<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS Sklep Pdp 103/2019
ECLI:SI:VDSS:2019:PDP.103.2019

Evidenčna številka:VDS00026382
Datum odločbe:21.02.2019
Senat:Silva Donko (preds.), dr. Martina Šetinc Tekavc (poroč.), Valerija Nahtigal Čurman
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:odločitev o pravdnih stroških - delna izpolnitev zahtevka - takojšen umik - načelo uspeha

Jedro

V sodni praksi je uveljavljeno stališče, da tudi v primeru, ko tožnik tožbe ne umakne takoj po izpolnitvi zahtevka, ne izgubi pravice do povrnitve stroškov za tožbo glede na njen uspeh, saj ti stroški niso povzročeni po njegovi krivdi, povrniti pa ji mora vse stroške, ki so ji nastali po izpolnitvi zahtevka, ker ni takoj umaknil tožbe.

Izrek

I. Pritožbama se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

II. Pritožbeni stroški so nadaljnji stroški postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom odločilo, da mora tožnik toženi stranki povrniti stroške postopka v višini 117,05 EUR, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, svoje stroške postopka pa krije sam.

2. Zoper sklep vlagata pritožbi obe stranki.

3. Tožena stranka vlaga pritožbo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka in predlaga spremembo izpodbijanega sklepa tako, da se stroške postopka skupaj s pritožbenimi stroški z zakonskimi zamudnimi obrestmi naloži v plačilo odvetniku tožnika. Sklicuje se na to, da je že v soglasju k umiku tožbe in prvi pripravljalni vlogi z dne 21. 6. 2018 podala ugovor aktivne legitimacije, saj tožeča stranka A.A. ne obstaja v registru E-RISK DUNZ, niti ni zaposlena pri toženi stranki. Navaja, da iz obračuna plače za mesec november 2017, ki ga je k umiku tožbe priložil tožnik, niso razvidni osebni podatki osebe, na katero se obračun nanaša. Trdi, da tožeča stranka A.A. ne obstoji, zato so toženi stranki nastali stroški po krivdi pooblaščenca tožeče stranke, ki naj jih sodišče kot separatne stroške naloži v plačilu odvetniku skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, saj jih je ta povzročil s sprožitvijo postopka zoper toženo stranko. Priglaša stroške pritožbe.

4. Zoper odločitev o stroških postopka se pritožuje tožnik zaradi vseh pritožbenih razlogov po 338. členu ZPP. Navaja, da je še vedno sporno, ali pripadnikom SV pripada 30 % ali 130 % dodatek. Vztrajanje tožnika pri tožbi je bilo očitno upravičeno, saj je tožena stranka naknadno 5. 12. 2017 in 5. 3. 2018 posameznim pripadnikom ponovno izplačala določene 30 % dodatke, še vedno pa ni pravnomočno odločeno o tem, ali jim morda pripada celo 130 %. Zato ni razumljivo, kdaj naj bi nastopil tisti trenutek, ko naj bi bil tožnik dolžan umakniti tožbo, da ga ne bi zadele posledice po prvem odstavku 158. člena ZPP. Meni, da bi sodišče moralo uporabiti drugi odstavek 154. člena ZPP, kar je bila podlaga za odločitev v drugih istovrstnih zadevah. Tudi pritožbeno sodišče je v zadevi opr. št. Pdp 412/2018 obrazložilo, da roka ne določata niti Zakon o delovnih in socialnih sodiščih niti ZPP. Zato bi moralo sodišče odločiti, da se mu povrnejo stroški v sorazmerju z uspehom v pravdi oziroma da se mu povrnejo vsi stroški, ker je bila tožba potrebna. Tožnik je namreč za vtoževano obdobje prejel plačilo 264,87 EUR bruto. Predlaga, da pritožbeno sodišče odločitev o stroških spremeni in tožniku prizna vse stroške postopka, ker so bili za postopek potrebni, toženi stranki pa naloži tudi povrnitev pritožbenih stroškov.

5. Pritožbi sta utemeljeni.

6. Pritožbeno sodišče je sklep sodišča prve stopnje preizkusilo v okviru pritožbenih razlogov in razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti, po drugem odstavku 350. člena v zvezi z 366. členom Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl. - ZPP).

7. Tožena stranka utemeljeno uveljavlja, da v predmetni zadevi ni razčiščena aktivna legitimacija tožnika z imenom in priimkom, kot je naveden v tožbi, to je A.A., B. 40, C., ki naj bi bil glede na tožbene navedbe zaposlen kot pripadnik stalne sestave Slovenske vojske pri toženi stranki. Iz vlog tožeče stranke sicer izhaja, da ji je ime A.A., vendar pritožbeno sodišče ugotavlja, da je na (sicer slabo vidni kopiji) pooblastila za vložitev tožbe kot pooblastitelj naveden D.D., prav tako pa iz izpisa plačilnega prometa UJPNet (list. št. 19) izhaja, da je bila 29. 8. 2008 sodna taksa za sodbo po tar. št. 2312 ZST-1 v višini 23,80 EUR po plačilnem nalogu z dne 26. 7. 2018 plačana s strani osebe z imenom D.D.. Glede na navedeno obstoji možnost, da je prišlo do pisne pomote v zvezi z navedbo imena tožnika.

8. Tožena stranka je v soglasju z umikom tožbe, torej pred končanjem postopka pred sodiščem prve stopnje, uveljavljala ugovor aktivne legitimacije oziroma, da A.A. pri njej ni bil nikoli zaposlen, zato pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje preuranjeno izdalo izpodbijani sklep o stroških, v katerem je kot tožnik naveden A.A., ne da bi se prepričalo o njegovi aktivni legitimaciji za vodenje tega individualnega delovnega spora.

9. Utemeljena je tudi pritožba tožnika, saj je sodišče prve stopnje zaradi nepravilnega materialnopravnega stališča (da je tožnik tožbo umaknil nepravočasno, sklicujoč se na Slovar slovenskega knjižnega jezika) tožniku naložilo povrnitev vseh stroškov postopka tožene stranke, čeprav bi moralo stroške odmeriti v skladu z načelom uspeha, to je po določbi drugega odstavka 154. člena ZPP, saj je tožena stranka le delno izpolnila tožbeni zahtevek. V sodni praksi je uveljavljeno stališče, da tudi v primeru, ko tožnik tožbe ne umakne takoj po izpolnitvi zahtevka, ne izgubi pravice do povrnitve stroškov za tožbo glede na njen uspeh, saj ti stroški niso povzročeni po njegovi krivdi, povrniti pa ji mora vse stroške, ki so ji nastali po izpolnitvi zahtevka, ker ni takoj umaknil tožbe. V eni od podobnih zadev je sodišče presodilo, da umik tožbe po preteku štirih mesecev, odkar je tožena stranka izpolnila zahtevek, lahko pomeni kvečjemu podlago za zahtevek, da ji tožnik povrne t. i. krivdno povzročene stroške, ne pa stroškov, ki so toženi stranki nastali do umika tožbe (sklep Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. II Cp 1707/2015). Tudi sicer je pri presoji pravočasnosti umika tožbe po izpolnitvi zahtevka pomembno, da med izpolnitvijo zahtevka in umikom tožbe ni bilo opravljeno nobeno potrebno procesno dejanje in da nobeni stranki niso nastali kakršnikoli stroški, povezani s postopkom. V takšnih primerih je treba šteti, da je tožba umaknjena takoj po izpolnitvi, tudi če med samim izplačilom in umikom preteče nekaj mesecev. Takšno stališče je pritožbeno sodišče zavzelo v več istovrstnih podobnih zadevah. Enako stališče pa je v zvezi s tem vprašanjem (to je razlago pojma "takoj" v citirani določbi prvega odstavka 158. člena ZPP) v sodni praksi zavzeto v številnih odločbah višjih sodišč splošne pristojnosti (npr. v zadevah Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Cpg 1091/2015, I Cpg 1577/2013, I Cp 137/2016). V sklepu opr. št. I Cpg 1577/2013) je Višje sodišče v Ljubljani zavzelo stališče, da namen določbe prvega odstavka 158. člena ZPP ni v pretirano ozki in posledično nerazumno strogi določitvi časovnega obdobja, ki bi ga še bilo mogoče subsumirati pod termin "takoj", saj se s prevalitvijo negativne stroškovne posledice na tožečo stranko, če ta tožbe na umakne takoj po izpolnitvi zahtevka s strani tožene stranke, skuša preprečiti nastajanje morebitnih nadaljnjih nepotrebnih pravdnih stroškov. Tako sklicevanje sodišča na Slovar slovenskega knjižnega jezika ni relevantno.

10. Glede na to je pritožbeno sodišče pritožbama tožene stranke in tožnika ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo ter vrnilo zadevo v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP). V novem postopku bo sodišče prve stopnje moralo ugotoviti pravilne identifikacijske podatke o tožeči stranki (180.a člen ZPP) ter skladno z ugotovljenim po potrebi ravnati po 328. v povezavi s 332. členom ZPP in nato ob upoštevanju materialnopravnih stališč iz tega sklepa ponovno odločiti o stroških postopka.

11. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se v skladu z določbo tretjega odstavka 165. člena ZPP pridrži za končno odločbo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 154, 154/2, 158, 158/1.
Datum zadnje spremembe:
27.09.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMxOTY5