<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS sklep Pdp 1047/2015
ECLI:SI:VDSS:2015:PDP.1047.2015

Evidenčna številka:VDS0015649
Datum odločbe:23.12.2015
Senat:Jelka Zorman Bogunovič (preds.), Silva Donko )poroč.), Ruža Križnar Jager
Področje:DELOVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:rok za vložitev pritožbe - zavrženje pritožbe

Jedro

Sodišče prve stopnje je zamudno sodbo z dne 14. 2. 2014 poslalo toženi stranki na naslov sedeža tožene stranke. Iz obvestila o opravljeni vročitvi izhaja, da vročevalec priporočenega pisma (sodbe) ni mogel osebno izročiti naslovniku in tudi ne kakšnemu odraslemu članu njegovega gospodinjstva, zato je pustil dne 26. 2. 2014 obvestilo o prispeli pošiljki v poštnem predalčniku (ker tožnik hišnega predalčnika ni imel). Tožena stranka pisanja ni dvignila v roku 15 dni, zato je vročevalec zamudno sodbo pustil v poštnem predalčniku naslovnika. Pritožba, ki jo je tožena stranka vložila pri naslovnem sodišču več kot leto dni po izteku 15-dnevnega pritožbenega roka, je torej prepozna.

Izrek

Pritožba tožene stranke se kot prepozna zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano zamudno sodbo toženi stranki naložilo, da je dolžna plačati neizplačane plače za čas od 1. 1. 2012 do 7. 7. 2012 v skupnem neto znesku 3.856,38 EUR tako, da od pripadajočih bruto zneskov navedenih v izreku sodbe odvede ustrezne davke in prispevke za socialno varnost in tožeči stranki izplača pripadajoče neto zneske z zakonskimi zamudnimi obrestmi od posamičnih zneskov navedenih v I. točki izreka sodbe. Zavrnilo je izplačilo zakonskih zamudnih obresti pred 19. dnem v mesecu za pretekli mesec. Odločilo je, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki obračunati neizplačani del regresa za letni dopust za leto 2011 v bruto znesku 748,20 EUR ter po predhodnem plačilu davka izplačati neto znesek z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 2. 7. 2011 dalje do plačila, zahtevek za izplačilo zakonskih zamudnih obresti pred 2. 7. 2011 pa zavrnilo (II. točka izreka); toženi stranki je naložilo, da je dolžna obračunati sorazmerni del regresa za letni dopust za leto 2012 v bruto znesku 445,11 EUR in po odvodu davka izplačati pripadajoči neto znesek z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 2. 7. 2012 dalje do plačila, zavrnilo pa zahtevek za izplačilo zakonskih zamudnih obresti pred 2. 7. 2012 (III. točka izreka). Zavrnilo je tožbeni zahtevek, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki obračunati in izplačati pripadajočo odpravnino zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, v višini 246,89 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 8. 7. 2012 dalje do plačila (IV. točka izreka). Odločilo je, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti pravdne stroške v znesku 260,71 EUR, v roku 8 dni pod izvršbo, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi (V. točka izreka).

2. Zoper zamudno sodbo sodišča prve stopnje (pravilno: ugodilni del zamudne sodbe) vlaga pritožbo tožena stranka in v pritožbi navaja, da je šele dne 17. 7. 2015 prejela sklep Okrajnega sodišča v Žalcu, da se dovoli izvršba na premoženje podjetja na podlagi zamudne sodbe Pd 438/2013 in da sodbe sama nikoli ni prejela ter o sodbi ni bila obveščena. V pritožbi navaja, da ne priznava zahtevka tožeče stranke za plačilo neizplačanih plač od 1. 1. 2012 do 7. 7. 2012, saj je tožeči stranki ta znesek neto plač, za sporno obdobje, v celoti plačala v gotovini, tako da je zneske plač direktor in odgovorna oseba podjetja na roke izročila tožeči stranki. Tožena stranka in tožeča stranka sta se dogovorili, da se bo neto znesek plače izplačal delavcu na roke v gotovini vsak mesec kot akontacija plače, ko pa bo podjetje imelo deblokiran poslovni račun, pa se ti zneski izplačajo na TRR tožeče stranke s poslovnega računa podjetja. Dogovor je bil, da bo denar, ki ji je bil izplačan na roke, po izplačilu skupnega zneska na TRR tožeče stranke, tožeča stranka vrnila toženi stranki. Ker do deblokade poslovnega računa ni prišlo, je ostalo izplačilo neto plač tožeči stranki v gotovini. Regres za letni dopust v letu 2011 in del v letu 2012 dejansko ni bil izplačan in tožena stranka priznava dolg v višini 1.193,31 EUR. Tožena stranka predlaga, da sodišče upošteva navedbe v pritožbi ter pritožbi ugodi in zamudno sodbo razveljavi oziroma popravi sodbo, ki se nanaša na neizplačane plače.

3. Tožeča stranka je v odgovoru na pritožbo prerekala trditve tožene stranke v pritožbi in navedla, da tožena stranka v zakonsko določenem roku od prejema tožbe ni podala ugovora in so zato bili izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne sodbe. Ne drži izjava tožene stranke, da je tožeči stranki izplačala neto plače v gotovini in da lahko to potrdi A.A. (žena direktorja), ker je takrat ni bilo v podjetju.

4. Pritožba je prepozna.

5. Po prvem odstavku 333. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji) je rok za vložitev pritožbe 15 dni od vročitve prepisa sodbe. Po drugem odstavku 343. člena ZPP je pritožba prepozna, če je vložena po poteku zakonskega roka zanjo. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje sodbo Pd 438/2013 z dne 14. 2. 2014 poslalo toženi stranki na naslov B., C. 145, kjer je sedež tožene stranke. Iz obvestila o opravljeni vročitvi izhaja, da vročevalec priporočenega pisma (sodbe) ni mogel osebno izročiti naslovniku in tudi ne kakšnemu odraslemu članu njegovega gospodinjstva, zato je pustil dne 26. 2. 2014 obvestilo o prispeli pošiljki v poštnem predalčniku št. ... (ker tožnik hišnega predalčnika ni imel). Tožena stranka pisanja ni dvignila v roku 15 dni, zato je vročevalec zamudno sodbo sodišča prve stopnje Pd 438/2013 z dne 14. 2. 2014 pustil v poštnem predalčniku naslovnika. Šteje se, da je bila toženi stranki sodba vročena dne 14. 3. 2014, petnajst dnevni rok za vložitev pritožbe pa je iztekel 28. 3. 2014. Tožena stranka pa je pritožbo vložila pri naslovnem sodišču dne 24. 8. 2015 (več kot leto dni kasneje), torej prepozno.

6. Pritožbeno sodišče je zato na podlagi 343. člena ZPP v zvezi z 19. členom Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1, Ur. l. RS, št. 2/2004 in naslednji) pritožbo tožeče stranke zavrglo kot prepozno.


Zveza:

ZPP člen 333, 333/1, 343, 343/2.
Datum zadnje spremembe:
03.10.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk3OTgw