Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 4767cT1QZHAlMjA2MDQvMjAxNCZkYXRhYmFzZSU1QlZEU1MlNUQ9VkRTUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yMzQ=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VDSS sodba Pdp 1497/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore28.06.2007redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – organizacijski razlog – sprememba delodajalca – sprememba lastništvaOdkup lastninskega deleža ne predstavlja prenosa podjetja oziroma dela podjetja v smislu 73. člena ZDR. Drugotožena stranka je kupila le poslovni delež, tako da je postala 100 % lastnica prvotožene stranke, zamenjava lastništva pa ni povzročila prenosa dejavnosti družbe oziroma dela dejavnosti družbe. Kot lastnica prvotožene stranke je imela drugotožena stranka pravico odločati o organizacijskih spremembah, konkretno o ukinitvi opravljanja dejavnosti v določenem kraju. Ker je na podlagi te odločitve delo tožnice pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi postalo nepotrebno, je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga zakonita.
VDSS sodba in sklep Pdp 1521/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore16.11.2007stari ZDR – sklep o izbiri – razveljavitev sklepaTožena stranka po tem, ko je odločitev o izbiri predsednika uprave sporočila kandidatom, ki so se prijavili na razpis, ni mogla enostransko spremeniti oziroma razveljaviti svoje odločitve o izbiri, ne da bi kateri koli izmed kandidatov ugovarjal.
VDSS sodba Pdp 1530/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore16.01.2008redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – krivdni razlog – zagovor – pisno opozoriloRedna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ni zakonita, ker tožena stranka tožnici ni omogočila zagovora v smislu določb ZDR. V dveh predhodnih pisnih opozorilih je sicer navedla, da lahko tožnica poda zagovor kadarkoli popoldne v pisarni direktorja, česar ni storila, v zadnjem pisnem opozorilu (ki bi ga bilo mogoče šteti kot pisno obdolžitev) pa vabila na zagovor ni bilo. V kolikor je tožena stranka štela, da je vabilo na zagovor že podala, bi morala v zadnjem pisnem opozorilu oziroma pisni obdolžitvi to navesti oziroma bi morala navesti okoliščine, zaradi katerih zagovora ne bi bila dolžna omogočiti.
VDSS sodba in sklep Pdp 1536/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore04.10.2007odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – sodno varstvoZa presojo zakonitosti odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi je odločilno, da je tožnica ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga podpisala novo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in za ustrezno delovno mesto, kar pomeni, da je ohranila zaposlitev pri toženi stranki. Iz tega razloga in ker v sporu ni izpodbijala veljavnosti nove pogodbe o zaposlitvi, ni podlage za odločitev, da se vzdrži v veljavi prejšnja – odpovedana pogodba o zaposlitvi.
VDSS sodba in sklep Pdp 1537/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore14.02.2008redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – utemeljen razlogRazrešitev tožnika s funkcije direktorja tožene stranke predstavlja resen in utemeljen poslovni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ker njegovo delo na delovnem mestu direktorja pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi ni več potrebno in ni več mogoče.
VDS sklep Pdp 1277/2005Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore16.11.2006odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe - odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razlogaTožena stranka je opravila uskladitev internih aktov z novim ZDR, zaradi česar je tožniku ponudila novo pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal. Sodišče prve stopnje je spor zmotno presojalo po določilu 47. člena ZDR, ker ni upoštevalo dejstva, da je tožena stranka tožniku pred tem že redno odpovedala prejšnjo pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ne gre za spremembo pogodbe o zaposlitvi, ampak za odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, saj iz 48. člena ZDR izhaja, da je potrebno v primeru, ko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz razlogov iz 1. odstavka 88. člena ZDR in obstajajo razlogi za nadaljevanje dela delavca pod spremenjenimi pogoji ali na drugem delu, skleniti novo pogodbo o zaposlitvi v skladu z 90. členom ZDR. 
VDS sodba Pdp 1258/2005Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore07.10.2005povrnitev stroškov postopka - zloraba procesnih pravicTudi če bi delodajalec s pritožbo uspel, ne bi bil upravičen do povrnitve pritožbenih stroškov glede na določbo 5. odstavka 41. člena ZDSS-1, ki določa, da v sporih o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja delodajalec ne glede na izid sam krije svoje stroške postopka, razen če je delavec z vložitvijo tožbe ali z ravnanjem v postopku zlorabljal procesne pravice. Vložitve tožbe ni mogoče šteti za zlorabo procesnih pravic. 
VDS sklep Pdp 1235/2005Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore06.10.2005revizijaKer je sodišče prve stopnje o zadevi odločilo pred uveljavitvijo ZDSS-1 oz. je bila pred uveljavitvijo ZDSS-1 na prvi stopnji izdana odločba, s katero se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, se je moral tudi pritožbeni postopek na podlagi prehodne in končne določbe ZDSS-1 (2. odst. 84. čl.) nadaljevati po določbah ZDSS. Zato pritožbeno sodišče ni bilo dolžno odločati o dopustnosti revizije po 32. čl. ZDSS-1, saj za te primere te določbe ne veljajo, revizijo pa je dovoljena le v skladu z določbami 367. člena ZPP. 
VDS sodba Pdp 1283/2005Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore30.11.2006odškodnina - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - sodna razveza pogodbe o zaposlitviTožnik se je po izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, na podlagi katere je bil upravičen do bruto plače 826.189,90 SIT, zaposlil pri drugem delodajalcu, kjer je bil upravičen do bruto plače 400.422,60 SIT. Sodišče mu je na podlagi 1. odstavka 118. člena ZDR ob upoštevanju znižanja plače, starosti 50 let in predvidene delovne aktivnosti do upokojitve, priznalo odškodnino v znesku 5.000.000,00 SIT. 
VDS sodba Pdp 1087/2005Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore16.11.2006čas za pripravo obrambe - zagovor - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev delovnih obveznosti - član sveta delavcevTožnik kot član sveta delavcev glede izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja ni užival posebnega varstva pred odpovedjo, saj ni ravnal v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. V zakonu ni določeno, da mora biti delavcu med prejemom pisne obdolžitve in zagovorom zagotovljen določen minimalen čas za pripravo na obrambo. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo je tožena stranka podala po tem, ko je tožniku glede očitane kršitve (odklonitev dela v zvezi z usposobitvijo knjigomata, neopravičeni izostanek z dela, opustitev vodenja evidence o opravljenem delu) določila petdnevni rok za pripravo na zagovor, je zakonita. 
VDS sodba Pdp 1227/2004Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore30.06.2005odpovedZaradi zagotavljanja večje konkurenčnosti je tožena stranka reorganizirala delovni proces in del nalog, ki jih je na delovnem mestu kurirja opravljala tožnica, prenesla na druge delavce, del pa na Pošto, zato je dokazan poslovni razlog za odpoved PZ. Za zakonitost odpovedi ni potrebno, da tožena stranka dokazuje, da ne dosega predvidene prodaje, da so druge družbe uspešnjejše ipd., niti ne, da ukine tožničino delovno mesto.
VDS sodba Pdp 15/2004Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore23.09.2004odpravnina - trajno presežni delavec - davek od plač - prispevkiOdpravnina, izplačana zaradi prenehanja delovnega razmerja po določbi 3. odst. 36. f člena ZDR, je prejemek od katerega se davek od osebnih prejemkov ne plačuje. Plačajo pa se prispevki za socialno varnost.
VDS sodba in sklep Pdp 1732/2004Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore31.03.2005denarni zahtevek - nadomestilo plače - reparacijski zahtevekSodišče mora pri določanju višine reparacijskega zahtevka za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja poleg dohodkov, ki jih ima delavec od začasnega dela, upoštevati tudi nadomestilo za čas brezposelnosti. Po določbi 54. čl. ZZZPB/92 ima ZPIZ pravico od delodajalca zahtevati povrnitev sredstev, če sodišče s pravnomčno sodbo ugotovi, da je delavcu delovno razmerje prenehalo nezakonito. 
VDS sodba in sklep Pdp 101/2004Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore11.03.2004odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - odpoved s ponudbo nove pogodbe - posebno pravno varstvo pred odpovedjo - starejši delavci - rok za podajo redne odpovediČe delodajalec pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov delavcu ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (1. odst. 90. čl. v zvezi s 3. odst. 88. čl. ZDR), mora upoštevati tudi prepoved iz 114. čl. ZDR (posebno pravno varstvo pred odpovedjo za starejše delavce) ter podati odpoved najkasneje v 30 dneh od seznanitve z razlogi za redno odpoved (5. odst. 88. čl. ZDR). Iskanje nove ponudbe za zaposlitev ne more vplivati na drugačno razlogovanje o dnevu seznanitve z razlogom odpovedi, saj je delodajalcu ob času seznanitve z razlogom odpovedi iz poslovnih razlogov znano, s kakšnimi drugimi deli oz. delovnimi mesti razpolaga.
VDS sklep Pdp 1137/2004Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore13.07.2004začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe – verjetnost obstoja terjatve - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - posebno varstvo pred odpovedjo – sindikalni zaupnik Posebno pravno varstvo pred odpovedjo, ki ga določa 1. odstavek 113. člena ZDR, ni absolutno. Res je sicer, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi članom sveta delavcev, delavskemu zaupniku, članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavniku delavcev v svetu zavoda ter imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku, brez soglasja organa, katerega član je. Vendar je od tega pravila v citirani določbi predvidena izjema in sicer, če tak delavec v primeru poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev, ali če gre za odpoved v postopku prenehanja delodajalca.
VDS sklep Pdp 1057/2004Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore08.07.2004začasna odredba - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga - zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi Če delavec ob prejemu odpovedi pogodbe o zaposlitvi zapiše "prebral in zavračam podpis" takšna navedba ne more pomeniti zahteve delavca za zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki je (poleg nasprotovanja sindikata o odpovedi) pogoj za zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi.
VDS sodba Pdp 1784/2004Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore03.11.2005izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - hujša kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja - uporaba službenega vozila - naklep delavcaTožnik je huje kršil obveznost iz delovnega razmerja s tem, da ni spoštoval navodil delodajalca v zvezi z uporabo službenega vozila, saj ga je uporabil v zasebne namene in brez potnega naloga. Pri tem je ravnal naklepno, zato je podan razlog za izredno odpoved PZ po 2. alinei 1. odstavka 111. člena ZDR zakonita.
VDS sodba Pdp 1708/2004Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore24.11.2005redna odpoved - odpovedni razlog - reorganizacijaRazdelitev nalog posameznega delovnega mesta med druge delavce,tako da ti te naloge opravljajo poleg svojega dela oz. pogodbenona druge izvajalce, je ukrep organizacijske narave, kipredstavlja utemeljen razlog za redno odpoved PZ iz poslovnegarazloga delavcu, katerega delo pod pogoji iz PZ ni več potrebno. V primeru odpovedi PZ je delodajalec dolžan preveriti le ali lahko delavca zaposli pod spremenjenimi pogoji, na drugih delih ali ga prekvalificira oz. dokvalificira, ni pa dolžan iskati možnosti za zaposlitev pri drugem delodajalcu. Zato redna odpoved PZ iz poslovnega razloga ni nezakonita iz razloga, da delavki ni bila ponujena PZ pri drugem delodajalcu. 
VDS sodba Pdp 1346/2004Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore23.11.2005odpoved pogodbe o zaposlitvi - program razreševanja presežnih delavcev1. Ker je bilo jasno, da z vstopom v EU delo špediterjev oi 1.5.2004 ne bo več potrebno, so jim bile PZ zakonito odpovedane. Glede na to, da je bil vstop v EU gotov, so bile PZ zakonito odpovedane že prej (tožnici decembra 2003), saj je bil v trenutku odpovedi PZ zaradi gotovih bodočih sprememb poslovni razlog izkazan. 2. Če gre za odpoved PZ iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev, se ne uporabljajo določbe, ki urejajo individualno redno odpoved PZ iz poslovnega razloga. Zato odpoved ni nezakonita, če delodajalec ni postopal po 88/3 členu ZDR, saj so možni ukrepi za preprečitev in omejitev števila odpovedi in omilitev škodljivih posledic obvezna vsebina programa (2. odstavek 97. člena ZDR). 3. V primeru odpovedi PZ iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev se mora delodajalec posvetovati s svetom delavcev (5.alinea 1. odstavka 94. člena ZSDU), ni pa potrebno, da pridobi soglasje sveta delavcev (89/1 člen ZSDU 93. člen ZSDU) k programu razreševanja...
VDS sodba Pdp 1144/2004Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore06.05.2005odpoved - pogodba o zaposlitviZmanjšanje izvajalcev posameznih del ali ukinitev delovnih mest ne pomeni, da niso podani razlogi za prenehanje potrebe po delu tožnikov, tudi če se naloge, ki so jih opravljali ti delavci, opravljajo še naprej oz. če se za njihovo izvajanje sklenejo pogodbe z zunanjimi sodelavci. Tudi odreditev nadur konec leta zaradi začasnega povečanja del ne pomeni, da je odpoved nezakonita. 30 dnevni rok za odpoved pogodbe o zaposlitvi je pričel teči šele z dnem, ko je direktor tožene stranke s sklepom ugotovil število delavcev, za katerega je potrebno zmanjšati število zaposlenih in na katerih delovnih mestih, ne pa že z dnem, ko je tožena stranka sindikate in svet delavcev obvestila o nameravanem zmanjšanju števila zaposlenih. 

Izberi vse|Izvozi izbrane