Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 4825cT1QZHAlMjA2MDQvMjAxNCZkYXRhYmFzZSU1QlZEU1MlNUQ9VkRTUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWFzYw==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VDSS odločba in sklep Pdp 1327/94Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore28.09.1995vzgoja in izobraževanje - sodno varstvo - ravnatelj javnega zavoda - imenovanje ravnatelja - neizbrani kandidat - dokazovanje - zavrnitev dokaznega predloga - prosta presoja dokazov - zastopanje - pooblaščenec - odvetniški kandidat - izločitev sodnika - začasni ukrepOdsotnost predstavnika staršev kot člana sveta zavoda ni mogla vplivati na zakonitost izbire. Odločitev na svetu je bila namreč sprejeta soglasno, v skladu s ZZ pa svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta, torej ne gre za ločevanje med glasovi različnih predstavnikov, ki svet sestavljajo.Sodišče prve stopnje je imelo zakonsko podlago za odložitev izdaje odločbe, saj se je moralo pred odločitvijo posvetovati o več dejanskih in pravnih vprašanjih. Upravičeno je lahko šteti, da gre za tako zapletenozadevo, ki opravičuje odložitev izdaje odločbe. Zato sodišče prve stopnje ni bilo dolžno neposredno po obravnavi izdati in razglasiti odločbe.Odvetniški kandidat lahko nadomešča odvetnika pri vseh opravilih iz 2. člena Zakona o odvetništvu, ne more pa ga nadomeščati pri zastopanju pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije.
VDS odločba Pdp 277/96Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore12.04.1996zastaranje začetka disciplinskega postopka - sestava disciplinske komisije in ugovornega organa zadrugeZačetek disciplinskega postopka ni zastaral, ker je direktor podal zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka disciplinski komisiji znotraj trimesečnega subjektivnega roka. Za nastop zastaranja uvedbe disciplinskega postopka ni bistven datum vročitve zahteve delavcu.Disciplinska komisija zadruge, sestavljena iz treh zadružnikov, je sestavljena zakonito, ker zakon določa le, kdo ne more biti član in ne, kdo mora biti.Ugovorni organ mora glede na sestavo odražati interes lastnikov in delavcev, zato je njegova odločitev v sestavi treh zadružnikov in dveh delavcev, zakonita.
VDS Sodba Pdp 1849/94Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore22.05.1996stroški prevoza na delo in z delaRazdalja 2,3 km od doma do službe ni tako kratka razdalja, da bi jo šteli za pot, ki se običajno prehodi peš, zato je tožnica upravičena do povračila stroškov za prevoz na delo po 2. točki 42. člena KP za negospodarstvo (18/91) ter 94. čl. KP za dejavnost zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije.
VDS Sodba Pdp 2241/94Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore29.05.1996razporeditev - razvrščanje v tarifni razred - osnovna plača - dodatkiDelavec je bil zakonito razporejen na drugo ustrezno delovno mesto ker ni izpolnjeval pogojev za dosedanje delovno mesto po novo sprejetem aktu o sistemizaciji. Dodatek za doktorat pripada delavcu poleg osnovne plače čeprav je bila ob prvem razvrščanju v tarifne razrede na podlagi zatečene plače osnovna plača določena v višjem znesku.
VDS Sodba Pdp 2293/94Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore29.05.1996trajno prenehanje potreb - kriteriji - delovna uspešnostKer je bila tožnica uvrščena med trajno presežne delavce zaradi relativno najnižje ocene delovne uspešnosti v primerjalni skupini delavcev, se prvostopno sodišče utemeljeno ni ukvarjalo z ostalimi izločilnimi kriteriji, ki jih v tem primeru tožena stranka utemeljeno ni uporabila.
VDS Odločba Pdp 1821/94Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore29.05.1996plačilo razlike plače - zadržana plačaDoločbe zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij o potrebnem soglasju delavca za vnovčenje zadržanih zneskov plače v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja je mogoče razumeti le v tem smislu, da so zadržana sredstva v bistvu že pripadla delavcu, tako da ima pravico z njimi razpolagati. Kolikor ne soglaša s porabo teh sredstev v postopku lastninjenja, lahko zahteva njihovo izplačilo.
VDS sklep Pdp 419/95, Pdp 426/95, Pdp 440/95, Pdp 455/95, Pdp 461/95Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore06.06.1996pravdni stroški - določitev izvedenca - založitev predujma za stroškeSklep o določitvi izvedenca in sklep o založitvi predujma za stroške izvedbe dokaza z izvedencem iz 153. čl. ZPP spadata med sklepe procesnega sodstva in zoper njiju ni pritožbe.
VDS odločba Pdp 657/96Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore12.06.1996disciplinska odgovornost - disciplinski ukrep prenehanje delovnega razmerja - pogojna odložitev disciplinskega ukrepaČe je za kršitev delovnih obveznosti po zakonu predviden izrek ukrepa prenehanje delovnega razmerja, sodišče izrečenega disciplinskega ukrepa prenehanje delovnega razmerja zaradi ugotovljenih olajševalnih okoliščin ne sme spremeniti v milejši ukrep (npr. javni opomin).Če ni izkazana pozitivna prognoza, da delavec v disciplinske kršitve ne bo več zahajal, delodajalec ni dolžan disciplinskega ukrepa prenehanje delovnega razmerja pogojno odložiti, tudi če so na strani delavca ugotovljene olajševalne okoliščine.
VDS Sodba Pdp 890/95Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore11.09.1996umik tožbe - pritožbaČe tožnik umakne tožbo po zaključku obravnave in izdaje sodbe pred sodiščem prve stopnje, zoper katero se je tožena stranka pritožila, pa ta po seznanitvi z izjavo tožnika od umika tožbe pritožbe ne umakne, mora sodišče druge stopnje o vloženi pritožbi odločiti.
VDS Sodba Pdp 68/95Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore18.09.1996odgovornost za delovne obveznosti - disciplinski postopek - pomanjkanje dokazov - pogojno odložen ukrepZgolj podatki o nesorazmerni nabavi goriva v primerjavi z mogočo porabo goriva v vozilu glede na prevožene kilometre ne dokazujejo sodelovanja delavca na bencinskem servisu pri "suhem tankanju" za ugotovitev in s tem njegove disciplinske odgovornosti za očitano kršitev delovne obveznosti.
VDS sodba in sklep Pdp 225/95Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore25.10.1996odškodnina za nesrečo pri delu - izvensodna poravnava - stroški postopka - nastanek škode po sklenjeni poravnavi1. Ne glede na sklenjeno izvensodno poravnavo o odškodnini za nesrečo pri delu, pripada oškodovancu pravica, da od povzročitelja škode zahteva večjo odškodnino, če je po sklenjeni izvensodni poravnavi prišlo do nadaljnjega nepredvidenega poslabšanja zdravstvenega stanja. Pri tem okoliščina, da se je oškodovanec s poravnavo odpovedal vsem nadaljnjim terjatvam, nima vpliva na to pravico. S poravnavo o odškodnini za škodo, ki jo je oškodovanec utrpel, je zajeta lahko samo odškodnina za tiste škodljive posledice, ki so bile za stranki predvidljive v času sklepanja poravnave. Če je zatem prišlo do nepredvidljivega poslabšanja zdravja, lahko oškodovanec zahteva odškodnino, ki jo zaradi tega trpi, ne glede na to, da se je s poravnavo tej pravici odrekel. Zapisan dogovor o kritju vse škode oz. popolni poravnavi škode je potrebno razlagati tako, da se nanaša na vso že nastalo škodo in vse tiste posledice oz. bodočo škodo, ki sta jo stranki ob sklepanju poravnave...
VDS sklep in delna sodba Pdp 2410/94Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore15.11.1996pogodba o zaposlitvi - dodatek za težje delovne pogoje - pogoji za sodno varstvo- zdravstveni zavodZahtevku za ugotovitev nezakonitosti oz. neskladnosti predloga pogodbe o zaposlitvi glede določitve dodatka za težje delovne pogoje ni mogoče ugoditi, če predlog pogodbe o zaposlitvi izrečno ne določa tega, da dodatek delavcu ne pripada, temveč napotuje na ureditev s sklepom sveta zavoda, določitev dodatka pa tudi ni obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi (5. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije - Ur.l. RS št. 26/91, 22. člen Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v R Sloveniji - Ur.l. RS št. 18/91).Izven okvira tožbenega zahtevka zgolj za presojo zakonitosti oz.skladnosti predloga pogodbe o zaposlitvi ni mogoče odločati tudi o pravilnosti odločitve zavoda o sprejemu spremembe pravilnika, s katerim se določajo dodatki za težje delovne pogoje.V skladu s 135/4 členom ZDR delavec lahko zahteva presojo zakonitosti predloga pogodbe o zaposlitvi in njene skladnosti z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnim aktom. Zato v...
VDS odločba Pdp 1960/94Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore31.01.1997odpravnina trajno presežnemu delavcu - zahtevek za vrnitev odpravnine - vročitev odločbeZahtevek za vračilo odpravnine trajno presežnemu delavcu je mogoče utemeljeno uveljavljati le, ko odpade pravna podlaga, na podlagi katere je prišlo do izplačila odpravnine, to je šele po pravmomočnosti odločitve sodišča o razveljavitvi sklepov o prenehanju delovnega razmerja. Gre za zahtevek iz naslova neupravičene pridobitve, v skladu 4. odstavka 21. člena ZOR, terjatev iz tega naslova pa niti ne nastane pred pravnomočno odločitvijo sodišča o razveljavitvi sklepov o prenehanju delovnega razmerja.Zaradi tega tudi ni mogoče govoriti o njeni zapadlosti do konca glavne obravnave (v kateri se odloča tudi o zakonitosti sklepov o prenehanju delovnega razmerja), ki je procesna predpostavka za odločanje o dajatvenem zahtevku po nasprotni tožbi, zaradi česar sodišče o takšnem zahtevku ne bi smelo vsebinsko odločati.Vročitev dokončne odločbe delodajalca le delavcu, ne pa tudi njegovemu pooblaščencu, ne vpliva ali more vplivati na zakonitost in pravilnost odločbe...
VDS sklep Pdp 256/99Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore02.04.1999začasna odredba - delna izpolnitev tožbenega zahtevka - denarna terjatevZačasne odredbe so sredstva zavarovanja, zato z njimi praviloma ni mogoče nalagati ravnanje, ki pomeni že delno izpolnitev tožbenega zahtevka in zato začasna odredba ne sme biti takšna, da po svoji vsebini pomeni že samo odločitev o glavni stvari.
VDS sodba in sklep Pdp 97/98Višje delovno in socialno sodišče15.04.1999prenehanje delovnega razmerja zaradi disciplinskega ukrepa - dokaz pribavljen z nezakonito preiskavo - in dubio pro reoZ nezakonito opravljeno preiskavo pridobljeni dokaz ni mogoče uporabiti v postopku za ugotavljanje kršitev delovnih obveznosti.Kršitev delovne obveznosti mora biti ugotovljena z gotovostjo, sicer je v dvomu potrebno odločiti v korist obdolženega delavca (in favorem defensionis).
VDS sodba Pdp 793/97Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore06.05.1999jubilejna nagrada - delovno razmerje za določen čas - novi delodajalecTudi delavec v delovnem razmerju za določen čas je upravičen do jubilejne nagrade, če v takšnem delovnem razmerju dopolni predpisano delovno dobo.Regres za letni dopust je vezan na pravico do izrabe.Delavec je pri novem delodajalcu upravičen do razlike v regresu iz tekočega koledarskega leta, če mu je prejšnji delodajalec izplačal le del te denarne terjatve, ker je pri prvem delodajalcu pridobil pravico le do sorazmernega dela dopusta in regresa.
VDS sklep Pdp 654/99Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore13.05.1999sodna taksaOdločba sodišča o odmeri sodne takse po 27. členu Zakona o sodnih taksah ni sklep o stroških postopka po 3. odstavku Tarifne številke 2 Taksne tarife, zato se za tak sklep ne plača takse. 
VDS sodba Pdp 46/98Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore08.07.1999povrnitev škode - odgovornost delodajalca - poškodba pri delu - terensko delo policista - primerna obutevNi podana niti krivdna niti objektivna odgovornost tožene stranke za škodo, ki jo utrpi tožnik (zvin gležnja) na relativno urejenem prostoru pred lovsko kočo, ob počitku oz. malici tožnika in sodelavcev policistov pri obhodu državne meje, ko je bil tožnik v ustrezni terenski obutvi.
VDS sklep in sodba Pdp 680/98Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore03.09.1999pristojnost direktorja - splošni akt delodajalcaČe ima delodajalec v splošnem aktu določeno, da o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja delavca odloča direktor, ni nobenega razloga, da poslovodni organ ne bi smel izdati odločbe o prenehanju delovnega razmerja na podlagi 23. člena ZDR.
VDS sklep in sodba Pdp 1317/97Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore22.09.1999razporeditev sindikalnega zaupnikaSindikat mora biti na podlagi določbe 2. odst. 33. člena SKPG-93 obvezno pozvan k izdaji soglasja k razporeditvi sindikalnega zaupnika na drugo delovno mesto, sicer je sklep delodajalca nezakonit.

Izberi vse|Izvozi izbrane