<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Gospodarski oddelek

VSC sklep Cpg 334/2014
ECLI:SI:VSCE:2015:CPG.334.2014

Evidenčna številka:VSC0003985
Datum odločbe:21.01.2015
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:prepozna pritožba - fikcija vročitve

Jedro

V sodni praksi je večkrat odločeno, da je besedno zvezo “po poteku roka” potrebno razlagati tako, da se vročitev šteje za opravljeno zadnji dan 15 dnevnega roka.

Ker je bila izpodbijana sodba toženi stranki vročena 27. 6. 2014, je naslednji dan, to je 28. 6. 2014 začel teči petnajstdnevni rok rok za vložitev pritožbe, ki se je iztekel 12. 7. 2014, ki je bila sobota. Če je zadnji dan roka sobota ali nedelja, praznik ali drug dela prost dan, se rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delavnika.

Prvi delavnik je bil ponedeljek 14. 7. 2014 in tega dne bi tožena stranka morala vložiti pritožbo, da bi štela za pravočasno.

Izrek

Pritožba se kot prepozna zavrže.

Tožena stranka mora tožeči stranki povrniti stroške odgovora na pritožbo v znesku 1859,28 EUR v roku 15 dni od vročitve tega sklepa, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od izteka roka za prostovoljno izpolnitev do plačila, vse pod izvršbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo I Pg 79/2014 z dne 3. 6. 2014 izreklo: “I. Sklep o izvršni Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 159172/2013 z dne 9. 10. 2013 se vzdrži v veljavi v 1. in 3. odstavku izreka, v katerem je toženi stranki naloženo plačilo zneska 108.792,23 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 9. 10. 2013 dalje in izvršilnih stroškov v višini 355,37 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. 10. 2013 dalje, vse v 15.dneh. II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki plačati znesek 12.281,25 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zneska 2.456,25 EUR od 12.10.2013 dalje, od zneska 2.456,25 EUR od 12. 11. 2013 dalje, od zneska 2.456,25 EUR od 13. 12. 2013 dalje, od zneska 2.456,25 EUR od 7. 1. 2014 dalje in od zneska 2.456,25 EUR od 12. 2. 2014 dalje, vse v 15. dneh. III. Tožena stranka je dolžna v 15. dneh plačati tožeči stranki 2.914,87 EUR pravdnih stroškov, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka izpolnitvenega roka dalje.”

2. Zoper to sodbo je tožena stranka po svojem pooblaščencu dne 18. 8. 2014, poslano priporočeno po pošti, vložila pritožbo.

3. S pritožbo uveljavlja vse pritožbene razloge po 338. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in pritožbenemu sodišča predlaga, da pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje, ter tožeči stranki naloži povrnitev stroškov postopka.

4. Tožena stranka je priglasila stroške pritožbe.

5. Tožeča stranka je na pritožbo odgovorila in priglasila stroške odgovora na pritožbo.

6. Pritožba je bila pritožbenemu sodišču predložena v odločanje 21. 10. 2014 na podlagi predložitvenega poročila z dne 14. 10. 2014.

7. Ko prispe spis s pritožbo k sodišču druge stopnje, sodnik poročevalec preizkusi ali je pritožba pravočasna, popolna in dovoljena. Prepozno, nepopolno ali nedovoljeno pritožbo lahko zavrže s sklepom že sodnik poročevalec, če tega ni storil predsednik senata sodišča prve stopnje (prvi odstavek 346. člena ZPP). Sodišče druge stopnje zavrže s sklepom prepozno, nepopolno ali nedovoljeno pritožbo, če tega ni storil že sodnik poročevalec (352. člen ZPP).

8. Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo stranke pritožiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe, če ni v tem zakonu določen kakšen drug rok. V meničnih in čekovnih sporih znaša ta rok osem dni (prvi odstavek 333. člena ZPP).

9. Pritožba je prepozna, če je bila vložena po preteku zakonskega roka zanjo (drugi odstavek 343. člena ZPP).

10. Pritožbeno sodišče je, potem ko je prejelo v obravnavo navedeno pritožbo, moralo preizkusiti ali je pritožba pravočasna.

11. Ker je pritožbeni rok zoper izpodbijano sodbo petnajst dni od vročitve prepisa, je pritožbeno sodišče preizkus, če je pritožba pravočasna, opravilo tako, da je v predloženem spisu vpogledalo, kdaj je izpodbijana sodba vročena toženi stranki.

12. Upoštevati je bilo, da se v primeru, če ima stranka pooblaščenca, vročajo pisanja po pooblaščencu (prvi odstavek 137. člena ZPP).

13. Iz priloženega spisa izhaja, da je izpodbijana sodba bila vročena s fikcijo vročitve skladno s 142. členom ZPP.

14. Določba 142. člena ZPP glasi: “1)Tožba, sodna odločba, zoper katero je dovoljena posebna pritožba, izredno pravno sredstvo in nalog za plačilo sodne takse za vlogo iz prvega odstavka 105.a člena tega zakona in vabilo stranki na poravnalni narok ali prvi narok za glavno obravnavo, če poravnalni narok ni bil razpisan, se vročajo osebno stranki, pri čemer se za osebno vročitev šteje tudi vročitev v skladu s 141.a členom tega zakona. 2) Druga pisanja se vročajo osebno samo, če tako določa zakon ali če sodišče oceni, da je potrebna zaradi listin, ki so priložene v izvirniku, ali iz kakšnega drugega razloga večja previdnost. 3) Če vročitev po 140. členu tega zakona ni možna, se osebna vročitev fizični osebi opravi tako, da vročevalec pisanje izroči sodišču, ki je vročitev odredilo, če gre za vročitev po pošti, pa pošti v kraju njegovega stanovanja, v hišnem ali izpostavljenem predalčniku oziroma na vratih stanovanja pa pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pisanje, in rok 15 dni, v katerem mora naslovnik pisanje dvigniti. Na obvestilu in na pisanju, ki bi ga moral vročiti, vročevalec navede vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je obvestilo pustil naslovniku, ter se podpiše. 4) Vročitev po prejšnjem odstavku se šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik pisanje dvigne. Če naslovnik pisanja ne dvigne v 15 dneh, se šteje, da je bila vročitev opravljena po poteku tega roka, na kar je treba naslovnika v obvestilu iz prejšnjega odstavka opozoriti. Po preteku tega roka vročevalec pusti pisanje iz prejšnjega odstavka v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika. Če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben, se pisanje vrne sodišču, na kar je treba naslovnika v obvestilu iz prejšnjega odstavka opozoriti. 5) O vročitvi, ki je bila opravljena na način iz tega člena, se takoj obvesti sodišče, ki je vročitev odredilo. 6) Če je treba vročiti pisanje iz prvega odstavka tega člena državnim organom in subjektom iz tretjega odstavka 139. člena tega zakona, se opravi vročitev po 133. členu tega zakona. 7) Šteje se, da je vročitev opravljena osebno stranki, če je pisanje vročeno zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu.”

15. Iz predloženega spisa izhaja, da je pooblaščencu tožene stranke izpodbijana sodba bila vročena s fikcijo vročitve po tretjem in četrtem odstavku 142. člena ZPP.

16. Iz obvestila sodišču o opravljeni vročitvi sodbe I Pg 79/2014 z dne 3. 6. 2014, pripetega k sodbi (listna številka 59 spisa) izhaja, da 12. 6. 2014 bila poskušana vročitev pooblaščencu tožene stranke, ki pa ni bila uspešna, zato je v hišnem predalčniku pooblaščenca istega dne, torej 12. 6. 2014, puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pisanje in rok 15 dni, v katerem ga mora dvigniti. Nadalje izhaja iz obvestila, da naslovnik pisma ni dvignil v 15 dneh , od kar mu je bilo puščeno obvestilo z dne 12. 6. 2014, zato je po preteku tega roka priporočeno pismo puščeno v hišnem predalčniku.

17. Za obvestilo velja, da ima lastnost javne listine po 224. členu ZPP (“1) Listina v fizični in elektronski obliki, ki jo v predpisani obliki izda državni organ v mejah svoje pristojnosti, in listina, ki jo izda v taki obliki samoupravna lokalna skupnost, družba ter druga organizacija ali posameznik pri izvrševanju javnega pooblastila, ki ji je poverjeno z zakonom (javna listina), dokazujeta resničnost tistega, kar se v njiju potrjuje ali določa. 2) Enako dokazno moč imajo tudi druge listine, ki so glede dokazne moči po posebnih predpisih izenačene z javnimi listinami. 3) Dokazovanje z mikrofilmsko ali elektronsko kopijo listine oziroma z reprodukcijo te kopije je izenačeno z listino v fizični obliki iz prvega odstavka tega člena, če je tako mikrofilmsko ali elektronsko kopijo oziroma reprodukcijo te kopije izdal za to pristojen državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil. 4) Dovoljeno je dokazovati, da so v javni listini dejstva neresnično ugotovljena ali da je sama listina nepravilno sestavljena.5) Dovoljeno je dokazovati, da se mikrofilmska ali elektronska kopija oziroma reprodukcija te kopije razlikuje od izvirne listine. 6) Če sodišče dvomi o pristnosti listine, lahko zahteva, da da o tem izjavo organ, od katerega naj bi izvirala.”).

18. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je toženi stranki bila izpodbijana sodba vročena s fikcijo vročitve, ki se kaže v tem, da se vročitev šteje za opravljeno, če se pisanje ne dvigne v roku.

19. Za obravnavno zadevo v zvezi s pravočasnostjo vložitve pritožbe pa je izključno pomembno pravno dejstvo ali je pritožba bila vložena znotraj 15 dnevnega pritožbenega roka, potem ko je bila vročitev izvedena s fikcijo vročitve.

20. Za ugotavljanje pravočasnosti vložitve pritožbe je potrebno upoštevati določbo 111. člena ZPP, ki glasi: “1) Roki se računajo po dnevih, mesecih in letih. 2) Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. 3) Roki, ki so določeni po mesecih oziroma po letih, se končajo s pretekom tistega dne v zadnjem mesecu oziroma letu, ki se po svoji številki ujema z dnem, ko je rok začel teči. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, se konča rok zadnji dan v tem mesecu. 4) Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.”

21. Pooblaščencu tožene stranke je bilo obvestilo o tem, kje je sodno pisanje, ki ga ni bilo mogoče vročiti, in o roku 15 dni, v katerem ga mora dvigniti, puščeno v hišnem predalčniku 12. 6. 2014 in ker pooblaščenec sodnega pisanja sam ni dvignil v 15 dneh, se šteje po četrtem odstavku 142. člena ZPP, da je bila vročitev opravljena po poteku tega roka.

22. Ker se po drugem odstavku 111. člena ZPP dan vročitve ne šteje kot dan, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka naslednji dan, je 15 dnevni rok za prevzem pošiljke začel teči 13. 6. 2014 in se je iztekel 27. 6. 2014 (petek) in s tem dnem se šteje, da je opravljena vročitev izpodbijane sodbe (v sodni praksi je večkrat odločeno, da je besedno zvezo “po poteku roka” potrebno razlagati tako, da se vročitev šteje za opravljeno zadnji dan 15 dnevnega roka-primerjaj sklepa VS RS III Ips 3/2013 z dne 20. 3. 2013 in II Ips 58/2011 z dne 24. 10. 2013).

23. Ker je bila izpodbijana sodba toženi stranki vročena 27. 6. 2014, je naslednji dan, to je 28. 6. 2014 začel teči petnajstdnevni rok rok za vložitev pritožbe, ki se je iztekel 12. 7. 2014, ki je bila sobota. Ob upoštevanju četrtega odstavka 111. člena ZPP, če je zadnji dan roka sobota ali nedelja, praznik ali drug dela prost dan, se rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delavnika.

24. Prvi delavnik je bil ponedeljek 14. 7. 2014 in tega dne bi tožena stranka morala vložiti pritožbo, da bi štela za pravočasno.

25. Pri tem je potrebno upoštevati ureditev po prvem in drugem odstavku 112.člena ZPP, ki glasi: “1) Če je vloga vezana na rok, se šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče. 2) Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena.”

26. Ker se je rok za vložitev pritožbe iztekel 14. 7. 2014, bi morala tožena stranka tega dne pritožbo ali izročiti neposredno na sodišču ali jo istega dne poslati priporočeno po pošti in bi se ta dan štel kot dan vročitve sodišču, na katerega je bila naslovljena.

27. Tožena stranka pa je obravnavano pritožbo vložila šele 18. 8. 2014, kar je znatno po izteku 15 dnevnega roka, zato jo je pritožbeno sodišče kot prepozno zavrglo (352. člen ZPP).

28. Tožena stranka mora skladno s prvim odstavkom 165. člena ZPP tožeči stranki povrniti stroške odgovora na pritožbo v znesku 1859,28 EUR v roku 15 dni od vročitve tega sklepa , v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od izteka roka za prostovoljno izpolnitev do plačila, vse pod izvršbo.

29. Kot potrebne stroške je bilo tožeči stranki na podlagi priglašenih stroškov po ZOdvT priznati: nagrada za pravno sredstvo (odgovor na pritožbo) po tarifni številki 3210 v znesku 1504,00 EUR, po tarifni številki 6002 stroški 20,00 EUR, vse povečano za 22 % DDV, ker je pooblaščenec tožeče stranka zavezanec za plačilo DDV, kar zanaša 335,28 EUR. Skupaj je tako priznanih za 1859,28 EUR pravdnih stroškov, pri čemer je bilo glede teka zakonskih zamudnih obresti upoštevati Načelno pravno mnenje občne seja VS RS z dne 13. 12. 2006.


Zveza:

ZPP člen 111, 111/2, 142, 142/4.
Datum zadnje spremembe:
13.07.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDgwNjY2