Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 4767cT1QZHAlMjA2MDQvMjAxNCZkYXRhYmFzZSU1QlZEU1MlNUQ9VkRTUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yMzI=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VDSS sodba Pdp 1260/2010Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore27.01.2011izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poziv nazaj na delo - reintegracija - izostanek z dela - kršitev obveznosti iz delovnega razmerjaTožena stranka, ki je po pravnomočni sodbi tožnika pozivala nazaj na delo, je vedela, da ima tožnik status samostojnega podjetnika in da dela ne more nastopiti takoj. To dejstvo bi morala upoštevati in se z tožnikom dogovoriti o primernem času za nastop dela, ne pa mu podati izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi izostanka z dela. Podana odpoved ni zakonita.
VDSS sodba Pdp 10/2009Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore16.09.2009stroški prevoza na deloDoločba 4. tč. tarifne priloge k SKPgd v povezavi z 2. tč. 52. čl. SKPgd pomeni, da je delodajalec delavcu dolžan povrniti celotne stroške javnega prevoza in ne le 60 % stroškov javnega prevoza, saj je v kolektivni pogodbi je določena le spodnja meja povračila stroškov, v tarifni prilogi k kolektivni pogodbi pa je določena dejanska višina povračila stroškov v višini zgornjih zneskov, do katerih so izplačila iz tega naslova pri ugotavljanju davčne osnove priznana kot odhodek.
VDSS sodba Pdp 136/2009Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore24.09.2009zagovor - izredna odpoved pogodbe o zaposlitviDelodajalec sme ob ugotavljanju, ali obstoji utemeljen razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, upoštevati izjavo delavca, ki jo pridobi v postopku zbiranja informacij v zvezi z morebitnim nepravilnim ravnanjem. Tako pridobljena izjava pa ne more nadomestiti zagovora, ki ga je dolžan delavcu omogočiti po predhodno pravočasno in pravilno vročenem pisnem vabilu na zagovor, ki mora vsebovati obrazložen razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.
VDSS sodba in sklep Pdp 1128/2009Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore20.05.2010zastaranje - reparacija - plača - prikrajšanje pri plači - dokončna in pravnomočna odločbaČeprav je tožnica v sporu glede sklepa o razrešitvi z dne 1. 3. 1999 uspela, to nima neposrednega vpliva na veljavnost kasnejših odločb o razporeditvi oziroma o določitvi plače. Ker so te kasnejše odločbe postale dokončne in pravnomočne in je tožnica na njihovi podlagi prejemala plačo, do višje plače za to obdobje ni upravičena.
VDSS sodba in sklep Pdp 1425/2008Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore05.03.2009regres za letni dopust - sorazmerni delTožnica je bila v delovnem razmerju pri toženi stranki dva meseca in 21 dni, zato je upravičena do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta in do plačila sorazmernega dela regresa. Dolžnosti plačila sorazmernega dela regresa bi se namreč tožena stranka izognila le v primeru, če bi tožnica za to koledarsko leto že prejela celotni znesek regresa za letni dopust s strani svojega predhodnega delodajalca.
VDSS sodba Pdp 185/2008Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore21.08.2008pogodba o zaposlitvi za določen čas – razlog za sklenitev – začasno povečan obseg dela – transformacijaTožena stranka je dokazala zakoniti razlog (začasno povečan obseg dela) za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Dokazala je, da je za delo na nekaterih projektih zadolžila bolj izkušene delavce, ki so bili zaposleni za nedoločen čas, tako da je na izpraznjenih delih nastala začasna potreba po dodatnem delu in sicer do vrnitve delavcev na »svoja« delovna mesta.
VDS sklep Pdp 2007/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore23.12.2003začasna odredba - odpoved pogodbe o zaposlitvi - zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi - vrste začasnih odredb - nastanek pravnih posledic odpovediZačasno odredbo, s katero se zadrži učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi, sodišče lahko izda predvsem, če je bil izveden postopek po 84. in 85. čl. ZDR, lahko pa takšno odredbo delavec predlaga tudi na podlagi 272. čl. ZIZ, saj 273. čl. ZIZ vrst začasnih odredb ne našteva taksativno, temveč jih navaja le primeroma. Vendar tudi v takšnem primeru začasne odredbe, s katero se zadrži učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ni mogoče predlagati, ko je že nastala pravna posledica odpovedi, to je prenehanje delovnega razmerja.
VDS sodba Pdp 1508/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore24.09.2008odpoved pravici - plača - minimum pravicČetudi v ZDR to ni izrecno določeno, je potrebno šteti, da se delavec minimumu pravic, ki mu jih zagotavlja zakon oziroma kolektivna pogodba, ne more odpovedati. To pomeni, da je tožnik upravičen do plače v višini, kot mu jo zagotavlja kolektivna pogodba. 
VDSS sodba Pdp 1455/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore17.09.2008odškodninska odgovornost delavca – elementi odškodninskega delikta – protipravno dejanje – škoda – zastaranje – zakonske zamudne obrestiŠkoda, ki je delodajalcu nastala, ker pri delavcu zaseženih predmetov ni mogel prodati ali uporabiti v proizvodnji, izvira iz nedopustnega ravnanja delavca, ki si je prilastil nekatere proizvode in jih sestavil, tako da niso bili primerni za nadaljnji promet. Za to škodo delavec odškodninsko odgovarja.
VDSS sodba Pdp 1404/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore03.07.2008redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – ukinitev delovnega mesta – reintegracija – rok za podajo odpovedi – subjektivni rokSubjektivni rok za podajo odpovedi ni začel teči z dnem, ko se je tožnik na podlagi pravnomočne sodbe, s katero je bila predhodna odpoved pogodbe o zaposlitvi razveljavljena, vrnil nazaj na delo, ker tega dne tožena stranka ni izvedela ničesar v povezavi z nastankom in obstojem poslovnega razloga. Za dejstvo, da dela tožnika ni potrebovala, je vedela najmanj od spremembe sistemizacije oziroma od ukinitve njegovega delovnega mesta, kar pomeni, da je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi podana po izteku tridesetih dni od seznanitve z razlogom za odpoved in tako nezakonita.
VDSS sodba Pdp 1416/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore08.05.2008redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – krivdni razlog – pisno opozoriloKer tožena stranka tožnika pred odpovedjo ni pisno opozorila na izpolnjevanje obveznosti in na možnost odpovedi v primeru ponovne kršitve, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ni zakonita.
VDSS sodba in sklep Pdp 1479/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore12.06.2008reparacija – nadomestilo plače – regres za letni dopustKer je bilo predhodno pravnomočno razsojeno, da je bila tožniku pogodba o zaposlitvi odpovedana nezakonito, je za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja upravičen do vzpostavitve stanja, kot da do prenehanja delovnega razmerja ne bi prišlo. Upravičen je torej do nadomestila plače, ki bi jo prejemal, če bi v tem obdobju delal pri toženi stranki, in do regresa za letni dopust.
VDSS sodba Pdp 1509/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore23.09.2008povračilo stroškov v zvezi z delom – minimum pravicČetudi v ZDR to ni izrecno določeno, je treba šteti, da se delavec minimumu pravic, ki mu jih zagotavlja zakon oziroma kolektivna pogodba, ne more odpovedati. To pomeni, da je tožnik upravičen do povračila stroškov za službeno potovanje, kot mu jih zagotavlja kolektivna pogodba.
VDSS sodba Pdp 1581/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore24.07.2008redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – organizacijski razlog – ekonomski razlog – ponudba nove pogodbe o zaposlitvi – prekvalifikacijaTožena stranka je utemeljeno podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ker je delo reorganizirala, tako da sedaj tožnikovo delo opravljajo drugi delavci na drugih delovnih mestih poleg svojega dela. Zaradi obstoja opisanega organizacijskega razloga za odpoved toženi stranki ni bilo treba dokazovati obstoja ekonomskega razloga. Tožena stranka ni ravnala nezakonito, ker tožniku ni ponudila pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diagnostik, saj tožnik za delo na tem delovnem mestu ni bil usposobljen, predvsem ni imel zahtevanega znanja tujih jezikov. Tudi morebitna prekvalifikacija tožnika bi bila preobsežna in je tožena stranka ni bila dolžna omogočiti.
VDSS sodba Pdp 1586/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore14.05.2008izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – kršitev obveznosti iz delovnega razmerjaTožnik ni izpolnjeval svojih obveznosti oziroma je kršil navodila delodajalca, s čimer je zagrešil hujšo kršitev pogodbenih obveznosti iz delovnega razmerja. Ne glede na dejstvo, da ravnanje med delavci tožene stranke ni bilo enotno in da so nekateri enako kot tožnik kršili navodila, mu je tožena stranka utemeljeno podala izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.
VDSS sodba Pdp 1591/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore19.06.2008nadomestilo plače – odsotnost z dela zaradi bolezni – osnova za izračunTožena stranka ni pravilno obračunala nadomestila plače za čas zadržanosti z dela, ker je kot osnovo upoštevala plačo delovnega mesta, na katerega naj bi tožnika ustno razporedila. Upoštevati bi morala povprečno mesečno plačo v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala zadržanost od dela, torej plačo delovnega mesta, na katerega je bil tožnik v tem letu razporejen in za katero je prejemal plačo.
VDSS sodba Pdp 1035/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore04.10.2007zamudna sodba – sklepčnost tožbe – odškodninska odgovornost – nesreča pri deluUgotovitev, da je tožba sklepčna, je pravilna, ker v okviru presoje pogojev za izdajo zamudne sodbe zadostuje trditev, da je škoda nastala v zvezi z delom pri toženi stranki in da je tožena stranka zanjo odgovorna, ki jo tožba vsebuje, saj je tožnik navedel, da je delavec tožene stranke, da je pri delu utrpel nesrečo in se poškodoval, ko je delal na gradbišču s strojem, ki mu je odpovedal mehanizem hidravlike, tako da ga je 500 kg težak voziček udaril v glavo in poškodoval.
VDSS sodba Pdp 1314/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore08.05.2008redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – obvestilo o nameravani odpovediDejstvo, da tožnik ni dvignil poštne pošiljke, ker je bil na dopustu, tako da je obvestilo o nameravani odpovedi prejel šele kasneje kot odpoved, ne vpliva na zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.
VDSS sodba Pdp 1350/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore17.04.2008javni uslužbenec – vojak – sklep o prenehanju delovnega razmerja – izobrazbaTožnik je s predložitvijo ponarejenega spričevala dosegel, da ga je tožena stranka obravnavala kot delavca s V. stopnjo izobrazbe ter z njim sklenila pogodbo o zaposlitvi za dolžnost nižjega vojaškega uslužbenca za nedoločen čas. Ob preverjanju verodostojnosti dokazil o izobrazbi je ugotovila, da tožnik zahtevane V. stopnje izobrazbe nima. Iz tega razloga mu je utemeljeno podala sklep o prenehanju delovnega razmerja, ker zaradi neustrezne izobrazbe ni izpolnjeval posebnega pogoja za delo na obrambnem področju.
VDSS sodba Pdp 1360/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore14.05.2008izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – zloraba bolniškega staleža – rok za podajo odpovediZ očitki o zlorabi bolniškega staleža se je tožena stranka seznanila, ko je prejela potrdilo osebne zdravnice tožnice in ko je že bila seznanjena z ugotovitvami detektiva, ki ga je najela za poizvedbe o kršitvah obveznosti iz delovnega razmerja. Tega dne je začel teči prekluzivni rok za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in ne šele na dan zagovora, ki ga je tožnici omogočila šele po poteku dveh mesecev, v katerih ni izvajala nobenih aktivnosti v zvezi z kršitvami. Na zagovoru tožena stranka ni izvedela ničesar novega.

Izberi vse|Izvozi izbrane