<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS Sodba Pdp 401/2017
ECLI:SI:VDSS:2017:PDP.401.2017

Evidenčna številka:VDS00005675
Datum odločbe:13.07.2017
Senat:Sonja Pucko Furman (preds.), Ruža Križnar Jager (poroč.), Silva Donko
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:plača - plačilo dodatkov - neizrabljen tedenski počitek - vojak - misija - napotitev na delo v tujini - davki in prispevki

Jedro

Odškodnina za neizkoriščene dni tedenskega dopusta je po naravi odškodnina za premoženjsko škodo, od katere je potrebno obračunati in plačati ustrezne prispevke in davek. Tako ne gre za plačilo plače, neto plača v tujini pa je le osnova za izračun odškodnine.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu.

II. Vsaka stranka sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče je z izpodbijano sodbo razsodilo, da je tožena stranka dolžna:

- v korist tožnika obračunati bruto znesek odškodnine za neizkoriščene dni tedenskega počitka za čas od 9. 10. 2011 do 5. 5. 2012 na neto osnovo 5.035,68 EUR ter od bruto zneska odškodnine odvesti pripadajoče davke in prispevke, v roku 8 dni pod izvršbo (I. točka izreka),

- tožniku plačati znesek 5.035,68 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. 9. 2013 dalje do plačila, v roku 8 dni (II. točka izreka) ter

- tožniku plačati stroške postopka v višini 1.082,05 EUR in sicer v roku 8 dni od prejema pisnega odpravka sodbe, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izteka tega roka dalje do plačila, pod izvršbo (III. točka izreka).

2. Tožena stranka vlaga pravočasno pritožbo iz razloga zmotne uporabe materialnega prava ter pritožbenemu sodišču predlaga, da sodbo v I. točki izreka spremeni tako, da zavrne tožbeni zahtevek v delu, kjer tožnik zahteva obračun bruto zneska odškodnine in od tega zneska plačilo pripadajočih davkov in prispevkov, zgolj podrejeno pa, da sodbo sodišča prve stopnje razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje, tožniku pa naloži plačilo pritožbenih stroškov postopka. Skladno z določili 1. alineje drugega odstavka 4. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Ur. l. RS, št. 67/2008 in naslednji) se prispevki, davki in druge dajatve ter obveznosti, ki bremenijo plače pripadnika v času opravljanja vojaške službe, obračunajo na podlagi plače, ki bi jo tožnik prejemal, če bi opravljal delo v Sloveniji, to je plače, ki jo tožena stranka izplačuje tožniku na podlagi pogodbe o zaposlitvi za delo na formacijski dolžnosti, ko svoje delo opravlja v domovini. To izhaja tudi iz določb Zakona o dohodnini, zlasti iz določbe prvega odstavka 42. člena ZDoh-2, po katerem se v davčno osnovo javnemu uslužbencu in funkcionarju, napotenemu na delo v tujino, vštevajo samo dohodki iz delovnega razmerja, po vsebini in obsegu ustrezajoči dohodkom iz delovnega razmerja, ki bi jih prejemal za enaka dela v Sloveniji. Glede prispevkov za socialno varnost pa se pritožba sklicuje na določbe 3. do 7. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV), pa tudi na določbe 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), iz katerih ne izhaja, da bi se od odškodnine plačevali prispevki. Po mnenju tožene stranke je zato odločitev sodišča prve stopnje materialnopravno zmotna. Prispevki od t. i. slovenske plače so bili plačani, saj so se mesečno plačevali ob vsaki plači, prejeti za delo v tujini, zato bi ponovno plačilo prispevkov predstavljalo dvakratno plačilo prispevkov za isti dohodek.

3. Tožnik v odgovoru na pritožbo prereka pritožbene navedbe kot neutemeljene ter pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbo kot neutemeljeno zavrne in potrdi sodbo sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Pritožbeno sodišče je preizkusilo sodbo v izpodbijanem delu v mejah pritožbenih razlogov, pri čemer je v skladu z določbo 2. odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji) in po uradni dolžnosti pazilo na absolutne bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 1., 2., 3., 6., 7., 11. točke, razen glede obstoja in pravilnosti pooblastila za postopek pred sodiščem prve stopnje, ter 12. in 14. točke 2. odstavka 339. člena ZPP in na pravilno uporabo materialnega prava. Pri navedenem preizkusu je ugotovilo, da sodišče ni storilo bistvenih kršitev pravil postopka na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, prav tako je po pravilno in popolno ugotovljenem dejanskem stanju pravilno uporabilo materialno pravo.

6. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je tožnik opravljal vojaško službo v B., kjer je bil razporejen na formacijsko dolžnost "voznik varnostnik ostrostrelec". Opravljal je naloge na mirovni operaciji "A." v B. v času od 9. 10. 2011 do 5. 5. 2012, s tem da je bil v času od 21. 12. 2011 do 12. 1. 2012 na posebnem dopustu v Sloveniji. Tožena stranka pa mu v tem obdobju ni omogočila izrabe pravice do tedenskega počitka, do katerega bi bil upravičen, in sicer v trajanju 26 dni, zato mu je prisodilo odškodnino, ob upoštevanju tožnikove mesečne plače v višini 4.211,92 EUR.

7. Pravico do tedenskega počitka za vse delavce določa 156. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/2002 in nasl. - ZDR). Po določbah tega člena ZDR ima delavec poleg pravice do dnevnega počitka (iz 155. člena ZDR, po katerem ima delavec v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur) v obdobju sedmih zaporednih dni pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur. Če mora delavec zaradi objektivnih, tehničnih in organizacijskih razlogov delati na dan tedenskega počitka, se mu zagotovi tedenski počitek na kakšen drug dan v tednu. Zakon o obrambi (ZObr, Ur. l. RS, št. 82/1994 in naslednji) v 97.f členu določa, da ima delavec v obdobju sedmih zaporednih dni poleg pravice do dnevnega počitka praviloma tudi pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur. Prav tako Pravilnik o ureditvi določenih vprašanj delovnopravnega statusa pripadnikov Slovenske vojske pri opravljanju nalog v tujini določa, da pripadniku stalne sestave v času opravljanja nalog v tujini pripada en dan tedenskega počitka, ki ga lahko izkoristi izključno na območju države, v kateri opravlja naloge.

8. Neutemeljena je pritožbena navedba tožene stranke, da bi moralo sodišče tožniku priznati le neto znesek, ne pa obračun bruto zneska odškodnine ter od tega zneska plačilo pripadajočih davkov in prispevkov. Odškodnina za neizkoriščene dni tedenskega dopusta je po naravi odškodnina za premoženjsko škodo, od katere je potrebno obračunati in plačati ustrezne prispevke in davek. Tako ne gre za plačilo plače, neto plača v tujini pa je le osnova za izračun odškodnine. Ker Uredba ureja plače pripadnikov stalne sestave vojske v tujini pri opravljanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah, 1. alineja 2. odstavka 4. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uredba, Ur. l. RS, št. 67/2008 in naslednji), na obveznost tožene stranke za plačilo prispevkov in davka od odškodnine za premoženjsko škodo nima vpliva.

9. Sodišče prve stopnje je svojo odločitev oprlo na pravilno pravno podlago in pravilno presodilo, da dolžnost plačila prispevkov in davkov v primeru, kadar se delavcu prisodi odškodnina zaradi neizkoriščenih dni tedenskega počitka, ki ga ni mogel izrabiti iz razlogov na strani delodajalca - tožene stranke, izhaja iz določb Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV, Ur. l. RS, št. 5/1996 in naslednji) in Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 13/2011 in naslednji). Odškodnina za neizkoriščene dni tedenskega počitka je po svoji naravi odškodnina za premoženjsko škodo in kot taka predstavlja prejemek iz delovnega razmerja, ki ne sodi v kategorijo dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Tudi po 1. odstavku 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Ur. l. RS, št. 96/2002 in naslednji) in 3. odstavku 2. člena ZPSV se prispevki za socialno varnost plačajo od vseh prejemkov iz delovnega razmerja, torej tudi od odškodnine za premoženjsko škodo. Tako je tožena stranka dolžna obračunati prispevke in akontacijo dohodnine in nato odvesti akontacijo dohodnine in prispevke.

10. Plača v Republiki Sloveniji torej služi le kot podlaga za obračun prispevkov, davkov in drugih dajatev ter obveznosti, ki bremenijo plačo pripadnika v času opravljanja vojaške službe izven države. Takšno stališče je pritožbeno sodišče zavzelo v številnih podobnih primerih, npr. v zadevah opr. št. Pdp 1189/2012, Pdp 1587/2014, Pdp 1085/2016 in Pdp 26/2017.

Odškodnina za neizkoriščene dneve tedenskega počitka, do katere je delavec oziroma javni uslužbenec upravičen zato, ker mu je bila kršena pravica do tedenskega počitka, ki mu pripada po zakonu in je moral na dneve, ko bi moral biti prost, opravljati delo na misiji, ne predstavlja plače. Javni uslužbenec je namreč do odškodnine upravičen poleg plače, ki jo je za delo v tujini prejel (za povprečno 174 urno delovno obveznost na mesec). Zato so neutemeljene tudi pritožbene navedbe, da bi ponovno plačilo davkov in prispevkov predstavljalo dvakratno plačilo za isti dohodek (oziroma prejemek iz delovnega razmerja).

11. Ker niso podani niti uveljavljani pritožbeni razlogi niti razlogi, na katere mora pritožbeno sodišče paziti po uradni dolžnosti, je pritožbeno sodišče pritožbo tožene stranke zavrnilo in potrdilo odločitev sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu, za kar je imelo pravno podlago v določbah 353. člena ZPP.

12. Pritožbeno sodišče je odločilo, da stranki sami krijeta svoje stroške pritožbenega postopka in sicer tožena stranka iz razloga, ker s pritožbo ni uspela (1. odstavek 154. člena ZPP), tožnik pa iz razloga, ker njegov odgovor na pritožbo ni bistveno prispeval k rešitvi spora (1. odstavek 155. člena ZPP). Odločitev o pritožbenih stroških postopka temelji na 1. odstavku 165. člena ZPP.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o delovnih razmerjih (2002) - ZDR - člen 155, 156.
Zakon o obrambi (1994) - ZObr - člen 97f.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2012) - ZPIZ-2 - člen 144, 144/1.
Zakon o prispevkih za socialno varnost (1996) - ZPSV - člen 2, 2/3.

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami - člen 4, 4/2, 4/2-1.

Pridruženi dokumenti:*

Opr št. sodišča II stopnje: VDSS Sodba Pdp 436/2017, z dne 13.07.2017, ECLI:SI:VDSS:2017:PDP.436.2017

Opr št. sodišča II stopnje: VDSS Sodba Pdp 516/2017, z dne 07.09.2017, ECLI:SI:VDSS:2017:PDP.516.2017

Opr št. sodišča II stopnje: VDSS Sodba Pdp 591/2017, z dne 20.07.2017, ECLI:SI:VDSS:2017:PDP.591.2017

Opr št. sodišča II stopnje: VDSS Sodba Pdp 595/2017, z dne 24.08.2017, ECLI:SI:VDSS:2017:PDP.595.2017

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
06.12.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEzMjky