obliki in obsegu pravnega svetovanja in zastopanja v postopku pred sodiščem na prvi stopnji v zvezi s tožbo v upravnem sporu zoper odločbo Upravnega sodišča RS v Ljubljani Bpp 264/2013-4 z dne 25. 11. 2013 ter kot oprostitev plačila stroškov sodnega postopka. Iz obrazložitve izhaja, da je tožnik 14. 1. 2014 vložil tožbo zoper odločbo Upravnega sodišča RS v Ljubljani Bpp 264/2013-4 z dne 25. 11. 2013 in hkrati podal prošnjo za dodelitev BPP, kateri je priložil odločbo CSD Domžale z dne 8. 1. 2014.

2. Tožena stranka navaja določbe Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP), in sicer se sklicuje na tretji odstavek 11. člena, 12. člen in 24. člen ZBPP, ki jih citira. Ob dodelitvi BPP morajo biti izpolnjeni ne le finančni pogoj, ampak tudi objektivni (t.i. postopkovni pogoj) iz prvega in drugega odstavka 24. člena ZBP, zato je treba na podlagi razpoložljivih podatkov oceniti, ali so izpolnjeni procesni pogoji iz 24. člena ZBPP. Pri odločanju upravičenosti do vseh oblik BPP, z izjemo posebne BPP, je treba upoštevati kriterij razumnosti zadeve. V nobenem primeru ni namen odobritve BPP v zadevah, ki so očitno nerazumne oz. nimajo verjetnega izgleda za uspeh.

3. Iz ugotovitev konkretne zadeve izhaja, da je bila z odločbo Bpp 264/2013 zavrnjena njegova prošnja za dodelitev BPP v obliki in obsegu pravnega svetovanja in zastopanja v postopku pred sodiščem na prvi stopnji v zvezi s tožbo zoper odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani Bpp 2467/2013 z dne 30. 9. 2013, s katero je bila zavrnjena njegova prošnja za dodelitev BPP za vložitev revizije zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani III P 2697/2007 z dne 13. 12. 2012 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 761/2013 z dne 3. 7. 2013. Iz obrazložitve izhaja, da je bila tožba tožnika za plačilo odškodnine v višini 200.000 EUR zoper RS MNZ v zvezi z izdajo plačilnega naloga dne 30. 4. 2007 v celoti zavrnjena. Sodna odločba je postala pravnomočna 3. 7. 2013 (z izdajo sklepa sodišča druge stopnje). Organ za BPP Okrožnega sodišča v Ljubljani meni, da vložitev revizije ne bi bila razumna in da zadeva nima verjetnega izgleda za uspeh. Iz sodb sodišča prve in druge stopnje namreč izhaja, da sta policistki pri izdaji plačilnega naloga delovali kot uradni osebi, torej v ravnanju tožene stranke manjka protipravnost, tožnik pa zvezi z dogodkom ni utrpel škode. V reviziji je tožnik želel uveljavljati razlog bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava, ki jih je uveljavljal že v pritožbi ter jih je sodišče prepričljivo zavrnilo. Tožnikovi očitki, da je bilo sojenje nepravično in predolgo pa kažejo na njegovo subjektivno nezadovoljstvo z izidom postopka. S tem pa tožnik ne bi mogel uspeti v postopku revizije. Tožnika je tudi zastopal isti odvetnik ter je zato imel vse možnosti za uveljavitev svojega tožbenega zahtevka, vendar sta ga sodišče prve in druge stopnje v celoti zavrnili.

4. Organ za BPP Upravnega sodišča je v odločbi Bpp 264/2013 presojal ali ima tožnik verjetne izglede za uspeh zoper zgoraj navedeno odločbo. Ocenil je, da s tožbo v upravnem sporu zoper odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani Bpp 2467/2013, v zvezi s katero je uveljavljal BPP, tožnik nima verjetnega izgleda za uspeh po 24. členu ZPBPP. Navedena odločitev se je izkazala za pravilno, saj je Upravno sodišče v Ljubljani s sodbo I U 1692/2013 z dne 5. 11. 2013 tožbo tožnika zoper odločbo Bpp 2467/2013 zavrnilo.

5. Tožena stranka navaja določbe Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) in sicer 63. člen, ki ga citira. Ocenjuje, da izpodbijana odločba temelji na pravilni pravni podlagi in da postopek s tožbo v upravnem sporu zoper odločbo Upravnega sodišča Bpp 264/2013 z dne 25. 11. 2013 nima verjetnega izgleda za uspeh, kar pomeni, da tožnik ne izpolnjuje objektivnega pogoja za dodelitev BPP, ki mora biti izpolnjen poleg finančnega pogoja, zato je tožnikovo prošnjo zavrnil. Slabo finančno stanje, ki je izkazano v zadevi, samo po sebi še ne daje pravice do dodelitve BPP.

6. Tožnik je vložil tožbo, v kateri izpodbija navedeno odločitev. Ne strinja se z izpodbijano odločbo in z ravnanjem organa za BPP. Je prava neuka stranka in prosi, da mu sodišče dodeli BPP, da se upravni spor pravilno popravi. Navaja, da sodišče razlaga svoje trditve in argumente brez osnove. Sodišču očita, da krši Ustavo RS in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP), ker se mu od samega začetka v zadevah ne nudi BPP. Tožnik ni pravnik in ne zna tolmačiti pravnega razlaganja členov. Dokler mu ne bo nudena BPP nobena odločba, sklep ali sodba ni pravilna. Tožena stranka napačno ugotavlja, da ni izgledov za uspeh v pritožbi, svojih trditev ne obrazloži s tehtnimi argumenti. Na tak način se ne sme odločati. Tožniku ni bila nudena BPP in ni mogel pritožbe napisati, kakor bi to naredil pravnik. Upravni spor je po mnenju tožnika utemeljen in je potrebno zadevo vrniti sodišču, da mu dodeli v zadevi odvetnika. Tožnik nima sredstev za najem odvetnika, niti nima nobenega premoženja. Povzroča se mu škoda in bo prisiljen sprožiti nove odškodninske in kazenske postopke. Predlaga oprostitev vseh sodnih stroškov in taks ter prilaga kopijo CSD.

7. Tožena stranka je poslala upravne spise, na tožbo ni odgovorila.

8. Tožba ni utemeljena.

9. Po mnenju sodišča je izpodbijana odločba pravilna in zakonita, sodišče se z razlogi tožene stranke strinja in jih v izogib ponavljanju posebej ne navaja (drugi odstavek 71. člena ZUS-1), glede tožbenih navedb pa dodaja:

10. Pravilno je po mnenju sodišča tožena stranka upoštevala pogoje in okoliščine ter dejstva o zadevi, v kateri tožnik vlaga prošnjo za dodelitev BPP. Pri tem je pravilno uporabila materialno pravo oz. določbo 24. člena ZBPP glede vprašanja ali je zadeva nerazumna oz. ali ima prosilec v zadevi verjetne izglede za uspeh, tako da je razumno začeti postopek oz. se ga udeleževati ali vlagati v postopku pravna sredstva oz. nanje odgovarjati. Res je, da tožnik izpolnjuje finančni pogoj, kot navaja tožnik, vendar pa je to le eden od pogojev za dodelitev BPP, saj mora poleg finančnega pogoja biti izpolnjen tudi vsebinski pogoj, to je verjeten izgled za uspeh v konkretni zadevi. Tožena stranka se pravilno sklicuje na tretji odstavek 24. člena ZBPP, ki pojasnjuje, kdaj se šteje, da je zadeva očitno nerazumna. Tudi po mnenju sodišča je zahteva tožnika v nasprotju z izidom v zadevah s podobnim dejanskim stanjem in pravno podlago.

11. Tožnikovi očitki glede kršitve Ustave RS in EKČP pa so pavšalni in jih sodišče kot takšne zavrača.

12. V zvezi s tožnikovim predlogom, da mu sodišče dodeli v zadevi BPP, pa sodišče navaja, da o tem ni pristojno odločati, temveč je za to pristojen poseben organ za BPP, ki pa je v zadevi tudi že odločil z odločbo Bpp 166/2014 z dne 29. 7. 2014 in tožnikovo prošnjo zavrnil. Neutemeljen je tudi tožnikov predlog o taksni oprostitvi, saj se na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZST-1 taksa ne plačuje v postopku odločanja o dodelitvi BPP.

13. Ker je po povedanem izpodbijana odločba pravilna in zakonita, tožba pa neutemeljena, je sodišče tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

ZBPP člen 24.
Datum zadnje spremembe:
25.02.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc1MjE1