<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

UPRS Sodba II U 341/2020-9

Sodišče:Upravno sodišče
Oddelek:Upravni oddelek
ECLI:ECLI:SI:UPRS:2023:II.U.341.2020.9
Evidenčna številka:UP00067892
Datum odločbe:15.03.2023
Senat, sodnik posameznik:Violeta Tručl (preds.), Nevenka Đebi (poroč.), Mojca Medved Ladinek
Področje:DAVKI - IZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:davčna izvršba - osebni stečaj - prispevki za socialno varnost - ustavitev izvršbe

Jedro

Zoper sklep o davčni izvršbi je sicer dopustna pritožba, ki ne zadrži začete davčne izvršbe, pri tem pa s pritožbo zoper sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati samega izvršilnega naslova.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) kot prvostopenjski organ s sklepom postopek davčne izvršbe, ki se je začel s sklepom davčnega organa, št. DT-42918-219/2012-1 z dne 25. 1. 2012 v znesku 18.137,34 EUR zoper dolžnico A. A. delno ustavila, in sicer za glavnico 24,20 EUR, zamudne obresti 77,13 EUR, skupaj 101,33 EUR iz razloga odpisa terjatev. Vsa doslej že izvršena dejanja v postopku davčne izvršbe se v tem delu razveljavijo (1. točka izreka sklepa). Postopek davčne izvršbe začet s sklepom davčnega organa, št. DT-42918-219/2012-1 z dne 25. 1. 2012 se nadaljuje za obveznosti: glavnica, ki se obrestuje, v višini 13.781,79 EUR, glavnica, ki se ne obrestuje 2.000,00 EUR, zamudne obresti 11.066,06 EUR, skupaj 26.847,85 EUR (2. točka izreka sklepa).

2. Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa izhaja, da je davčni organ v postopku davčne izvršbe izdal sklep o davčni izvršbi na denarna sredstva dolžnice. Po izdaji sklepa so se obveznosti po sklepu o izvršbi zmanjšale, zato je davčni organ v skladu s 155. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) v tem delu izvršbo ustavil. Sklep davčnega organa z dne 25. 1. 2012 ostane v veljavi in se postopek davčne izvršbe nadaljuje za dolžnikove obveznosti v višini, kot izhaja iz 2. točke izreka sklepa.

3. Po pritožbi tožnice je Ministrstvo za finance kot drugostopenjski organ s sklepom postopek, ki je bil prekinjen z dne 11. 6. 2020 zaradi nastopa pravnih posledic začetka postopka osebnega stečaja nad tožnico nadaljeval in odločil o pritožbi, ki jo je zavrnil kot neutemeljeno. Iz obrazložitve izhaja, da je bil v času odločanja o pritožbi zoper sklep o delni ustavitvi postopka davčne izvršbe nad tožnico začet postopek osebnega stečaja pred Okrožnim sodiščem v Mariboru, št. St ... Davčni organ je postopek prekinil in pozval upravitelja, da prevzame postopek, pri čemer je slednji podal izjavo, da vztraja pri pritožbi. Pritožbeni organ je v obrazložitvi navedel, da je bil delni sklep o ustavitvi postopka davčne izvršbe izdan zaradi zastaranja odpisanih obveznosti (6. točka prvega odstavka 155. člena ZDavP-2). Tožnica pa ni navedla, oz. izkazala nobenega od razlogov navedenih v 155. členu ZDavP-2, zaradi katerih naj bi se postopek davčne izvršbe ustavil tudi za druge obveznosti, ki se izterjujejo s sklepom o davčni izvršbi z dne 25. 1. 2012.

4. Tožeča stranka je vložila laično tožbo v upravnem sporu. Tožnica izpodbija sklep iz razloga kršitve 2., 3., 3.a, 8., 14., 15., 22., 23., 24., 26., 27., 29., 33., 35., 36., 54., 127., 153. in 155. člena Ustave RS, 70. in 71. člena ZDavP-2 ter Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh), zatrjuje pa tudi neupoštevanje v tožbi navedenih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) ter kršitev 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (v nadaljevanju EKČP) s protokoli ter kršitev 257. in 258. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1). Meni, da je postopek tožene stranke nezakonit, protiustaven in protipraven, saj ni bil izveden noben sodni postopek, ki bi ugotovil njen dolg in ga spoznal za dolžnico. Navaja, da ga FURS pred izdajo sklepa ni zaslišala v skladu z 9. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP) ter mu ni omogočila, da se izjavi o dejstvih kot to določa 146. člen ZUP, kar pomeni bistveno kršitev pravil postopka. V postopku ni bilo ugotovljeno resnično dejansko stanje, ki je pomembno za pravilno in zakonito odločbo, saj tožnici ni bilo omogočeno, da bi se izjavil o vseh dejstvih in okoliščinah.

5. Tožena stranka v celoti prereka tožbene navedbe tožeče stranke in vztraja pri razlogih obrazložitve upravne odločbe. V zvezi z navedbo tožeče stranke, da bi jo moral organ izdajo izpodbijanega sklepa o ustavitvi davčne izvršbe zaslišati, tožena stranka pojasnjuje, da je bil izpodbijani sklep o ustavitvi davčne izvršbe izdan v skrajšanem ugotovitvenem postopku. Tožeča stranka tudi ne navede kaj naj bi z zaslišanjem dokazovala. Tožena stranka predlaga, da sodišče tožbo zavrne kot neutemeljeno.

6. Tožba ni utemeljena.

7. Sodišče v obravnavani zadevi presoja zakonitost in pravilnost izpodbijanega sklepa, s katerim je davčni organ postopek davčne izvršbe, ki se je začel s sklepom davčnega organa, št. DT-42918-219/2012-1 z dne 25. 1. 2012 v znesku 18.137,34 EUR zoper dolžnico A. A. delno ustavil, na podlagi 155. člena ZDavP-2.

8. Tekom upravnega postopka, je davčni organ ugotovil, da se je nad tožnico, s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru, opr. št. St ... začel postopek stečaja, zato je davčni organ s sklepom z dne 11. 6. 2020 zaradi pravnih posledic začetka stečajnega postopka nad tožnico postopek davčne izvršbe prekinil. Po pozivu davčnega organa je upravitelj stečajnega postopka prevzel postopek ter vztrajal pri pritožbi, ki jo je že podala tožnica, zato je davčni organ nadaljeval davčni postopek (sklep drugostopenjskega organa z dne 23. 9. 2020) in zavrnil pritožbo.

9. V času odločanja sodišča je stečajni postopek nad tožnico zaključen s sklepom, opr. št. St ... brez razdelitve upnikom1 z dne 11. 8. 2022, ki je postal pravnomočen dne 30. 8. 2022. V stečajnem postopku sodišče ni izdalo sklepa o odpusta obveznosti.2

10. Iz upravnega spisa izhaja, da se je davčna izvršba začela na podlagi dolgov tožnice iz naslova prispevkov za socialno varnost za zasebnike, prispevkov za pokojninsko invalidsko zavarovanje fizičnih oseb, dolgovi iz naslova DDV, stroški in globa za prekršek. V skladu z določbo drugega odstavka 408. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) v zvezi s prvim in drugim odstavkom 21. člena ZFPPIPP pa so prispevki in davki opredeljeni kot prednostne terjatve, za katere odpust obveznosti ne učinkuje, kot tudi ne za globe izrečene v postopku o prekršku ( 3. točka drugega odstavka 408. člena ZFPPIPP). Davčni organ sicer odpiše davek, ki ga v postopku stečaja ni bilo mogoče izterjati (prvi odstavek 106. člena ZFPPIPP) kar pa ni predmet izpodbijanega sklepa.

11. Tožena stranka je postopek davčne izvršbe delno ustavila zaradi zastaranja odpisanih obveznosti. Navedeno je v skladu s 6. točko prvega odstavka 155. člena ZDavP-2, po kateri davčni organ po uradni dolžnosti ali na zahtevo dolžnika s sklepom v celoti ali delno ustavi davčno izvršb0, če je pravica do davčne izvršbe zastarala. Obravnavana odločitev je v korist tožnice, saj je davčna izvršba, ki temelji na sklepu o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva z dne 25. 1. 2012 delno ustavljena za skupni znesek 101,33 EUR.

12. Tožnica ugovarja, da bi se obveznost morala zmanjšati oz. davčna izvršba v celoti ustaviti, vendar ne izkaže ne v upravnem postopku, kot tudi ne v tožbi nobenih razlogov v skladu s 155. členom ZDavP-2.3 Zoper sklep o davčni izvršbi je sicer dopustna pritožba, ki ne zadrži začete davčne izvršbe, pri tem pa s pritožbo zoper sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati samega izvršilnega naslova (prvi, tretji in sedmi odstavek 157. člena ZDavP-2). Sklep o davčni izvršbi z dne 25. 1. 2012 je postal pravnomočen in dokončen.

13. Po presoji sodišča je izpodbijani upravni akt pravilen in utemeljen na zakonu, sodišče se z razlogi prvostopenjskega in pritožbenega organa strinja in jih v izogib ponavljanju posebej ne navaja (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1). Tožnica v tožbi ne navaja ničesar, kar bi lahko vplivalo na drugačno odločitev sodišča.

14. Po obrazloženem je sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1.

-------------------------------
1 Če je stečajna masa neznatne vrednosti ali ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka, sodišče na predlog upravitelja in na podlagi mnenja upniškega odbora odloči, da se stečajni postopek konča, ne da bi bila opravljena razdelitev upnikom (sklep o končanju stečajnega postopka brez razdelitve upnikom prvi odstavek 378. člena ZFPPIPP).
2 S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, za katere po 408. členu ZFPPIPP učinkuje odpust obveznosti, v delu, v katerem ta do pravnomočnosti sklepa ni bila plačana, če ni v 410. členu ZFPPIPP drugače določeno.
3 Davčni organ po uradni dolžnosti ali na zahtevo dolžnika s sklepom v celoti ali delno ustavi davčno izvršbo, če: je davek plačan; davčna izvršba ni dovoljena; se davčna izvršba opravi proti komu, ki ni dolžnik, porok ali garant; predlagatelj izvršbe iz 146. člena tega zakona ali organ države prosilke v primerih iz četrtega dela tega zakona umakne zahtevo za izvršbo je pravnomočno odpravljen, spremenjen ali razveljavljen izvršilni naslov ali razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti; je pravica do davčne izvršbe zastarala; davek, ki se izterjuje, ugasne na drug način.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o davčnem postopku (2006) - ZDavP-2 - člen 157, 157/7
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 21, 21/1, 21/2, 408, 408/2, 408/2-3

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
01.08.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDY3NzU4