<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS sklep Pdp 254/2011
ECLI:SI:VDSS:2011:PDP.254.2011.1

Evidenčna številka:VDS0007532
Datum odločbe:08.09.2011
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za obnovo postopka - obnova postopka - pravdna sposobnost

Jedro

Za odločitev o utemeljenosti predloga za obnovo postopka iz razloga po 4. točki prvega odstavka 394. člena ZPP je bistveno, ali je bila tožena stranka v času, ko je tekel postopek pred sodiščem prve in druge stopnje, pravdno (ne)sposobna. Ker glede tega iz izvedeniškega mnenja, ki je bilo izdelano za potrebe drugega (kazenskega) postopka izhaja, da tožena stranka trpi zaradi depresivne bipolarne motnje in da gre za dolgotrajno bolezen, bi moralo sodišče prve stopnje pred odločitvijo, da predlog za obnovo postopka ni utemeljen, zaslišati izvedenca in preučiti celotno dokumentacijo v spisu.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Pritožbeni stroški so nadaljnji stroški postopka.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo predlog tožene stranke za obnovo postopka (1. točka izreka). Odločilo je, da je tožena stranka dolžna povrniti tožeči stranki stroške postopka v znesku 195,99 EUR, v 15 dneh, pod izvršbo.

Zoper izpodbijani sklep se je pravočasno pritožila tožena stranka iz vseh pritožbenih razlogov iz prvega odstavka 338. člena ZPP. Predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijani sklep spremeni tako, da dovoli obnovo postopka, podredno pa, da sklep razveljavi in vrne zadevo sodišču prve stopnje v novo odločanje. Navaja, da bi moralo sodišče prve stopnje zavzeti jasno in nedvoumno stališče o ekspertizi sodnega izvedenca docenta dr. M.L., ki je temeljito analiziral medicinsko dokumentacijo ter osebno pregledal toženo stranko ter prišel do pravilnega strokovnega zaključka, da gre pri njej za bipolarno afektivno motnjo, zaradi katere se ambulantno in hospitalno zdravi že več kot 25 let. Izvedenec poudarja, da so duševna motnja in tudi hude toženkine telesne bolezni obstajale dolga leta nazaj, ter da so bila pri njej v tistem obdobju prisotna stanja globoke depresije z vsemi nevarnostmi, kot tudi stanja čustvene privzdignjenosti, v kateri si je škodovala tudi ekonomsko. Stanja globoke depresije so pogosta in nevarna, čustvena privzdignjenost in manično stanje pa redkejša. Tožena stranka je po ugotovitvah izvedenca povzročala in povečevala dolgove, vendar je kljub temu vztrajala in celo upala, da bo boljše oziroma je kot „depresivec“ vztrajala do konca, kot je zopet dobesedno povzeto iz ekspertize. Iz tega je možno zaključiti, da že dolga leta nazaj v duševnem pogledu ni bila sposobna razumno ravnati in voditi svoje trgovine, poudaril pa je še, da je bila osemkrat zdravljena v Psihiatrični bolnišnici V., vmes pa tudi v Psihiatrični bolnišnici O., Psihiatrični bolnišnici B. in Psihiatrični kliniki L.. Družinsko je obremenjena z depresijo in je v takšnih okoliščinah že trikrat poskušala napraviti samomor. Sodišče prve stopnje ni raziskovalo in ugotavljalo razlogov za toženkino nesposobnosti razumeti pomen svojih dejanj oziroma obnašanja in zmožnosti imeti zmožnost v oblasti svoje ravnanje. Sodišče prve stopnje bi moralo neposredno zaslišati sodnega izvedenca in izvesti tudi druge dokaze, za katere bi menilo, da jih je potrebno izvesti. Priglaša stroške pritožbe.

V pravočasnem dodatku k pritožbi z dne 25. 2. 2011 tožnica pojasnjuje, da je prejela še izvedensko mnenje psihiatrinje dr. V.P.G., ki ga prilaga k pritožbi.

V odgovoru na pritožbo tožeča stranka prereka navedbe iz pritožbe, predlaga njeno zavrnitev in potrditev sklepa sodišča prve stopnje. Priglaša stroške odgovora na pritožbo.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijani sklep v mejah razlogov, ki jih je uveljavljala tožena stranka v pritožbi, pri tem pa je skladno z določbo 2. odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP; Ur. l. RS, št. 26/99 in nadaljnji), v zvezi s 366. členom ZPP, po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb postopka po 1., 2., 3., 6., 7., 8., 11., 12. in 14. točki 2. odstavka 339. člena ZPP ter na pravilno uporabo materialnega prava. Ker je bila sodba sodišča prve stopnje v tej zadevi izdana pred uveljavitvijo novele ZPP iz leta 2008 (1. 10. 2008), se skladno z določbo 2. odstavka 130. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 45/2008; ZPP-D) postopek nadaljuje po dosedanjih predpisih, zato se uporablja ZPP pred novelo. Pri tem preizkusu je ugotovilo, da sodišče prve stopnje ni zagrešilo absolutnih bistvenih kršitev določb postopka, na katere se pazi po uradni dolžnosti, vendar ni pravilno in popolno ugotovilo dejanskega stanja, zaradi česar ni mogoče preizkusiti pravilne uporabe materialnega prava.

Po določbi 4. točke prvega odstavka 394. člena ZPP se lahko na predlog stranke obnovi postopek, ki je s sodno odločbo pravnomočno končan, če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec nekdo, ki ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna oseba ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen zastopati, ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebnega dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja ali če stranke ni zastopal pooblaščenec v skladu s tem zakonom ali če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je bila pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja pozneje odobrena.

V predlogu za obnovo postopka je tožena stranka izpostavila svoje težko zdravstveno stanje, ki ga je utemeljevala z ugotovitvijo izvedenca docenta dr. M.L. v kazenskem postopku, ki teče zoper njo pred Okrajnim sodiščem v Brežicah, opr. št. K 26/2006, zaradi kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev iz 205. člena KZ. Na naroku za obravnavo predloga je tudi opredelila, da uveljavlja razlog iz 4. točke prvega odstavka 394. člena ZPP. Za odločitev o predlogu je torej bistveno, ali je bila tožena stranka v času, ko je tekel postopek pred sodiščem prve in druge stopnje, pravdno nesposobna. Ker iz izvedeniškega mnenja izhaja, da tožena stranka trpi zaradi depresivne bipolarne motnje (mnenje se sicer nanaša na leto 2004, ko se toženi stranki očita storitev kaznivega dejanja), in da gre za dolgotrajno bolezen, zaradi same narave bolezni po mnenju pritožbenega sodišča v tej fazi postopka ni mogoče izključiti, da je bilo tudi v času pred pravnomočno zaključenim postopkom njeno zdravstveno stanje tako, da ni bila sposobna razumeti pomena svojih dejanj ter imeti v oblasti svojega ravnanja, saj je dejansko stanje v zvezi z navedenim vprašanjem nepopolno ugotovljeno. Zato je zavrnitev predloga za obnovo pravnomočno končanega postopka najmanj preuranjena. Takšen zaključek bi sodišče prve stopnje lahko sprejelo šele na podlagi zaslišanja izvedenca in preučitve celotne dokumentacije v spisu, na podlagi katere bi lahko sklepalo, ali je podan uveljavljani obnovitveni razlog iz 4. točke prvega odstavka 394. člena ZPP. Za odločitev torej ni bistvena ugotovitev sodišča prve stopnje, da je toženo stranko v prvotnem postopku zastopal pooblaščenec odvetnik in da je lahko skrbela za svoje pravice, oziroma da njeno zdravstveno stanje ni bilo takšno, da se ne bi mogla udeleževati obravnave.

Zaradi vsega navedenega je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo ter vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje (3. točka 365. člena ZPP) . Glede na že zgoraj obrazloženo bo moralo sodišče prve stopnje dopolniti dokazni postopek zlasti z zaslišanjem izvedenca psihiatrične stroke docenta dr. M.L., dr. med., ki je podal mnenje v kazenski zadevi, se opredeliti tudi do izvedeniškega mnenja psihiatrinje dr. V.P.G., ki ga je tožena stranka priložila k pritožbi ter natančno raziskati, kakšno je bilo zdravstveno stanje tožene stranke v času pred izdajo sodbe v tej zadevi ter na podlagi tega odločiti, ali je podan obnovitveni razlog iz 4. točke prvega odstavka 394. člena ZPP.

Odločitev o stroških pritožbenega postopka temelji na določbi tretjega odstavka 165. člena ZPP.


Zveza:

ZPP člen 394, 394/1, 394/1-4.
Datum zadnje spremembe:
24.09.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU5OTE5