<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS Sklep Pdp 552/2018
ECLI:SI:VDSS:2018:PDP.552.2018

Evidenčna številka:VDS00017198
Datum odločbe:05.09.2018
Senat:Aleksandra Hočevar Vinski (preds.), Ruža Križnar Jager (poroč.), Marko Hafner
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:odločitev o pravdnih stroških - delna izpolnitev zahtevka - takojšen umik - načelo uspeha

Jedro

Po prvem odstavku 158. člena ZPP mora tožeča stranka, ki umakne tožbo, povrniti nasprotni stranki pravdne stroške, razen če je tožbo umaknila takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek. Zmotno je stališče, da bi šlo za takojšen umik tožbe le, če bi do tega prišlo v roku 8 dni po izpolnitvi zahtevka oziroma 2 dneva po izpolnitvi zahtevka. Za presojo, ali je za odločitev o stroških postopka po prvem odstavku 158. člena ZPP izpolnjen pogoj takojšnjega umika tožbe po izpolnitvi, ni relevanten le datum izpolnitve, pač pa tudi, kdaj je tožnik zvedel za to, zlasti če gre za več delnih plačil.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani del sklepa sodišča prve stopnje.

II. Tožena stranka sama krije stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je razsodilo, da se zaradi umika tožbe ustavi postopek:

- za obračun 9,93 EUR bruto ter 204,60 EUR bruto, odvod davkov in prispevkov od teh zneskov, ter plačilo neto zneskov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 3. 8. 2013 dalje do plačila,

- za obračun 56,46 EUR bruto, odvod davkov in prispevkov od tega zneska, ter plačilo neto zneska z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5. 2. 2014 dalje do plačila,

- za obračun 52,95 EUR bruto, odvod davkov in prispevkov od tega zneska, ter plačilo neto zneska z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5. 8. 2014 dalje do plačila (I. točka izreka).

Odločilo je, da mora tožena stranka v roku 8 dni od vročitve sodne odločbe, povrniti tožeči stranki stroške postopka v znesku 186,84 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti do plačila (II. točka izreka).

2. Zoper sklep oziroma zoper odločitev o stroških postopka v tem sklepu se pritožuje tožena stranka. Uveljavlja vse pritožbene razloge, to je bistveno kršitev določb postopka, zmotno ugotovitev dejanskega stanja in zmotno uporabo materialnega prava. Predlaga spremembo izpodbijanega dela sklepa, tako da se toženki prizna povračilo vseh pravdnih stroškov ter jih naloži v plačilo tožniku skupaj s stroški pritožbenega postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka 8-dnevnega paricijskega roka dalje do plačila.

Sodišče je z izpodbijanim sklepom zaradi umika tožbe postopek ustavilo, toženi stranki pa naložilo povračilo stroškov pravdnega postopka tožeče stranke v znesku 186,84 EUR s pp, tj. vseh stroškov tožnika, ki jih je kot potrebne ugotovilo sodišče, zmanjšane za stroške, ki so toženki nastali po izpolnitvi obveznosti in ki ji ne bi nastali, če bi tožnik tožbo umaknil takoj. Odločitev sodišča je po mnenju toženke materialno pravno zmotna.

Sodišče je zmotno uporabilo materialno pravo, saj je v 3. točki obrazložitve izpodbijanega sklepa navedlo, da je o stroških odločilo na podlagi 1. odstavka 158. člena ZPP, a ta določa, da je tožeča stranka, ki umakne tožbo, dolžna povrniti nasprotni stranki (vse) pravdne stroške (in torej ne le tistih, ki so ji nastali po izpolnitvi in ji ne bi nastali, če bi bila tožba umaknjena takoj), razen če jo je umaknila takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek. Tožnik tožbe ni umaknil pravočasno, saj jo je umaknil mesec in pol po zadnji (minorni) izpolnitvi in tik pred razpisanim narokom.

Iz sodne prakse izhaja, da pomeni pravni standard pravočasnosti umika tožbe (takoj po izpolnitvi zahtevka) rok 8 dni (tako npr. sklep VSK opr. št. Cpg 59/2017 z dne 12. 5. 2017) oz. 2 dni po izpolnitvi zahtevka (tako npr. sklep VSL opr. št. I Cpg 1308/2015 z dne 19. 1. 2016). Tudi 29. člen ZDSS-1 določa, da lahko sodišče v sodbi naloži dajatev v 8 dnevnem roku za izpolnitev, in če je torej zakonsko določeno, da je primeren rok za izpolnitev zahtevka po sodbi sodišča 8 dni, še toliko bolj velja, da je navedeni rok primeren tudi za umik tožbe po izpolnitvi zahtevka.

Stališče sodišča, ki je upravičenost do povračila stroškov očitno presojalo najprej glede na uspeh v postopku, je materialno pravno zgrešeno, glede na to, da je v 4. točki obrazložitve navedeno, da je toženka izpolnila tožbeni zahtevek praktično v celoti in da 1,6 % vtoževane glavnice, ki ni bila plačana, predstavlja sorazmerno majhen del zahtevka, glede katerega niso nastali posebni stroški. Sodišče je dejansko uporabilo določbo 4. odstavka 154. člena ZPP in ne 1. odstavka 158. člena ZPP kot je navedeno v sodbi, kar izhaja iz 6. točke obrazložitve. Ker je bila tožba umaknjena prepozno, saj tožnik tožbe ni umaknil takoj po izpolnitvi, bi moralo sodišče vse stroške, nastale toženi stranki, naložiti v plačilo tožeči stranki po 1. odstavku 158. člena ZPP ne glede na to, da je toženka tožbeni zahtevek izpolnila.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Pritožbeno sodišče je sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu preizkusilo v okviru pritožbenih razlogov in razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti po drugem odstavku 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl. - ZPP).

5. Tožena stranka se zavzema za priznanje vseh stroškov postopka, ker naj bi bila tožba umaknjena prepozno, pri čemer se sklicuje na določbo 1. odstavka 158. člena ZPP. Po prvem odstavku 158. člena ZPP mora tožeča stranka, ki umakne tožbo, povrniti nasprotni stranki pravdne stroške, razen če je tožbo umaknila takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek. Zmotno je stališče, da bi šlo za takojšen umik tožbe le, če bi do tega prišlo v roku 8 dni po izpolnitvi zahtevka (kot v primeru Cpg 59/2017) oziroma 2 dneva po izpolnitvi zahtevka (kot v primeru I Cpg 1308/2015). Za presojo, ali je za odločitev o stroških postopka po prvem odstavku 158. člena ZPP izpolnjen pogoj takojšnjega umika tožbe po izpolnitvi, ni relevanten le datum izpolnitve, pač pa tudi, kdaj je tožnik zvedel za to, zlasti če gre za več delnih plačil (kot v obravnavanem primeru). Tožena stranka je v vlogi z dne 23. 5. 2018 pojasnila, da je bila v izplačilih, izvedenih dne dne 5. 12. 2017 ter 5. 3. 2018, zajeta tudi izpolnitev vtoževanih zneskov. Tožnik je naslednji dan po prejemu pripravljalne vloge tožene stranke tožbo umaknil. Stranka mora pravilnost obračuna oziroma delnih izpolnitev zahtevka tudi preveriti, zato ni odločilen le datum nakazil na njen račun. Sodišče prve stopnje je zato utemeljeno štelo, da gre za pravočasen umik tožbe v smislu prvega odstavka 158. člena ZPP. V zvezi s to presojo ni relevantno sklicevanje pritožbe na paricijski rok 8 dni iz 29. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/2004 in nasl. - ZDSS-1) ter na rok 15 dni za soglasje k umiku tožbe iz drugega odstavka 188. člena ZPP.

6. Ker niso podani niti uveljavljani pritožbeni razlogi niti razlogi, na katere pazi po uradni dolžnosti, je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani del sklepa sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP).

7. Tožena stranka s pritožbo ni uspela, zato sama krije svoje pritožbene stroške (154. in 165. člen ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 154, 154/2, 158, 158/1.

Pridruženi dokumenti:*

Opr št. sodišča II stopnje: VDSS Sklep Pdp 637/2018, z dne 10.10.2018, ECLI:SI:VDSS:2018:PDP.637.2018

Opr št. sodišča II stopnje: VDSS Sklep Pdp 680/2018, z dne 17.10.2018, ECLI:SI:VDSS:2018:PDP.680.2018

Opr št. sodišča II stopnje: VDSS Sklep Pdp 716/2018, z dne 17.10.2018, ECLI:SI:VDSS:2018:PDP.716.2018

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
04.12.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIzNTkx