<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS sodba Pdp 24/2016
ECLI:SI:VDSS:2016:PDP.24.2016

Evidenčna številka:VDS0015999
Datum odločbe:19.05.2016
Senat:Samo Puppis (preds.), mag. Aleksandra Hočevar Vinski (poroč.), Biserka Kogej Dmitrovič
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:plačilo odpravnine - predčasna razrešitev direktorja - direktor zavoda

Jedro

V 14. členu pogodbe o zaposlitvi, sklenjeni med pravdnima strankama, je bilo med drugim določeno, da v kolikor je direktorica (tožnica) predčasno razrešena brez utemeljenega razloga, ji pogodba o zaposlitvi za delovno mesto direktorja preneha s 30-dnevnim odpovednim rokom in ji pripada odpravnina v višini treh zneskov zadnje plače. V zapisniku seje sveta tožene stranke (zavoda) je bil sprejet sklep, da dosedanja direktorica preneha opravljati delo direktorice in ji preneha mandat direktorice z dnem imenovanja novega direktorja. Iz zapisnika seje mestnega sveta občine pa izhaja, da na tej seji še ni bil imenovan novi direktor zavoda, bilo pa je dano daje soglasje k navedenemu sklepu. Novi direktor je delo nastopil 12. 4. 2013, tožnici pa je takrat predčasno prenehal štiriletni mandat, ki bi sicer trajal do 24. 11. 2014. Ker sta sklepa brez kakršne koli utemeljitve razlogov za razrešitev tožnice z mesta direktorice, je sodišče prve stopnje na podlagi dogovora v pogodbi o zaposlitvi tožnici pravilno priznalo celotno vtoževano odpravnino zaradi predčasne razrešitve.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje.

II. Vsaka stranka krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo razsodilo, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki: - iz naslova odpravnine obračunati bruto znesek 6.811,89 EUR, od tega zneska odvesti predpisane davke in prispevke ter tožeči stranki izplačati neto znesek, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 12. 4. 2013 do plačila; - iz naslova odškodnine za neizkoriščen letni dopust za leto 2013 pa obračunati bruto znesek 1.333,85 EUR, od tega zneska odvesti predpisane davke in prispevke ter tožeči stranki izplačati neto znesek, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 22. 4. 2014 dalje do plačila (I. točka izreka). V presežku je zahtevek iz naslova odškodnine za neizkoriščen letni dopust (1.461,55 EUR bruto) zavrnilo (II. točka izreka). Odločilo je še, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka 915,07 EUR, v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od tako določene zapadlosti do plačila, vse pod izvršbo (III. točka izreka).

2. Zoper ugodilni del sodbe se pritožuje tožena stranka iz vseh treh pritožbenih razlogov po 338. členu ZPP. Navaja, da je sodišče napačno tolmačilo 14. člen v zvezi s 13. členom pogodbe o zaposlitvi z dne 20. 11. 2010. Tožnica je bila predčasno razrešena s funkcije direktorice, ponujena ji je bila nova pogodba o zaposlitvi, katero je sprejela. Zato ne more biti upravičena do odpravnine, saj ji delovno razmerje ni prenehalo. Pravico do odpravnine bi pridobila le, če bi odklonila podpis nove pogodbe oziroma, če bi dokazala, da je bila razrešena brez utemeljenega razloga. Ker zoper sklep o razrešitvi ni ugovarjala ter ni uveljavljala pravnega varstva, ni mogoče zaključiti, da je bila predčasno razrešena brez utemeljenega razloga. Dokazno breme glede neutemeljenosti prenehanja direktorske funkcije je na tožnici. To, da v sklepu razlog razrešitve ni naveden, ne pomeni, da je šlo za razrešitev brez utemeljenega razloga. Ker je bila tožnica v 95 % v bolniškem staležu, letnega dopusta ni mogla izrabiti. Ko je bil bolniški stalež prekinjen, je želela tožnica izrabo letnega dopusta, kar pa zaradi povečanega obsega dela oziroma zaradi poteka delovnega procesa ni bilo možno. Po dveh dneh v službi je zopet nastopila bolniški stalež, kar pomeni, da objektivno ni mogla izkoristiti letnega dopusta. Ker je razlog za nemožnost izrabe tožničina bolezen, ne pa okoliščine na strani delodajalca, ki bi preprečevale izrabo letnega dopusta, ni možno toženi stranki naložiti plačilo nadomestila zaradi neizrabe letnega dopusta. Predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijani del sodbe spremeni ali pa da zadevo razveljavi in vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

3. Tožnica je vložila odgovor na pritožbo v katerem predlaga zavrnitev pritožbe.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijani del sodbe v mejah uveljavljanih pritožbenih razlogov, pri čemer je po uradni dolžnosti pazilo na absolutno bistvene kršitve določb postopka, naštete v drugem odstavku 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl.), ter na pravilno uporabo materialnega prava. Ugotovilo je, da sodišče prve stopnje ni storilo nobenih postopkovnih kršitev, da je pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje ter tudi pravilno uporabilo materialno pravo. Pritožbeno sodišče se strinja z dejanskimi ugotovitvami in materialnopravnimi razlogovanjem sodišča prve stopnje.

6. Sodišče prve stopnje je pravilno uporabilo materialno pravo, katerega v obravnavanem primeru predstavljata 13. in predvsem 14. člen pogodbe o zaposlitvi z dne 29. 11. 2010. Člen 14 se glasi: Direktorica je lahko razrešena pred potekom časa, za katerega je imenovana. Za predčasno prenehanje mandata direktorice se uporabljajo določila Zakona o zavodih in Statuta zavoda. V kolikor je direktorica predčasno razrešena brez utemeljenega razloga, ji pogodba o zaposlitvi za delovno mesto direktorja preneha s 30-dnevnim odpovednim rokom in ji pripada odpravnina v višini treh zneskov zadnje plače. Direktorici se ponudi sklenitev delovnega razmerja v skladu s 13. členom pogodbe o zaposlitvi. Člen 13 se glasi: Po preteku mandata in v primeru, da ni ponovno imenovana za direktorico zavoda, se ji v zavodu ponudi delovno mesto, ki ustreza stopnji njene izobrazbe in delovnim izkušnjam. V primeru, da direktorica tako ponujeno delovno mesto odkloni, ji preneha delovno razmerje v zavodu.

7. Iz 14. člena pogodbe o zaposlitvi ne izhaja, da je pogodbeno dogovorjena odpravnina pogojena s tem, da tožnica v primeru predčasne razrešitve s funkcije direktorice zavrne ponujeno sklenitev delovnega razmerja, ampak s tem, da je bila tožnica predčasno razrešena brez utemeljenega razloga.

8. Pritožba neutemeljeno navaja, da je dokazno breme glede dokazovanja neutemeljenosti razrešitve na tožnici, ter da s tem v zvezi ni relevantno dejstvo, ki ga je izpostavilo sodišče prve stopnje, da v sklepu o razrešitvi razlog razrešitve niti ni obrazložen. Celo v primeru, če bi bil razlog obrazložen, bi bilo še vedno na toženi stranki breme dokazovanja utemeljenost tega razloga, ne pa na tožnici breme dokazovanja neutemeljenosti razloga razrešitve. Ker pa tožena stranka razloga razrešitve sploh ni navedla, tožnica z razlogom niti ni bila seznanjena, zato že po logiki ne more dokazovati neutemeljenosti neznanega razloga. Upoštevaje pri tem tudi siceršnje oteženo dokazovanje negativnega dejstva, so pritožbene navedbe o tožničinem neuspehu pri dokazovanju neutemeljenega razloga razrešitve še toliko bolj neutemeljene.

9. V zvezi s tem tudi ni relevantno, da tožnica sklepa o razrešitvi ni izpodbijala. To daje podlago kvečjemu za sklepanje, da tožnica ni nasprotovala razrešitvi, ne daje pa podlage za sklepanje, da je bil razlog razrešitve utemeljen. Sploh upoštevaje že izpostavljeno dejstvo, da sklep o razrešitvi niti ni vseboval navedbe razloga razrešitve.

10. V zapisniku seje sveta zavoda oziroma tožene stranke z dne 20. 7. 2012 je bil sprejet sklep, da dosedanja direktorica preneha opravljati delo direktorice in ji preneha mandat direktorice z dnem imenovanja novega direktorja. Iz zapisnika seje mestnega sveta občine z dne 18. 12. 2012 izhaja, da na tej seji še ni bil imenovan novi direktor zavoda, bilo pa je dano daje soglasje k navedenemu sklepu z dne 20. 7. 2012. Novi direktor je delo nastopil 12. 4. 2013. Tako, da je tožnici takrat predčasno prenehal štiriletni mandat, ki bi sicer trajal do 24. 11. 2014.

11. Sodišče prve stopnje je tako tožnici na podlagi 14. člena pogodbe o zaposlitvi pravilno priznalo celotno vtoževano odpravnino zaradi predčasne razrešitve.

12. Sodišče prve stopnje tožnici ni priznalo odškodnine zaradi neizkoriščenega letnega dopusta (pravilno: nadomestilo zaradi neizrabljenega letnega dopusta) - za čas, ko je bila direktorica in v tem delu je odločitev pravnomočna. Pod pritožbo tožene stranke je tako le dosojeno nadomestilo za neizrabljen letni dopust (20 dni), ki se nanaša na čas po sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi z dne 30. 5. 2013, ki je bila nato tožnici odpovedana 23. 4. 2014. Tudi ta odločitev sodišča prve stopnje je pravilna (163. člen Zakona o delovnih razmerjih, ZDR-1, Ur. l. RS, št. 23/2013 in nasl.).

13. Pritožba neutemeljeno navaja, da je treba tožničin dolgotrajni bolniški stalež v navedenem obdobju oceniti kot subjektivno okoliščino na strani tožnice, ne pa kot objektivno okoliščino na strani tožene stranke, ki bi dajala podlago za upravičenost do nadomestila. Vendar pa tožena stranka ob tem spregleda, da celo sama v pritožbi navaja, da tožnici v tistih dneh, ko je imela prekinjen bolniški stalež in je prosila za letni dopust, tega ni mogla odobriti zaradi povečanega obsega dela oziroma zaradi delovnega procesa. To pomeni, da je bila tožničin bolniški stalež le eden izmed razlogov za nemožnost izrabe letnega dopusta, v končni posledici pa je bil odločilni razlog za zavrnitev tožničine prošnje za izrabo letnega dopusta vendarle na strani tožene stranke – v organizaciji delovnega procesa, ki je terjal tožničino opravljanje dela, zaradi česar ji izraba dopusta ni bila odobrena. Posledično je upravičena do vtoževanega nadomestila.

14. Ker je pritožbeno sodišče ugotovilo, da niso podani uveljavljani pritožbeni razlogi niti razlogi, na katere pazi po uradni dolžnosti, je pritožbo tožnice zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje (353. člen ZPP).

15. Vsaka stranka krije svoje stroške pritožbenega postopka. Tožena stranka zato, ker s pritožbo ni uspela, tožnica pa zato, ker odgovor na pritožbo ni bil potreben za odločitev o pritožbi (154., 155. in 165. člen ZPP).


Zveza:

ZDR-1 člen 163.
Datum zadnje spremembe:
15.11.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk5ODA4