Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 609cT1WU0MlMjBDcGclMjAzMzMvMjAxMyZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QklFU1AlNUQ9SUVTUCZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MQ==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSC sklep Cpg 179/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek18.09.2013ničnost skupščinskih sklepov - sklic skupščine – obveščanje delničarjev – objava sklica skupščine na spletnih stranehStališče sodišča prve stopnje, da so sklepi skupščine nični, zaradi tega ker tožena stranka kot javna delniška družba ni imela spletne strani, na kateri bi bila dolžna poskrbeti za obveščenost oziroma informiranje delničarjev o vsebini sklica skupščine, je materialnopravno zmotno in na tem stališču sprejeta odločitev sodišča prve stopnje ni pravilna.
VSC sklep Cpg 244/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek18.09.2013predlog za vrnitev v prejšnje stanje - očitno neupravičen razlog - razpis narokaPredlog za vrnitev v prejšnje stanje je vložen iz očitno neupravičenih razlogov, če je nesklepčen - v njem niso navedena vsa pravno relevantna dejstva, ki bi, če bi se izkazala za resnična, utemeljila predlog za vrnitev v prejšnje stanje. Pritožbeno sodišče misli, da sodišče prve stopnje ne sme v okviru presoje “očitno neutemeljenih razlogov” upoštevati tudi resničnosti zatrjevanih dejstev in se spuščati v presojo dokazov, razen če so sami dokazi, ki jih predlaga predlagatelj, v nasprotju z zatrjevanimi dejstvi. Če gre za nenadne vzroke (npr. prometna nesreča ali okvara na poti na sodišče, nenadna bolezen), stranki ni mogoče očitati, da je zaradi tega, ker v tovrstnih okoliščinah ni uporabila telefona, predlog za vrnitev v prejšnje stanje vložen iz očitno neupravičenih razlogov, pač pa je to ravnanje stranke ali pooblaščenca vendarle lahko koristno z vidika poznejšega dokazovanja resničnosti njenih navedb o samem vzroku zamude. To okoliščino...
VSC sklep Cpg 84/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek11.07.2013obnova postopka - procesna skrbnost – zbiranje procesnega gradivaGlede na to, da je po materialnem pravu pogoj iz 631. člena OZ tudi dospelost terjatve podjemnika do naročnika, da je bila tožeča stranka seznanjena z dvostranskim razmerjem (…) - tožena stranka, da je bila tožeča stranka v pogodbenem – podizvajalskem razmerju s (...) na istem AC odseku kot (…) in tožena stranka, bi lahko tožeča stranka na obrazložene trditve tožene stranke o nedospelosti terjatve brez pretirane procesne skrbnosti predlagala kakršen koli dokaz dospelosti terjatve, ne le dopisa 27. 3. 2006, ki ni bil dokaz dospelosti terjatve. Terjatev je v sferi upnika, obveznost izpolniti je v sferi dolžnika. Tožeča stranka bi lahko predlagala kakršenkoli dokaz iz sfere upnika (...), tudi poizvedbe ali zaslišanje predstavnikov. Če pa bi tudi (...)zanikal dospelost terjatve do tožene stranke kot je slednja in bi tožeča stranka po pravnomočnosti postopka izvedela za dokaze, ki kažejo nasprotno, verjetno ne bi bilo dvoma v njeno nekrivdo pri zbiranju procesnega...
VSC sklep Cpg 143/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek21.08.2013vročanje pravni osebi - vročilnica - plačilo sodne takse - domneva umika pritožbeZgolj z zatrjevanjem, da plačilnega naloga z dne 17.12.2012 ni prevzela delavka tožene stranke, temveč delavka družbe H. d.o.o. (s katero ima tožena stranka sicer sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju), kar se je ugotovilo šele 2.1.2013, ko je bil zadnji dan roka za plačilo dolžne sodne takse, tožena stranka ne more izpodbiti pravilnosti ugotovitve sodišča prve stopnje, da ji je bil plačilni nalog za plačilo sodne takse z dne 17.12.2012 vročen 18.12.2012.
VSC sodba Cpg 145/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek05.06.2013pridobitev lastninske pravice na nepremičninah - stvarni vložek - statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika v d.o.o. - aktivna legitimacija - lastninska pravica v pričakovanju - izpraznitveni nalog - oddaja premoženja stečajnega dolžnika v najem za določen časZgolj zaradi tega, ker je tožeča stranka nepremičnino - poslovni prostor pridobila kot stvarni vložek v procesu materialnega statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo, z vpisom preoblikovanja v sodni register tožeča stranka še ni mogla pridobiti lastninske pravice na nepremičninah, kot zmotno meni sodišče prve stopnje. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah, ki so postale premoženje tožeče stranke, je potreben še vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi. Vendar pa je tožeča stranka aktivno legitimirana na podlagi tako imenovane lastninske pravice v pričakovanju, saj velja, da je izročitev nepremičnine opravljena, ko na temelju ustrezne listine družba pridobi možnost vpisa v zemljiško knjigo in zgolj zaradi tega, ker vpis v zemljiško knjigo še ni izveden, to za pridobitelja ne sme imeti škodljivih posledic.
VSC sodba Cpg 98/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek29.05.2013pogodba v korist tretjega - ugovori dolžnika proti tretjemuKer tožena stranka kot promitent ne more imeti ugovorov iz pogodbe v korist tretjega, iz katere izhaja korist, ki je namenjena tožeči stranki, je neutemeljeno navajanje tožene stranke o odpadli pravni podlagi za vtoževano terjatev, ker se nanjo ne more sklicevati. Četudi je kreditno razmerje med toženo stranko in promisarjem prenehalo, to ne more vplivati na zavezo tožene stranke do beneficiarja - tožeče stranke iz pogodbe v korist tretjega.
VSC sklep Cpg 75/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek24.04.2013odpadla pravna podlaga - zavrženje predloga - odpust obveznostiZ razveljavitvijo čl. 1-17 ZPUOOD je odpadla pravna podlaga za odločanje o predlogu pritožnika za odpust obveznosti, saj ZUstS v 44. členu določa, da se zakon ali del zakona, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, ne uporablja za razmerja nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno.
VSC sklep Cpg 21/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek26.04.2013neprofitno stanovanje – najemnik – obratovalni stroški – subsidiarna odgovornost lastnika – solidarna odgovornost lastnikaPeti odstavek 24. člena SZ-1 (ki je veljal do 25. 6. 2008), na katerega je sodišče prve stopnje oprlo izpodbijano odločitev, res določa, da lastnik tržnega ali službenega stanovanja odgovarja za obratovalne stroške najemnika subsidiarno. Vendar pa to ne pomeni, da lastnik drugega stanovanja, npr. neprofitnega, sploh ne odgovarja za obratovalne stroške najemnika. Ta njegova odgovornost namreč izhaja iz 68. člena SPZ, ki ureja odgovornost lastnika za bremena stvari. Peti odstavek 24. člena SZ-1 kot specialni predpis učinkuje na določbo 68. člena SPZ samo v obsegu, kot je določen v njem. Subsidiarna odgovornost zato velja le za lastnika tržnega oziroma službenega stanovanja, v vseh drugih primerih, torej tudi za neprofitna stanovanja, pa je do uveljavitve spremembe v letu 2008 odgovornost lastnika in najemnika v razmerju do upnika teh terjatev lahko (bila) le solidarna.
VSC sklep Cpg 115/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek08.05.2013umik pritožbeKer pritožbeno sodišče o pritožbi tožene stranke zoper sodbo sodišča prve stopnje še ni odločilo, je v skladu s predlogom tožene stranke za ustavitev postopka v zvezi z njeno pritožbo, ki ga je pritožbeno sodišče štelo smiselno kot umik pritožbe, ugotovilo, da je pritožba umaknjena.
VSC sodba Cpg 374/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek11.12.2013dokazno breme - poziv na dopolnitev tožbePredložitev računov in priloženih prevzemnic oziroma dobavnic samo po sebi še ne pomeni, da je naročnik in zavezanec za plačilo tožena stranka.
VSC sodba Cpg 70/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek08.05.2013domneva priznanja dejstevStranka lahko učinek domneve priznanja dejstev prepreči tudi z izjavo, da ne pozna dejstev, vendar le, če gre za dejstva, ki se ne nanašajo na ravnanje te stranke ali na njeno zaznavanje. Zmotno pa je naziranje stranke, da gre v obravnavani sporni zadevi za procesno situacijo, ko bi moralo sodišče prve stopnje iz navedb tožene stranke, da je plačala vse vtoževane terjatve, sklepati na to, da je s tem zatrjevala, da je plačala tudi sedaj pritožbeno sporno terjatev. Zgolj pavšalno in nekonkretizirano zanikanje trditev tožeče stranke ne pomeni, da je tožena stranka s svojimi navedbami o preplačilu prerekala tudi trditev tožeče stranke, da tožena stranka ni plačala kupnine po odstopu terjatve v znesku 38.521,00 EUR.
VSC sodba Cpg 20/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek06.03.2013sodba s skrajšano obrazložitvijo – plačilo sodne takse - napoved pritožbe - procesna predpostavkaKolikor se napoved pritožbe šteje za umaknjeno, potem sodišče prve stopnje ni dolžno izdelati sodbe z obrazložitvijo skladno s 324. členom ZPP, ampak postane pravnomočna sodba, ki skladno s prvim odstavkom 496. člena ZPP v obrazložitvi vsebuje samo navedbe tožbenih zahtevkov in dejstev, na katere stranke opirajo zahtevke.
VSC sodba Cpg 10/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek19.03.2013pravočasnost navajanja dejstev in dokazov - spor majhne vrednostiV obravnavanem primeru, ko se je postopek začel z vložitvijo izvršilnega predloga in nadaljeval v pravdni postopek, lahko tožeča stranka v pravdnem postopku poleg dopolnitve tožbe vloži še eno vlogo, s katero odgovori na navedbe tožene stranke v odgovoru na dopolnitev tožbe, tožena stranka pa poleg tega odgovora lahko vloži še eno pripravljalno vlogo, s katero odgovori na navedbe tožeče stranke iz njene prve pripravljalne vloge – dopolnitve tožbe. Torej ima vsaka od pravdnih strank možnost še dveh vlog v pravdnem postopku.
VSC sklep Cpg 69/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek10.04.2013začasna odredba - zavarovanje denarne terjatve – verjeten izkaz nevarnosti - subjektivna nevarnost - preteklo ravnanje dolžnikovToženi stranki v pritožbi utemeljeno poudarjata prevelik časovni razkorak med njunima razpolaganjema s premoženjem, ki sta bili ključni dejanski okoliščini v predlogu tožeče stranke za izdajo začasne odredbe, in trenutkom vložitve predloga za izdajo začasne odredbe oziroma vložitve tožbe, saj je od razpolaganj toženih strank s premoženjem do vložitve predloga za izdajo začasne odredbe je minilo skoraj tri leta, do vložitve tožbe pa približno leto in pol, zaradi česar ni mogoče s stopnjo verjetnosti na podlagi njunega ravnanja v letu 2009 sklepati, da bi v prihodnosti delovali v smeri onemogočanja oziroma oteževanja uveljavitve morebitne bodoče terjatve.
VSC sklep Cpg 154/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek14.06.2013obračun izvršitelja - opustitev vročitve - obrazložitev zavrnitve dokazaSodišče mora v sklepu, s katerim zavrne izvedbo dokaza, navesti, zakaj je določen dokaz zavrnilo. Sodišču ni treba izvajati dokazov, ki so predvsem: a) nepotrebni, ker je dejstvo že dokazano, b) nerelevantni, ker dejstvo, ki naj bi ga dokazovali, za odločitev ni pravno odločilno ali c) popolnoma neprimerni za ugotovitev določenega dejstva.
VSC sklep Cpg 2/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek27.03.2013izbris iz sodnega registra brez likvidacije – izbrisni razlogiV zvezi s pritožbenimi navedbami pritožnice, da sodišče subjekta vpisa, konkretno družbe L. d.o.o. ne bi smelo izbrisati iz sodnega registra dokler ne poravna vseh obveznosti, pritožbeno sodišče pojasnjuje, da je postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije urejen v 7. poglavju ZFPPIPP v členih 424 do 444, kjer so v členu 427 navedeni izbrisni razlogi, torej razlogi, ki morajo biti podani, da se pravna oseba izbriše iz sodnega registra. Razlog, ki ga navaja in vseskozi ponavlja pritožnica, je le eden od treh alternativno določenih razlogov za izbris, ne pa edini razlog. Zato je vztrajanje pritožnice pri tem, da se družba ne sme izbrisati dokler ne poravna vseh obveznosti, zmotno.
VSC sklep Cpg 31/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek25.03.2013zahteva za razpis naroka - spor majhne vrednostiV vlogi tožene stranke z dne 6. 4. 2011 jasno navedeni predlog tožene stranke, da sodišče opravi narok in po izvedbi vseh dokazov odloči o zadevi, je po presoji pritožbenega sodišča šteti za po toženi stranki izrecno izjavljeno voljo, da se narok opravi in s tem zahtevo stranke, da se narok opravi, kot je ta določena v citiranem drugem odstavku 454. člena ZPP.
VSC sklep Cpg 39/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek22.03.2013domneva umika tožbe – neplačilo sodne takse - pravdni stroškiV obravnavanem primeru, ko je bil umik tožbe in ustavitev postopka posledica neplačila sodne takse s strani tožeče stranke, v prvem odstavku 158. člena ZPP določene predpostavke, po katerih bi bila tožeča stranka oproščena plačila stroškov toženi stranki, niso izpolnjene.
VSC sklep Cpg 8/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek06.03.2013izbris iz sodnega registra brez likvidacije – predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije - litispendencaPravno odločilna je ravno okoliščina ali je v času pred začetkom postopka izbrisa brez likvidacije pa do izteka roka za ugovor zoper sklep o začetku postopka izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije v zvezi s subjektom izbrisa iz sodnega registra podan predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije. Sodišče prve stopnje mora tedaj, ko prejme predlog, da se po uradni dolžnosti začne postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije in preden odloči o začetku postopka postopka izbrisa nedvomno po uradni dolžnosti paziti na pravno pomembno okoliščino ali je zoper pravno osebo morda že začet postopek zaradi insolventnosti, saj v obeh postopkih velja, da se smiselno uporabljajo določbe ZPP (121. člen ZFPPIPP in 429. člen ZFPPIPP). Procesno pravno gledano končna posledica obeh postopkov pomeni odločanje o isti stvari (zahtevku) skladno s tretjim odstavkom 189. člena ZPP, ki določa, da dokler pravda teče, se ne more o istem...
VSC sodba Cpg 116/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek05.06.2013izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - dokaz vedeti ali morala vedeti, da stranka v času izvršitve izpodbijanih dejanj insolventna - pravni standard skrbnostiPritožbeno sodišče sprejema zaključke sodišča prve stopnje, da javno objavljeni podatki, pri čemer gre za vse vrste objav, od medijev do bonitetnih ocen, še ne morejo šteti kot podatki, s katerimi bi morala tožena stranka biti seznanjena in jih šteti kot verodostojne, ter še več, da bi zaradi teh objav morala prenehati poslovati s tožečo stranko in ne sprejemati plačil na način, ki je bil med strankama običajen ves čas poslovanja in ki ga je ves čas spremljalo plačevanje z zamudo ter da ji ni mogoče očitati opustitve najetja strokovne pomoči pri ocenjevanju poslovnih rezultatov tožeče stranke, če se v poslovnem razmerju sicer ni nič spremenilo. Pravilna je presoja, da je tožena stranka ravnala s skrbnostjo, ki se pričakuje od samostojnega podjetnika, ki posluje brez zaposlenih, saj je to skrbnost potrebno presojati ožje in pri tem izhajati iz običajnega načina poslovanja med strankama in če je to vseskozi temeljilo na zamujanju pri plačilih in na...

Izberi vse|Izvozi izbrane