<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba U 718/92-8
ECLI:SI:VSRS:1993:U.718.92.8

Evidenčna številka:VS10503
Datum odločbe:11.11.1993
Področje:URBANIZEM
Institut:lokacijsko dovoljenje - pogoji

Jedro

Za izdajo lokacijskega dovoljenja so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, tožbeni ugovori glede pomanjkljivosti oziroma pristnosti lokacijskega dovoljenja pa so neutemeljeni.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

Sekretariat za družbeni razvoj občine je dne 23.8.1991 izdal lokacijsko dovoljenje investitorici za gradnjo stanovanjske hiše na zemljišču parc. št. 799/1, ki predstavlja gradbeno parcelo v izmeri 385 m2. Lokacijsko dovoljenje je bilo izdano pod določenimi pogoji, ki so navedeni v izreku odločbe prvostopnega organa.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila pritožbe mejašev med drugimi tudi pritožbo tožnikov. V obrazložitvi odločbe tožena stranka navaja, da je lokacija objekta v skladu z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih v občini(odlok). Po 23. členu tega odloka je v ureditvenem območju S2/3 dovoljena posamična gradnja v strnjenem zazidnem območju naselja na stavbnem zemljišču, na katerem je mogoče zgraditi le posamičen objekt. Iz lokacijske dokumentacije in soglasij pristojnih organov in organizacij izhaja, da so odmiki od sosednjih objektov takšni, da so varovani požarnovarnostni normativi in ukrepi ter sanitarni pogoji.

Zoper to odločbo je tožeča stranka sprožila upravni spor. V tožbi navaja, da lokacijsko dovoljenje ne daje odgovora na njeno pripombo glede osončenosti. Novo obrazloženo sanitarno soglasje ni bilo zahtevano, sicer pa z novim sanitarnim in požarnim soglasjem ni bila seznanjena. Ugotovitve tožene stranke so tudi v nasprotju s točko 8 lokacijskega dovoljenja. Prva in druga točka lokacijskega dovoljenja sta si v nasprotju. V prvem primeru je določen gabarit P+M, v drugem pa K+P+M. Na severozahodni strani gradbena parcela posega v javno pot. Uradna razmejitev med parcelo št. 799/1 in 1416 ni bila opravljena. Grafična orientacija ni pravilna. Na skicah ni označen S kot orientacijski element in se zato v tekstu pojavljajo napake glede strani neba. Predlaga, da se izpodbijana odločba odpravi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo predlaga zavrnitev tožbe iz razlogov, ki so navedeni v njeni odločbi.

Odgovor na tožbo je podala tudi investitorica kot prizadeta stranka v tem upravnem sporu. V odgovoru navaja, da je bila lokacija iz sanitarnih vidikov (tudi osončenje) ocenjena kot nesporna že tudi v prejšnjem postopku in so pogoji iz sanitarnega in požarnega soglasja upoštevani in povzeti v izreku lokacijskega dovoljenja. Pomota, ki je povzročala neusklajenost tekstualnega in grafičnega dela, je bila odpravljena z navedbo smeri slemena, ki odgovarja smeri v naravi. Iz lokacijskega dovoljenja - iz 1. in 2. točke - jasno izhaja, da ima zgradba tudi klet, ki mora biti klasično zidana. Smiselno predlaga zavrnitev tožbe oziroma zavrženje tožbe, ker da je vložena prepozno. Tožba ni utemeljena.

Po presoji sodišča ugovor tožeče stranke glede osončenosti ni utemeljen, saj je iz spisov v tej upravni zadevi razvidno, da je bilo pred izdajo novega lokacijskega dovoljenja pribavljeno novo sanitarno soglasje (z dne 16.8.1991), ki ne določa nobenih pogojev sanitarnega inšpektorja. Požarni inšpektor je dal soglasje k lokacijskemu dovoljenju pod pogoji iz lokacijske dokumentacije, to je, da mora investitorica vse zunanje lesene elemente premazati s protipožarnim premazom, kar je izrecno navedeno v 8. točki lokacijskega dovoljenja. Zato ugotovitev tožene stranke, da so varovani požarnovarnostni normativi in ukrepi, ni v nasprotju z 8. točko lokacijskega dovoljenja. Okoliščina, da tožeča stranka ni bila seznanjena s tema soglasjema, po mnenju sodišča ni vplivala na zakonitost odločbe. Tožeča stranka tudi nima prav, ko meni, da sta si 1. in 2. točka izreka lokacijskega dovoljenja v nasprotju. Kletna etaža je izrecno citirana v obeh točkah, v 1. točki je le precizirano, kateri deli so lahko montažne in kateri klasične izvedbe. Pri ogledu na kraju samem je bilo ugotovljeno, da meje parcele št. 799/1 v naravi priznavajo vse prizadete stranke - mejaši; iz grafičnega dela lokacijske dokumentacije pa je tudi razvidna meja med to parcelo in javno potjo. Lokacija nove zgradbe je v grafičnem delu lokacijske dokumentacije precizirana in iz nje jasno izhaja, v kakšnem položaju je ta zgradba do hiše tožnikov. Moteča označba smeri slemena "vzhod - zahod" je bila popravljena s sklepom z dne 16.6.1992 v "jugovzhod - severozahod".

Ker so tožbeni ugovori neutemeljeni, sodišče pa je ugotovilo, da je izpodbijana odločba zakonita, je tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi 2. odstavka 42. člena zakona o upravnih sporih. Določbe tega zakona je sodišče smiselno uporabilo kot republiški predpis skladno z določbo 1. odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I).


Zveza:

ZUN člen 54, 54/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMzM2Nw==