<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS sklep Pdp 457/2015
ECLI:SI:VDSS:2015:PDP.457.2015

Evidenčna številka:VDS0014568
Datum odločbe:20.08.2015
Senat:Valerija Nahtigal Čurman (preds.), Samo Puppis (poroč.), Jelka Zorman Bogunovič
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za izločitev sodnika - zavrženje predloga - predlog za oprostitev plačila sodnih taks - zamuda roka

Jedro

V tej zadevi je bila izdana sodba dne 3. 10. 2014, zoper katero se je tožena stranka pritožila. Ker je tožena stranka zahtevala izločitev predsednice senata (šele) z vlogo z dne 3. 1. 2015, to je po izdaji sodbe, je sodišče prve stopnje v skladu z določbo šestega odstavka 72. člena ZPP pravilno zavrglo tak predlog kot prepozen. V skladu z drugim odstavkom 72. člena ZPP lahko stranka zahteva izločitev sodnika oziroma sodnika porotnika, takoj ko izve, da je podan razlog za izločitev, vendar najpozneje do konca obravnave pred pristojnim sodiščem, če ni bilo obravnave, pa do izdaje odločbe.

Ker tožena stranka v roku, ki ga je določilo sodišče prve stopnje, ni dopolnila predloga za oprostitev plačila sodnih taks (s predložitvijo izjave o svojem premoženjskem stanju), je sodišče predlog za oprostitev plačila sodnih taks pravilno zavrglo (108. člen ZPP).

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje odločilo, da se ponovni predlog tožene stranke z dne 3. 1. 2015 za izločitev sodnice zavrže (točka I izreka). Nadalje je predlog tožene stranke za oprostitev plačila sodnih taks za pritožbo zavrglo (točka II izreka) ter odločilo, da mora tožena stranka sodno takso v znesku 494,00 EUR plačati v roku 15 dni na račun Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani (točka III izreka).

2. Zoper sklep se je pravočasno pritožila tožena stranka, smiselno zaradi pritožbenega razloga nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbenemu sodišču predlaga, da sklep razveljavi. Navaja, da je tožena stranka prejela obvestilo o prispeli pošiljki, kjer je navedeno, da začne teči rok, v katerem lahko prevzame pošiljko, v 15 dneh od 10. 12. 2014. Ta rok se je iztekel 25. 12. 2014, kar je božič oziroma dela prost dan, 26. 12. 2014 pa je državni praznik. Tožena stranka je imela možnost prevzeti pošto 27. 12. 2014. Ker je bilo pisanje puščeno v nabiralniku dne 29. 12. 2014, je 8-dnevni rok za dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodnih taks potekel 5. 1. 2015. Glede na to, da je tožena stranka predlog dopolnila 5. 1. 2015, je torej dopolnitev pravočasna.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje v mejah uveljavljanih pritožbenih razlogov, pri čemer je v skladu z določbo drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP; Ur. l. RS, št. 26/1999 in nadalj.) v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb postopka iz 1., 2., 3., 6., 7., 11. točke, razen glede obstoja in pravilnosti pooblastila za postopek pred sodiščem prve stopnje, ter 12. in 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP ter na pravilno uporabo materialnega prava. Pri navedenem preizkusu je ugotovilo, da sodišče prve stopnje ni zagrešilo absolutnih bistvenih kršitev določb postopka, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, pravilno in popolno je ugotovilo dejansko stanje ter pravilno uporabilo materialno pravo.

5. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je bila v tej zadevi izdana sodba dne 3. 10. 2014, zoper katero se je tožena stranka pritožila. Ker je tožena stranka zahtevala izločitev predsednice senata (šele) z vlogo z dne 3. 1. 2015, torej po tem, ko je sodišče prve stopnje že izdalo sodbo, je sodišče prve stopnje v skladu z določbo šestega odstavka 72. člena ZPP pravilno zavrglo tak predlog kot prepozen. V skladu z drugim odstavkom 72. člena ZPP lahko namreč stranka zahteva izločitev sodnika oziroma sodnika porotnika, takoj ko izve, da je podan razlog za izločitev, vendar najpozneje do konca obravnave pred pristojnim sodiščem, če ni bilo obravnave, pa do izdaje odločbe. Zato pritožba v tem delu ni utemeljena.

6. Iz podatkov v spisu nadalje izhaja, da je bilo toženi stranki sodno pisanje - sklep opr. št. I Pd 1456/2012 z dne 4. 12. 2014, po katerem bi morala predlog za oprostitev plačila sodnih taks dopolniti s predložitvijo izjave o svojem premoženjskem stanju, puščeno v poštnem nabiralniku dne 9. 12. 2014. Iz obvestila vročevalca izhaja, da mora tožena stranka pošto dvigniti v 15 dneh. V skladu z določbo četrtega odstavka 142. člena ZPP se rok za dvig pošiljke izteče s pretekom zadnjega, 15. dne od dne, ko je obvestilo puščeno v poštnem nabiralniku. Takrat nastopi fikcija vročitve, rok za vložitev pravnega sredstva pa začne teči že 16. in ne šele 17. dan po puščenem obvestilu (takšno stališče je zavzelo Vrhovno sodišče RS v sklepu opr. št. II Ips 39/2012 z dne 11. 4. 2012). Tožena stranka zmotno meni, da je 15. dan potekel 25. 12. 2014, torej na božič, temveč je potekel že 24. 12. 2014. Zato je rok za dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodnih taks pričel teči 25. 12. 2014. Državni praznik oziroma dela prost dan ne vpliva na začetek teka rokov, temveč le na njegov iztek. Ker je torej rok za dopolnitev predloga potekel 2. 1. 2015, je sodišče prve stopnje predlog za oprostitev plačila sodnih taks utemeljeno zavrglo, saj ni bil dopolnjen v roku, določenem v zgoraj citiranem sklepu z dne 4. 12. 2014, v katerem je sodišče prve stopnje tudi opozorilo toženo stranko na pravne posledice, če predloga ne dopolni. Tožena stranka torej zmotno navaja, da ji je bil dan le 13 - dnevni rok za dvig pošiljke.

7. Ker je sodišče prve stopnje pravilno odločilo tudi o višini sodne takse, glede na tar. št. 2321 Zakona o sodnih taksah (Ur. l. RS, št. 37/2008 s spremembami; ZST-1), pritožbeno sodišče ugotavlja, da niso podani razlogi, ki jih stranka navaja v pritožbi, niti ne tisti, na katere mora paziti pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti. Zato je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP).

8. Ker tožena stranka ni priglasila stroškov pritožbe, je izrek o stroških pritožbenega postopka odpadel.


Zveza:

ZPP člen 72, 72/2, 72/6, 108, 108/4, 142, 142/4.
Datum zadnje spremembe:
21.12.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg4Njg2