<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za socialne spore

VDSS sklep Psp 387/2013
ECLI:SI:VDSS:2014:PSP.387.2013

Evidenčna številka:VDS0011722
Datum odločbe:09.01.2014
Senat:Edo Škrabec (preds.), Jože Cepec (poroč.), Elizabeta Šajn Dolenc
Področje:POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Institut:zavrženje tožbe - pravnomočnost

Jedro

O zadevi, ki se nanaša na pravico do sorazmernega dela starostne pokojnine tožnika, je bilo že pravnomočno razsojeno, zato je potrebno na podlagi prvega odstavka 274. člena ZPP po predhodnem preizkusu ta del tožbe zavreči.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep spremeni tako, da se v celoti glasi:

„Tožba se v delu, ki se nanaša na uveljavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja, sorazmernega dela starostne pokojnine, zavrže.“

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom tožbo zavrglo.

Zoper sklep o zavrženju tožbe se pritožuje tožnik. V obširnih pritožbenih navedbah meni, da je potrebno odpraviti sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Ps 2772/2007 z dne 11. 2. 2009 in v zvezi s tem obširno pojasnjuje, kaj bi moralo sodišče narediti in kako upoštevati plače, ki jih je dobil pri različnih delodajalcih ter da je potrebno upoštevati tudi njegovo zavarovalno dobo, pridobljeno v Republiki Avstriji. Pojasnjuje ravnanje svojih odvetnikov tekom posameznih postopkov pri sodišču in pri različnih državnih institucijah.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče je izpodbijani sklep preizkusilo v mejah pritožbenih razlogov, pri tem je po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb postopka iz drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) in na pravilno uporabo materialnega prava, upoštevajoč 366. člen ZPP. Po tem preizkusu pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje ob dejanskem stanju, kot izhaja iz listin v spisu ravnalo napačno, ko je tožbo tožnika v celoti zavrglo, kakor je to navedlo v izreku, pri tem pa je v obrazložitvi (točka 7 in 8) navedlo, da se tožba zavrže le v zvezi z uveljavljanjem pravic iz pokojninskega zavarovanja, to je s sorazmernim delom starostne pokojnine, da se pa tožba v zvezi z uveljavljanjem odškodnine nadaljuje. Pritožbeno sodišče tako ugotavlja, da je izrek v nasprotju z obrazložitvijo in je bilo potrebno pritožbi ugoditi in sklep spremeniti v skladu s 3. točko 365. člena ZPP.

Iz listin v spisu je razvidno, da je tožnik pri Upravnem sodišču vložil tožbo zoper Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v zvezi z izračunom sorazmernega dela pokojnine. V tožbi je navajal, da pri izračunu pokojninske osnove niso bili upoštevani vsi podatki o tožnikovih plačah in nadomestilih, ki se vštevajo v pokojninsko osnovo, niso bili vštevani podatki o plačilu za nadurno delo in da je od slovenskega sorazmernega dela pokojnine odvisen tudi avstrijski sorazmerni del pokojnine. Upravno sodišče se je sklepom opr. št. II U 473/2012-3 z dne 5. 12. 2012 izreklo za stvarno nepristojno za odločanje in po pravnomočnosti sklepa zadevo odstopilo Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je tožniku s sklepom opr. št. V Ps 60/2013 z dne 31. 1. 2013 naložilo, da tožbo v delu, kjer zahteva odškodnino, dopolni, kar je tožnik tudi naredil.

Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da je bilo v zvezi z odločbama tožene stranke št. ... z dne 21. 8. 2007 in z dne 19. 1. 2007, s sodbo opr. št. Ps 2772/2007 z dne 11. 2. 2009 že odločeno o pravici tožnika do sorazmernega dela starostne pokojnine. V tem postopku je bilo odločeno o vseh vprašanjih vštevanja plač in zavarovalnih osnov v pokojninsko osnovo, ki jih je tožnik znova izpostavljal v vloženi tožbi, izpostavljal pa jih ponovno v svoji pritožbi. Odločilnega pomena v predmetni zadevi je, da je sodba Ps 2772/2007 postala pravnomočna, saj je bila tožnikova pritožba zoper citirano sodbo z odločbo Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Psp 238/2009 z dne 30. 9. 2009 zavržena kot nedovoljena.

Ker je bilo o zadevi, ki se nanaša na pravico do sorazmernega dela starostne pokojnine tožnika že pravnomočno razsojeno, je sodišče prve stopnje, upoštevajoč prvi odstavek 274. člena ZPP po predhodnem preizkusu ta del tožbe pravilno zavrglo. Pri tem pa v izreku napačno odločilo, da se tožba v celoti zavrže.

V skladu s 63. členom Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1, Ur. l. RS, št. 2/2004 in naslednji) je socialni spor dopusten, če tožeča stranka uveljavlja, da je prizadeta v svojih pravicah ali pravnih koristih zaradi dokončnega upravnega akta ali zaradi tega, ker upravni akt ni bil izdan in ji vročen v zakonitem roku, v primeru, da se o pravici, obveznosti ali pravni koristi iz sistema socialne varnosti v v skladu z zakonom odloča z upravnim aktom. V primeru uveljavljanja pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja se odloča z upravnim aktom tožene stranke. V takšnih primerih mora najprej zavarovanec uveljavljati svoje pravice ali pravne koristi pri toženi stranki, ki izda o uveljavljanju te pravice upravni akt, zoper katerega je možno vložiti pritožbo in šele, ko tožena stranka izda dokončni akt, ima zavarovanec možno v 30 dneh od vročitve dokončnega upravnega akta vložiti tožbo (prvi odstavek 72. člena ZDSS-1). Sodišče v okviru predhodnega preizkusa izda sklep, s katerim tožbo zavrže tudi v primerih, če je bila tožba vložena prezgodaj, ali je zoper upravni akt, ki se izpodbija, mogoča pritožba, pa pritožba sploh ni bila vložena, ali pa je bila vložena prepozno. Pritožnik ne v tožbi, ne v pritožbi ne navaja, da je tožbo vložil zoper neki dokončni upravni akt tožene stranke, temveč meni, da je potrebno odločitev sodišča v zadevi opr. št. Ps 2772/2007 razrešiti drugače in mu priznati višji sorazmerni del starostne pokojnine ob upoštevanju vseh podatkov o njegovih plačah in nadomestilih, ki niso bili upoštevani. Prav tako bi se morala upoštevati plačila za nadurno delo. Tožnik v tožbi izrecno navaja, da se v bistvu pritožuje zoper odločbo tožene stranke št. … dne 19. 1. 2007. O tej zadevi pa je bilo že pravnomočno odločeno. V takšnih primerih predsednik senata tožbo s sklepom zavrže.

Ker je bilo za zavreči le del tožbe, ki se nanaša na uveljavljanje tožnikovih pravic iz pokojninskega zavarovanja v zvezi z izdano odločbo tožene stranke z dne 19. 1. 2007, je ostali del tožbe, ki se nanaša na uveljavljanje odškodnine tako proti toženi stranki, kakor ostalima dvema strankama, še odprt in o njem bo sodišče prve stopnje šele odločilo, je bilo potrebno pritožbi tožnika, v skladu s 3. točko 365. člena ZPP, ugoditi in sklep spremeniti tako, da se zavrže tožba le v delu, ki se nanaša na uveljavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja glede sorazmernega dela starostne pokojnine.


Zveza:

ZPP člen 274. ZDSS-1 člen 63, 72, 72/1.
Datum zadnje spremembe:
03.04.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDYzODM5