<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS Sodba Pdp 543/2017
ECLI:SI:VDSS:2018:PDP.543.2017

Evidenčna številka:VDS00014024
Datum odločbe:21.06.2018
Senat:dr. Martina Šetinc Tekavc (preds.), Valerija Nahtigal Čurman (poroč.), Silva Donko
Področje:DELOVNO PRAVO - JAVNI USLUŽBENCI
Institut:odškodnina za premoženjsko škodo - tedenski počitek - vojak - davki in prispevki - misija

Jedro

Vrhovno sodišče RS je v sodbi opr. št. VIII Ips 226/2017 z dne 23. 1. 2018 sprejelo stališče, ki odstopa od dosedanje sodne prakse, da sodišče v delovnem sporu (kot sporu med delavcem in delodajalcem) ne odloča tudi o tem, ali je delodajalec o prisojenem prejemku delavcu iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem dolžan obračunati in plačati davke in prispevke oziroma od katerih osnov jih je dolžan obračunati in plačati (v tem obsegu gre namreč za javnopravno razmerje). Ob izplačilu prejemka je to stvar izplačevalca (delodajalca oziroma tožene stranke) oziroma pristojnih davčnih organov. Pri tem pa je dolžan upoštevati tudi naravo plačila, ki je v konkretnem primeru odškodnina za premoženjsko škodo zaradi kršitve pogodbenih obveznosti, ki izvirajo iz nezagotovljene pravice delavca do tedenskega počitka.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se I. točka izreka spremeni tako, da se zavrne tožbeni zahtevek iz I. točke izreka, ki se glasi:

"Tožena stranka je v roku 8 dni dolžna za tožečo stranko na znesek 3.604,48 EUR obračunati in plačati davke in prispevke."

II. Tožeča stranka je dolžna toženi stranki v 15 dneh povrniti stroške pritožbenega postopka v višini 175,57 EUR, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne zamude dalje do plačila.

III. Tožeča stranka sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče je izdalo sodbo, s katero je odločilo, da je tožena stranka dolžna v roku 8 dni za tožečo stranko na znesek 3.604,48 EUR obračunati in plačati davke in prispevke (I. točka). Odločilo je, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki v roku 8 dni plačati znesek 3.604,48 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 14. 9. 2013 dalje do plačila (II. točka). Prav tako je odločilo, da je tožena stranka dolžna tožniku v roku 8 dni povrniti stroške tega postopka v znesku 872,42 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi, v primeru zamude z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

2. Zoper navedeno sodbo se pritožuje tožena stranka iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami). V pritožbi navaja, da Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami določa, da je plača pripadnikov v MOM sestavljena iz nominalne osnove za opravljanje vojaške službe izven države in dodatkov. Tako plača pomeni neto plačo, ki jo pripadnik dobi izplačano na račun. Poleg tega je v drugem odstavku 4. člena Uredbe določeno, da plača v Republiki Sloveniji služi kot podlaga za obračun prispevkov, davkov in drugih dajatev ter obveznosti, ki bremenijo plačo pripadnika v času opravljanja vojaške službe izven države. Zato je potrebno upoštevati Zakon o dohodnini (ZDoh-2), po katerem se vsako izplačilo ali ugodnost, ki je neposredno ali posredno povezana z zaposlitvijo, vključuje med dohodke iz zaposlitve. V 15. členu ZDoh-2 je med drugim določeno, da so z dohodnino obdavčeni dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Po ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Odškodnine, od katerih se ne plača dohodnina, so opredeljene v 27. členu in med njih ne spada dosojen znesek, ki ga delodajalec izplača delavcu v zvezi z neizkoriščenim dnevnim počitkom. Tožena stranka meni, da je napačna predvsem okoliščina, da sodišče odmerjeno odškodnino za neizrabljen tedenski počitek obruti, prav tako tudi dejstvo, da sodišče to naredi tako, da zahteva plačilo dohodnine (davkov) na dosojeno odškodnino in ne od dosojene odškodnine. Z Zakonom o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) se določa obračunavanje in plačevanje ter stopnje prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za zaposlovanje. V 3. do 7. členu ZPSV je določeno, od katerih dohodkov se plačujejo prispevki, med njimi pa ni nikjer navedena odškodnina, zato je sodišče nepravilno dosodilo plačilo prispevkov. Tudi 3. člen ZPSV določa, da zavezanci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji in so bili poslani na delo v tujino, plačujejo prispevke za socialno varnost od plače za enaka dela v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodnimi pogodbami določeno drugače. Kot način za računanje odškodnine je sodišče vzelo plačo tožnika v času misije in jo delilo s povprečno mesečno delovno obveznostjo po drugem odstavku 98. člena Zakona o obrambi, prejeti količnik pa sodišče nato pomnoži s številom dni, za kolikor tožniku tedenski počitek ni bil omogočen. Sodišče je v obravnavni sodbi plačilo davkov in prispevkov dosodilo nad izračunano odškodnino, vendar se od odškodnine prispevki ne plačujejo, dohodnina pa se plača, vendar od dosojenega zneska in ne nad njim. Priglaša stroške pritožbe.

3. Tožnik je v odgovoru na pritožbo prerekal trditve tožene stranke v pritožbi in predlagal, da pritožbeno sodišče pritožbo tožene stranke kot neutemeljeno zavrne in potrdi sodbo sodišča prve stopnje. Ne držijo navedbe tožene stranke, da odločitev sodišča glede plačila davkov in prispevkov predstavlja pravni unicum, ker da naj bi se davki in prispevki plačali nad neto osnovo in ne od bruto osnove. Takšne pritožbene navedbe tožene stranke so pravzaprav nerazumljive, saj je tožnik prvotno zahteval obračun bruto nadomestila za neizkoriščene dni tedenskega počitka in nato odvedbo davkov in prispevkov ter izplačilo neto plače. Tožnik opozarja na sodno prakso, in sicer na zadevi opr. št. Pdp 1189/2012 in Pdp 1587/2014. Priglaša stroške odgovora na pritožbo.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijani del sodbe v mejah uveljavljenih pritožbeni razlogov, pri čemer je v skladu z drugim odstavkom 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl.) po uradni dolžnosti pazilo na absolutne bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 1., 2., 3., 6., 7., 11. točke, razen glede obstoja in pravilnosti pooblastila za postopek pred sodiščem prve stopnje, ter 12. in 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP in na pravilno uporabo materialnega prava. Pri tem preizkusu je ugotovilo, da sodišče prve stopnje ni storilo uveljavljanih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, niti tistih, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti, je pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje, vendar je deloma zmotno uporabilo materialno pravo.

6. Sodišče prve stopnje je v tem sporu odločalo o nadomestilu za neizrabljen tedenski počitek. Iz dejanskih ugotovitev sodišča izhaja, da je bil tožnik napoten na opravljanje nalog izven države, v času od 30. 9. 2011 do 31. 3. 2012. Ugotovilo je, da v tem času tožena stranka tožniku ni zagotovila tedenskega počitka, do katerega je bil tožnik upravičen na podlagi Pravilnika o ureditvi določenih vprašanj delovnopravnega statusa pripadnikov Slovenske vojske pri opravljanju nalog v tujini, s katerim je tožena stranka konkretizirala vsebinsko odprt pojem "potrebnega počitka", iz drugega odstavka 53. člena Zakona o Slovenski vojski (ZSSloV, Ur. l. RS, št. 68/2007 in nasl.).

7. Tožena stranka se utemeljeno pritožuje zoper odločitev v I. točki izreka izpodbijane sodbe, da je dolžna v korist tožnika obračunati bruto znesek odškodnine za neizkoriščene dni tedenskega počitka na neto osnovo 3.604,48 EUR ter od bruto zneska odškodnine odvesti pripadajoče davke in prispevke. Vrhovno sodišče RS je v sodbi opr. št. VIII Ips 226/2017 z dne 23. 1. 2018 sprejelo stališče, ki odstopa od dosedanje sodne prakse, da sodišče v delovnem sporu (kot sporu med delavcem in delodajalcem) ne odloča tudi o tem, ali je delodajalec o prisojenem prejemku delavcu iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem dolžan obračunati in plačati davke in prispevke oziroma od katerih osnov jih je dolžan obračunati in plačati (v tem obsegu gre namreč za javnopravno razmerje). Ob izplačilu prejemka je to stvar izplačevalca (delodajalca oziroma tožene stranke) oziroma pristojnih davčnih organov. Pri tem pa je dolžan upoštevati tudi naravo plačila, ki je v konkretnem primeru odškodnina za premoženjsko škodo zaradi kršitve pogodbenih obveznosti, ki izvirajo iz nezagotovljene pravice delavca do tedenskega počitka (tako izhaja tudi iz odločbe Vrhovnega sodišča RS, opr. št. II Ips 313/2015 in VIII Ips 11/2018).

8. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 5. alineje 357. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 351. člena ZPP pritožbi tožene stranke ugodilo in izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako kot izhaja iz izreka te sodbe. Kljub delni spremembi prvostopenjske odločitve pritožbeno sodišče ni poseglo v odločitev o stroških postopka (III. točka izreka), saj se uspeh strank ni bistveno spremenil.

9. Tožena stranka je s pritožbo uspela v celoti, zato ji je dolžan tožnik povrniti potrebne stroške postopka 375 točk za pritožbo (3. alineja točke b) 1 v povezavi s točko 4 tar. št. 15 Odvetniške tarife - OT) in 2-odstotne materialne stroške v višini 7,5 točke, skupaj 385,50 točk oziroma 175,57 EUR. V primeru zamude tožnik dolguje tudi zakonske zamudne obresti od prvega dne po izteku paricijskega roka do plačila.

10. Skladno z določbo prvega odstavka 154. člena ZPP tožnik sam krije svoje stroške odgovora na pritožbo, ker ni prispeval k rešitvi spora. Odločitev temelji na določilih 165. člena ZPP.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o službi v Slovenski vojski (2007) - ZSSloV - člen 53, 53/2.

Pridruženi dokumenti:*

Opr št. sodišča II stopnje: VDSS Sodba Pdp 658/2017, z dne 19.04.2018, ECLI:SI:VDSS:2018:PDP.658.2017

Opr št. sodišča II stopnje: VDSS Sodba Pdp 592/2017, z dne 21.06.2018, ECLI:SI:VDSS:2018:PDP.592.2017

Opr št. sodišča II stopnje: VDSS Sodba Pdp 619/2017, z dne 17.05.2018, ECLI:SI:VDSS:2018:PDP.619.2017

Opr št. sodišča II stopnje: VDSS Sodba Pdp 778/2017, z dne 17.05.2018, ECLI:SI:VDSS:2018:PDP.778.2017

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
28.08.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIxMDk3