<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS sklep Pdp 63/2016
ECLI:SI:VDSS:2016:PDP.63.2016

Evidenčna številka:VDS0016032
Datum odločbe:04.02.2016
Senat:Ruža Križnar Jager (preds.), Sonja Pucko Furman (poroč.), dr. Martina Šetinc Tekavc
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - sodna poravnava - povračilo stroškov - uspeh v postopku

Jedro

Tožeča stranka je s tožbo vtoževala nezakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, podane s strani tožene stranke in plačilo denarnih terjatev iz naslova regresa za letni dopust, stroškov za zdravstveni pregled, razlike v plači in plače, razlike v stroških za prehrano in stroškov prevoza na delo, odškodnine za neizrabljen letni dopust za leto 2014 in 2015 in odškodnine zaradi trpinčenja na delovnem mestu. Pravdni stranki sta na naroku o celotnem spornem razmerju sklenili sodno poravnavo in sodišču predlagali, da odloči o pravdnih stroških. Glede denarnega dela tožbenega zahtevka je sodišče ugotovilo, da je tožeča stranka uspela v višini 58 %, kolikor je tožena stranka dolžna plačati tožeči stranki na podlagi sodne poravnave. Sodišče prve stopnje bi moralo pri svoji odločitvi uporabiti tar. št. 2312, ki med drugim pod točko 3 določa, da se v primeru, če se postopek konča s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe, taksna tarifa po št. 2311 (količnik 2,0) zniža na količnik 0,7. Ker sodišče prve stopnje te določbe taksne tarife ni upoštevalo, temveč je odmerilo takso na podlagi tar. št. 2311 postopek na splošno v količniku 2,0, namesto pravilno po tar. št. 2312 v višini 0,7 količnika, je pritožbeno sodišče spremenilo odločitev sodišča prve stopnje tako, da je pri svoji odločitvi uporabilo tar. št. 2312, saj se je postopek na prvi stopnji končal s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.

Izrek

I. Pritožbi tožeče stranke se ugodi in se II. točka sklepa spremeni tako, da se znesek sodne takse zniža na znesek 50,75 EUR.

II. Pritožba tožene stranke se zavrže kot prepozna.

III. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške pritožbenega postopka v višini 71,39 EUR, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi dalje do plačila.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je sklenilo, da pravdni stranki glede spornega razmerja zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi vsaka krije svoje pravdne stroške (I. točka izreka). Tožeči stranki je naložilo, da je v zvezi z denarnim tožbenim zahtevkom dolžna plačati sorazmerni del sodne takse za tožbo v višini 145,00 EUR na račun sodišča (II. točka izreka). Toženi stranki je naložilo, da je dolžna plačati v zvezi z denarnim tožbenim zahtevkom sorazmerni del sodne takse za tožbo v višini 105,00 EUR na račun sodišča (III. točka izreka).

2. Tožeča stranka vlaga pravočasno pritožbo zoper II. točko izreka sklepa zaradi napačne uporabe materialnega prava. Navaja, da je sodišče prve stopnje sodno takso v višini 250,00 EUR odmerilo na podlagi tar. št. 2311 in uporabilo količnik 2,0 za postopek pred sodiščem prve stopnje (125,00 EUR x 2,0 = 250,00 EUR) in je tako napačno uporabilo Zakon o sodnih taksah (ZST, Ur. l. RS, št. 37/2008 s spremembami), saj pri odločitvi ni upoštevalo tar. št. 2312, ki določa, če se postopek konča s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe, se taksa po tar. št. 2311 zniža na količnik 0,7. Nesporno se je postopek na prvi stopnji končal s sklenitvijo sodne poravnave, zato bi sodišče moralo pri svoji odločitvi uporabiti tar. št. 2312, po kateri znesek sodne takse znaša 87,50 EUR. Taksa bi tako morala biti glede na uspeh tožeče stranke (58 %) odmerjena v višini 50,75 EUR. Priglaša pritožbene stroške.

3. Tožena stranka vlaga pritožbo zoper III. točko sklepa in pritožbenemu sodišču predlaga, da sklep spremeni tako, da razveljavi III. točko sklepa in tožeči stranki naloži v plačilo stroške tega postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

4. Pritožba tožeče stranke je utemeljena, pritožba tožene stranke je prepozna.

5. Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijani del sklepa sodišča prve stopnje v mejah razlogov, ki so navedeni v pritožbi in na podlagi drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/1999 s spremembami) v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 1., 2., 3., 6., 7., 11. točke, razen glede obstoja in pravilnosti pooblastila za postopek pred sodiščem prve stopnje ter 12. in 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP in na pravilno uporabo materialnega prava.

6. Tožeča stranka je s predmetno tožbo vtoževala nezakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, podane s strani tožene stranke z dne 15. 6. 2015 in plačilo denarnih terjatev iz naslova regresa za letni dopust za leti 2014 in 2015, stroškov za zdravstveni pregled, razlike v plači in plače, razlike v stroških za prehrano in stroškov prevoza na delo, na plačilo odškodnine za neizrabljen letni dopust za leto 2014 in 2015 in odškodnine zaradi trpinčenja na delovnem mestu. Skupna glavnica za denarni del tožbenega zahtevka je znašala 8.256,56 EUR.

7. Pravdni stranki sta na naroku dne 4. 12. 2015 o celotnem spornem razmerju sklenili sodno poravnavo in sodišču predlagali, da odloči o pravdnih stroških. Glede denarnega dela tožbenega zahtevka je sodišče ugotovilo, da je tožeča stranka uspela v višini 58 % (v višini 4.789,15 EUR), kolikor je tožena stranka dolžna plačati tožeči stranki na podlagi sodne poravnave.

8. Pritožba utemeljeno opozarja, da bi sodišče prve stopnje pri svoji odločitvi moralo uporabiti tar. št. 2312, ki med drugim pod točko 3 določa, da če se postopek konča s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe, se taksna tarifa po št. 2311 (količnik 2,0) zniža na količnik 0,7. Ker sodišče prve stopnje te določbe taksne tarife ni upoštevalo, temveč je odmerilo takso na podlagi tar. št. 2311 postopek na splošno v količniku 2,0, namesto pravilno po tar. št. 2312 v višini 0,7 količnika, je pritožbeno sodišče utemeljeni pritožbi tožeče stranke ugodilo in spremenilo odločitev sodišča prve stopnje tako, da je pri svoji odločitvi uporabilo tar. št. 2312, saj se je postopek na prvi stopnji končal s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe. Višina takse glede na vrednost spornega predmeta (s količnikom 1,0) znaša v višini 125,00 EUR in upoštevajoč količnik 0,7 (tar. št. 2312) znaša znesek sodne takse v višini 87,50 EUR. Ker je sodišče prve stopnje ugotovilo, da je tožeča stranka uspela v višini 58 %, je pravilno odmerjena sodna taksa v višini 50,75 EUR, kar utemeljeno uveljavlja pritožba.

9. Iz tega razloga je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo tako, da se znesek sodne takse, ki ga je dolžna tožeča stranka plačati, zniža z zneska 145,00 EUR na znesek 50,75 EUR (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s peto alinejo 358. člena ZPP).

10. Ker je tožeča stranka s pritožbo uspela, je upravičena do povrnitve potrebnih pritožbenih stroškov glede na doseženi uspeh (v višini 94,25 EUR) in sicer do nagrade za pritožbo po tar. št. 15/4 Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 2/2014 - OT) v višini 125 točk, 2 % za materialne stroške in 22 % DDV, kar skupaj znaša 71,39 EUR.

11. Rok za vložitev pritožbe po prvem odstavku 333. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP znaša 15 dni od vročitve prepisa sklepa. Po drugem odstavku 343. člena ZPP je pritožba prepozna, če je vložena po preteku zakonskega roka zanjo. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je bil v obravnavani zadevi sklep, skladno s 133. členom ZPP, vročen pooblaščencu tožene stranke v sredo 9. 12. 2015, na pravilnem naslovu A., kot izhaja iz povratnice v spisu (list. št. 51). Prvi dan roka za vložitev pritožbe je bil 10. 12. 2015, 15 dnevni pritožbeni rok pa se je iztekel v četrtek 24. 12. 2015. Pritožba, datirana z dne 24. 12. 2015, je bila priporočeno oddana po pošti v ponedeljek dne 28. 12. 2015 (list. št. 56), torej prepozno.

12. Pritožbeno sodišče je zato na podlagi 1. točke 365. člena ZPP v zvezi s 343. členom ZPP in 19. členom Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1, Ur. l. RS, št. 2/2004 in naslednji) pritožbo tožene stranke zavrglo kot prepozno.


Zveza:

ZPP člen 154.
Datum zadnje spremembe:
15.11.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk5ODQx