<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Gospodarski oddelek

VSM sklep I Cpg 30/2015
ECLI:SI:VSMB:2015:I.CPG.30.2015

Evidenčna številka:VSM0022448
Datum odločbe:20.03.2015
Senat, sodnik posameznik:Danica Šantl Feguš
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:nagrada za postopek na prvi stopnji - sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - razveljavitev dovolitvenega dela - domneva umika tožbe

Jedro

Nagrada za postopek po tar. št. 3100 (takšno stališče je zavzeto tudi v odločbi VSC I Cpg 241/2013 z dne 18. 9. 2013, na katero se sklicuje pritožnica, sodišče druge stopnje pa z njim soglaša) nastane s pravnomočnostjo sklepa, s katerim se sklep o izvršbi razveljavi v delu, v katerem je bila izvršba dovoljena, saj se že s tem trenutkom izvršilni postopek nadaljuje kot postopek z ugovorom zoper plačilni nalog, torej kot pravdni postopek. Pri tem ni odveč pripomniti, da (tudi) Opomba 3 (1) v tarifi ZodvT določa, da nagrada za postopek nastane že s prejemom pooblastila za vložitev tožbe ali druge vloge, s katero se postopek začne. Naravi postopka s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine oziroma dejstvu, da je izvršilni postopek v primeru razveljavitve sklepa v izvršbi, izdanega na podlagi verodostojne listine v dovolitvenem delu, le predhodna faza pravdnega postopka, pa je prilagojena tudi odvetniška tarifa, saj je v tar. št. 3100 ZodvT med drugim določeno, da se nagrada za postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine všteje v nagrado za postopek na prvi stopnji, če le ta poteka kot nadaljevanje postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine.

Izrek

Pritožbi se ugodi in sklep sodišča prve stopnje v točki III izreka spremeni, tako da je tožeča stranka dolžna plačati toženi stranki pravdne stroške v znesku 148,59 EUR in ne stroške v znesku 109,39 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema sklepa sodišča prve stopnje, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z uvodoma navedenim sklepom v točki I izreka sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 84498/2014 z dne 20. 6. 2014 v naložitvenem delu in v delu, v katerem je bilo odločeno o stroških postopka, razveljavilo. V točki II izreka je štelo tožbo za umaknjeno, v posledici tega pa je pravdni postopek I Pg 948/2014 ustavilo. V točki III izreka je odločilo o stroških pravdnega postopka. Tožeča stranka (v nadaljevanju tožnica) jih je dolžna plačati toženi stranki (v nadaljevanju tožencu) v znesku 109,39 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

2. Toženec z odločitvijo sodišča prve stopnje ne soglaša. Poudarja, da mu sodišče prve stopnje ni priznalo stroškov za postopek po tar. št. 3100 Zakona o odvetniški tarifi (v nadaljevanju ZOdvT) iz razloga, ker do vsebinskega postopka še ni prišlo. Takšna presoja sodišča prve stopnje je napačna, saj nagrada za postopek v pravdni zadevi, ki izhaja iz izvršilne zadeve na podlagi verodostojne listine, nastane s pravnomočnostjo sklepa izvršilnega sodišča o napotitvi na pravdo. Pritožnik se sklicuje na 16. člen ZOdvT, v skladu s katerim predstavljata izvršilni in pravdni postopek dve različni zadevi, zato odvetniku pripada nagrada za oba postopka. Nagrada za postopek nastane že s prevzemom zadeve in pregledom listin, kar je bilo v tej zadevi opravljeno. Pritožnik prilaga sklep Višjega sodišča v Celju Cpg 241/2012 z dne 18. 9. 2013, ki navedeno stališče potrjuje.

Toženec predlaga, da mu sodišče druge stopnje prizna nagrado za postopek po tar. št. 3100 ZOdvT.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Uvodoma velja poudariti, da se je sodišče prve stopnje v obravnavani zadevi pravilno sklicevalo na določbe ZodvT-C (Ur. l. RS 67/08, 35/09), ki je sicer veljal do 9. 1. 20015. V Odvetniški tarifi, objavljeni v Ur. l. RS št 2/2015, z veljavnostjo od 10. 1. 2015, je namreč določeno (drugi odstavek 20. člena), da če se je sodni postopek na prvi stopnji začel pred uveljavitvijo te tarife in po uveljavitvi ZOdvT, se odvetniški stroški v tem postopku in v vseh nadaljnjih postopkih s pravnimi sredstvi določajo po ZodvT.

5. Iz razlogov izpodbijanega sklepa (točka 7, zadnji odstavek) izhaja, da sodišče prve stopnje tožencu stroškov po tar. št. 3100 ni priznalo, ker do (vsebinskega) postopka ni prišlo in toženec do teh stroškov ni upravičen. Takšno presojo sodišča prve stopnje toženec utemeljeno graja.

6. V skladu z drugim odstavkom 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) sodišče v primeru, če dolžnik sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine izpodbija v celoti ali v naložitvenem delu, sklep o izvršbi razveljavi v delu, v katerem je dovolilo izvršbo in določilo izvršitelja, ter opravljena izvršilna dejanja, postopek pa nadaljuje, kot pri ugovoru zoper plačilni nalog, pri čemer se takšen predlog za izvršbo v nadaljevanju obravnava kot tožba v pravdi. Smiselno se zato ugovor šteje kot odgovor na tožbo.

7. V obravnavani zadevi je tožnica tožbo umaknila še preden je bila pozvana k dopolnitvi tožbe, torej še preden je tožbo dopolnila. Vendar pa dejstvo, da se nič „vsebinskega“ še ni zgodilo, ne pomeni, da toženec ni upravičen do nagrade za (pravdni) postopek na prvi stopnji. Nagrada za postopek po tar. št. 3100 (takšno stališče je zavzeto tudi v odločbi VSC I Cpg 241/2013 z dne 18. 9. 2013, na katero se sklicuje pritožnica, sodišče druge stopnje pa z njim soglaša) nastane s pravnomočnostjo sklepa, s katerim se sklep o izvršbi razveljavi v delu, v katerem je bila izvršba dovoljena, saj se že s tem trenutkom izvršilni postopek nadaljuje kot postopek z ugovorom zoper plačilni nalog, torej kot pravdni postopek. Pri tem ni odveč pripomniti, da (tudi) Opomba 3 (1) v tarifi ZodvT določa, da nagrada za postopek nastane že s prejemom pooblastila za vložitev tožbe ali druge vloge, s katero se postopek začne. Naravi postopka s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine oziroma dejstvu, da je izvršilni postopek v primeru razveljavitve sklepa v izvršbi, izdanega na podlagi verodostojne listine v dovolitvenem delu, le predhodna faza pravdnega postopka, pa je prilagojena tudi odvetniška tarifa, saj je v tar. št. 3100 ZodvT med drugim določeno, da se nagrada za postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine všteje v nagrado za postopek na prvi stopnji, če le ta poteka kot nadaljevanje postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine.

8. Glede na navedeno je toženec upravičen (tudi) do nagrade za postopek na prvi stopnji po tar. št. 3100, vendar ne v višini, za katero se zavzema (72,80 EUR). Pri odmeri nagrade je treba upoštevati že priznano nagrado v postopku izvršbe (nagrada za ugovor po tar. št. 3468 v višini 33,60 EUR). Tožencu poleg (že) priznanih stroškov tako pripada še nagrada za postopek po tar. št. 3100 v znesku 39,20 EUR. Skupno mi pripadajo stroški v znesku 148,59 EUR.

9. Na podlagi obrazloženega je sodišče druge stopnje pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo na način, ki je razviden iz izreka odločbe (3. točka 365. člena ZPP).


Zveza:

ZIZ člen 62, 62/2. ZOdvt člen 16, tar. št. 3100, 3101.
Datum zadnje spremembe:
19.06.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc5OTc3