<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Oddelek za prekrške

VSK sodba PRp 261/2009
ECLI:SI:VSKP:2009:PRP.261.2009

Evidenčna številka:VSK0004459
Datum odločbe:30.06.2009
Senat, sodnik posameznik:
Področje:PREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - VARNOST CESTNEGA PROMETA
Institut:postopek o prekršku - psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa - preizkus alkoholiziranosti - prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja - zaslišanje obdolženca - odredba policista za preverjanje psihofizičnega stanja

Jedro

Ena od nalog policije je tudi nadzor prometa na javnih in nekategoriziranih cestah (glej določbe 3. čl. ZPol in 11. čl. ZVCP-1). V skladu s takšno nalogo je tudi pooblastilo policije, ki izhaja iz določb 132. čl. ZVCP-1. Po prvem odstavku navedenega člena sme namreč policist zaradi ugotovitve, ali ima udeleženec cestnega prometa oziroma udeleženec prometne nesreče v organizmu alkohol ali več alkohola, kot je dovoljeno, izvesti preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola. Zakon torej ne določa nobenih dodatnih pogojev, ki bi morali biti izpolnjeni, da bi smel policist udeležencu cestnega prometa odrediti preizkus alkoholiziranosti. Prav tako ni naloga policista razlagati, kakšna kazen bo kršitelju za prekršek izrečena.

Ni utemeljen pritožbeni očitek, da bi moralo sodišče obdolženca vabiti na zaslišanje prič – policistov. Obdolženec je bil namreč ob zaslišanju dne 25. februarja 2009 med drugim poučen tudi, da ga bo sodišče na njegovo zahtevo povabilo k posameznim procesnim dejanjem (četrti odstavek 114. čl. ZP-1). Takšne zahteve obdolženec ni podal, prav tako ne njegov zagovornik.

Izrek

Pritožba obdolženega R. K. se kot neutemeljena zavrne in potrdi sodba sodišča prve stopnje.

Obdolženi mora kot stroške pritožbenega postopka plačati sodno takso.

Obrazložitev

Okrajno sodišče v Tolminu je z izpodbijano sodbo razsodilo, da je obdolženi R. K. odgovoren za prekršek po določbi d. točke četrtega odstavka 130. čl. ter petega odstavka 130. čl. ZVCP-1 in mu na podlagi navedenih zakonskih določb v zvezi z določbami tretjega odstavka 22. čl. in petega odstavka 202.a čl. Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) izreklo globo v znesku 570,00 EUR in 18 kazenskih točk za prekršek storjen z motornim vozilom B kategorije s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja za tiste kategorije motornih vozil, ki jih je imel dne 26. januarja 2007. Sklenilo je še, da mora obdolženi na podlagi prvega odstavka 144. čl. ZP-1 plačati stroške postopka iz 143. čl. ZP-1 in sicer sorazmerni del stroškov priče v znesku 2,48 EUR in sodno takso, ki bo odmerjena s posebnim plačilnim nalogom po pravnomočnosti sodbe.

Proti takšni sodbi je pritožbo vložil obdolženčev zagovornik, kot navaja, iz vseh pritožbenih razlogov. Meni, da je izpodbijana sodba nepravilna in nezakonita. Višjemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo razveljavi ter zadevo vrne prvostopnemu sodišču v novo sojenje.

Pritožba ni utemeljena.

Višje sodišče je ob preizkusu izpodbijane sodbe, ki ga je opravilo v okviru pritožbenih navedb, ugotovilo, da je sodišče prve stopnje dokazno oceno sprejelo v skladu z določbami 133. čl. ZP-1, kar pomeni, da je vestno pretehtalo vse dokaze in na podlagi takšne presoje sprejelo pravilne zaključke. Pri tem tudi ni bila zagrešena nobena bistvena kršitev določb postopka o prekršku niti niso bile v škodo obdolženca kršene materialne določbe ZP-1 ali ZVCP-1.

Pritožbene navedbe, da je obdolženi zatrjeval, da pred zaustavitvijo ni vijugal po cesti in da policista nista mogla zaznati zadaha po alkoholu, so za odločitev v tej zadevi nepomembne. Ena od nalog policije je tudi nadzor prometa na javnih in nekategoriziranih cestah (glej določbe 3. čl. Zakona o policiji - ZPol in 11. čl. ZVCP-1). V skladu s takšno nalogo je tudi pooblastilo policije, ki izhaja iz določb 132. čl. ZVCP-1. Po prvem odstavku navedenega člena sme namreč policist zaradi ugotovitve, ali ima udeleženec cestnega prometa oziroma udeleženec prometne nesreče v organizmu alkohol ali več alkohola, kot je dovoljeno, izvesti preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola. Zakon torej ne določa nobenih dodatnih pogojev, ki bi morali biti izpolnjeni, da bi smel policist udeležencu cestnega prometa odrediti preizkus alkoholiziranosti. Prav tako ni naloga policista razlagati, kakšna kazen bo kršitelju za prekršek izrečena. To, glede na težo obravnavanega prekrška, izreče sodišče. Pritožbene navedbe, da mu je policist dejal, da bo plačal globo in da mu bo dosojenih nekaj kazenskih točk, so zato brez predmetne. Enako velja glede trditve, da na mestu zaustavitve zaradi teme ni mogel prebrati zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti ter da zaradi tega ni mogel ugovarjati vsebini le-tega. Če bi držalo, kar obdolženi navaja, tudi policist ne bi videl kam vpisati ugotovitev o poteku postopka in danih izjav v zapisniku, pa tudi obdolženec ne, kje se mora podpisati. Kot pa je razvidno iz zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti z alkotestom (priloga A1), zapisnik pomanjkljivosti nima. Glede na to, da pa je bila obdolžencu izročena kopija navedenega zapisnika, bi le-ta, če se z vsebino zapisnika ne bi strinjal, lahko le-temu ugovarjal tudi kasneje, pa tega ni storil vse do zaslišanja na sodišču. Glede na navedeno višje sodišče nima nikakršnih pomislekov glede poteka dejanja postopka preizkusa alkoholiziranosti in danih izjav. V skladu z določbo 80. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je namreč zapisnik, ki je sestavljen v skladu z določbami tega zakona javna listina in kot tak dokaz o poteku in vsebini dejanja postopka in danih izjav, razen tistih delov zapisnika, h katerim bi obdolženi dal pripombo, da niso pravilno sestavljeni. Kot pa je bilo že navedeno, obdolženi ob opravljanju preizkusa alkoholiziranosti na vsebino zapisnika ni imel nikakršnih pripomb.

Prav tako ni utemeljen pritožbeni očitek, da bi moralo sodišče obdolženca vabiti na zaslišanje prič – policistov. Obdolženec je bil namreč ob zaslišanju dne 25. februarja 2009 med drugim poučen tudi, da ga bo sodišče na njegovo zahtevo povabilo k posameznim procesnim dejanjem (četrti odstavek 114. čl. ZP-1). Takšne zahteve obdolženec ni podal, prav tako ne njegov zagovornik . Glede na navedeno obdolženi s pavšalnimi navedbami, v katerih kot pomembne izpostavlja zgolj nepomembne okoliščine v obravnavani zadevi (ali je obdolženi vijugal po cesti pred zaustavitvijo; ali je policist lahko zaznal zadah po alkoholu; ali je obdolženi vprašal policista o sankciji in ali ga je slednji o tem poučil), ne more izpodbiti ugotovitve sodišča prve stopnje, da je obdolženi, ki je v cestnem prometu vozil osebni avtomobil in imel v organizmu najmanj 0,85 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, očitani prekršek storil in je zanj tudi odgovoren.

Čeprav pritožba konkretnih navedb glede odločitve o sankcijah nima, je višje sodišče opravilo preizkus izpodbijane sodbe, v skladu z določbo 165. čl. ZP-1, tudi v tej smeri. Ugotovilo je, da so bile obdolžencu sankcije izreče v okviru predpisanih in ker posebne olajševalne okoliščine niso podane, v takšno odločitev sodišča prve stopnje ni posegalo.

Iz navedenih razlogov je zato višje sodišče, ob ugotovitvi, da tudi niso bile zagrešene kršitve na katere je treba paziti po uradni dolžnosti (159. čl. ZP-1), neutemeljeno obdolženčevo pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (tretji odstavek 163. čl. ZP-1).

Ker s pritožbo ni uspel, je v skladu z določbo prvega odstavka 147. čl. ZP-1 višje sodišče sklenilo, da mora obdolženi kot stroške pritožbenega postopka plačati sodno takso, ki se odmeri po tarifnih številkah 8111, 8114 in 8132 Zakona o sodnih taksah (ZST-1).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o varnosti cestnega prometa (2004) - ZVCP-1 - člen 11, 130, 130/4, 130/5, 132
Zakon o policiji (1998) - ZPol - člen 3
Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (2006) - ZP-1-UPB3 - člen 22, 22/3, 114, 114/4, 202a, 202a/5

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
14.10.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ3NTMy