Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 4825cT1QZHAlMjA2MDQvMjAxNCZkYXRhYmFzZSU1QlZEU1MlNUQ9VkRTUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yMzY=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VDSS sodba in sklep Pdp 1384/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore29.05.2008javni uslužbenec – plača – dodatek za vodenje in poveljevanjePogoje za priznanje dodatka za vodenje in poveljevanje določa Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS in v upravnih organih, pri čemer le odločitev o višini dodatka (glede na stopnjo odgovornosti do 10 %) prepušča delodajalcu. Ker delodajalcu ne prepušča odločitve, ali bo delavcu, ki izpolnjuje pogoje iz uredbe, dodatek priznal ali ne, je tožnik do vtoževanega dodatka ob ugotovitvi, da je opravljal delo vodje organizacijske enote, upravičen.
VDSS sodba Pdp 1331/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore10.04.2008izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – izostanek z delaKer je bil poziv na delo po pravnomočnosti sodne odločbe, s katero je bilo ugotovljeno, da je tožniku delovno razmerje prenehalo nezakonito, jasen in nedvoumen, bi se tožnik moral nanj odzvati in se zglasiti na delo pri toženi stranki. Ker tega ni storil, mu je tožena stranka zakonito podala izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.
VDSS sodba Pdp 1333/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore17.06.2008redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – kriteriji za izbiro presežnih delavcevRedna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je nezakonita, ker tožena stranka pred svojo odločitvijo, da bo odpoved podala, tožnice ni primerjala z delavci na primerljivih delovnih mestih. Pri izbiri presežnega delavca bi morala uporabiti kriterije, določene v KP dejavnosti oziroma bi morala v sodnem postopku dokazati, da glede na tožničino stopnjo in vrsto strokovne izobrazbe ni bilo drugih primerljivih delavcev.
VDSS sodba X Pdp 1324/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore06.12.2010kolektivni delovni spor – zakonitost stavke – napoved stavkeStavki sta bili zakoniti, saj sta bila tako glede opozorilne stavke kot glede stavke, ki je sledila, predlagatelja obveščena pravočasno, to je pet dni pred dnevom, ki je bil določen kot začetek stavke. Poleg tega sta prejela sklep, v katerem so bile določene stavkovne zahteve in kraj zbiranja udeležencev stavke.
VDSS sodba Pdp 1396/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore25.04.2008odpravnina – redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – kolektivna pogodbaKer ZDR ni določil najvišjih odpravnin, je tožnik upravičen do višje odpravnine po podjetniški kolektivni pogodbi oziroma je tožbeni zahtevek za plačilo razlike v odpravnini med odpravnino po podjetniški kolektivni pogodbi in odpravnino po ZDR, ki jo je tožnik prejel, utemeljen.
VDS sodba Pdp 1317/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore06.04.2007starejši delavec - odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - kolektivni odpustDoločba 114. člena ZDR, ki določa posebno pravno varstvo starejšega delavca pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, se nanaša tudi na odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove ter na odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov. 
VDS sodba in sklep Pdp 1277/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore18.01.2007odškodnina - stroški postopka - sodna razveza pogodbe o zaposlitviOdškodnina po 118. členu ZDR predstavlja nadomestilo za reintegracijo - ko sodišče v primeru ugotovitve nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi na predlog delavca ugotovi, da mu delovno razmerje pri toženi stranki traja zgolj do izdaje sodbe sodišča prve stopnje, namesto nadaljnjega priznanja delovnega razmerja pa se delavcu prizna odškodnina po splošnih pravilih civilnega prava. Gre za institut, ki ga je uvedel novi ZDR in se tako lahko uporabi le v zvezi z odpovedmi pogodbe o zaposlitvi iz časa po 1.1.2003, ne pa tudi v zvezi s sklepi o prenehanju delovnega razmerja po starem ZDR, kot je konkretni izpodbijani sklep, izdan na podlagi 6. točke 100. člena ZDR/90. Vtoževana odškodnina (strošek za dokup manjkajoče zavarovalne dobe ob upokojitvi) in odpravnina ob upokojitvi nista terjatvi, ki sodita v okvir spora o prenehanju delovnega razmerja, zato za tožnika ne pride v poštev ugodnejša taksna (12/3 ZST) oz. stroškovna (41/5 ZDSS-1) posledica. Gre za samostojni...
VDS sklep Pdp 1372/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore14.12.2006plača - vojak - količnik - denarna terajtevSpor o določitvi osnovne plače, izražene v količniku, ne sodi med spore o denarnih terjatvah, za katere je tudi za zaposlene v vojski predvideno neposredno sodno varstvo pred pristojnim sodiščem. Iz tega razloga je tožnikova tožba z zahtevkom za plačilo razlike v plači glede na višji količnik, vložena neposredno na sodišče, nedopustna, saj bi moral predhodno zahtevati odpravo kršitve od delodajalca po 100.a čl. ZObr. 
VDS sodba Pdp 1235/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore30.11.2006izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - bolniški stalež - navodila zdravnikaČetudi tožnik v času bolniškega staleža ni opravljal pridobitnega dela, mu je tožena stranka utemeljeno podala izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, saj je s fizičnim delom okoli hiše ravnal v nasprotju z omejitvami, navedenimi v odločbi invalidske komisije. Glede teh omejitev, ki sicer v odločbi ZZZS niso bile izrecno zapisane, ni mogel biti v zmoti, da gre za dela, ki jih - glede na to, da jih na delovnem mestu ne sem opravljati - lahko opravlja v času bolniškega staleža. 
VDSS sodba in sklep Pdp 1160/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore07.06.2007umik zahtevka - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi - zahtevek za priznanje obstoja delovnega razmerjaKer je tožnik v sporu o zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi umaknil tožbeni zahtevek za ugotovitev trajanja delovnega razmerja za čas nezakonite odpovedi, saj se je zaposlil pri drugem delodajalcu, nima pravice do odškodnine zaradi sodne razveze pogodbe o zaposlitvi.
VDSS sodba Psp 1021/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za socialne spore04.07.2007status zavarovanca - poslovodna oseba - cenzusTožnik je imel po prenehanju zavarovanja na temelju delovnega razmerja kot poslovodja d.o.o. lastnost zavarovanca obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi samega zakona. Ker lastnost zavarovanca kot poslovodna oseba ni pogojevana s cenzusom, višina osnove za obračun dohodnine ni bistvena.
VDSS sodba Pdp 1144/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore06.09.2007redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – rok za podajo odpovedi – kriteriji za izbiro presežnih delavcevTožena stranka je tožnici redno odpovedala pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v okviru roka za podajo odpovedi, ki je začel teči, ko je prejela odgovor ministrstva, s katerim je odreklo soglasje k povečanju števila knjižničarjev. Tega dne je dokončno ugotovila, da dela ene izmed treh knjižničark ne bo več potrebovala, nakar je vse tri delavke ocenila in podala odpoved tožnici, ki je prejela najnižje število točk. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je zakonita.
VDSS sodba in sklep Pdp 1185/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore17.05.2007javni uslužbenec - vojak - plača - količnik za izračun osnovne plače - imenovanje v naziv - napredovanje - razporeditevV obravnavani zadevi ni šlo le za imenovanje v naziv podpolkovnika, ampak istočasno za imenovanje na novo dolžnost poveljnika, ki je više vrednotena od dolžnosti, na katero je bila tožeča stranka razporejena predhodno. Tožena stranka bi zato morala glede priznanja pravic tožeče stranke postopati, tako da bi najprej upoštevala odločbo o imenovanju na dolžnost poveljnika in plačni količnik, ki je v formaciji določen za to dolžnost, nadalje pa bi morala priznati že dosežena napredovanja za tri plačne razrede ter višji količnik za izračun osnovne plače.
VDSS sodba Pdp 1225/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore09.11.2007redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – reorganizacija – kriteriji za izbiro presežnih delavcevTožena stranka je tožnici, ki je delo opravljala na delovnem mestu vodja skladišča za domači trg, utemeljeno redno odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ker sta se skladišči za domači in za tuji trg združili v enotno skladišče oziroma ker je zaradi opisane reorganizacije postalo nepotrebno delo enega delavca na delovnem mestu vodja skladišča. Pri odločitvi, katerega delavca bo izbrala, je tožena stranka na podlagi sklepa uprave upoštevala kriterij strokovne izobrazbe in se utemeljeno odločila, da odpoved poda tožnici, ki je imela nižjo stopnjo strokovne izobrazbe.
VDSS sodba Pdp 1306/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore16.01.2008izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – seznanitev z razlogom – rok za podajo odpovedi – subjektivni rok – prekluziven rokIzredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ni zakonita, ker jo je tožena stranka izdala po poteku prekluzivnega subjektivnega roka za podajo odpovedi, ki je začel teči, ko je bila seznanjena s konkretnimi razlogi, ki odpoved utemeljujejo, to je, ko je prejela osnutek revizijskega poročila, iz katerega so razvidne številne nepravilnosti v zvezi z neplačanimi računi in z uporabo službene kartice.
VDSS sodba in sklep Pdp 1370/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore18.10.2007izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – rok za podajo odpovedi – subjektivni rokSubjektivni rok za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je začel teči, ko je direktor tožene stranke izdal odločbo, s katero je tožniku zaradi njegovega ravnanja prepovedal vstop v prostore podjetja in nadaljnje opravljanje dela, saj je bil že tedaj seznanjen tako s kršitvijo pogodbenih obveznosti iz delovnega razmerja kot s storilcem.
VDSS sodba Pdp 1433/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore23.08.2007izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – znaki kaznivega dejanja – ponarejanje poslovnih listinS tem, ko je tožnik pripravil individualno pogodbo o zaposlitvi in jo lažno antidatiral z izključnim namenom, da si zagotovi finančne koristi ob zamenjavi vodstva tožene stranke, je kršil pogodbene obveznosti v zvezi s sklenitvijo individualne pogodbe o zaposlitvi. Kršitev ima vse znake kaznivega dejanja ponarejanja poslovnih listin in predstavlja utemeljen razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.
VDSS sodba Pdp 1458/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore29.08.2007plačilo za delo – dogovor o plačilu – svobodno urejanje medsebojnih pogodbenih razmerijTožeča stranka je bila v vtoževanem obdobju direktor tožene stranke in je upoštevaje načelo o svobodnem urejanju medsebojnih pogodbenih razmerij upravičena za plačila za opravljanje funkcije, četudi o tem stranki nista sklenili pisne pogodbe. Za upravičenost do plačila zadošča, da je bil dogovor o plačilu razviden iz konkludentnih ravnanj in da ga je tožeča stranka v sodnem postopku dokazala.
VDSS sodba Pdp 1497/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore28.06.2007redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – organizacijski razlog – sprememba delodajalca – sprememba lastništvaOdkup lastninskega deleža ne predstavlja prenosa podjetja oziroma dela podjetja v smislu 73. člena ZDR. Drugotožena stranka je kupila le poslovni delež, tako da je postala 100 % lastnica prvotožene stranke, zamenjava lastništva pa ni povzročila prenosa dejavnosti družbe oziroma dela dejavnosti družbe. Kot lastnica prvotožene stranke je imela drugotožena stranka pravico odločati o organizacijskih spremembah, konkretno o ukinitvi opravljanja dejavnosti v določenem kraju. Ker je na podlagi te odločitve delo tožnice pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi postalo nepotrebno, je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga zakonita.
VDSS sodba in sklep Pdp 1521/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore16.11.2007stari ZDR – sklep o izbiri – razveljavitev sklepaTožena stranka po tem, ko je odločitev o izbiri predsednika uprave sporočila kandidatom, ki so se prijavili na razpis, ni mogla enostransko spremeniti oziroma razveljaviti svoje odločitve o izbiri, ne da bi kateri koli izmed kandidatov ugovarjal.

Izberi vse|Izvozi izbrane