<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Izvršilni oddelek

VSM Sklep I Ip 211/2017
ECLI:SI:VSMB:2017:I.IP.211.2017

Evidenčna številka:VSM00002718
Datum odločbe:31.05.2017
Senat, sodnik posameznik:mag. Karolina Peserl
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:izvršba z rubežem premičnin - stroški izvršitelja - stroški potrebni za izvršbo - osebni stečaj dolžnika

Jedro

Tudi upnik si mora namreč prizadevati, da v izvršilnem postopku ne prihaja do nesorazmernih stroškov. Pri presoji potrebnosti stroškov v razmerju do dolžnika je tako treba zmeraj izhajati iz posebnosti oziroma specifičnosti konkretnega primera, upoštevaje ob tem tudi, da namen prisilne izvršbe ni v tem, da se dolžnika kaznuje z dodatnimi nepotrebnimi stroški.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da sedaj glasi: "Predlog upnika za povrnitev nadaljnjih izvršilnih stroškov z dne 30. 11. 2016 se zavrne."

II. Upnik je dolžan dolžnici J. M. v roku 8 dni od vročitve tega sklepa povrniti 41,34 EUR stroškov pritožbenega postopka, od prvega dne po preteku tega roka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo do plačila.

Obrazložitev

1. Z uvodoma navedenim sklepom je sodišče prve stopnje sklenilo, da mora dolžnica J. M. upniku v roku 8 dni povrniti 27,67 EUR nadaljnjih izvršilnih stroškov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po preteku osemdnevnega roka za izpolnitev dalje.

2. Zoper sklep se po pooblaščencu pravočasno pritožuje dolžnica iz vseh pritožbenih razlogov. V pritožbi navaja, da odmera stroškov temelji na dejstvu, da je upnik stroške priglasil pravočasno, česar pa ne more preveriti. Nasprotuje presoji sodišča prve stopnje, da so bili priglašeni stroški za izvršbo potrebni ter izpostavlja, da za odmero stroškov v breme dolžnice sploh ne obstaja pravna podlaga, saj iz predloga za izvršbo izhaja, da je upnik rubež premičnin predlagal le zoper prvo dolžnico, medtem ko zoper drugo dolžnico J. M. (pritožnico) rubeža ni predlagal. S tem, ko je bil zoper prvo dolžnico postopek ustavljen zaradi postopka osebnega stečaja nad prvo dolžnico, bi se moral ustaviti tudi postopek rubeža premičnin. Ker izvršitelj zoper pritožnico ni bil upravičen izvajati neposrednih izvršilnih dejanj, posledično tudi sodišče stroškov, nastalih s predmetno premičninsko izvršbo ne more naprtiti pritožnici zgolj zaradi dejstva, da se je zoper prvo dolžnico izvršilni postopek ustavil. Sodišču druge stopnje predlaga, da izpodbijani sklep razveljavi. Priglaša stroške pritožbenega postopka.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Sodišče druge stopnje je sklep preizkusilo v mejah razlogov uveljavljanih s pritožbo in v okviru uradnega preizkusa zadeve v skladu z drugim odstavkom 350. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 366. člena istega zakona, oba v zvezi z določbo 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ).

5. V predmetni zadevi je upnik na podlagi stroškovnika izvršitelja z dne 25. 11. 2016 zahteval povrnitev stroškov, ki so mu nastali z opravo izvršilnih dejanj po izvršitelju. Sodišče prve stopnje je odločilo, da je pritožnica dolžna upniku povrniti priglašene stroške, v razlogih sklepa pa pojasnilo, da so bili ti stroški za izvršbo potrebni, zato je naložilo pritožnici (drugi dolžnici), da jih povrne upniku, saj je postopek zoper prvo dolžnico ustavljen zaradi začetka postopka osebnega stečaja.

6. Materialnopravno podlago za odločanje o stroških, katerih povrnitev zahteva upnik, predstavlja določba 38. člena ZIZ. V skladu z določbo prvega odstavka tega člena izvršilne stroške najprej plača upnik, vendar pa mu mora dolžnik po petem odstavku 38. člena ZIZ na njegovo zahtevo povrniti stroške, ki so bili potrebni za izvršbo. Po določbi 293. člena ZIZ pa so izvršilni stroški tudi stroški izvršitelja. Slednji je namreč po določbi 292. člena ZIZ upravičen do plačila za delo in povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom po tarifi Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (Uradni list RS, št. 18/2003, 35/2013, nadaljevanju Pravilnik). O tem kateri stroški so potrebni za izvršbo, sodišče presoja na podlagi okoliščin primera, na splošno pa so to stroški, ki so potrebni, da se doseže cilj postopka (poplačilo upnika), ali so z njim v razumni zvezi.1 Tudi upnik si mora namreč prizadevati, da v izvršilnem postopku ne prihaja do nesorazmernih stroškov. Pri presoji potrebnosti stroškov v razmerju do dolžnika je tako treba zmeraj izhajati iz posebnosti oziroma specifičnosti konkretnega primera, upoštevaje ob tem tudi, da namen prisilne izvršbe ni v tem, da se dolžnika kaznuje z dodatnimi nepotrebnimi stroški.

7. Pritožba utemeljeno opozarja, da je upnik rubež premičnin oziroma izvršbo na premičnine predlagal samo zoper prvo dolžnico, in ne tudi pritožnico J. M. (drugo dolžnico). Slednje izhaja iz predloga za izvršbo z dne 3. 10. 2014, ki je sestavni del sklepa o izvršbi z dne 23. 10. 2014 (list. št. 3). Prvostopenjsko sodišče je s sklepom o izvršbi tako opravo premičninske izvršbe dovolilo le zoper prvo dolžnico, zoper katero pa je izvršbo na vsa predlagana sredstva (med drugim tudi izvršbo na premičnine) že ustavilo. Ker zoper drugo dolžnico s sklepom o izvršbi z dne 23. 10. 2014 izvršba na premičnine sploh ni bila dovoljena, tako tudi niso bili podani pogoji za opravo izvršilnih dejanj izvršitelja, zato je pritrditi pritožbi, da oprava premičninske izvršbe zoper pritožnico ni bila upravičena. Iz navedenih razlogov po oceni sodišča druge stopnje tako tudi stroškov priglašenih po stroškovniku izvršitelja z dne 25. 11. 2016 v zvezi z opravljenimi izvršilnimi dejanji zoper pritožnico, ni mogoče naložiti v breme pritožnice, kot stroškov, ki so bili potrebni za izvršbo (peti odstavek 38. člena ZIZ).

8. Sodišče druge stopnje še dodaja, da o tem kateri stroški so potrebni za izvršbo, sodišče ugotavlja na podlagi izvršiteljevega obračuna (stroškovnika) in poročila o opravljenih izvršilnih dejanjih s predloženimi listinami, ki izkazujejo posamično opravljeno storitev izvršitelja. V konkretni zadevi pa je upnik priložil zgolj stroškovnik izvršitelja, pri čemer v zvezi s priglašenim stroškom za opravljen obračun obresti, samega izračuna obresti ni priložil, medtem ko v zvezi s priglašenim stroškom kilometrine sploh ni mogoče dognati v zvezi z opravo katerega izvršilnega dejanja so bili potrebni. Po 11. členu Pravilnika je namreč izvršitelj upravičen do izdatkov za prevozne stroške, če so ti stroški povezani z opravo izvršilnega dejanja.

9. Nenazadnje pa je v zvezi z osebnim stečajem nad prvo dolžnico pojasniti, da je ena od posledic začetka stečaja tudi ta, da morajo upniki svoje terjatve do stečajnega dolžnika, ki so nastale do začetka stečajnega postopka, če ni v zakonu za posamezen primer drugače določeno, na podlagi prvega odstavka 296. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), priglasiti v stečaj in tako ločeno poplačilo izven stečaja ni mogoče. O plačilu terjatev upnikov po začetku stečajnega postopka lahko odloča le stečajno sodišče, zato izvršilno sodišče ne more sprejemati odločitev o obstoju upnikove terjatve do dolžnika.

10. Po pojasnjenem je zato sodišče druge stopnje pritožbi dolžnika ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo tako kot izhaja iz izreka tega sklepa (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Ob tem sodišče druge stopnje še opozarja, da bo prvostopenjsko sodišče v nadaljevanju postopka moralo paziti, da ne bo še naprej neutemeljeno opravljalo premičninske izvršbe zoper pritožnico.

11. Ker je pritožnica s pritožbo uspela, je upravičena do povrnitve stroškov pritožbenega postopka (drugi odstavek 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP in 15. členom ZIZ). Ker se je v predmetni zadevi postopek začel dne 3. 10. 2014, je glede na prehodno določbo 20. člena Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015, OT) stroške potrebno odmeriti po Zakonu o odvetniški tarifi (ZOdvT). Glede na vrednost izpodbijanega dela je sodišče druge stopnje dolžnici tako priznalo nagrado za sestavo pritožbe po tar. št. 3468 ZOdvT v višini 10,20 EUR, materialne stroške po tar. št. 6002 ZOdvT v znesku 2,04 EUR (20 % od nagrade), ter 22 % DDV v višini 2,70 EUR, k temu pa prištelo še strošek plačila sodne takse za pritožbo v znesku 26,40 EUR, skupaj torej 41,34 EUR.

-------------------------------
1 Tako tudi VSL sklep II Ip 1918/2013 z dne 14. 8. 2013.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 38, 38/1, 38/5, 292, 293.
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 296, 296/5.

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (2003) - člen 11.
Datum zadnje spremembe:
15.09.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEwMzU0