Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 4767cT1QZHAlMjA2MDQvMjAxNCZkYXRhYmFzZSU1QlZEU1MlNUQ9VkRTUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yMzA=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VDSS sodba Pdp 1122/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore19.02.2014dodatek za delo ob nedeljah in praznikih - plačilo razlike plače - neizkoriščen letni dopust - odškodninaTožnica je bila zaposlena na delovnem mestu pomožna čistilka, njena delovna obveznost je bila 40 ur tedensko, dnevna razporeditev pa dvoizmenska. Tožena stranka ni predložila nikakršnih dokazov, ki bi dokazovali, da tožnica ni opravljala dela, za katerega uveljavlja plačilo. Zato je tožnica upravičena do vtoževanega dodatka za delo ob nedeljah in praznikih glede na izračun tožnice, ki jo je sama vodila. Tožnica je dokazala, da ni mogla izkoristiti 5 dni delovnega dopusta, ki ji ga delodajalec ni odobril, zato od tožene stranke utemeljeno zahteva odškodnino za neizrabo letnega dopusta.
VDSS sklep Pdp 1144/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore20.02.2014ustavitev postopka - sodna taksa - pravdni stroškiPri plačilu sodne takse se šteje, da je taksa plačana v roku, določenem v plačilnem nalogu, če je denarno nakazilo prejeto v dobro predhodnega podračuna sodišča v treh dneh po izteku tega roka (6.b člen ZST-1). Denarni znesek takse za tožbo ni bil prejet v dobro prehodnega računa sodišča v 15-dnevnem roku, določenem v 1. odstavku 34. člena ZST-1 niti v nadaljnjih treh delovnih dneh (v roku iz 6.b člena ZST-1), kar je razlog za ustavitev postopka (3. odstavek 105.a člena ZPP).
VDSS sodba Pdp 1147/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore19.02.2014izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev navodil zdravnika - odhod iz kraja bivanja brez odobritve zdravnika - imenovani zdravnik - osebni zdravnik - sodna razveza - višina odškodninePristojni zdravnik iz 8. alineje prvega odstavka 111. člena ZDR (izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nespoštovanja navodil pristojnega zdravnika in odhod iz kraja bivanja brez njegove odobritve) ne more biti imenovani zdravnik, ker ima v primerih odobritve odsotnosti s kraja bivanja posebno vlogo osebni zdravnik, saj imenovani zdravnik nima osebnih stikov z zavarovancem.Za izdajo dovoljenja za odhod iz kraja bivanja je bila pristojna tožnikova osebna zdravnica. Tožnik je imel njeno dovoljenje za odhod spornega dne. Tožnik ni kršil njenih navodil in ogrožal svojega zdravstvenega stanja s tem, ko se je udeležil sestanka pri odvetniku. Zato je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo je tožena stranka podala tožniku na podlagi 8. alineje prvega odstavka 111. člena ZDR (nespoštovanje navodil pristojnega zdravnika in odhod iz kraja bivanja brez njegove odobritve), nezakonita.
VDSS sodba in sklep Pdp 1152/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore06.12.2013odškodninska odgovornost delodajalca - izgubljeni zaslužek - premoženjska škodaIzračun materialne škode mora temeljiti na konkretnih podatkih o dejanskih izplačilih, ne pa na predpostavki, da so bili tožniku v spornem obdobju izplačani po višini enaki zneski kot v preteklem obdobju. Za pravilno odločitev o višini mesečnega prikrajšanja tožnika iz naslove izgube na dohodku zaradi nezgode pri delu je zato potrebno pridobiti podatke o tožnikovih prejemkih v spornem obdobju, na podlagi katerih bo mogoč pravilen izračun prikrajšanja.
VDSS sodba in sklep Pdp 1156/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore26.02.2014plačilo razlike plače - dodatek za magisterij - dodatek za specializacijoTožnici pripada dodatek za magisterij od dne, ko je pridobila naslov magistrica znanosti in ne šele od dneva seznanitve tožene stranke o pridobljenem nazivu. Dodatek za specializacijo javnemu uslužbencu pripada ob izpolnjevanju drugih pogojev le, če je specializacija opravljena po končanem univerzitetnem izobraževanju. Ker je tožnica specializacijo opravila po visokošolskem študiju, tožničin tožbeni zahtevek za izplačilo dodatka za specializacijo v spornem obdobju ni utemeljen.
VDSS sodba Pdp 1163/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore20.02.2014pogodba o zaposlitvi za določen čas – zakoniti razlog - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas - posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas - nadomeščanje odsotnih delavcevTožena stranka s tožnikom ni sklenila pogodbe o zaposlitvi za določen čas iz razloga nadomeščanja individualno določenega, začasno odsotnega delavca na določenem delovnem mestu, ampak zaradi potrebe po nadomeščanju odsotnih delavcev v primeru njihove odsotnosti zaradi letnih dopustov, bolniških izostankov in podobno. Gre torej za trajno potrebo po zaposlitvi zadostnega števila delavcev za nedoločen čas, ki bodo učinkovito pokrivali redne potrebe po delu. Ker razlogi za sklenitev delovnega razmerja za določen čas pri toženi stranki niso obstajali, je tožnikov tožbeni zahtevek na ugotovitev, da je tožnik pri toženi stranki v delovnem razmerju za nedoločen čas, utemeljen.
VDSS sklep Pdp 1168/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore26.02.2014ustavitev postopka - pravdni stroški - umik tožbeUmik tožbe ni bil posledica izpolnitve zahtevka, zato mora tožnik toženi stranki povrniti utemeljeno priglašene pravdne stroške.
VDSS sodba Pdp 1186/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore26.02.2014plačilo razlike plače - izplačevanje nižje plače - delovna uspešnost - obveznost plačila - plačilo za delo - sprememba višine plačeZa zakonito znižanje plače tožnici ne zadostuje zgolj ugotovitev direktorice tožene stranke, da delo tožnice ne dosega pričakovanih rezultatov. Tožnica bi morala biti ocenjevana na ustrezni podlagi, ki bi jo bilo v sodnem postopku možno preveriti. Brez take preverljive podlage o ocenjevanju tožničinega dela tožničina plača ne bi smela biti zmanjšana zaradi osebne ocene.V določenem obdobju je tožena stranka tožnici znižala plačo zaradi slabega poslovanja in nedoseganja rezultatov. Pogodba o zaposlitvi o takšnem znižanju plač ni vsebovala določb. Tožena stranka pa tudi ni dokazala, da bi se stranki o tem dogovorili. Ravnanje tožene stranke, ko je brez soglasja tožnice in brez spremembe pogodbe o zaposlitvi tožnice znižala plačo, je zato nezakonito.
VDSS sodba Pdp 1226/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore20.02.2014plača - regres za letni dopust - plačilo za delo - obveznost plačilaDirektor tožene stranke je tožnici plačal določen denarni znesek, vendar iz lastnih sredstev. Tožena stranka v zvezi z navedenim plačilom ni predložila nobenih dokazov, da je šlo za delno poravnavo vtoževanih terjatev iz naslova delovnega razmerja (plače, regresa za letni dopust), zato ni podlage, da bi se ta sredstva odštela od tožničinih terjatev.
VDSS sodba Pdp 1228/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore13.02.2014redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog - preverjanje možnosti zaposlitveUkinitev delovnega mesta, ki ga je zasedala tožnica, predstavlja zadosten in utemeljen razlog za odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov. Ukinitev delovnega mesta ni bila fiktivna, temveč posledica reorganizacije in optimizacije procesa dela, zaradi česar je pretežni del tožničinega dela prenehal obstajati oziroma se je delo moderniziralo in drugače organiziralo.
VDSS sodba Pdp 172/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore25.07.2013poslovni razlog - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - rok za podajo odpovediUpad naročil za delo tožnika (na delovnem mestu ličar), s tem pa tudi odpovedni razlog, je nastal že pred dvema letoma. Odpoved je bila tožniku podana po poteku šestih mesecev od nastanka utemeljenega razloga, kar je po poteku roka iz šestega odstavka 88. člena ZDR, zato je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo je tožena stranka podala tožniku, nezakonita.
VDSS sodba in sklep Pdp 104/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore19.07.2012pogodbena kazen - konkurenčna klavzula - kršitev konkurenčne klavzule - denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzuleTožeča stranka (bivši delodajalec) utemeljeno zahteva povračilo že izplačanih nadomestil za spoštovanje konkurenčne klavzule, ki jih je tožena stranka prejela neupravičeno, to je za obdobje, ko se je zaposlila pri drugi (konkurenčni) družbi. Za čas, ko je bila tožena stranka brezposelna, pa je nadomestila prejemala upravičeno in vrnitveni zahtevek ni utemeljen.
VDSS sodba Pdp 117/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore20.04.2012vzgoja in izobraževanje - pogodba o zaposlitvi za določen čas - transformacija - razlog za sklenitevKer ob sklepanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri toženi stranki ni bil podan razlog predvidenega zmanjšanja obsega vpisa učencev (poseben razlog za zaposlovanje za določen čas po sedmem odstavku 109. člena ZOFVI), pogodba o zaposlitvi za določen čas ni bila zakonito sklenjena in se šteje za pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
VDSS Sodba X Pdp 1067/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore15.04.2013dolžnost izpolnitve obveznosti - regres - prepoved povratne veljave pravnih aktov - kolektivni delovni spor - javni uslužbenci - dogovor - kršitev kolektivne pogodbe - interventni ukrepi - znižanje regresa - sindikati - dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012Deveta točka Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Dogovor 2010), določa, da se regres za letni dopust v letih 2011 in 2012 izplača v višini 692 EUR, in sicer pri plači za mesec april 2011 in april 2012 in ima po vsebini naravo kolektivne pogodbe, saj ureja pravice delavcev iz delovnega razmerja oz. prejemke delavcev v zvezi z delovnim razmerjem. Predstavlja aneks h KPJS, ki je pravno zavezujoč za nasprotnega udeleženca.Določba 176. člena ZUJF, ki določa, da se zaposlenim ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, drugega odstavka 5. člena ZDIU12, KPJS in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, za leto 2012 izplača regres za letni dopust upoštevaje uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa, ne velja za terjatve iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so pred njegovo uveljavitvijo že zapadle v plačilo. Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence spada med takšne...
VDSS sodba Pdp 1088/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore17.01.2013redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – starejši delavecTožnica je ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi imela status starejše delavke in ni izpolnjevala niti minimalnih pogojev za pridobitev starostne pokojnine niti ji ni bila zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno pokojnino. Ker tožnica ni podpisala pisnega soglasja k odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, je izpodbijana redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga nezakonita.
VDSS sklep Pdp 1231/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore24.12.2012začasna odredba – zavarovanje denarne terjatve – postopek likvidacije - nevarnostRazpolaganje v smislu poplačil terjatev upnikom ali vnovčevanje likvidacijske mase z odtujevanjem premoženja dolžnika – tožene stranke v postopku likvidacije, kar je naloga likvidacijskega upravitelja, ne predstavlja nevarnosti v smislu 270. člena ZIZ (nevarnosti, da je zaradi dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega razpolaganja s premoženjem uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena).
VDSS sodba Pdp 1165/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore14.02.2013izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev obveznosti iz delovnega razmerjaTožnik je predčasno zapuščal delovno mesto v privatne namene in pri tem svojih odhodov in prihodov ni pravilno evidentiral, skladno s hotelskim kodeksom. Navedene tožnikove kršitve res ne bi bilo mogoče kvalificirati kot hujše, v posamičnem in enkratnem ter izjemnem primeru, vendar pa glede na pogostost tožnikovih predčasnih odhodov z dela in predvsem, da je poskušal predčasne odhode prikriti z lažno registracijo odhodov, za katero je nagovoril podrejeno osebo, pa je tožnik s tem ravnanjem huje kršil pogodbene obveznosti. Zato je bil podan utemeljen razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi in je bil ukrep sorazmeren in ustrezen glede na storjeno in dokazano kršitev.
VDSS sodba Pdp 1174/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore28.02.2013redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - utemeljen razlog - ukinitev delovnega mesta - zaposlitev pod spremenjenimi pogojiUkinitev delovnega mesta in porazdelitev nalog tega delovnega mesta med druge delavce je lahko utemeljen poslovni razlog, vendar pa delodajalec s fiktivnim ustvarjanjem okoliščin, ki naj bi utemeljevale odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, tega instituta ne sme zlorabiti. Za presojo zakonitosti podane odpovedi ni pomembna le formalna ukinitev delovnega mesta, temveč tudi, ali prav ta ukinitev ne kaže na zlorabo instituta odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Nova zaposlitev dveh delavk tik pred tožničino odpovedjo na delovnih mestih, na katerih bi lahko delala tudi tožnica, kaže na zlorabo.
VDSS sklep Pdp 178/2011Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore31.03.2011čas za pripravo obrambe - zagovor - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - vabilo na zagovorKer je glavni namen roka, ki mora poteči med prejemom vabila in zagovorom, da ima delavec dovolj časa, da se učinkovito pripravi na zagovor, ob dejstvih, da se je tožnik zagovora udeležil, da je zagovor osebno podal in da si je za zagovor zagotovil tudi strokovno pomoč, tožniku pravica do zagovora ni bila kršena, kljub temu, da je imel za pripravo na zagovor dva delovna dneva in ne tri delovne dni.
VDSS sodba Pdp 201/2011Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore04.03.2011zamudna sodba - sklepčnost tožbe - plača - regres za letni dopustSodišče prve stopnje je, ker tožena stranka na tožbo ni odgovorila, utemeljeno izdalo zamudno sodbo, saj iz dejstev, ki so navedena v tožbi (dejanska zaposlitev tožnika pri toženi stranki na delovnem mestu tesarja z osnovno plačo 622,00 EUR bruto, neplačilo regresa za letni dopust, neizplačana plača za februar 2009 in premalo izplačana plača za marec 2009), izhaja vtoževana posledica, to je utemeljitev zahtevka za obračun in izplačilo vtoževanih prejemkov iz delovnega razmerja.

Izberi vse|Izvozi izbrane